ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Beca Vicente Blasco Ibáñez
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.70
Descripció

Concessió, en règim de concurrència competitiva, d'una beca per potenciar la investigació sobre Blasco Ibáñez i la seua obra, centrada en qualsevol de les quatre línies de treball proposades.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques majors d’edat que reunisquen els requisits previstos en la convocatòria.

Requisits
 • Major d'edat.
 • No incórrer en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No tindre deutes pendents amb l'Ajuntament de València.
 • Haver finalitzat els estudis universitaris en els darrers quinze anys.
Quan sol·licitar-ho

30 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el BOP

Publicació en el BOP: 2 de maig de 2022.


Termini de sol·licitud: del dia 03/05/2022 fins al 01/06/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Sol·licitud de participació (telemàtica): s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Convocatòria de la beca Vicente Blasco Ibáñez :
  • Còpia del DNI, NIE o passaport
  • Certificats en vigor de la AEAT i la TGSS o autorització:

   Certificats en vigor de l'Agència Estatal d'Administració Tributaria i la Tresoreria General de Seguretat Social de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o una autorització per a obtindre les dades de manera telemática

  • Autorització per a obtenir informe del Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació:

   Informe acreditatiu de no tindre deutes amb l'Ajuntament

  • Declaració responsable:

   Declaració responsable de trobar-se al corrent en les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i de no tindre deutes pendents amb l'Ajuntament, o autorització per a obtindre aquesta informació

  • Projecte d'investigació:

   Un document pdf amb un “Projecte-memòria d'investigació”, ajustat a qualsevol de les quatre línies genèriques de treball enumerades en el punt 1 de la convocatòria, i que en tot cas es pretén inèdit, explicant la novetat de l'estudi que es vol realitzar i justificant els recursos de qualsevol tipus que es preveu utilitzar, en un màxim de 5.000 caràcters de text, acompanyat de les imatges que es consideren convenients, fins a un màxim de 10 MB de grandària d'arxiu.

   Si el tema del projecte escollit s’emmarca en la línia d) del punt 1 de la convocatòria, i a més de l’estudi, es preveu l’elaboració complementària de materials digitals, s’inclourà també una justificació raonada de la finalitat.

  • Currículum vitae i trajectòria:

   Un currículum vitae i trajectòria professional dels darrers deu anys i vinculat al tema del projecte presentat, aportant en còpia quants documents justifiquen els mèrits al·legats i tenint la possibilitat d'incloure tota classe de referències (articles, publicacions, etc.) que ressalten la formació acadèmica de la persona aspirant, en un document pdf amb un màxim de 10 Mb de grandària d'arxiu. En tot cas, haurà de presentar-se còpia de la titulació universitària obtinguda en els últims quinze anys.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d'instància, el contingut de la qual s'ajustarà al que preveu l'art. 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dirigida al Servici de Patrimoni Històric i Artístic, mitjançant registre electrònic en els termes previstos en l'article 16.4.a) d'esta Llei. La seu electrònica de l'Ajuntament de València disposarà d’un tràmit habilitat a l’efecte.

Informació Complementària

Normes reguladores de la convocatòria Beca Vicente Blasco Ibáñez 2022-2023.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
L'article 24.1 de la Llei 39/2015, indica que el silenci serà desestimatori.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Màxim de sis mesos, art. 25.4 LGS
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963525478. Ext. 1938, 1184, 1187, 4066, 1192
Casa Museo Blasco Ibáñez: 963525478 ext. 2588

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 01/04/2022, pel qual s’aprova convocatòria de la Beca Vicente Blasco Ibáñez per a l’any 2022-2023.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.
On dirigir-se

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTIC

Plaça Ajuntament 1, 1ª planta. Tel.: 963525478, Ext. 1938, 1184, 1187, 4066, 1192

Casa Museu Blasco Ibáñez ext. 2588

Oficines d'informació
 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTICPlaça Ajuntament 1, 1ª planta.Tel.: 963525478, Ext. 1192, 1938, 4066, 1754, 11879:00 A 14:00
Anar a inici de pàgina