ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes a la producció escènica
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.95
Descripció

Convocatòria per a la concessió, per mitjà de procediment de concurrència competitiva, de subvencions per a afavorir la producció escènica en tota la seua diversitat: Dansa, Circ, Teatre i Art d'Acció, així com facilitar amb això la relació d'esta amb la diversitat d'altres disciplines artístiques, com ara Música, Arts Plàstiques o Audiovisuals.*****

EDICTE DE PROPOSTA PROVISIONAL D'ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES. PUBLICACIÓ EN EL TAULER D'EDICTES: 11/07/2022

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques (que hauran d'estar donades d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social, Mútues o Semblants en el moment de presentar la sol·licitud) o persones jurídiques que, actuant com a persones empresàries o professionals, tinguen la seua seu social en el municipi de València.

Requisits
 • No estar incurses en algunes de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Les persones físiques (hauran d'estar donades d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social, Mútues o similars en el moment de resultar adjudicatàries) o persones jurídiques que, actuant com a persones empresàries o professionals, tinguen la seua seu en el Municipi de València.
 • Cas de sol·licitar-se la subvenció per persona jurídica es requerix que l'activitat tinga cabuda en l'objecte o fins socials de la mateixa.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, i enfront de la Seguretat Social i, si és procedent, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal.
 • Tindre la seu social en el terme municipal de la ciutat de València, o per al cas de persones físiques estar empadronat a València almenys amb 6 mesos d'antelació a la sol·licitud
Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà a la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de la convocatoria.

Publicació BOP: Divendres, 06 de Maig de 2022 - Núm. 86


Termini de sol·licitud: del dia 07/05/2022 fins al 26/05/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es realitza com a persona física interessada o en nom d'una persona jurídica amb certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.
 • Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.

Per a les entitats que, havent concorregut a la convocatòria 2021, hagueren ja aportat model 036 o 037, escriptura de constitució, estatuts i acta fundacional de l'entitat sol·licitant i no hagueren dut a terme cap modificació estatutària sobre la versió aportada, bastarà amb la presentació d'una declaració responsable en la qual s'especifique aquesta circumstància.


Documentació per a tots els casos:
 • Descripció detallada del projecte:

  que haurà de recollir la informació següent:

  • Memòria que acredite l’estructura i els mitjans disponibles (materials, tècnics i humans) per a dur a terme el projecte, així com la trajectòria i experiència en este àmbit.
  • Projecte o memòria que descriga l’activitat que cal desenvolupar i per a la qual se sol·licita la subvenció, que haurà d’estar quantificada i pressupostada, on s’especificaran, com a mínim, els aspectes següents:
   • Nom del projecte escènic.
   • Objectius.
   • Descripció de la proposta escènica, tenint en compte per a esta els criteris de valoració assenyalats en l’apartat 10.
   • Dades d’execució del projecte.
   • Pressupost total i desglossat de l’activitat o activitats que cal subvencionar i forma de finançament, amb indicació expressa sobre si les activitats que cal realitzar són objecte de subvenció per una altra entitat pública o privada.

  Els projectes de creació en continuïtat, és a dir, aquells la naturalesa dels quals exigisca un desenvolupament temporal superior a un any, amb un màxim de tres, han de presentar els objectius i continguts diferenciats per a cada any, així com una memòria10dels objectius i continguts ja treballats en els anys anteriors i els suports rebuts. Totes les dades de la part del projecte que cal executar fins al 31 de desembre de 2022 han de presentar-se clarament diferenciats, de manera que permeten a la comissió la seua valoració independent de la resta del projecte.

 • Currículum vitae del equipo participante en el proyecto
 • Qualsevol altra documentació relacionada amb el projecte que es considere oportuna
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques:
  • Annex d'Autobaremació degudament emplenat:

   Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit si es realitza aquest mitjançant aquesta seu electrònica.

 • Persones jurídiques:
  • Targeta d'Identificació Fiscal (NIF) o declaració responsable, en el seu cas:

   Targeta d’identificació fiscal (NIF) de l’entitat sol·licitant. Si ja l’ha presentat en la convocatòria 2021, n’hi ha prou amb la declaració responsable, llevat que el seu número o denominació hagen patit modificació des d’aquell moment.

  • Model 036 o 037
  • Escriptura de constitució
  • Estatuts
  • Acta fundacional de l'entitat sol·licitant
  • Alta en el Règim General de la Seguretat Social o RETA de representant legal
  • Certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga:

   en què aprova sol·licitar esta ajuda i faculta el sol·licitant per a subscriure la sol·licitud.

  • Annex d'Autobaremació degudament emplenat:

   Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit si es realitza aquest mitjançant aquesta seu electrònica.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 de 17 de nov. General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 25.4 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servicio d'Acció Cultural
96 208 12 00

Legislació

La present convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 2 de novembre de 2016, que actuarà com a Bases Generals.
Així mateix, en el no previst en les presents Bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

ACORD CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES A LA PRODUCCIÓ ESCÈNICA 2022

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALC/ Convent de San Francesc, 2 (planta 2ª) - 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Anar a inici de pàgina