ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització actes de proclamació, nomenament i preselecció falleres
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.120
Descripció

Autoritzar l'ocupació del domini públic municipal només per a la realització dels actes de proclamació, nomenament i preselecció falleres.

(Este procediment NO inclou autorització per a activitats com ara inflables, revetles, disc mòbils, playbacks, jocs infantils, fogueres, mercats ambulants, etc.).

Qui ho pot sol·licitar?

Les comissions de falla de la ciutat de València, integrades en Junta Central Fallera.

Requisits

Estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per qualsevol concepte.

Quan sol·licitar-ho

Amb una antelació mínima de trenta dies naturals a la data prevista d'inici de l'ocupació que pretenga realitzar-se.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina).

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització activitats falleres fora del període de falles:
  • Memòria descriptiva de l’activitat:

   Document necessari.

   (Vore l’apartat “Impresos”).

  • Plànol d'emplaçament:

   Document necessari.

   Plànol d'emplaçament fitat i a escala 1:200 de tots els elements i instal·lacions que es desitja situar.

  • Pla d’Actuació davant d’Emergències:

   Document necessari.

   (Vore l’apartat “Impresos”).

  • Projecte d'instal·lació:

   En els supòsits d'instal·lacions d'escenaris, carpes, graderies i instal·lacions anàlogues haurà d'aportar-se a més el projecte d'instal·lació subscrit per tècnic competent i ajustat al contingut i condicions tècniques generals que fixa la Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i el Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, incloent Pla/Mesurades d'Emergències.

  • Declaració responsable d'escassa complexitat tècnica de les instal·lacions i memòria:

   (vore l’apartat “Impresos”).

   S'aportarà en cas d'instal·lacions provisionals d'escassa complexitat que no requerisquen projecte tècnic. Haurà d'estar subscrita per tècnic competent i acompanyar-se de memòria amb descripció detallada i especificacions tècniques de tots els elements i instal·lacions que es preveja utilitzar i plànols dels mateixos, segons el que es disposa en l'article 95 del Decret 143/2015, d'11 de setembre del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010 d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

  • Declaració responsable consum aliments:

   (vore l’apartat “Impresos”).

   Haurà d'aportar-se quan se sol·licite el cuinat i/o consum d'aliments en el domini públic.

  • Documentació sobre atraccions inflables:

   Quan se sol·licite la instal·lació de jocs infantils o atraccions inflables, amb o sense la utilització d'elements mecànics, haurà d'aportar-se:
   1. Document acreditatiu del fabricant de l'inflable on s'especifique el nombre de sèrie de l'inflable, el seu nom o denominació i l'acreditació fefaent de la seua homologació i del compliment de la normativa UNEIX: EN 14960/2007.
   2. Declaració responsable de l'empresa instal·ladora de l'atracció certificant que la instal·lació es durà a terme amb compliment de totes les mesures de seguretat exigibles i sota la supervisió de personal tècnic qualificat.
   3. Certificat anual de revisió de l'atracció.

Informació Complementària
 • Certificat final de muntatge de les instal·lacions:

Document imprescindible per a la posada en funcionament de les instal·lacions.

Conclòs el muntatge i abans de l’inici de l’activitat, el sol·licitant haurà d’estar en possessió del corresponent certificat final de muntatge subscrit per tècnic competent i en el qual s’acreditarà que les instal·lacions s’ajusten al projecte o declaración responsable presentat i posseïxen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

 • Certificat d'instal·lacions elèctriques:

Quan la sol·licitud incloga instal·lacions elèctriques, qualsevol que siga la seua potència prevista, l'entitat organitzadora haurà de disposar de certificat d'instal·lació elèctrica subscrit per instal·lador autoritzat i segellat per la Conselleria amb competències en matèria d'Indústria.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Sentit desestimatori per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació Sóc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.

En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar CIF i introduir-ho, i emplenar el nom de l'Entitat.

Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Legislació
 • Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010
Oficines d'informació
 • SERVICI DE FESTES I TRADICIONSPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96 208 51 71, 96 208 12 79Fax: 96.352.86.70.secfiestas@valencia.es
Anar a inici de pàgina