ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Beca Vicente Blasco Ibáñez
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.70
Descripció

Concessió, en règim de concurrència competitiva, d'una beca per potenciar la investigació sobre la figura de Vicente Blasco Ibáñez, la seua obra o el seu llegat.

Esta beca tindrà una duració de sis mesos, a comptar des del moment de l’adjudicació. Es dotarà amb una quantia de SIS MIL EUROS (6.000 €).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques majors d’edat que reunisquen els requisits previstos en la convocatòria.

Requisits
 • Major d'edat.
 • No incórrer en cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No tindre deutes pendents amb l'Ajuntament de València.
 • Haver finalitzat els estudis universitaris.
Quan sol·licitar-ho

30 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el BOP.

Publicació en el BOP: Divendres 12 d'abril de 2024 - Butlletí Núm. 71


Termini de sol·licitud: del dia 13/04/2024 fins al 13/05/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Sol·licitud de participació (telemàtica): s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

NOMÉS en cas d'actuar mitjançant representant, s'haurà d'acompanyar document identificatiu de la persona representada: DNI o passaport (persones espanyoles) o NIE (persones estrangeres).

Documentació per a tots els casos:
 • Si és el cas, document identificatiu de la persona representada
 • Certificats en vigor de la AEAT i la TGSS o autorització / Declaració responsable:

  Certificats de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o una autorització per a obtindre les dades de manera telemática.

  S'admetrà la substitució d'este document per una declaració responsable de la persona sol·licitant. Si fora el cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la beca es requerirà la presentació a la persona proposada, en un termini no superior a deu dies, de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada declaració.

 • Autorització per a obtindre informe del Servei de Gestió d'Emissions i Recaptació / Declaració responsable:

  Informe acreditatiu de no tindre deutes amb l'Ajuntament.

  S'admetrà la substitució d'este document per una declaració responsable de la persona sol·licitant. Si fora el cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la beca es requerirà la presentació a la persona proposada, en un termini no superior a deu dies, de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada declaració.

 • Projecte-memòria d'investigació:

  Un document PDF amb un “projecte-memòria d'investigació”, que es pretén inèdit, que explique la novetat de l'estudi que es vol realitzar i justifique els recursos de qualsevol classe que es preveu utilitzar, en un màxim de 5.000 caràcters de text, acompanyat de les imatges que es consideren convenients, fins a un màxim de 10 MB de grandària d'arxiu. Si el tema del projecte preveu, a més d’un estudi, l’elaboració complementària de materials digitals, s’inclourà també una justificació raonada de la finalitat.

 • Currículum vitae i trajectòria professional:

  Vinculat al tema del projecte presentat, amb còpia de quants documents justifiquen els mèrits al·legats i amb la possibilitat d'incloure tota classe de referències (articles, publicacions, etc.) que ressalten la formació acadèmica de la persona aspirant, en un document PDF amb un màxim de 10 MB de grandària d'arxiu. En tot cas, haurà de presentar-se còpia dels estudis universitaris cursats.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
L'article 24.1 de la Llei 39/2015, indica que el silenci serà desestimatori.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Màxim de sis mesos, art. 25.4 LGS
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

En iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963525478. Ext. 1938, 1184, 1187, 4066, 1192
Casa Museo Blasco Ibáñez: 963525478 ext. 2587

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 28/03/2024, pel qual s’aprova convocatòria de la Beca Vicente Blasco Ibáñez per a l’any 2024-2025
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTICPlaça Ajuntament 1, 1ª planta.Tel.: 963525478, Ext. 1192, 1938, 4066, 1754, 11879:00 A 14:00
Anar a inici de pàgina