ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Ajudes extraordinàries per a donar suport a associacions culturals i a empreses i autònoms del sector cultural de la ciutat de València (excepte arts escèniques)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.30
Descripció

Convocatòria per procediment de concurrència competitiva de subvencions amb les quals es pretén dinamitzar i impulsar l’activitat del sector professional de la cultura (excepte arts escèniques), i sector associatiu de l’àmbit cultural en el terme municipal de València.

-EDICTE ACORD DE CONCESSIÓ D’AJUDES EXTRAORDINÀRIES PER A DONAR SUPORT A ASSOCIACIONS CULTURALS I A EMPRESES I AUTÒNOMS DEL SECTOR CULTURAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA (EXCEPTE ARTS ESCÈNIQUES).(25/01/2021)

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica en qui concórrega les circumstàncies previstes en les Bases i complisquen els requisits.

MODALITAT A: entitats, institucions o associacions sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat prioritària de la qual, reflectida en els seus estatuts, siga la promoció i difusió de la cultura.

Queden expressament excloses comissions festeres i les associacions professionals del sector de les arts escèniques.

MODALITAT B: persones físiques o jurídiques (empreses culturals), així com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que desenvolupen la seua activitat económica en algún dels epígrafs indicats a l’Annexe I de la convocatoria.

Queden expressament excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre, així como las asociaciones, fundaciones y, en general, entitats sense ànim de lucre, així com aquelles entitats que desenvolupen les seues activitats en l'àmbit de les arts escèniques (Teatre, Circ i Dansa).

Requisits

Modalitat A: entitats, institucions o associacions sense ànim de lucre.

a) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre d'Associacions Autonòmic o Estatal amb anterioritat a la data de la declaració de l'Estat d'Alarma.

b) No estar incursos en cap de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei General de Subvencions per a ser beneficiari de la subvenció. L'acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si escau, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

d) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat. L'apreciació d'aquesta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

e) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat. L'apreciació d'aquesta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

f) Que el domicili fiscal i la seu de l'associació es encuntre en el terme municipal de València.

Modalitat B: persones físiques o jurídiques (empreses culturals), així com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que desenvolupen la seua activitat económica en algún dels epígrafs indicats a l’Annexe I de la convocatoria.

a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma, una microempresa o petita empresa en alguna de les modalitats descrites en el punt 2 de la convocatòria o d'anàloga naturalesa. La microempresa i la xicoteta empreses són aquelles definides conforme Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

b) S'haurà d'estar donat d'alta en algun o alguns dels epígrafs previstos en l'ANNEX I a la present convocatòria.

c) En cas de persona física, estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància.

d) En el cas de les persones jurídiques o persones físiques que opten a sol·licitar les ajudes i compten amb un local comercial, el domicili del local haurà d'estar en el terme municipal de València. En el cas que no compten amb local comercial, el domicili fiscal haurà d'estar en el terme municipal de València.

e) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (*TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

f) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

g) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat. L'apreciació d'aquesta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

h) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

Quan sol·licitar-ho

20 dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació BOP: Dimecres, 04 de Novembre de 2020 - Núm. 212


Termini de sol·licitud: del dia 05/11/2020 fins al 24/11/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

Instància de sol·licitud de subvencions degudament complimentada segons model normalitzat, que comprén les autoritzacions per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor i declaració responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre cada modalitat.

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'esta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica s'omplirà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'hi adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • MODALITAT A: entitats, institucions o associacions sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia:
  • Còpia del CIF de l'entitat i NIF de la persona representant legal
  • Còpia dels estatuts
  • Còpia de la inscripció en el Registre corresponent
  • Certificat de la persona que ostente la secretaria de l'entitat:

   Amb el vistiplau de la persona que ostenta la presidència fent constar la representació legal de la persona que subscriu l’ajuda així com el nombre de persones associades que fan part de l’entitat a la data de la publicació al BOP de la convocatòria.

  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb l'AEAT
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal
  • Si escau, resolució de concessió de l'ajornament/fraccionament de deutes amb la TGSS, AEAT o Tresoreria Municipal
  • Si escau, certificat de no tindre deutes posteriors a concessió ajornament:

   (Fins i tot en el cas que se n’haguera autoritzat la consulta a l’òrgan gestor).

 • MODALITAT B: persones físiques o jurídiques (empreses culturals), comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
  • PERSONA FÍSICA, DNI de la persona sol·licitant
  • PERSONA FÍSICA, Certificat actualitzat de Situació Censal:

   Que indique l’activitat econòmica (IAE o CNAE) amb la seua data d’alta i el domicili fiscal, en algun dels epígrafs de l’Annex I d’esta convocatòria.

  • PERSONA FÍSICA, Resolució/certificació de l’alta en la Seguretat Social
  • PERSONA FÍSICA, Informe de vida laboral de l'empresa:

   Expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s’incloga el nombre de treballadors a data de la publicació de la convocatòria en el BOP. L'haurà de presentar en cas de tindre treballadors a càrrec i voler beneficiar-se de l’increment al qual es referix el punt 5.2. d’esta convocatòria, relatiu al nombre de treballadors a càrrec.

  • EMPRESA, S.C; C.B, O.E CON/SIN PERS. JCA., DNI dos cares o NIE amb passaport, si ho indica de la persona administradora i de la persona que presenta la sol·licitud si no és la mateixa persona
  • EMPRESA, S.C; C.B, O.E CON/SIN PERS. JCA., Certificat actualitzat de Situació Censal:

   Que indique l'activitat econòmica (IAE o CNAE) en algun dels epígrafs de l'Annex I de la present convocatòria, amb la seua data d'alta i el domicili fiscal, i en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat.

  • EMPRESA, S.C; C.B, O.E CON/SIN PERS. JCA, Escriptura constitució i estatus pers. jca. actualitzats, inscrits en el corresponent Registre:

   en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • EMPRESA, S.C; C.B, O.E CON/SIN PERS. JCA., acreditació dels poders de la persona administradora o representant legal que haja signat la sol·licitud
  • EMPRESA, S.C; C.B, O.E CON/SIN PERS. JCA., Informe de Vida Laboral de l'Empresa:

   Expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s'incloga el nombre de treballadors a data de la sol·licitud de la subvenció. Haurà de presentar-lo en cas de tindre treballadors al seu càrrec i voler beneficiar-se de l'increment al qual es refereix el punt 5.2. d'aquesta convocatòria, relatiu al nombre de treballadors al seu càrrec.

  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb l'AEAT
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal
  • Si escau, resolució de concessió de l'ajornament/fraccionament de deutes amb la TGSS, AEAT o Tresoreria Municipal
  • Si escau, certificat de no tindre deutes posteriors a concessió ajornament:

   (Fins i tot en el cas que se n’haguera autoritzat la consulta a l’òrgan gestor).

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

- Tràmit de sol·licitud de l’ajuda, Segons estableix el punt 7 de la convocatoria.

- En cas de persona física que vullga fer la presentació de forma presencial a qualsevol registre municipal, haurà de demanar cita prèvia a través de la web municipal.

1.- Presentació de la sol·licitud junt amb la documentació exigida

2.- Estar pendent de la publicació en el tauler d'edictes electrònic del ajuntament de València dels llistats provisionals i definitius de concessió o denegació de la subvenció.

3.- Si és el cas, esmena o aportació de la documentació requerida i presentació d'al·legacions en el termini de 10 dies naturals des de l'endemà a la publicació dels llistats.

4.- Durant el termini d'esmena de sol·licituds, les persones proposades com a beneficiàries, les que vagen a realitzar l'aportació de documentació i les que vagen a realitzar una al·legació, hauran de presentar per Seu Electrònica d'este Ajuntament, la informació dels seus dades bancàries. Hi haurà un tràmit especific en la Seu Electrònica.

En el supòsit de no presentar dita informació en el termini establit, es considerarà que es desistix de la sol·licitud formulada.

Informació Complementària

La concessió de la subvenció regulada en aquesta convocatòria, es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en els art. 22.1 i 23 a 27 de la LGS.
La instrucció del procediment correspondrà al Servei de Recursos Culturals, que realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la proposta d'acord.
La concessió d'ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva entre les persones sol·licitants que reunisquen la totalitat de requisits i documentació exigida en aquesta convocatòria fins a esgotar el crèdit disponible.
En el cas que no s'esgote el crèdit disponible amb les sol·licituds presentades que reunisquen la totalitat de requisits i documentació exigida en la present convocatòria, la quantitat restant es prorratejarà entre aquestes sol·licituds.

En el cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit disponible, es procedirà a realitzar un sorteig per a determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i revisió de sol·licituds, amb la consegüent concessió de subvencions a aquelles sol·licituds que complisquen tots els requisits i tinguen tota la documentació completa.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (art. 20.5) Article 25.4 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici de Recursos Culturals

963525478

Exts. 1160/1139/1038

Legislació

Bases reguladores de la Convocatòria 2020

Correcció Annex I de la convocatòria per introducció de nous epígrafs grup 965.

Llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Reial Decret 887/2006, de 21 de julio de Reglament General de Subvencions.

Bases d’Execució del Pressupost Municipal 2020.

La present convocatòria es regirà pel que es disposa en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província .

Així mateix, en el no previst en les presents Bases s'aplicarà, sempre que es procedent, el règim previst en la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Adminsitrativo Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació complementària.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE RECURSOS CULTURALSPlaça Ajuntament, 1, primer pis. 46002 ValènciaTel.: 962081160De dilluns a divendres, de 8 a 15 horessrecursosculturales@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina