ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes a projectes d'especial interés
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.90
Descripció

Convocatòria per procediment de concurrència competitiva d'ajudes a Projectes d'Especial Interés que es desenrotllen en la ciutat de València entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2024 per a impulsar tots aquells projectes encaminats a afavorir l'accessibilitat i la inclusió social a través de les arts escèniques en tota la seua diversitat: Dansa, Circ i Teatre, així com promoure la investigació, l'intercanvi d'experiències i el coneixement entre la ciutadania.

*****

Acord de Junta de Govern Local de 19/01/2024, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes a projectes d'especial interés 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Les entitats o associacions sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia.

Requisits
 • No estar incursa en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que establix l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS).

L'acreditació de no incórrer en les prohibicions per a ser entitat o persona beneficiària que s'establixen en l'article 13.2 i 3 de la LGS, es realitzarà per mitjà de Declaració Responsable.

 • Que l'activitat tinga cabuda en l'objecte o fins socials de la mateixa.
 • No tindre pendents de justificació subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics en el moment de tindre la condició de beneficiària ni deutora per reintegrament. L'apreciació d'esta prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.
 • Tindre la seu social en el terme municipal de la ciutat de València almenys amb 6 mesos d'antelació a la presentació de la sol·licitud.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) imposades per les disposicions vigents. Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de les obligacions per reintegrament de subvencions hauran de concórrer no sols al moment de la concessió, sinó també al de reconeixement de l'obligació.

Es considerarà que l'entitat sol·licitant està al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament quan haguera presentat les declaracions i autoliquidacions corresponents als tributs locals i no mantinga deutes o sancions tributàries amb aquell en període executiu, llevat que es troben ajornades, fraccionades o l'execució del qual estiguera suspesa. En els casos en què siga necessari acreditar la dita situació, l'òrgan instructor demanarà directament informe de la Tresoreria Municipal.

En tot cas, la presentació de sol·licituds per part de l'entitat o persona beneficiària, comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a demanar els certificats a emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, segons disposen els arts. 10.12 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (d'ara en avant OGSAV) i 23.3 de la LGS. Estos certificats tindran una validesa de sis mesos des de la seua expedició o emissió, i si caducaren abans de la concessió o del cobrament total o parcial de la subvenció seran demanats novament.

En el cas que la persona sol·licitant denegue expressament el consentiment, haurà d'aportar la certificació en els termes que preveu l'apartat anterior.

En els supòsits en què, per qualsevol circumstància, algun certificat no tinguera resultat positiu, es requerirà al sol·licitant perquè ho aporte, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, procedint-se en conseqüència al seu arxiu amb els efectes previstos en l'art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No obstant això, quan l'entitat beneficiària no estiga obligada a presentar les declaracions o documents a què es referix la present obligació, el seu compliment s'acreditarà per mitjà de declaració responsable d'esta circumstància, tal com preveu l'article 22.1 del Reglament de la LGS.

 • En cap cas podrà accedir a la condició de beneficiària l'entitat que constara inhabilitada per a això en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) durant el període d'inhabilitació.
Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació BOP: Divendres 2 de febrer de 2024 - Butlletí Núm. 24


Termini de sol·licitud: del dia 03/02/2024 fins al 22/02/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. La declaració responsable està inclosa en la pròpia instància.

Per a les entitats sol·licitants que, havent concorregut a la convocatòria anterior, hagueren ja aportat model 036 o 037, escriptura de constitució, estatuts i acta fundacional i no hagueren dut a terme cap modificació estatutària sobre la versió aportada, bastarà amb la presentació d'una declaració responsable en la qual s'especifique aquesta circumstància.


Documentació per a tots els casos:
 • Model 036 o 037
 • Escriptura de Constitució, Estatuts i acta fundacional de l'entitat sol·licitant, si escau:

  per a les entitats que, havent concorregut a la convocatòria anterior, els hagueren ja aportat i no hagueren dut a terme cap modificació estatutària sobre la versió aportada, bastarà marcar l'opció en l'apartat corresponent de la declaració responsable del formulari de sol·licitud.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Alta en el Règim General de la Seguretat Social o RETA de representant legal
 • Certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga:

  Aprovant sol·licitar esta ajuda i facultant a la sol·licitant per a subscriure la sol·licitud.

 • Descripció detallada del projecte:

  que haurà de recollir la informació següent:

  • Memòria que acredite l'estructura i els mitjans disponibles (materials, tècnics i humans) per a dur a terme el projecte, així com la trajectòria i l’experiència en este àmbit.
  • Memòria que descriga l'activitat a desenvolupar i per a la qual se sol·licita la subvenció, que haurà d'estar quantificada i pressupostada, on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:
   • Nom del Projecte
   • Objectius
   • Descripció del projecte, tenint en compte en per a la mateixa els criteris de valoració assenyalats en l'apartat 10.
   • Dades d'execució del projecte (Termini)
   • Pressupost total i desglossat de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament, amb indicació expressa si les activitats a realitzar són objecte de subvenció per una altra entitat pública o privada.
   • Curriculum vitae de l'equip participant en el projecte.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Qualsevol altra documentació relacionada amb el projecte que resulte oportuna:

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT
 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal
 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.8). Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.5).
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici d'Acció Cultural
96 352 54 78

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 19/01/2024, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes a projectes d'especial interés 2024
 • La present convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província, d'1 de setembre de 2016, que actuarà com a Bases Generals. Així mateix, en el no previst en les presents Bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALPl. Ajuntament, 1 - 2a planta. 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Anar a inici de pàgina