ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Convocatòria oberta a professionals i empreses per a la realització del cartell i la imatge gràfica de les Falles de València de 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.35
Descripció

La Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector de la comunicació creativa per a l’encàrrec d’un treball consistent en la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de 2021 i les seues adaptacions.

Per això, a través d’una crida a projecte, se seleccionarà el professional o l’empresa del sector que realitzarà el cartell i la imatge gràfica de les Falles de València de 2021, i l’adaptació d’esta a diferents elements.

La regidoria de Cultura Festiva, a través del procediment de contracte menor, adjudicarà la realització de la creativitat de la imatge gràfica de les Falles de València del 2021 i l’adaptació d’esta a cartells (en formats 50 x 70 cm, 35 x50 cm, A3 i online per a xarxes socials), cartells per a mobiliari urbà (estàndard, columna i sènior) i capçaleres de xarxes socials per un import de 5.445,00 euros (IVA inclòs).

La resta d’aplicacions o adaptacions de la imatge gràfica que haja de desenvolupar necessàriament l’empresa o el professional seleccionat tindran un import màxim de 12.584,00 euros (21% IVA inclòs).

El preu final del conjunt de prestacions i de l’objecte principal del contracte no podrà superar l’import màxim de la contractació menor per a este tipus de servicis.

Qui ho pot sol·licitar?

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional, estudi de disseny o d’il·lustració, agència de publicitat o empresa del sector, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d’empreses.

Requisits

Serà imprescindible que els candidats estiguen donats d'alta en l'IAE i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents.

No podran participar-hi les persones i empreses que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 71 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a l’enviament de candidatures començarà el 21 de juiol de 2020 i conclourà el 27 de juiol de 2020, a les 13 hores.

Documentació a presentar

Les persones interessades a participar-hi hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d'enviar una documentació que incloga:

- Dossier de treballs. Este document ha d'arreplegar fins a un màxim de deu treballs específics realitzats pel professional o estudi que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l'objecte d'este encàrrec.

- Currículum personal o acreditació professional semblant de la empresa.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Les persones interessades a participar-hi hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d'enviar una documentació que incloga:

- Dossier de treballs. Este document ha d’arreplegar fins a un màxim de deu treballs específics realitzats pel professional o estudi que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’este encàrrec.

- Currículum personal o acreditació professional semblant de la empresa.

La documentació s’ha de presentar en format digital (PDF) i s’ha d’enviar a l’adreça electrònica <secfiestas@valencia.es>, indicant en l’assumpte del missatge “Crida a projecte imatge Falles 2021”. La correcta recepció de la documentació requerida serà confirmada mitjançant un justificant de recepció.

Informació Complementària

D'entre totes les candidatures el comité seleccionarà la que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, seguint els criteris següents:

- Experiència en projectes semblants (fins a un màxim de 20 punts).
- Qualitat en treballs desenvolupats (fins a un màxim de 40 punts).
- Originalitat i creativitat en els resultats (fins a un màxim de 40 punts).

Una vegada resolta la convocatòria, es detallarà al professional o professionals seleccionats en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries per a realitzar el cartell i la imatge gràfica, així com les dates d’entrega i forma de pagament.


Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Atenció telefònica

96 352 54 78 extensió 1339

Legislació

- Bases de la convocatòria 2021.

Oficines d'informació
  • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195En aplicació de les pautes generals d'actuació per a l'atenció al públic, la presentació de la documentació es realitzarà mitjançant cita prèvia sol·licitada al telèfon o adreça de correu electrònic indicats culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina