ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes a Festivals i Circuits
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.85
Descripció

AJUDES A FESTIVALS I CIRCUITS 2024

Convocatòria per procediment de concurrència competitiva de subvencions per a afavorir la consolidació i la creació de Festivals o Circuits Escènics que es desenrotllen en la ciutat de València entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2024

*****

Acord de Junta de Govern Local de 19/01/2024, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes a festivals i circuits escènics 2024

*****

ENLLAÇ A LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL (PUBLICADA EN TAULER D'EDICTES: 29/05/2024)

*****

ENLLAÇ A LA RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES A FESTIVALS I CIRCUITS 2024

IMPRÉS JUSTIFICACIÓ:

Annex II: Compte justificatiu

Qui ho pot sol·licitar?

Les entitats o associacions sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia, que organitzen Festivals o Circuits Escènics, sense excloure altres disciplines que puguen complementar la seua Programació.

Requisits
 • No estar incurses en algunes de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Cas de sol·licitar-se la subvenció per persona jurídica es requerix que l'activitat tinga cabuda en l'objecte o fins socials de la mateixa.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, i enfront de la Seguretat Social i, si és procedent, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal.
 • No tindre pendent de justificar, transcorregut el termini, subvencions municipals atorgades per l'Ajuntament amb anterioritat. L'apreciació d'esta prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentres perdure la falta de justificació.
 • Tindre la seu social en el terme municipal de la ciutat de València almenys amb 6 mesos d'antelació a la presentació de la sol·licitud.
Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació BOP: Divendres 2 de febrer de 2024 - Butlletí Núm. 24


Termini de sol·licitud: del dia 03/02/2024 fins al 22/02/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud que es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Per a les entitats sol·licitants que, havent concorregut a la convocatòria anterior, hagueren ja aportat escriptura de constitució, estatuts i acta fundacional i no hagueren dut a terme cap modificació estatutària sobre la versió aportada, bastarà amb la presentació d'una declaració responsable en la qual s'especifique aquesta circumstància.

Documentació per a tots els casos:
 • Escriptura de Constitució, Estatuts i acta fundacional de l'entitat sol·licitant, si escau:

  per a les entitats que, havent concorregut a la convocatòria anterior, els hagueren ja aportat i no hagueren dut a terme cap modificació estatutària sobre la versió aportada, bastarà amb la presentació d'una declaració responsable en la qual s'especifique aquesta circumstància.

 • Descripció detallada del Festival o Circuit Escènic:
  • Memòria que acredite l'estructura i mitjans disponibles (materials, tècnics i humans) per a dur a terme l'activitat, així com la trajectòria i experiència en este àmbit.
  • Projecte o Memòria que descriga l'activitat a desenvolupar i per a la qual se sol·licita la subvenció, que haurà d'estar quantificada i pressupostada, on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:

  - Nom del Festival o Circuit Escènic

  - Objectius

  - Descripció de la proposta escènica, tenint en compte en per a la mateixa els criteris de valoració assenyalats en l'apartat 10.

  - Pressupost total i desglossat de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament, amb indicació expressa si les activitats a realitzar són objecte de subvenció per una altra entitat pública o privada.

 • Qualsevol altra documentació relacionada amb el projecte que resulte oportuna:

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT
 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.8) Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos.
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.5)
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici d'Acció Cultural
96 208 12 00

Legislació

Convocatòria per a la concessió d'ajudes a festivals i circuits escènics 2024

La present convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'1 de setembre de 2016, que actuarà com a Bases Generals.
Així mateix, en el no previst en les presents Bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALPl. Ajuntament, 1 - 2a planta. 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Anar a inici de pàgina