ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria Premis Literaris “Ciutat de València”
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.35
Descripció

Possibilitar la presentació d'obres literàries en les modalitats convocades:

 • Premi de Narrativa en valencià Isabel de Villena.
 • Premi de Narrativa en castellà Vicente Blasco Ibáñez.
 • Premi de Poesia en valencià Maria Beneyto.
 • Premi de Poesia en castellà Juan Gil-Albert.
 • Premi de Teatre en valencià Eduard Escalante.
 • Premi de Teatre en castellà Max Aub.
 • Premi d'Assaig en castellà Celia Amorós
 • Premi d'Assaig en valencià Josep Vicent Marqués.
Qui ho pot sol·licitar?

Podran participar en estos premis literaris les persones físiques que no estiguen sotmeses a alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de persones beneficiàries que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. A este efecte, i amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió del premi, les persones que resulten premiades acreditaran trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no ser deutores per resolució de procedència de reintegrament.

En el cas que un menor d'edat siga el guanyador de qualsevol categoria dels premis literaris Ciutat de València, els requisits descrits en el paràgraf anterior, hauran de ser acreditats pel pare/mare o tutor/tutora legal.

S'exclouran com a aspirants els qui hagen obtingut qualsevol dels Premis Literaris “Ciutat de València” en l'edició immediata anterior. Així mateix, no podran presentar-se obres de persones que hagen mort abans de l'obertura del període de presentació d'originals.

Requisits

Tots els requisits que s'arrepleguen en les Bases que s'aproven anualment per a cada edició.

Quan sol·licitar-ho

Convocatòria 2022-XL Edició:

30 dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

Publicació BOP: Dimarts, 01 de Març de 2022 - Núm. 41


Termini de sol·licitud: del dia 02/03/2022 fins al 12/04/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

Este tràmit es podrà realitzar presencialment, per correu electrònic, o per seu electrònica.

EN PAPER

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar en l’apartat “Impresos” d’esta mateixa pàgina.
 • 5 exemplars de l’obra impresos, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. En la coberta, títol, pseudònim i premi al qual concorre.
 • Plica amb el títol de l’obra, pseudònim, dades de la persona autora (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica) i còpia del DNI, NIE o passaport.

PER CORREU ELECTRÒNIC (a la següent adreça: premisciutatdevalencia@valencia.es)

 • 1 exemplar de l’obra en format pdf, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. En la coberta, títol, pseudònim i premi al qual concorre.
 • Plica en format pdf amb el títol de l’obra, pseudònim, dades de la persona autora (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica) i còpia del DNI, NIE o passaport.

A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A ADJUNTAR EN CAS DE REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Convocatòria Premis Literaris “Ciutat de València”:
  • 1 exemplar de l'obra en format pdf:

   amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. En la coberta, títol, pseudònim i premi al qual concorre.

  • Plica:

   en format pdf amb el títol de l’obra, pseudònim, dades de la persona autora (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica).

  • DNI, NIE o passaport
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

En paper

 • Emplenar i signar l’imprés de sol·licitud que pot descarregar en l’apartat “Impresos” d’esta mateixa pàgina.
 • Adjuntar 5 exemplars de l’obra impresos, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. En la coberta, títol, pseudònim i premi al qual concorre.
 • Adjuntar plica amb el títol de l’obra, pseudònim, dades de la persona autora (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica) i còpia del DNI, NIE o passaport.

Per correu electrònic (a la següent adreça: premisciutatdevalencia@valencia.es)

 • Adjuntar 1 exemplar de l’obra en format pdf, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. En la coberta, títol, pseudònim i premi al qual concorre.
 • Adjuntar plica en format pdf amb el títol de l’obra, pseudònim, dades de la persona autora (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica) i còpia del DNI, NIE o passaport.

A través de la seu electrónica

 • Emplenar i signar el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”.
 • Adjuntar 1 exemplar de l’obra en format pdf, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. En la coberta, títol, pseudònim i premi al qual concorre.
 • Adjuntar plica en format pdf amb el títol de l’obra, pseudònim, dades de la persona autora (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica) i còpia del DNI, NIE o passaport.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos a comptar del següent a la finalització del termini de presentació de les obres.
Art. 91 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
On dirigir-se

Este tràmit es podrà realitzar presencialment, per seu electrònica o per correu electrònic.

EN PAPER

a) Els treballs hauran de dirigir-se a Ajuntament de València, registre general, plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València, i també es podran presentar directament a través del registre general d'entrada de l'Ajuntament o dels altres òrgans administratius que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (seu electrònica de l’Ajuntament de València amb certificat digital o per correu certificat) fent constar en la instància 'Premis literaris Ciutat de València' i la modalitat a la qual concorren.

PER CORREU ELECTRÒNIC

b) Per correu electrònic a la següent adreça: premisciutatdevalencia@valencia.es, que estarà operativa durant el termini de recepció d’originals, i que només servirà per a enviament d’obres; per a qualsevol consulta sobre els premis, estes hauran d’anar adreçades a l’e-mail següent: srecursosculturales@valencia.es. En el cas d’enviament per correu electrònic, la persona que concurse haurà de presentar dos arxius en pdf: el primer contindrà l’obra, en la primera pàgina de la qual figurarà el títol, el pseudònim i la categoria a la qual consursa; el segon contindrà la plica amb les dades que es requerixen en l’article 9 d’estes bases. En la casella de l’e-mail destinada a l’assumpte, caldrà posar NOM DEL PREMI (en majúscules) – Títol de l’obra entre cometes – Pseudònim, tot seguint el següent exemple en l’ús de majúscules i minúscules, de les cometes, dels espais i dels guions: PREMI ISABEL DE VILLENA – 'Solitud' – Víctor Català.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE RECURSOS CULTURALSPlaça Ajuntament, 1, primer pis. 46002 ValènciaTel.: 962081160 - 962081161De dilluns a divendres, de 8 a 15 horessrecursosculturales@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: 962082519/ 962084261Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina