ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Beca d’Arqueologia
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.110
Descripció

Concessió d'una beca per a realitzar estudis de síntesis històriques a partir dels resultats de les intervencions arqueològiques efectuades a la ciutat (amb l'estudi d'un mínim de 3 intervencions arqueològiques) o bé per a crear els instruments documentals necessaris per a la creació d'una carta arqueològica del subsol del terme municipal de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques majors d’edat que reunisquen els requisits previstos en la convocatòria.

Requisits
 • Major d'edat.
 • No incórrer en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No tindre deutes pendents amb l'Ajuntament de València.
 • Titulació acadèmica: Llicenciatura Geografia i Història, especialitat en Arqueologia; Grau en Història amb Màster d'Arqueologia.
 • Es valoraran (sense ser un requisit) els coneixements en el maneig de bases de dades i en programes de CAD/CAM i els coneixements i treballs centrats en l’estudi d’objectes de metall.
Quan sol·licitar-ho

20 dies naturals des de la publicació de l’extracte en el BOP

Publicació en el BOP: 12/05/2022


Termini de sol·licitud: del dia 13/05/2022 fins al 01/06/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.dirigida

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Beca d’Arqueologia :
  • Certificats en vigor de la AEAT i la TGSS o autorització:

   Certificats en vigor de l'Agència Estatal d'Administració Tributaria i la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o una autorització per a obtindre les dades de manera telemática

  • Autorització per a obtenir informe del Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació:

   Informe acreditatiu de no tindre deutes amb l'Ajuntament

  • Declaració responsable:

   Declaració responsable del compliment dels dos requisits anteriors

  • Còpia de la titulació acadèmica requerida per a aquesta beca:

   Llicenciatura Geografia i Història, especialitat en Arqueologia; Grau en Història amb Màster d'Arqueologia

  • Currículum vitae i trajectòria:

   Curriculum vitae i trajectòria professional, aportant còpia de quants documents justifiquen els mèrits al·legats i tenint la possibilitat d'incloure tota classe de referències (articles, publicacions, treballs, etc.) que ressalten la formació de la persona aspirant.
   En cas de pràctiques realitzades relatives a la matèria de la beca, aquestes hauran de quantificar-se en hores per a la seua valoració.

  • Memòria i projecte de investigació:

   Un document pdf amb una “Memòria i projecte d'investigació”, expressant els treballs que pretenen realitzar-se en el marc de la beca, les fases si n'hi haguera, la metodologia a seguir, en un màxim de 25.000 caràcters de text en Arial 12 a doble espai, acompanyat de les imatges que es considere convenients.

  • Còpia del DNI, NIE o passaport:

   NIE en el cas de persones no espanyoles

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d'instància, el contingut de la qual s'ajustarà al que preveu l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dirigida al Servici de Patrimoni Històric i Artístic, mitjançant registre electrònic en els termes previstos en l'article 16.4.a) d'esta llei. La seu electrònica de l'Ajuntament de València disposarà d’un tràmit habilitat a l’efecte.

Informació Complementària

Normes reguladores de la convocatòria Beca d’Arqueologia 2022-2023.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
L'article 24.1 de la Llei 39/2015
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Màxim de sis mesos,
Art. 25.4 LGS
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963525478. Ext. 1938, 4066, 1192, 1184, 1187, 1189

Secció Arqueologia: 963525478 ext. 4587

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 08/04/2022 pel qual s’aprova convocatòria de la Beca d’Arqueologia 2022-2023.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.
On dirigir-se

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTIC

Plaça Ajuntament 1, 1ª planta. Tel.: 963525478, Ext. 1938, 1192, 4066, 1187, 1189

Secció Arqueologia: 963525478 ext. 4587

Oficines d'informació
 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTICPlaça Ajuntament 1, 1ª planta.Tel.: 963525478, Ext. 1192, 1938, 4066, 1754, 11879:00 A 14:00
Anar a inici de pàgina