ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis Literaris 'Ciutat de València'
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.35
Descripció

Possibilitar la presentació d'obres literàries en les modalitats convocades:


 • Premi de Narrativa en valencià Isabel de Villena.
 • Premi de Narrativa en castellà Vicente Blasco Ibáñez.


 • Premi de Poesia en valencià Maria Beneyto.
 • Premi de Poesia en castellà Juan Gil-Albert.


 • Premi de Teatre en valencià Eduard Escalante.
 • Premi de Teatre en castellà Max Aub.


 • Premi d'Assaig en castellà Celia Amorós.
 • Premi d'Assaig en valencià Josep Vicent Marqués.


 • Premi de Còmic Josep Sanchis Grau.


Qui ho pot sol·licitar?

Podran participar en els Premis Literaris Ciutat de València les persones físiques de qualsevol nacionalitat i residència que no estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. A este efecte, i amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió del premi, les persones que resulten premiades acreditaran trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no ser deutores per resolució de procedència de reintegrament.

En el cas que un menor d'edat siga el guanyador de qualsevol categoria dels Premis Literats Ciutat de València, els requisits descrits en el paràgraf anterior, hauran de ser acreditats pel pare/mare o tutor/tutora legal.

S'exclouran com a aspirants als qui hagueren obtingut qualsevol dels premis “Ciutat de València” en l'edició immediata anterior. Així mateix, no podran presentar obres de persones que hagen mort abans de l'obertura del període de presentació d'originals.

Requisits

Tots els requisits que s'arrepleguen en les Bases que s'aproven anualment per a cada edició.

Quan sol·licitar-ho

Convocatòria 2024-XLII Edició:

30 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació extracte de la convocatòria en el BOP: Dijous 25 d'abril de 2024 - Butlletí Núm. 80


Termini de sol·licitud: del dia 26/04/2024 fins al 07/06/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

Este tràmit es podrà realitzar presencialment, per correu electrònic, o per seu electrònica.

EN PAPER

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar en l’apartat “Impresos” d’esta mateixa pàgina, en el qual facen constar 'Premis Literaris Ciutat de València' i la modalitat a la qual concorren.
 • 5 exemplars de l’obra, impresos, enquadernats, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. En la coberta, títol, pseudònim i i la modalitat a la qual concorren.
 • Plica en format pdf, en la qual constarà el pseudònim corresponent i el títol de l'obra, la modalitat en la qual concursa i les dades pertinents (nom complet, nº documentació d'identitat, data de naixement, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica).

PER CORREU ELECTRÒNIC (a la següent adreça: premisciutatdevalencia@valencia.es)

 • 1 exemplar de l’obra en format pdf, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. En la coberta, títol, pseudònim i i la categoria a la qual consursa.
 • Plica en format pdf, en la qual constarà el pseudònim corresponent i el títol de l'obra, la modalitat en la qual concursa i les dades pertinents (nom complet, nº documentació d'identitat, data de naixement, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica). En la casella de l’e-mail destinada a l’assumpte, caldrà posar NOM DEL PREMI (en majúscules) – Títol de l’obra entre cometes – Pseudònim, seguint el següent exemple en l’ús de majúscules i minúscules, de les cometes, dels espais i dels guions.

A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A ADJUNTAR EN CAS DE REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA (després d'iniciar tràmit i emplenar el formulari de sol·licitud, en el qual facen constar 'Premis Literaris Ciutat de València' i la modalitat a la qual concorren).

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Premis Literaris 'Ciutat de València':
  • Exemplar de l'obra en format pdf:

   amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. En la coberta, títol, pseudònim i premi al qual concorre.

  • Plica:

   en format pdf amb el títol de l’obra, pseudònim, dades de la persona autora (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos a comptar del següent a la finalització del termini de presentació de les obres.
Article 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 12/04/2024 , pel qual d'aproba la convocatòria de la XLII edició dels premis literaris 'Ciutat de València' 2024.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Bases d'execució del pressupost municipal.
On dirigir-se

Este tràmit es podrà realitzar presencialment, per seu electrònica o per correu electrònic.

EN PAPER

a) Els treballs hauran de dirigir-se a Ajuntament de València, Registre General, plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València, i també es podran presentar directament a través del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o dels altres òrgans administratius que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (seu electrònica de l’Ajuntament de València amb certificat digital o per correu certificat) fent constar en la instància 'Premis Literaris Ciutat de València' i la modalitat a la qual concorren.

PER CORREU ELECTRÒNIC

b) Per correu electrònic a la següent adreça: premisciutatdevalencia@valencia.es, que estarà operativa durant el termini de recepció d’originals, i que només servirà per a enviament d’obres; per a qualsevol consulta sobre els premis, estos hauran d'anar dirigides a l'e-mail següent: srecursosculturales@valencia.es.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE RECURSOS CULTURALSPlaça Ajuntament, 1, primer pis. 46002 ValènciaTel.: 962081160 - 962081161De dilluns a divendres, de 8 a 15 horessrecursosculturales@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina