ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions a les comissions falleres per a monuments fallers grans i infantils
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.40
Descripció

Convocatòria de subvencions a les comissions falleres per a monuments fallers grans i infantils Falles 2024

*****
Selecció de logos a incorporar en la publicitat de la difusió de concessió de subvencions per Cultura Festiva (s'aconsella incloure un de l'Ajuntament de València i un altre de festes València):

Logos Ajuntament de València

Logos festes de València: Logo Ajuntament festes paréntesis (pdf) - Logo festes VLC negro (pdf) - Logo festes VLC negro (png) - Logo festes VLC (pdf) - Logo festes VLC (png)

* * * * * * * * * *

(08/02/2024) Llistats provisionals de sol·licituds admeses, excloses i amb documentació a esmenar.

Termini d'esmena: 10 dies hàbiles comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.


Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d’entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L’acreditació d’estos extrems s’efectuarà mitjançant declaració responsable integrada en el formulari de sol·licitud.

Així mateix, les dites comissions hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. El Servici de Festes i Tradicions comprovarà d’ofici el compliment d’este requisit.

Requisits
 • Estar integrada en la Junta Central Fallera i ser una entitat sense ànim de lucre, tal i com es disposa en l'article 2.1 del Reglament Faller.
 • No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.
 • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
 • No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació de les quals haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.
Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Falles.

Publicació de l'extracte en el BOP: Divendres 29 de desembre de 2023 - Butlletí Núm. 249


Termini de sol·licitud: del dia 30/12/2023 fins al 18/01/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud, únicament si la persona que ocupa la presidència delega en una altra per a la seua presentació (document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina). Només en este cas s'haurà d'aportar també, como a Documentació adicional, el CIF de l'entitat sol·licitant i el NIF de la persona que ocupa la presidència (representant legal).

Documentació per a tots els casos:
 • Model normalitzat de declaració responsable i autoritzacions:

  Que pot descarregar de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit, emplenar i adjuntar.

  Punt 6.4 Convocatòria.

 • Sol·licitud de pagament anticipat:

  Sol·licitud per a rebre el pagament de fins al 75 per cent de la subvenció previament a la seua justificació.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'apartat 5é de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 11/12/2023, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a monuments Falles 2024
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
On dirigir-se

Presentació:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Oficines d'informació
 • SERVICI DE FESTES I TRADICIONSPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96 208 51 71, 96 208 12 79Fax: 96.352.86.70.secfiestas@valencia.es
Anar a inici de pàgina