ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premi Senyera d'Arts Visuals
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.40
Descripció

Convocatòria Premi Senyera d'Arts Visuals 2022. La finalitat de la convocatòria es estimular i promoure la trajectòria professional d’artistes de la Comunitat Valenciana.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques majors d’edat o persones juríques que reunisquen els requisits previstos en la convocatòria, amb un màxim d’una obra original i inèdita.

Requisits
 • Major d'edat.
 • Acreditació d'empadronament o naixement en la Comunitat Valenciana. En el cas de persones jurídiques, el domicili social.
 • No incórrer en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No tindre deutes pendents amb l'Ajuntament de València.
 • No podran presentar-se les persones que hagen obtingut aquest premi en anteriors convocatòries.

Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud serà de 30 dies naturals des de l’endemà a la publicació de l’extracte en el BOP.

Publicació extracte BOP: Dilluns, 06 de juny de 2022 - Núm. 107


Termini de sol·licitud: del dia 07/06/2022 fins al 06/07/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Acreditació del naixement o residència en la Comunitat Valenciana:

  indicacions per a acreditar el naixement:

  • DNI o passaport, on s'indique el lloc de naixement.

  Indicacions per a acreditar la residència:

  • Certificat municipal d'empadronament expedit amb posterioritat a la data de la publicació de la convocatòria del Premi Senyera 2022 en el Butlletí Oficial de la Província de València que acredite la residència durant almenys un any en un municipi de la Comunitat Valenciana, o autorització per a obtindre estes dades en el cas de veïnatge en el terme municipal de València. Les persones no espanyoles presentaran també el NIE.
  • En cas de residir en la Comunitat Valenciana almenys durant un any amb anterioritat a la publicació de la convocatòria del Premi Senyera 2022 en el BOP, però no disposar de certificat d'empadronament que ho acredite, es podan presentar proves que certifiquen fefaentment la residència durant els dotze mesos anteriors, que seran valorades pel servici de Patrimoni Històric i Artístic per a determinar la seua validesa. Quan no siga espanyola presentarà, igualment, el NIE.
  • En el cas de persones jurídiques, certificació acreditativa de la inscripció en el registre corresponent on conste el domicili social o delegació que disposa en la Comunitat Valenciana amb un any d'antiguitat a la publicació de l'anunci de la convocatòria del Premi Senyera 2022 en el BOP.

  En cas d'aportar documents en diferents arxius es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Model de declaració responsable i autorització per a obtindre les dades de manera telemàtica:

  declaració responsable de la persona sol·licitant de no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, establides en l'article 13.2. i 13.3 de la LGS, i de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament de València o altres Administracions Públiques, i amb la Seguretat Social (disponible en la seu electrònica).

  Document de l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit.

 • Informació de l’obra. Documentació per a la valoració:

  cada aspirant podrà optar a este premi mitjançant una obra, amb total llibertat sobre el material emprat, sempre que este siga consistent i permeta la seua durabilitat. Hauràn de presentar-se els següents arxius (màx. 10 Mb de grandària per arxiu):
  a) Fotografies de l’obra en vistes de manera que la interpretació de les seues característiques artístiques, físiques i la seua visualització siga inequívoca.
  b) Una especificació de fitxa tècnica que en tot cas tindrà: autoria, títol, grandària (alt x ample x prof), pes, tècnica, materials i, si escau, diagrama de muntatge i col·locació dels diferents elements que conformen l’obra en el seu conjunt.
  c) Dossier de l’obra (màxim 10 pàgines).

  Pel que respecta a aquest punt, no s'acceptaran simulacions de muntatge, renders 3D i/o plans.

  En cas d'aportar documents en diferents arxius es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d'instància, el contingut de la qual s'ajustarà al que preveu l'art. 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de lesAdministracions Públiques, dirigida al Servici de Patrimoni Històric i Artístic, mitjançant registre electrònic en els termes previstos en l'article 16.4.a) d'esta llei. La seu electrònica de l'Ajuntament de València disposarà d’un tràmit habilitat a l’efecte.

La presentació de la sol·licitud, dirigida al servici de Patrimoni Històric i Artístic de l'Ajuntament de València, suposarà l'acceptació de les presents normes i la declaració de la veracitat de tota la informació que es presente.

Informació Complementària

Normes reguladores de la convocatòria del Premi Senyera d’Arts Visuals 2022

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Art. 25.4 LGS
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963525478. Ext. 1192, 1938, 1184, 1187, 1189, 4066

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 20/05/2022 pel qual s’aprova convocatòria del Premi Senyera d’Arts Visuals 2022
Oficines d'informació
 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTICPlaça Ajuntament 1, 1ª planta.Tel.: 963525478, Ext. 1192, 1938, 4066, 1754, 11879:00 A 14:00
Anar a inici de pàgina