esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Convocatòria de la beca Vicente Blasco Ibáñez 2020
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
CU.AY.70
Descripció

Establir les normes que han de regir la concessió d'una beca d'investigació sobre la figura de Vicente Blasco Ibáñez, la seua obra o el seu llegat.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques majors d’edat que reunisquen els requisits previstos en la convocatòria.

Requisits
 • Major d'edat.
 • No incórrer en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No tindre deutes pendents amb l'Ajuntament de València.

Quan sol·licitar-ho

30 dies naturals des de la publicació de l’extracte en el BOP

Publicació en el BOP: 28 de maig de 2020


Termini de sol·licitud: del dia 29/05/2020 fins al 29/06/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud: s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Convocatòria de la beca Vicente Blasco Ibáñez 2020:
  • Còpia del DNI o Passaport
  • Certificats en vigor de la AEAT i la TGSS o autorització:

   Certificats en vigor de l'Agència Estatal d'Administració Tributaria i la Tresoreria General de Seguretat Social de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o una autorització per a obtindre les dades de manera telemática

  • Autorització per a obtenir informe del Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació:

   Informe acreditatiu que el participant no té deutes amb l'Ajuntament

  • Declaració responsable:

   Declaració responsable de trobar-se al corrent en les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i de no tindre deutes pendents amb l'Ajuntament, o autorització per a obtindre aquesta informació

  • Carta de motivació:

   Un document PDF amb una 'carta de motivació', ressaltant les raons que inciten a la persona candidata a presentar-se, expressats en un màxim de 1.200 caràcters.

  • Currículum vitae i trajectòria:

   Un currículum vitae i trajectòria professional, aportant còpia dels documents que justifiquen els mèrits al·legats i incloent-hi tota classe de referències (articles, publicacions, etc.) que ressalten la formació acadèmica de la persona aspirant, en un document PDF d'un màxim de 10 Mb de grandària.

  • Projecte d'investigació:

   Un document PDF amb un 'Projecte d'investigació', explicant l’estudi que pretén realitzar-se en el marc de la beca, amb un màxim de 5.000 caràcters de text, acompanyat de les imatges que es consideren convenients, fins a un màxim de 10 Mb de grandària

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d'instància, el contingut de la qual s'ajustarà al que preveu l'art. 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dirigida a l'Alcalde de l'Ajuntament de València, i s'hauran de presentar mitjançant registre electrònic en els termes previstos en l'article 16.4.a) d'aquesta Llei, en el termini de 30 dies naturals des de la publicació de l'extracte en el BOP.

Informació Complementària

Normes reguladores de la convocatòria Beca Vicente Blasco Ibáñez 2020.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
L'article 24.1 de la Llei 39/2015, indica que el silenci serà desestimatori.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963525478. Ext. 1192, 1938, 1184, 1187, 1189
Casa Museu Blasco Ibáñez: 963525478 ext. 2588

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 15/05/2020, de modificació de l’acord de 30/04/2020, pel qual s’aprova convocatòria de la 'Beca Vicente Blasco Ibáñez per a l’any 2020”.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTIC
 • Plaça Ajuntament 1, 1ª planta.
  Tel.: 963525478, exts. 1192, 1938, 1184, 1187, 1189, 4066.
  9:00 A 14:00
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha