ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Convocatòria per a la concessió d'ajudes a les comissions falleres per a monuments fallers en el marc del Pla Especial Falles 2021-2022
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.40
Descripció

Convocatòria per a la concessió d'ajudes a les comissions falleres per a monuments fallers en el marc del Pla Especial Falles 2021-2022.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d’entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L’acreditació d’estos extrems s’efectuarà mitjançant declaració responsable integrada en el formulari de sol·licitud.

Així mateix, les dites comissions hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. El Servici de Cultura Festiva comprovarà d’ofici el compliment d’este requisit.

Les comissions falleres hauran de realitzar com a mínim una despesa d’almenys el 75% del cost dels monuments fallers 2020 en cadascun dels exercicis 2020-2021 i 2021-2022. Aquest percentatge podrà ser bé en relació al monument gran, infantil o tots dos.

Requisits
 • Estar integrada en la Junta Central Fallera i ser una entitat sense ànim de lucre, tal i com es disposa en l'article 2.1 del Reglament Faller.
 • No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
 • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
 • No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.
Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Cultura festiva.

Publicació de l'extracte en el BOP: Dilluns, 25 de Gener de 2021 - Núm. 15

Correcció errors BOP (04-02-2021).

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina).

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia fent clic al botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. S'haurà d'identificar i firmar electrònicament d'acord amb els requisits indicats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga a punt la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Emplene el formulari
 • Adjunte, si escau, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les instàncies que ha presentat i, igualment, podrà aportar la documentació addicional o que li siga requerida.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'apartat 5é de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Emplenament del formulari en seu electrònica: guia de tramitació telemàtica.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació

Convocatòria.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195En aplicació de les pautes generals d'actuació per a l'atenció al públic, la presentació de la documentació es realitzarà mitjançant cita prèvia sol·licitada al telèfon o adreça de correu electrònic indicats culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina