ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Beca Velázquez
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.60
Descripció

Convocatòria d’una beca per a realitzar un projecte artístic en la Casa de Velázquez de Madrid. La finalitat és secundar econòmicament la formació, a la Casa de Velázquez de Madrid, de joves artistes plàstics/ques de la Comunitat Valenciana.

Esta beca tindrà una duració d'un curs acadèmic, comprenent des del moment de l'admissió de la persona becària a la Casa de Velázquez fins al dia 31 de juliol de 2025, sense possibilitat de pròrroga.

La beca Velázquez es dotarà amb una quantia de SETZE MIL EUROS (16.000,00 €).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques majors d’edat que reunisquen els requisits previstos en la convocatòria.

Requisits
 • Edat compresa entre 18 i 40 anys.
 • Acreditació d'empadronament o residència en la Comunitat Valenciana almenys amb un any d'antiguitat.
 • No incórrer en cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No tindre deutes pendents amb l'Ajuntament de València.
 • No haver participat en més de cinc edicions anteriors.
Quan sol·licitar-ho

30 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el BOP

Publicació en el BOP: Divendres 12 d'abril de 2024 - Butlletí Núm. 71


Termini de sol·licitud: del dia 13/04/2024 fins al 13/05/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Sol·licitud de participació (telemàtica): s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.


Documentació per a tots els casos:
 • DNI o passaport, o NIE si la persona no és espanyola, on es veja clarament la data de naixement
 • Documentació acreditativa de la residència almenys amb un any d’antiguitat a la Comunitat Valenciana:

  certificat municipal d'empadronament expedit amb posterioritat a la data de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, que acredite la residència durant almenys un any en un municipi de la Comunitat Valenciana, o autorització per a obtindre estes dades en el cas dels veïns i veïnes del terme municipal de València.

  En cas de residir en la Comunitat Valenciana almenys durant un any però no estar-hi empadronada, la persona participant podrà presentar proves que certifiquen fefaentment la seua residència durant els dotze mesos anteriors, que seran valorades pel Servici de Patrimoni Històric i Artístic per a determinar la seua validesa.

 • Certificats en vigor de la AEAT i la TGSS o autorització / Declaració responsable:

  certificats de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o una autorització per a obtindre les dades de manera telemática.

  S'admetrà la substitució d'este document per una declaració responsable de la persona sol·licitant. Si fora el cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la beca es requerirà la presentació a la persona proposada, en un termini no superior a deu dies, de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada declaració.

 • Autorització per a obtindre informe del Servei de Gestió d'Emissions i Recaptació / Declaració responsable:

  informe acreditatiu de no tindre deutes amb l'Ajuntament.

  S'admetrà la substitució d'este document per una declaració responsable de la persona sol·licitant. Si fora el cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la beca es requerirà la presentació a la persona proposada, en un termini no superior a 10 dies, de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada declaració.

 • Carta de motivació:

  un document PDF amb una 'carta de motivació', ressaltant les raons que inciten la persona candidata a presentar-se, expressats en un màxim de 1.200 caràcters.

 • Memòria i projecte de investigació:

  un document PDF amb una “Memòria i projecte de investigació”, expressant els treballs que pretenen realitzar-se en el marc de la beca, en un màxim de 5.000 caràcters de text, acompanyat de les imatges que es consideren convenients, fins a un màxim de 10 Mb de grandària.

 • Currículum i trajectòria artística:

  un “currículum vitae i trajectòria artística”, aportant còpia dels documents que justifiquen els mèrits al·legats i incloent tota classe de documents (referència de catàlegs, dossiers de premsa, etc.) que ressalten l'evolució del treball de l'obra de l'artista en el temps, en un document PDF d'un màxim de 10 Mb de grandària.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
L'article 24.1 de la Llei 39/2015, indica que el silenci serà desestimatori.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Sis mesos
Màxim de sis mesos, art. 25.4 LGS
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

En iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud.
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

963525478. Ext. 1192, 1938, 4066, 5193, 1187

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 28/03/2024, pel qual s’aprova convocatòria de la 'Beca Velázquez' per al curs acadèmic 2024-2025
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servici de Patrimoni Històric i Artístic. Pl. Ajuntament,1, 1ª planta

963525478. Ext. 1192, 1938, 4066, 5193, 1187

Oficines de presentació: Seu electrònica.

Anar a inici de pàgina