ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització manifestacions festives amb articles pirotècnics a càrrec de grups CRE
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.105
Descripció

Sol·licitud autorització manifestacions festives amb articles pirotècnics a càrrec de grups CRE, als carrers de la seua demarcació fallera.


 • Directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic (Falles 2023). Correcció error material de les directrius (24/02/2023).
Qui ho pot sol·licitar?

Comissions de falles de la ciutat de València, integrades en Junta Central Fallera que compten amb capacitat jurídica.

Requisits

Les persones participants actives han de pertànyer a un grup reconegut d’experts (grup CRE).

Quan sol·licitar-ho

30 dies naturals (com a mínim) abans de la celebració de la manifestació festiva.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit).

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització manifestacions festives amb articles pirotècnics a càrrec de grups CRE:
  • Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del Grup o Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts participants. (CIF Grups CRE)
  • Dades de les persones responsables dels Grups i documentació justificativa d'haver rebut la formació en el programa formatiu establit en el punt 4 de la ITC-18:

   (certificat de RGCRE dels Grups participants expedit per la Delegació del Govern).

  • Relació components del Grup CRE i justificació documental d’haver rebut una formació específica per a la participació en la manifestació festiva d'acord amb el punt 4 de l’ITC 18:

   (certificats de Formació com CRE expedits per la Conselleria de Governació per als participants actius).

  • Programa detallat de l'acte, amb indicació de l'espai de celebració o del seu recorregut, així com l'horari de realització
  • Relació dels tipus d'artificis de pirotècnia que s'utilitzaran, descripció del seu funcionament, NEC per artifici i total:

   en el cas d'articles amb marcat CE, indicació de les categories i números de catalogació. Forma i instruccions d'utilització tradicional.

  • Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes tant per als participants com per als espectadors actius. (Riscos, prevenció, protecció, indumentària, etc.)
  • En el cas que el grup CRE no siga Grup CRE Junta Central Fallera, assegurança de responsabilitat civil, i una assegurança d'accidents en cas de participació activa de CRE menors d'edat
  • Utilització de tró de bac. Resolució d'autorització del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a fabricar, emmagatzemar i transportar articles pirotècnics per al seu ús per grups CRE:

   (Art. 21.5 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria).

  • Participació de menors d'edat. Permís escrit de pares, mares o tutors/as legals en cas de participació de CRE menors d'edat quan aquesta siga activa, amb utilització d'artificis:

   la possessió de carnet CRE per part dels menors no els acredita per a utilitzar productes pirotècnics no autoritzats per a la seua edat.

Informació Complementària

L’Ajuntament ha de comunicar o sol·licitar l’autorització preceptiva a la Subdelegació del Govern amb una antelació mínima de 15 dies hàbils. Aquesta comunicació o sol·licitud es farà una vegada s’haja aportat per part de la persona interessada tota la documentació requerida.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 párrafo segundo Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sentido desestimatorio del silencio para ser facultades relativas al dominio público.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962085168

Legislació
 • Ban anual de Falles.
 • Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. ITC 18
 • Normativa complementària i de desenvolupament.
 • Acord de Junta de Govern Local de 14/11/2022 pel qual s'aproven les directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Acord de Junta de Govern Local de 17/02/2023, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2023
 • Correcció error material de les directrius (24/02/2023).
On dirigir-se

Per a més informació o consultes:

autoritzacionsfalles@valencia.es

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina