ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Beca Velázquez
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.60
Descripció

Convocatòria d’una beca per a realitzar un projecte artístic en la Casa de Velázquez de Madrid. La finalitat és secundar econòmicament la formació, a la Casa de Velázquez de Madrid, de joves artistes plàstics/ques de la Comunitat Valenciana

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques majors d’edat que reunisquen els requisits previstos en la convocatòria.

Requisits
 • Major d'edat.
 • Acreditació d'empadronament o residència en la Comunitat Valenciana almenys amb un any d'antiguitat.
 • No incórrer en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No tindre deutes pendents amb l'Ajuntament de València.
 • No haver participat en més de cinc edicions anteriors.
Quan sol·licitar-ho

30 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el BOP

Publicació en el BOP: 2 de maig de 2022


Termini de sol·licitud: del dia 03/05/2022 fins al 01/06/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Sol·licitud de participació (telemàtica): s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Beca Velázquez:
  • Còpia del DNI, NIE o passaport
  • Certificat d'empadronament o autorització:

   Certificat municipal d'empadronament expedit amb posterioritat a la data de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia, que acredite la residència durant almenys un any en un municipi de la Comunitat Valenciana, o autorització per a obtindre estes dades en el cas dels veïns i veïnes del terme municipal de València.

  • Certificats en vigor de la AEAT i la TGSS o autorització:

   Certificats en vigor de l'Agència Estatal d'Administració Tributaria i la Tresoreria General de Seguretat Social de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o una autorització per a obtindre les dades de manera telemática

  • Autorització per a obtenir informe del Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació:

   Informe acreditatiu de no tindre deutes amb l'Ajuntament

  • Declaració responsable:

   Declaració responsable de trobar-se al corrent en les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i de no tindre deutes pendents amb l'Ajuntament, o autorització per a obtindre aquesta informació

  • Memòria i projecte de investigació:

   Un document pdf amb una “Memòria i projecte de investigació”, expressant els treballs que pretenen realitzar-se en el marc de la beca, en un màxim de 5.000 caràcters de text, acompanyat de les imatges que es consideren convenients, fins a un màxim de 10 Mb de grandària.

  • Currículum vitae i trajectòria:

   Un “currículum vitae i trajectòria artística”, aportant còpia dels documents que justifiquen els mèrits al·legats i incloent tota classe de documents (referència de catàlegs, dossiers de premsa, etc.) que ressalten l'evolució del treball de l'obra de l'artista en el temps, en un document pdf d'un màxim de 10 Mb de grandària.

  • Carta de motivació:

   Un document PDF amb una 'carta de motivació', ressaltant les raons que inciten la persona candidata a presentar-se, expressats en un màxim de 1.200 caràcters.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d'instància, el contingut de la qual s'ajustarà al que preveu l'art. 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, dirigida al Servici de Patrimoni Històric i Artístic, mitjançant registre electrònic en els termes previstos en l'article 16.4.a) d'esta llei. La seu electrònica de l'Ajuntament de València disposarà d’un tràmit habilitat a l’efecte.

Informació Complementària

Normes reguladores de la convocatòria Beca Velázquez 2023-2024

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
L'article 24.1 de la Llei 39/2015, indica que el silenci serà desestimatori.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Sis mesos
Màxim de sis mesos, art. 25.4 LGS
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963525478. Ext. 1192, 1938, 4066, 1754, 1187

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 24/03/2023, pel qual s’aprova convocatòria de la 'Beca Velázquez' per al curs acadèmic 2023-2024
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTICPlaça Ajuntament 1, 1ª planta.Tel.: 963525478, Ext. 1192, 1938, 4066, 1754, 11879:00 A 14:00
Anar a inici de pàgina