ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes als espais culturals privats de caràcter escènic de la ciutat de València per a l'adaptació als nous requeriments sanitaris derivats de la COVID-19 en el 2020
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.130
Descripció

Convocatòria per procediment de concurrència competitiva de subvencions amb les quals es pretén ajudar en el sosteniment de les despeses en els quals han incorregut els espais culturals privats de caràcter escènic de la ciutat de València per a l'adaptació als nous requeriments sanitaris derivats de la COVID-19.

Edicte llistat provisional Ajudes espais culturals privats COVID-19. Tauler d'edictes: 09/12/2020

A les persones o entitats sol·licitants referides en els punts b) i c) de l'Edicte se'ls atorga el termini de 10 dies naturals perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la seua sol·licitud i presenten la documentació requerida. Podran realitzar-ho mitjançant el tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

Durant el termini de 10 dies naturals d'esmena de sol·licituds, les persones o entitats proposades com a beneficiàries o referides en els punts b) i c) de l'Edicte, hauran de presentar per Seu Electrònica d'aquest Ajuntament, l'alta de proveïdors de l'Ajuntament de València, en cas que no ho hagen fet prèviament. Tràmit: Alta i manteniment en fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi.Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que tinga personalitat jurídica pròpia i ànim de lucre que gestionen espais escènics privats a la ciutat de València.

Requisits

a) No estar incursa en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS).
b) No tindre pendents de justificació subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics en el moment de tindre la condició de beneficiari/a, ni ser deutora per reintegrament.
c) Que l'espai escènic compte amb la preceptiva llicència d'obertura i funcionament de l'activitat o aquesta es trobe en tramitació.
d) Que l'espai escènic objecte de la subvenció estiga situat en el terme municipal de València.
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) imposades per les disposicions vigents.
f) No constar com inhabilitada per a ser beneficiària d'ajudes en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) durant el període d'inhabilitació.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació BOP: Dimecres, 11 de Novembre de 2020 - Núm. 217


Termini de sol·licitud: del dia 12/11/2020 fins al 01/12/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

Instància de sol·licitud de subvencions degudament emplenada, a través de la Seu Electrònica, després de prémer el botó “Iniciar tràmit”, acompanyada de la documentació corresponent. La declaració responsable està integrada en la instància.

Documentació per a tots els casos:
 • Targeta d'Identificació Fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant
 • Acreditació dels poders de la representació legal
 • NIF o NIE de la persona que exercisca la representació legal
 • Alta en el Règim General de la Seguretat Social o RETA de representant legal
 • Certificació de l’acord adoptat, aprovant la sol·licitud i facultant la persona sol·licitant per a subscriure la petició
 • Descripció detallada de la sala per a la qual se sol·licita la subvenció
 • Còpia de les factures i justificants de pagament d'estes:

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Còpia de la llicència d'obertura i funcionament de l'activitat o justificant d'haver-la sol·licitat
 • Model 036 o 037, Escriptura de Constitució, Estatuts i acta fundacional de l'entitat sol·licitant:

  Per a les entitats que hagen concorregut a la convocatòria 2019, ja els hagen aportat i no hagen dut a terme cap modificació estatutària sobre la versió aportada, n’hi ha prou amb la presentació d'una declaració responsable en la qual s'especifique esta circumstància.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas de no autoritzar en el formulari:
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Ordenança Gral de Subvencions de l'Ayto. de València i els seus Organismes Públics (Art. 20.8). Art. 24.1 Llei 39/2015 d'1 d'oct. en relació amb art. 25.5 Llei 38/2003 de 17 nov. Gral. de Subvencions.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici d’Acció Cultural:

96 352 54 78

Extensions: 1200, 1892

Legislació

La present convocatòria es regirà pel que es disposa en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'1 de setembre de 2016, que actuarà com a Bases Generals, així com per la convocatòria d'aquestes ajudes aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'octubre de 2020 i que es troba en la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Així mateix, en el no previst en les presents Bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

Convocatòria de subvencions per a ajudes als espais culturals privats de caràcter escènic de la ciutat de València per a l'adaptació als nous requeriments sanitaris derivats de la COVID-19 en el 2020.

Rectificació errors materials continguts en la convocatòria.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALC/ Convent de San Francesc, 2 (planta 2ª) - 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Anar a inici de pàgina