Detall d'un tràmit

Ajudes Parèntesi: Arts escèniques, gestió sales d'espectacles i exhibició cinematogràfica. CNAE: 5914, 9001, 9002 y 9004.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.140
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors que es determinen en l'Annex I d'aquesta convocatòria. Aquestes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

*Informació sobre el procediment a utilitzar en Seu Electrònica segons el CNAE i IAE de la teua activitat.

Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021 (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).
Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.
Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Qui ho pot sol·licitar?

Són beneficiàries d'aquestes ajudes, les persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, que exercisquen l'activitat en el terme municipal València.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint en compte la data i hora de la seua presentació per Registre General d'Entrada a l'Ajuntament.

Requisits

1 Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:

a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.
b) Que l'activitat s'exercisca en alguns dels sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, amb data anterior a la publicació en el BOP d’ aquesta
c) Que l'activitat s'exercisca en el terme municipal de València. En cas de no tindre local afecte a l'activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal de València amb data anterior al dia 1 del mes en què es presente la sol·licitud.

2 Acreditar mitjançant la seua presentació, el pagament de factures per import de 2.000€, imposats no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

3 En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

4 Conforme a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions s'eximeix als sol·licitants d'aquestes ajudes d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social i de ser deutors per reintegrament davant l'Administració.

A causa del caràcter urgent i extraordinari del Pla Resistir, que inclou les Ajudes Parèntesis, aquesta exempció troba el seu fonament en la naturalesa de la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesis”. Es basa en raons d'interés públic derivades de la necessitat d'adoptar mesures de suport que permeten reforçar els sectors al qual van dirigides, greument afectats en la seua economia, així com a tractar d'evitar una major deterioració del teixit empresarial valencià i ajudar a la conservació de l'ocupació, mitigant les conseqüències socials que suposen la paralització de determinades activitats econòmiques.

A aquest efecte d'acreditar el compliment dels requisits establits en aquestes bases per a ser persona beneficiària d'aquestes ajudes, la persona sol·licitant haurà d'efectuar una declaració jurada en la qual s'indique que:

 • L'activitat declarada per la qual sol·licita la subvenció reuneix tots els requisits legals per al seu exercici.

En el supòsit de tractar-se d'una microempresa, la persona sol·licitant declara que reuneix els requisits establits per a ser microempresa de conformitat amb l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 i compte que amb un màxim de 10 persones treballadores al seu càrrec.

En el supòsit de sol·licitants persones treballadores autònomes declaren estar donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.

 • L'activitat que es declara s'inclou entre un dels codis CNAE recollits en la convocatòria.
 • El local de desenvolupament de l'activitat es troba el terme municipal de València i en cas de no existir local afecte a la seua activitat el seu domicili fiscal es troba en el terme municipal de València.
 • És certa la informació relativa al nombre de persones treballadores que s'indica en la instància afiliades a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.
 • Que les factures presentades corresponen a les despeses corrents de l'activitat per a la qual sol·licita subvenció, acompanyades del corresponent justificant bancari de pagament, degudament segellat i amb identificació de la persona o empresa destinatària o així mateix, acompanyades per qualsevol altre mitjà de justificació de pagament admés en dret.
 • Aquestes despeses han d'haver sigut pagats en el període comprés entre abril de 2020 fins a la data de presentació de la sol·licitud.

5. Queden excloses:

 • les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació en el BOP: 11 de febrer de 2021.


Termini de sol·licitud: del dia 12/02/2021 fins al 03/03/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

Abans de presentar aquesta instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web https://www.valencia.es/apps/resistir2021 després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licita. La pàgina web estarà activa a partir de l'endemà de la publicació en el BOP de la convocatòria.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció :

  en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

 • NIF o NIE:

  NIF per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, de la persona o empresa sol·licitant.

 • Certificat actualitzat de Situació Censal:

  Únicamente en cas de no autoritzar l'Ajuntament la consulta dels epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmiques en els quals el sol·licitant està donat d'alta. El certificat ha d'indicar l'activitat econòmica que es realitza, la seua data d'alta en l'activitat, lloc on es desenvolupa i el domicili fiscal.

 • Informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització a data 31 de desembre de 2020:

  En cas de tindre persones treballadores al seu càrrec i voler beneficiar-se de la subvenció per aquest concepte.

 • Certificat de titularitat bancaria:

  Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Aquest compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció.

 • Factures:

  per import net mínim de 2.000€, impostos no subvencionables exclosos, corresponents a les despeses corrents de l'activitat per a la qual sol·licita subvenció. Hauran d'acompanyar-se del corresponent justificant bancari de pagament, i amb identificació de la persona o empresa destinatària. Aquestes despeses hauran d'haver-se realitzat en el període comprés entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud.

 • Certificat de la Cooperativa:

  En cas d'Autònoms que estiguen treballant en règim de cooperativa de treball associat, en el qual en el certificat actualitzat de situació censal figure la cooperativa i no la persona física, s'haurà d'aportar certificat emés per la Cooperativa en el qual conste el pagament de factures de la persona sol·licitant de la subvenció per import de 2.000€, imposats no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

 • Acreditació de la representació:

  Formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1. La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valencia.es>

2. En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

4. La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

5. Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 6 de la convocatòria.

Informació Complementària

1) Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

2) Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses o autònoms en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

Concurrència amb altres subvencions

1- Serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l'activitat subvencionada.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfons:
672 325 855 - 602 526 039 Horari de 8:30 a 15:30h de dilluns a divendres
96 063 56 90 - 672 542 906 Horari d'11 a 18h de dilluns a divendres

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Convocatòria modificada.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es

Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

En el correu electrònic emprende@valencia.es

ON PRESENTAR:

En tot cas, les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

Les persones físiques podran realitzar la presentació en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Tabacalera, prèvia obtenció de "cita prèvia", C/Amadeu de Savoia, 11, Nau Oest, sense perjudici de poder presentar-les en els altres registres i llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podran realitzar la presentació telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València.

Anar a inici de pàgina