ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Certamen Internacional de Bandes de Música "Ciutat de València"
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.80
Descripció

136° Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València 2024

L'objecte de la convocatòria és possibilitar la participació de les Bandes de Música en el Certamen Internacional de Bandes de Música “Ciutat de València”

Qui ho pot sol·licitar?

Bandes de música, espanyoles i estrangeres, no professionals, d'acord amb les condicions previstes en les Bases que s'aproven anualment per a cada edició i que no estiguen culpables en alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

A aquest efecte, i amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió del premi, les societats musicals que resulten premiades hauran de presentar una declaració responsable de no trobar-se culpables en cap de les prohibicions previstes en el citat article, així com acreditar trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no ser deutores per resolució de procedència de reintegrament.

Requisits

Els que s'arrepleguen en les Bases que s'aproven anualment per a cada edició.

Quan sol·licitar-ho

Publicació en el BOP: Dilluns 8 de gener de 2024 - Butlletí Núm. 5


Termini de sol·licitud: del dia 09/01/2024 fins al 23/01/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Certamen Internacional de Bandes de Música:
  • Curriculum del/de la Director/a de la Banda
  • Fotografia actualitzada de la Banda
  • Historial de la Banda
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Per a qualsevol consulta, Tel: 96 208 45 55 – 96 208 45 31

Legislació

Bases reguladores del Certamen Internacional de Bandes de Música “Ciutat de València” 2024

Document de les obres obligades per a la participació en el Certamen Internacional de Bandes de Música "Ciutat de València" 2024

On dirigir-se

BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA
Avinguda del Cid, 37 Acc.
CP: 46018
Tel: 96 208 45 55 – 96 208 45 31 – 96 208 45 76

Oficines d'informació
Anar a inici de pàgina