ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria de subvencions per a programacions i projectes culturals 2022
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.65
Descripció

Ajudes per a entitats i associacions culturals sense ànim de lucre, que realitzen programacions, projectes i/o activitats culturals.

FASE JUSTIFICACIÓ: A partir del 3 d'octubre fins al 10 d'abril de 2023.

Documentació a aportar:
Model normalitzat de memòria econòmica justificativa signat, que es podrà descarregar després de l'apartat "Impresos", juntament amb la resta de documentació que apareix detallada en la base 8.4. de la convocatòria de les ajudes.

per a adjuntar-lo mitjançant el tràmit "Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o el seu sector públic local" o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats, institucions i associacions sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat de la qual siga la promoció i difusió de la cultura.

La sol·licitud es presentarà en aquesta Seu Electrònica segons s'estableix a l'article 14.2.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les entitats, institucions i associacions interessades hauran d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Identificació i signatura electrònica, utilitzant els mitjans i certificats específics de persona jurídica.

Requisits

a) Ser una entitat, institució o associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat prioritària de la qual, reflectida als seus estatuts, siga la promoció i difusió de la cultura coincidents amb els objectius i finalitats d'aquesta convocatòria. Queden expressament excloses comissions festeres i agrupacions d'interés econòmic (AIE).

b) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre d'Associacions Autonòmic o Estatal en data de la publicació de la convocatòria en el BOP.

c) No estar incursos en cap de les prohibicions previstes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei General de Subvencions per a ser beneficiari de la subvenció. L'acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si escau, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

e) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat. L'apreciació d'aquesta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

Quan sol·licitar-ho

Trenta dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació extracte de la convocatòria en el BOP: Dimecres, 02 de Març de 2022 - Núm. 42

Termini de sol·licitud:
del dia 02/03/2022 fins al 12/04/2022 ambdós inclusivament.


Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà, signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • EN CAS QUE L'ENTITAT NO HAJA PARTICIPAT EN LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR:
  • Annex I. Declaració responsable:

   de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions públiques, conforme establixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei general de subvencions.

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • Projecte de l'activitat a desenvolupar l'any 2022 per a la qual se sol·licita subvenció:

   on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:

   - Nom del projecte.

   - Justificació de la necessitat.

   - Objectius i impacte esperat del projecte en relació al públic (nombre de persones i diversitat de públics).

   - Descripció de l'activitat o activitats.

   - Temporalització (dates d'execució del projecte).

   - Pressupost total i desglossat per conceptes de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament.

  • Certificat de la persona que ostente la secretaria de l'entitat:

   que acredite la representación legal de la persona que subscriu la sol·licitud d'ajuda.

  • Comunicació de l'obtenció o no d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financien les activitats subvencionades:

   esta comunicaicó haurà d'efectuar-se tan prompte com es coneguen i sempre amb anterioritat a la justificació de la subvenció.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Hisenda:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el model normalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor quetramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directal'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb laSeguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar deforma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar lescertificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la datade la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement del'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà depresentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb S. Social:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el modelnormalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor quetramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directal'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb laSeguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar deforma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar lescertificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la datade la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement del'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà depresentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Aj. València:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el modelnormalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor quetramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directal'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb laSeguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar deforma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar lescertificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la datade la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement del'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà depresentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

  • Memòria descriptiva:

   de l'activitat o activitats exercides en l'exercici anterior (o convocatòria anterior en cas d'activitats amb una altra periodicitat), acreditant l'experiència i trajectòria de l'entitat promotora així com l'estructura i mitjans disponibles (recursos humans, tècnics i materials) per a dur a terme el projecte.

  • CIF de l'entitat
  • NIF de la persona representant legal
  • Estatuts:

   segellats pel Registre d'entitats corresponent.

  • Acta de constitució:

   sellegada pel Registre d'entitats corresponent.

  • Document normalitzat d'alta i manteniment de tercers:

   (disponible en seu electrònica) en cas de no haver sigut mai beneficiària d'ajudes per part del'Ajuntament de València o haver modificat recentment les dades bancàries.

 • EN CAS QUE L'ENTITAT SÍ HAJA PARTICIPAT EN LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR:
  • Annex I. Declaració responsable:

   de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions públiques, conforme establixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei general de subvencions.

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • Projecte de l'activitat a desenvolupar l'any 2022 per a la qual se sol·licita subvenció:

   on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:

   - Nom del projecte.

   - Justificació de la necessitat.

   - Objectius i impacte esperat del projecte en relació al públic (nombre de persones i diversitat de públics).

   - Descripció de l'activitat o activitats.

   - Temporalització (dates d'execució del projecte).

   - Pressupost total i desglossat per conceptes de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament.

  • Certificat de la persona que ostente la secretaria de l'entitat:

   que acredite la representación legal de la persona que subscriu la sol·licitud d'ajuda.

  • Comunicació de l'obtenció o no d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financien les activitats subvencionades:

   esta comunicaicó haurà d'efectuar-se tan prompte com es coneguen i sempre amb anterioritat a la justificació de la subvenció.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Hisenda:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el model normalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor quetramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directal'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb laSeguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar deforma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar lescertificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la datade la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement del'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà depresentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb S. Social:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el modelnormalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor quetramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directal'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb laSeguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar deforma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar lescertificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la datade la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement del'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà depresentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Aj. València:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el modelnormalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor quetramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directal'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb laSeguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar deforma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar lescertificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la datade la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement del'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà depresentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La sol·licitud es presentarà en aquesta Seu Electrònica segons s'estableix a l'article 14.2.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les entitats, institucions i associacions interessades hauran d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Identificació i signatura electrònica, utilitzant els mitjans i certificats específics de persona jurídica.

En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
 • Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Article 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Bases reguladores de la convocatòria. 2022
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol.
 • Bases d'execució del pressupost municipal 2022.
Anar a inici de pàgina