ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Autorització manifestacions festives amb articles pirotècnics a càrrec de grups CRE
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.105
Descripció

Sol·licitud autorització manifestacions festives amb articles pirotècnics a càrrec de grups CRE, als carrers de la seua demarcació fallera.

Qui ho pot sol·licitar?

Comissions de falles de la ciutat de València, integrades en Junta Central Fallera que compten amb capacitat jurídica.

Requisits

Les persones participants actives han de pertànyer a un grup reconegut d’experts (grup CRE).

Quan sol·licitar-ho

30 dies naturals (com a mínim) abans de la celebració de la manifestació festiva.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit).

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització manifestacions festives amb articles pirotècnics a càrrec de grups CRE:
  • Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del Grup o Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts participants. (CIF Grups CRE)
  • Dades de les persones responsables dels Grups i documentació justificativa d'haver rebut la formació en el programa formatiu establit en el punt 4 de la ITC-18:

   (certificat de RGCRE dels Grups participants expedit per la Delegació del Govern).

  • Relació components del Grup CRE i justificació documental d’haver rebut una formació específica per a la participació en la manifestació festiva d'acord amb el punt 4 de l’ITC 18:

   (certificats de Formació com CRE expedits per la Conselleria de Governació per als participants actius).

  • Programa detallat de l'acte, amb indicació de l'espai de celebració o del seu recorregut, així com l'horari de realització
  • Relació dels tipus d'artificis de pirotècnia que s'utilitzaran, descripció del seu funcionament, NEC per artifici i total:

   en el cas d'articles amb marcat CE, indicació de les categories i números de catalogació. Forma i instruccions d'utilització tradicional.

  • Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes tant per als participants com per als espectadors actius. (Riscos, prevenció, protecció, indumentària, etc.)
  • En el cas que el grup CRE no siga Grup CRE Junta Central Fallera, assegurança de responsabilitat civil, i una assegurança d'accidents en cas de participació activa de CRE menors d'edat
  • Utilització de tró de bac. Resolució d'autorització del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a fabricar, emmagatzemar i transportar articles pirotècnics per al seu ús per grups CRE:

   (Art. 21.5 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria).

  • Participació de menors d'edat. Permís escrit de pares, mares o tutors/as legals en cas de participació de CRE menors d'edat quan aquesta siga activa, amb utilització d'artificis:

   la possessió de carnet CRE per part dels menors no els acredita per a utilitzar productes pirotècnics no autoritzats per a la seua edat.

Informació Complementària

L’Ajuntament ha de comunicar o sol·licitar l’autorització preceptiva a la Subdelegació del Govern amb una antelació mínima de 15 dies hàbils. Aquesta comunicació o sol·licitud es farà una vegada s’haja aportat per part de la persona interessada tota la documentació requerida.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 párrafo segundo Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sentido desestimatorio del silencio para ser facultades relativas al dominio público.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962085168

Legislació
 • Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. ITC 18
 • Normativa complementària i de desenvolupament.
 • Directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2022
On dirigir-se

Per a més informació o consultes:

autoritzacionsfalles@valencia.es

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195En aplicació de les pautes generals d'actuació per a l'atenció al públic, la presentació de la documentació es realitzarà mitjançant cita prèvia sol·licitada al telèfon o adreça de correu electrònic indicats culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina