ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Ajudes a Festivals i Circuits
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.85
Descripció

Convocatòria per procediment de concurrència competitiva de subvencions per a afavorir la consolidació i la creació de Festivals o Circuits Escènics que es desenrotllen en la ciutat de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Les entitats o associacions sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia, que organitzen Festivals o Circuits Escènics, sense excloure altres disciplines que puguen complementar la seua Programació.

Requisits
 • No estar incurses en algunes de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Cas de sol·licitar-se la subvenció per persona jurídica es requerix que l'activitat tinga cabuda en l'objecte o fins socials de la mateixa.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, i enfront de la Seguretat Social i, si és procedent, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal.
 • No tindre pendent de justificar, transcorregut el termini, subvencions municipals atorgades per l'Ajuntament amb anterioritat. L'apreciació d'esta prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentres perdure la falta de justificació.
 • Tindre la seu social en el terme municipal de la ciutat de València almenys amb 6 mesos d'antelació a la presentació de la sol·licitud.
Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà a la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de les Bases.

Publicació BOP: Dijous, 20 de Maig de 2021 - Núm. 95


Termini de sol·licitud: del dia 21/05/2021 fins al 09/06/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud que es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Escriptura de constitució, estatuts i acta fundacional de l'entitat sol·licitant:

  Per a les entitats que, havent concorregut a la convocatòria 2020, els hagueren ja aportat i no hagueren dut a terme cap modificació estatutària sobre la versió aportada, bastarà amb la presentació d'una declaració responsable en la qual s'especifique esta circumstància.

 • Targeta d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant:

  Si ja n'hi haguera presentat en la convocatòria 2020, bastarà la declaració responsable, llevat que el seu número o denominació hagueren patit modificació des de llavors.

 • Certificat del secretari:

  que acredite la representació de la persona física que actue en el seu nom.

 • Descripció detallada del Festival o Circuit Escènic, que haurà de desenvolupar-se durant l'exercici 2021:

  haurà de recollir la informació següent:

  • Memòria que acredite l'estructura i mitjans disponibles (materials, tècnics i humans) per a dur a terme l'activitat, així com la trajectòria i experiència en este àmbit.
  • Projecte o Memòria que descriga l'activitat a desenvolupar i per a la qual se sol·licita la subvenció, que haurà d'estar quantificada i pressupostada, on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:
   • Nom del Festival o Circuit Escènic.
   • Objectius.
   • Descripció de la proposta escènica, tenint en compte en per a la mateixa els criteris de valoració assenyalats en l'apartat 10.
   • Pressupost total i desglossat de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament, amb indicació expressa si les activitats a realitzar són objecte de subvenció per una altra entitat pública o privada.
 • Qualsevol altra documentació relacionada amb el projecte que resulte oportuna.
 • Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries
 • Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.8) Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos.
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.5)
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici d'Acció Cultural
96 208 12 00

Legislació

La present convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'1 de setembre de 2016, que actuarà com a Bases Generals.
Així mateix, en el no previst en les presents Bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

Convocatòria 2021 per a la concessió d'ajudes a festivals i circuits.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALC/ Convent de San Francesc, 2 (planta 2ª) - 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Anar a inici de pàgina