ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Ajudes als sectors de les arts escèniques i de l'audiovisual “IMPULSART” 2020
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.115
Descripció

Convocatòria per procediment de concurrència competitiva de subvencions amb les quals es pretén minimitzar l'impacte de les conseqüències econòmiques generades per la situació d'emergència sanitària provocada pel COVID-19, en el sector professional de les arts escèniques i de l'audiovisual en el municipi de València, amb la finalitat de secundar-los i reactivar-los.

Llistat ordenat de sol·licituds per a participar en el sorteig de la convocatòria d'ajudes als sectors de les arts escèniques i de l'audiovisual "IMPULSART" 2020. Publicació Tauler d'edictes: 26/11/2020

Resultat del Sorteig d'instàncies IMPULSART 2020. Publicació Tauler d'edictes: 30/11/2020

Llistat provisional de les sol·licituds de la convocatòria d'ajudes als sectors de les arts escèniques i de l'audiovisual "IMPULSART" 2020. Publicació Tauler d'edictes: 02/12/2020

A les persones o entitats sol·licitants referides en els punts b) i c) de l'edicte se'ls atorga el termini de 10 dies naturals perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la seua sol·licitud i presenten la documentació requerida. Podran realitzar-ho mitjançant el tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

Durant el termini de 10 dies naturals d'esmena de sol·licituds, les persones o entitats proposades com a beneficiàries o referides en els punts b) i c) de l'edicte, hauran de presentar per Seu Electrònica d'aquest Ajuntament, l'alta de proveïdors de l'Ajuntament de València, en cas que no ho hagen fet prèviament. Tràmit: Alta i manteniment en fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica en qui concórrega les circumstàncies previstes en les Bases i complisquen els requisits previstos en aquestes.

Requisits

a) La titularitat de l'activitat ha de correspondre a persones autònomes, comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, a microempreses o petites empreses. La microempresa i la xicoteta empreses són aquelles definides conforme Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

b) S'haurà d'estar donat d'alta en algun o alguns dels grups i/o epígrafs previstos en el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció sobre Activitats Econòmiques i que s'ESPECIFIQUEN en l'ANNEX I a la present convocatòria.

c) En cas de persona física, haurà d'estar donada d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent.

d) Tindre el domicili fiscal en el municipi de València.

e) No estar incursa en cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS). L'acreditació de no incórrer en les prohibicions per a ser persona beneficiària que s'estableixen en aquests articles, es realitzarà mitjançant Declaració Responsable.

f) No tindre pendents de justificació subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics en el moment de tindre la condició de beneficiària ni ser deutor per reintegrament. L'apreciació d'aquesta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

g) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) imposades per les disposicions vigents.

Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de les obligacions per reintegrament de subvencions hauran de concórrer no sols en el moment de la concessió, sinó també en el de reconeixement de l'obligació.

Es considerarà que l'entitat sol·licitant està al corrent de les seues obligacions tributàries, amb l'Ajuntament quan haguera presentat les declaracions i autoliquidacions corresponents als tributs locals i no mantinga deutes o sancions tributàries amb aquell en període executiu, llevat que es troben ajornades, fraccionades o l'execució del qual estiguera suspesa. En els casos en què siga necessari acreditar aquesta situació, l'òrgan instructor recaptarà directament informe a la Tresoreria Municipal.

La persona o entitat beneficiària podrà, a través de la pròpia sol·licitud, autoritzar l'òrgan gestor per a recaptar els certificats a emetre per la AEAT i per la TGSS, segons disposen l'art. 10.12 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (d'ara en avant OGSAV) i l'article 23.3 de la LGS. Aquests certificats tindran una validesa de sis mesos des de la seua expedició o emissió, i si caducaren abans de la concessió o del cobrament total o parcial de la subvenció seran recaptats de nou.

No obstant l'anterior, en el cas que l'entitat sol·licitant denegue expressament el consentiment, haurà d'aportar la certificació en els termes previstos en l'apartat anterior.

En els supòsits en els quals, per qualsevol circumstància, algun certificat no tinguera resultat positiu, es requerirà a la sol·licitant perquè ho aporte, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua sol·licitud, procedint-se en conseqüència al seu arxiu amb els efectes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara en avant LPACAP).

No obstant això, quan la persona o entitat beneficiària no estiga obligada a presentar les declaracions o documents a què es refereix la present obligació, el seu compliment s'acreditarà mitjançant declaració responsable d'aquesta circumstància, tal com preveu l'article 22.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant RLGS).

h) En cap cas podrà accedir a la condició de beneficiària la persona o entitat que conste inhabilitada per a això en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) durant el període d'inhabilitació.

i) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació BOP: Dimecres, 04 de Novembre de 2020 - Núm. 212


Termini de sol·licitud: del dia 05/11/2020 fins al 24/11/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Instància de sol·licitud de subvencions emplenada corectament, a través de la Seu Electrònica, després de prémer el botó “Iniciar tràmit” acompanyada de la documentació corresponent. La declaració responsable està inclosa en la pròpia instància.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persona física:
  • DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport de la persona sol·licitant
  • Certificat ACTUALITZAT de Situació Censal:

   Que indique l'activitat econòmica (IAE o CNAE) amb la seua data d'alta i el domicili fiscal.

  • Resolució/certificació de l'alta en la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent.
  • Si escau, Informe de Vida Laboral de l'Empresa:

   Expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, en el qual s'incloga el nombre de persones treballadores a data d'1 de març de 2020. Haurà de presentar-lo en cas de tindre persones treballadores al seu càrrec i voler beneficiar-se de l’increment al qual es referix el punt 5 d'aquesta convocatòria, relatiu al nombre de persones treballadores al seu càrrec.

  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
 • Persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
  • Certificat actualitzat de Situació Censal persona jurídica, S.C, C.B, O.E sense personalitat jurídica:

   Que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat.

  • Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.
  • En el cas de S.C; C.B, O.E SIN PERS. JCA., contracte de constitució degudament registrat en la Conselleria competent
  • Acreditació dels poders de la persona administradora o representant legal que haja signat la sol·licitud
  • DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport si l'indica de la persona representant legal de l'entitat que signa la sol·licitud
  • Si escau, Informe de Vida Laboral de l'Empresa:

   Expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, en el qual s'incloga el nombre de persones treballadores a data d'1 de març de 2020. Haurà de presentar-lo en cas de tindre persones treballadores al seu càrrec i voler beneficiar-se de l’increment al qual es referix el punt 5 d'aquesta convocatòria, relatiu al nombre de persones treballadores al seu càrrec.

  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 Llei 39/2015, d'1 de oct, en relació amb art. 25.5 Llei 38/2003, de 17 de nov. Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.8)
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.5). Article 25.4 de la Llei 38/2003. De 17 de novembre General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici d'Acció Cultural

96 352 54 78

96 208 1200, 96 208 1206, 96 208 1202

Legislació

La present convocatòria es regirà pel que es disposa en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'1 de setembre de 2016, que actuarà com a Bases Generals, així com per la convocatòria d'aquestes ajudes aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 23 d'octubre de 2020 i que es troba en la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Així mateix, en el no previst en les presents Bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

Convocatòria.

Correcció Annex I de la convocatòria per introducció de 2 epígrafs nous GRUPS 018 i 019.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALC/ Convent de San Francesc, 2 (planta 2ª) - 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Anar a inici de pàgina