ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria de subvencions a les Comissions falleres per a monuments fallers grans i infantils
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.40
Descripció

Convocatòria de subvencions a les Comissions falleres per al foment i support dels monuments fallers grans i infantils Falles 2023


*****
Selecció de logos a incorporar en la publicitat de la difusió de concessió de subvencions per Cultura Festiva (s'aconsella incloure un de l'Ajuntament de València i un altre de festes València):

Logos Ajuntament de València

Logos festes de València: Logo Ajuntament festes paréntesis (pdf) - Logo festes VLC negro (pdf) - Logo festes VLC negro (png) - Logo festes VLC (pdf) - Logo festes VLC (png)

*****

IMPRESOS

*****

PUBLICACIÓ ANUNCI LLISTATS PROVISIONALS EN TAULER D'EDICTES: 23/02/2023
ESMENA (TERMINI DE DEU DIES HÀBILS, COMPTATS DES DE L'ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE L'ANUNCI EN EL TAULER D'EDICTES). A través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

*****

 • Acord de Junta de Gobierno Local de 16/03/2023, pel qual s'aprova un major gasto i la primera concessió de subvencions a les comissions falleres per a la construcció dels monuments fallers amb motiu de les Falles 2023
 • Acord de Junta de Govern Local de 06/04/2023, pel qual s'aprova la segona concessió de subvencions a les comissions falleres per a la construcció dels monuments fallers amb motiu de les Falles 2023 i llistat excloses.

*****

 • Directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic (Falles 2023). Correcció error material de les directrius (24/02/2023).


Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d’entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L’acreditació d’estos extrems s’efectuarà mitjançant declaració responsable integrada en el formulari de sol·licitud.

Així mateix, les dites comissions hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. El Servici de Cultura Festiva comprovarà d’ofici el compliment d’este requisit.

Requisits
 • Estar integrada en la Junta Central Fallera i ser una entitat sense ànim de lucre, tal i com es disposa en l'article 2.1 del Reglament Faller.
 • No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
 • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
 • No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.
Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Cultura Festiva.

Publicació de l'extracte en el BOP: Dilluns 16 de gener de 2023 - Butlletí Núm. 10


Termini de sol·licitud: del dia 17/01/2023 fins al 06/02/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina).

Documentació per a tots els casos:
 • Model normalitzat de declaració responsable i autoritzacions:

  que pot descarregar de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit, emplenar i adjuntar.

  Punt 6.4 Convocatòria.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'apartat 5é de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 29/12/2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions a les comissions falleres per a monuments en les Falles 2023
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • ACORD CORRECCIÓ ERRORS CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS MONUMENTS FALLERS 2023 (30/01/2023).
 • Acord de Junta de Govern Local de 14/11/2022 pel qual s'aproven les directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Acord de Junta de Govern Local de 17/02/2023, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2023
 • Correcció error material de les directrius (24/02/2023).
 • Acord de la Junta de Govern Local de 16 de març de 2023 relatiu a la subvenció monuments falles 2023 (major gasto i primera concessió).
On dirigir-se

On es presenta:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina