ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica i Hemeroteca Municipal
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.45
Descripció

Convocatòria per procediment de concurrència competitiva de la XIX edició de la beca per a la formació pràctica de titulats/as universitaris/as, en les activitats pròpies de la Biblioteca Històrica i l'Hemeroteca Municipal de la ciutat de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques residents a la Comunitat Valenciana.

Requisits
 • Tindre la nacionalitat de qualsevol estat membre de la Unió Europea i residir a la Comunitat Valenciana.
 • Estar en possessió del títol de Grau en Informació i Documentació o de la Llicenciatura en Documentació.
 • No haver sigut adjudicatària d'una d'aquestes Beques de Catalogació i Informatització dels Fons de la Biblioteca Històrica o l'Hemeroteca Municipal amb anterioritat.
 • No estar incurses en cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries establides en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) imposades per les disposicions vigents.
Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació en el BOP: Dimarts, 12 d'Abril de 2022 - Núm. 71


Termini de sol·licitud: del dia 13/04/2022 fins al 02/05/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • La declaració responsable i les autoritzacions estan incloses en la pròpia instància (Formulari).
 • S’adjuntarà a les sol·licituds la documentació següent, en format digital en PDF (de manera telemàtica, d’acord amb el que s’establix en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

Documentació per a tots els casos:
 • DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport de la persona sol·licitant
 • Títol de Grau en Informació i Documentació o de la Llicenciatura en Documentació
 • Certificació acadèmica personal:

  La certificació acreditarà haver aconseguit el títol corresponent, amb les qualificacions obtingudes per convocatòria i curs, en ella constarà la mitjana ponderada oficial i “qualitativa” (rang d'1 a 4) de les assignatures cursades.

 • Curriculum Vitae de la persona sol·licitant que aporte els documents que justifiquen els mèrits que crega oportuns.:

  En el cas de treballs realitzats o publicats, caldrà adjuntar-ne una còpia. Els treballs i pràctiques realitzats hauran de quantificar-se en hores.

 • Certificat d'empadronament en algun municipi de la Comunitat Valenciana (si escau):

  En el cas de les persones veïnes del terme municipal de València podran autoritzar aquest Ajuntament a l'obtenció d'aquest certificat.

 • Si no s'autoritza, Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària (AEAT)
 • Si no s'autoritza, Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La persona adjudicatària de la beca, abans de la seua incorporació, haurà de presentar declaració jurada de la compatibilitat dels treballs que cal realitzar motiu de la sol·licitud amb altres possibles activitats personals.

Informació Complementària

Esta beca tindrà una duració de huit mesos, amb una dotació de NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (950,00€) mensuals i un total de SET MIL SIS-CENTS EUROS (7.600,00 €).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici d'Acció Cultural
96 208 12 00


Legislació

Convocatòria Beca de Catalogació e informatizació de la Biblioteca Històrica i la Hemeroteca Municipal 2022.


Les bases reguladores per les quals es regeix la present convocatòria es troben contingudes en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Públics, aprovada mitjançant acord plenari de 28.07.2016 (BOP de data 02.11.2016).

Així mateix, en el no previst en els presents Criteris s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALC/ Convent de San Francesc, 2 (planta 2ª) - 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Anar a inici de pàgina