ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Justificació subvenció monuments falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.43
Descripció

Presentació del compte justificatiu de la subvenció rebuda per les comissions falleres per al foment i suport dels monuments fallers grans i infantils amb motiu de les Falles 2024

*****

Selecció de logos a incorporar en la publicitat de la difusió de concessió de subvencions Regidoria de Falles


LOGOS REGIDORIA DE FALLES (ENLLAÇ)

* * * * *

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'IMPRÉS NORMALITZAT PER A LA PRESENTACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS FALLES – SERVICI DE FESTES I TRADICIONS (ENLLAÇ)

Qui ho pot sol·licitar?

Comissions falleres beneficiàries de l’esmentada subvenció.

Requisits

Haver rebut subvenció dins de la convocatoria d’ajuda econòmica destinada a les comissions falleres per al foment i suport dels monuments fallers grans i infantils en les Falles de 2024, aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2023

Quan sol·licitar-ho

Termini de sol·licitud: del dia 23/03/2024 fins al 06/05/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud, únicament si la persona que ocupa la presidència delega en una altra per a la seua presentació (document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina).
 • Per al cas que s'autoritze a realitzar el tràmit a persona diferent de l'autoritzada per a la realització del tràmit de sol·licitud de la subvenció, ha d'aportar-se nou document d'apoderament.

Documentació per a tots els casos:
 • Factures que acrediten la justificació de la despesa
 • Justificants de pagament
 • Imprés normalitzat de compte justificatiu (inclou memòria d’actuació):

  Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

Informació Complementària

L'ÚNIC imprés normalitzat de compte justificatiu que servix per a la justificació d'esta subvenció és el que troba en l'apartat "Impresos" del tràmit, ja que en funció de la mena de subvenció l'imprés és diferent.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 11/12/2023, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a monuments Falles 2024
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE FESTES I TRADICIONSPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96 208 51 71, 96 208 12 79Fax: 96.352.86.70.secfiestas@valencia.es
Anar a inici de pàgina