ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per l’organització de festivitats i activitats vinculades a la cultura i el patrimoni festius
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.125
Descripció

CONVOCATÒRIA 2023

Ajuda econòmica per a les associacions, federacions i entitats culturals sense ànim de lucre organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular i per a les que hagen dut a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius, en el període comprés des de l'1 de gener fins al 30 d'octubre de 2023.

* * * * *

NOTA IMPORTANT: atés que en aquesta convocatòria no és possible conéixer per endavant l'import de la subvenció, ha de considerar-se que les factures imputades a la mateixa ho estaran al 100%. En el cas d'imputar també altres subvencions rebudes, ha de fer-se constar aquesta circumstància.

* * * * *

EDICTE LLISTAT PROVISIONAL SOL·LICITUDS ADMESES, A ESMENAR I EXCLOSES SUBVENCIONS PER L'ORGANITZACIÓ DE FESTIVITATS I ACTIVITATS VINCULADES A LA CULTURA I PATRIMONI FESTIUS 2023 (Publicació Tauler d'Edictes: 15/11/2023).

TERMINI D'ESMENA: DEL 16 DE NOVEMBRE AL 28 DE NOVEMBRE DE 2023. Es podrà aportar accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana o pel tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o el seu sector públic local.

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'IMPRÉS NORMALITZAT PER A la PRESENTACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS FALLES – SERVICI DE FESTES I TRADICIONS

INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES COMPTE JUSTIFICATIU

IMPRESOS:

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les associacions, federacions i entitats culturals sense ànim de lucre que compten amb capacitat jurídica per a això. El seu caràcter cultural haurà de quedar degudament acreditat en els seus estatuts.

Les esmentades associacions, federacions o entitats hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de València en la data de publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria. El Servici de Festes i Tradicions comprovarà d'ofici el compliment d'este requisit.

No podran rebre esta ajuda aquelles associacions, federacions o entitats que formen part d'entitats festives que hagen sigut beneficiàries de qualsevol una altra de les quals haja convocat la regidoria competent en festes i tradicions en 2023 i/o la Junta Central Fallera. Així mateix, s'haurà de tindre en compte l'assenyalat en l'apartat 6.5.

Requisits

a) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

c) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

d) Estar inscrit en el registre d’entitats ciutadanes del Ajuntament de València.

e) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació BOP: 19/10/2023


Termini de sol·licitud: del dia 20/10/2023 fins al 08/11/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud, únicament si la persona que ocupa la presidència delega en una altra per a la seua presentació (document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina i en la web municipal). Només en este cas s'haurà d'aportar també, como a Documentació adicional, el CIF de l'entitat sol·licitant i el NIF de la persona que ocupa la presidència (representant legal).


Documentació per a tots els casos:
 • Estatuts de l'Entitat sol·licitant
 • Memòria descriptiva del projecte d'activitats:

  Memòria descriptiva del projecte d'activitat, que haurà de fer referència de manera específica als criteris de valoració, segons model normalitzat que es troba en l'apartat "Impresos" del tràmit de la seu electrònica (per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit).

 • Pressupost:

  total i desglossat per conceptes.

 • Model normalitzat de declaració responsable i autoritzacions:

  (Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit).

 • Compte justificatiu amb aportació dels justificants de despesa:

  Document disponible en l'apartat impresos.

 • Documentació acreditativa que s'han adoptat les mesures de difusió del caràcter públic del finançament de l'activitat subvencionada
 • Documentació gràfica o audiovisual acreditativa de la realització de l'activitat
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensió 1341

Legislació
 • Acord Junta de Govern Local de 06/10/2023, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per l'organització de festivitats i activitats vinculades a la cultura i el patrimoni festius 2023
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE FESTES I TRADICIONSPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96 208 51 71, 96 208 12 79Fax: 96.352.86.70.secfiestas@valencia.es
Anar a inici de pàgina