ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes associacions professionals del sector de les arts escèniques
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.120
Descripció

AJUDES ASSOCIACIONS PROFESSIONALS DEL SECTOR DE LES ARTS ESCÈNIQUES 2024

Convocatòria per procediment de concurrència competitiva de subvencions per al sosteniment de les despeses d'estructura, funcionament i activitat de les associacions o entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes que defensen els interessos dels col·lectius de professionals d'arts escèniques com ara teatre, circ i dansa, i que tinguen el seu domicili social en el terme municipal de València, amb la finalitat de promoure el funcionament i l'activitat de l'associacionisme professional en matèria d'arts escèniques, així com els projectes de formació, innovació i millora professional.

*****

Acord de Junta de Govern Local de 19/01/2024, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes a projectes d'especial interés 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol associació o entitat sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia en qui concórreguen les circumstàncies previstes en les bases i complisquen els requisits.

Requisits

a) No estar incurses en cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que establix l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS). L'acreditació de no incórrer en les prohibicions per a ser persona beneficiària que s'establixen en estos articles, es realitzarà per mitjà d’una declaració responsable.

b) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el registre d'associacions autonòmic o estatal en la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

c) Que, d'acord amb els seus estatuts, l'activitat tinga cabuda en la defensa dels interessos dels col·lectius de professionals d'arts escèniques.

d) No tindre pendents de justificació subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics en el moment de tindre la condició de beneficiària ni ser deutor per reintegrament. L'apreciació d'esta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

e) Tindre domicili social en el municipi València.

f) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) imposades per les disposicions vigents.

Els requisits de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de les obligacions per reintegrament de subvencions hauran de concórrer no només en el moment de la concessió, sinó també en el de reconeixement de l'obligació.

Es considerarà que l'entitat sol·licitant està al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament quan haja presentat les declaracions i autoliquidacions corresponents als tributs locals i no hi tinga deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que es troben ajornades, fraccionades o l'execució dels quals estiguera suspesa. En els casos en què siga necessari acreditar esta situació, l'òrgan instructor demanarà directament un informe a la Tresoreria Municipal.

En tot cas, la presentació de sol·licituds per part de la entitat beneficiària comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a demanar els certificats a emetre per l’AEAT i per la TGSS, segons disposen l'article 10.12 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics (d'ara en avant, OGSAV) i l'article 23.3 de l’LGS. Estos certificats tindran una validesa de sis mesos des de la seua expedició o emissió, i si caduquen abans de la concessió o del cobrament total o parcial de la subvenció, seran demanats de nou.

No obstant això, en cas que l'entitat sol·licitant en denegue expressament el consentiment, haurà d'aportar la certificació en els termes previstos en l'apartat anterior.

En els supòsits en els quals, per qualsevol circumstància, algun certificat no tinga resultat positiu, es requerirà a l'entitat sol·licitant que l’aporte, amb indicació que, si no ho fa, se li tindrà per desistida la sol·licitud i es procedirà, en conseqüència, a arxivar-la amb els efectes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant, LPACAP).

No obstant això, quan l'entitat o associació beneficiària no estiga obligada a presentar les declaracions o documents a què es referix esta obligació, el seu compliment s'acreditarà per mitjà de declaració responsable d'esta circumstància, tal com preveu l'article 22.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant, RLGS).

g) En cap cas podrà accedir a la condició de beneficiària l'entitat que conste inhabilitada per a això en la Base de nacional de subvencions (BDNS) durant el període d'inhabilitació.

h) Disposar de certificat digital i poder acreditar-ho.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació BOP: Divendres 2 de febrer de 2024 - Butlletí Núm. 24


Termini de sol·licitud: del dia 03/02/2024 fins al 22/02/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. La declaració responsable està inclosa en la pròpia instància.

Per a les entitats sol·licitants que, havent concorregut a la convocatòria anterior, hagueren ja aportat estatuts i acta fundacional i no hagueren dut a terme cap modificació sobre la versió aportada, bastarà amb la presentació d'una declaració responsable en la qual s'especifique aquesta circumstància.Documentació per a tots els casos:
 • Estatuts i acta fundacional de l'entitat sol·licitant, segellats pel Registre d'Entitats corresponent:

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Alta en el Règim General de la Seguretat Social o RETA de representant legal
 • Certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga, si escau:

  aprovant sol·licitar esta ajuda i facultant al sol·licitant per a subscriure la sol·licitud. S'aportarà en cas d'actuar per mitjà de representant.

 • Certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga:

  aprovant sol·licitar esta ajuda i facultant a la sol·licitant per a subscriure la sol·licitud

 • Document que acredite tindre el domicili social i fiscal a València
 • Descripció detallada del projecte:

  que ha d’incloure la informació següent

  • Memòria que descriga l'activitat o les activitats a desenvolupar i per què se sol·licita la subvenció, que ha d'estar quantificada i pressupostada, i amb els següents aspectes especificats:

  a) Nom del projecte.

  b) Objectius.

  c) Descripció del projecte, tenint en compte els criteris de valoració assenyalats en l'apartat 10.

  d) Pressupost total del projecte en el qual es puga constatar la coherència entre els recursos econòmics (despeses i ingressos), humans (persones sòcies i persones voluntàries i contractades) i materials (infraestructures).

  e) Trajectòria de l'associació o entitat.

 • Qualsevol altra documentació relacionada amb el projecte que resulte oportuna:

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT
 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 de 17 de nov. General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Article 25.4 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici d´Acció Cultural

96 352 54 78 Ext. 1200, 1202 i 1206

Legislació

Acord de Junta de Govern Local de 19/01/2024, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes a projectes d'especial interés 2024

Esta convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'1 de setembre de 2016, que actuarà com a bases generals.
Així mateix, en el que no preveuen estes bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les bases d'execució del pressupost municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALPl. Ajuntament, 1 - 2a planta. 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Anar a inici de pàgina