ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització demanial per a ocupació temporal de domini públic per instal·lació de cadires per esdeveniments/festivitats
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.115
Descripció

Convocatòria pública, en règim de lliure concurrència, d'autorització demanial per a l'ús comú especial del domini públic municipal per a la instal·lació de cadires per a esdeveniments i festivitats.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran presentar proposicions per al atorgament de l'autorització, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual o en agrupació o unió temporal, amb plena capacitat d'obrar, que desenvolupen una activitat que tinga relació directa amb l’autorització.

Les empreses hauran de comptar així mateix amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, siga exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constituïsca l'objecte de l'autorització.

Requisits

Establits en el punt 9 de les BASES REGULADORES DE L'AUTORITZACIÓ DEMANIAL PER A L'OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CADIRES AMB MOTIU DE LA CAVALCADA DE REIS I CORPUS CHRISTI QUE ES REALITZARÀ PER TERMINI D'UN ANY.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de proposicions: Oferta econòmica (annex I) i Declaració responsable (annex II) es presentaran en sobre tancat, únic i presencialment, en el Servici de Festes i Tradicions, en horari de 9:00 a 14:00 hores, dins del termini de 10 dies naturals des de la publicació de l'anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Publicació Tauler d'edictes: 15/12/2023


Termini de sol·licitud: del dia 18/12/2023 fins al 27/12/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

Les proposicions: Oferta econòmica (Annex I) i Declaració responsable (Annex II) es presentaran en sobre tancat, únic i presencialment, en el Servei de Festes i Tradicions.

Documents disponibles en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i presentar en aquest tràmit.


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Realitzat el requeriment pel Servici de Festes i Tradicions, el termini de presentació de la documentació serà dins dels 7 dies naturals, en horari de 09:00 a 14:00 hores, comptats des de la data del requeriment, tal com s'estableix en la base 11. CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A LA PERSONA O EMPRESA LICITADORA L'OFERTA DE LA QUAL RESULTE L'ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.

Informació Complementària

El cànon és l'import per cadira/dia sense IVA que no podrà ser inferior a 0,25 euros expressant-se en decimals en número i en lletra, que es correspondrà amb la proposició econòmica de l'autoritzat que haurà d'abonar a l'Ajuntament de València per l'aprofitament especial del domini públic local.

El preu final de venda de les cadires com a màxim s'eleva a 4,00 euros ( 21% IVA inclòs) que haurà d'expressar-se en decimals en número i en lletra. Les ofertes el preu de les quals amb IVA no es troben arredonides a 50 cèntims, seran arredonides per a la seua valoració.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24.1 paràgraf 2º Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Adm. Comú Administracions Públiques. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Atenció telefònica

Telèfon: 96 352 54 78, extensions 5144

Legislació

- Bases reguladores de l'Autorització demanial per a l'ocupació temporal del domini públic municipal per a la instal·lació de cadires amb motiu de la Cavalcada de Reis i Corpus Christi que es realitzarà per termini d'un any.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
- Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Qualsevol altra disposició normativa que puga resultar d'aplicació.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servici de Festes i Tradicions
Plaça de l’Ajuntament, 1, segona planta
Telèfon: 96 352 54 78, extensió 5144
Fax: 96 352 86 70
Adreça electrònica: sfiestas@valencia.es

Oficines de presentació:

Servici de Festes i Tradicions
Plaça de l’Ajuntament, 1, segona planta

Anar a inici de pàgina