ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premi Senyera d'Arts Visuals
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.40
Descripció

Convocatòria Premi Senyera d'Arts Visuals 2023

La finalitat de la convocatòria es estimular i promoure la trajectòria professional d’artistes de la Comunitat Valenciana.

*****

IMPRÉS

Declaració responsable Premi Senyera

Es podrà esmenar accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana o a través del procediment Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques majors d’edat o persones juríques que reunisquen els requisits previstos en la convocatòria, amb un màxim d’una obra original.

Requisits
 • Major d'edat.
 • Disposar de DNI o NIE
 • Acreditació d'empadronament o naixement en la Comunitat Valenciana. En el cas de persones jurídiques, el domicili social.
 • No incórrer en cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No tindre deutes pendents amb l'Ajuntament de València.
 • No podran presentar-se les persones que hagen obtingut aquest premi en anteriors convocatòries.

Quan sol·licitar-ho

30 dies naturals des de l’endemà a la publicació de l’extracte en el BOP.

Publicació extracte BOP: Dijous 13 de juliol de 2023 - Butlletí Núm. 135


Termini de sol·licitud: del dia 14/07/2023 fins al 14/08/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Informació de l’obra: documentació per a la valoració (fotografies, especificació de fitxa tècnica, dossier de l'obra). Cada aspirant podrà optar a este premi mitjançant una obra, amb total llibertat sobre el material emprat, sempre que este siga consistent i permeta la seua durabilitat. Màx. 10 Mb de grandària per arxiu.

Documentació per a tots els casos:
 • Acreditació del naixement o residència en la Comunitat Valenciana:

  persones físiques: DNI o passaport, on es veja el lloc de naixement, o certificat d'empadronament expedit amb posterioritat a la data de la publicació de la convocatòria del Premi Senyera 2023 en el BOP que acredite la residència durant almenys un any en un municipi de la Comunitat Valenciana (que pot substituir-se per una autoritzatció per obtindre’l si es tracta d’empadronament en el municipi de València) o proves que certifiquen fefaentment la residència durant els dotze mesos anteriors en cas de no disposar de certificat d'empadronament.

  Persones jurídiques: certificació acreditativa de la inscripció en el registre corresponent on conste el domicili social o delegació que disposa en la Comunitat Valenciana amb un any d'antiguitat a la publicació de l'anunci de la convocatòria del Premi Senyera 2023 en el BOP.

 • Model de declaració responsable i autorització per a obtindre les dades de manera telemàtica:

  declaració responsable de la persona sol·licitant de no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, establides en l'article 13.2. i 13.3 de la LGS, i de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament de València o altres Administracions Públiques, i amb la Seguretat Social.

  Document de l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit.

 • Fotografies de l’obra:

  en vistes de manera que la interpretació de les seues característiques artístiques, físiques i la seua visualització siga inequívoca.

 • Especificació de fitxa tècnica:

  que en tot cas tindrà: autoria, títol, grandària (alt x ample x prof), pes, tècnica, materials i, si escau, diagrama de muntatge i col·locació dels diferents elements que conformen l’obra en el seu conjunt.

 • Dossier de l’obra:

  (màxim 10 pàgines).

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d'instància, el contingut de la qual s'ajustarà al que preveu l'art. 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de lesAdministracions Públiques, dirigida al Servici de Patrimoni Històric i Artístic, mitjançant registre electrònic en els termes previstos en l'article 16.4.a) d'esta llei.

La presentació de la sol·licitud, dirigida al servici de Patrimoni Històric i Artístic de l'Ajuntament de València, suposarà l'acceptació de les presents normes i la declaració de la veracitat de tota la informació que es presente.

Informació Complementària

Normes reguladores de la convocatòria del Premi Senyera d’Arts Visuals 2023

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Màxim de sis mesos.
Art. 25.4 LGS
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963525478. Ext. 1192, 1938, 4066, 1754, 1187

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 30/06/2023 pel qual s’aprova convocatòria del Premi Senyera d’Arts Visuals 2023
Oficines d'informació
 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTICPlaça Ajuntament 1, 1ª planta.Tel.: 963525478, Ext. 1192, 1938, 4066, 1754, 11879:00 A 14:00
Anar a inici de pàgina