ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Beca d’Arqueologia
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.110
Descripció

Concessió d'una beca per a realitzar estudis de síntesis històriques i examen de materials, a partir dels resultats de les intervencions arqueològiques efectuades a la ciutat (amb l'estudi d'un mínim de tres intervencions arqueològiques) o bé per a crear els instruments documentals necessaris per a la creació d'una carta arqueològica del subsol del terme municipal de València.

La beca tindrà una duració de huit mesos, a comptar des del moment del'admissió de la persona becària, sense que es contemple possibilitat de pròrroga.

Es dotarà amb una quantia de HUIT MIL EUROS (8.000 €)

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques majors d’edat que reunisquen els requisits previstos en la convocatòria.

Requisits
 • Major d'edat.
 • No incórrer en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No tindre deutes pendents amb l'Ajuntament de València.
 • Titulació acadèmica: Llicenciatura Geografia i Història, especialitat en Arqueologia; Grau en Història amb Màster d'Arqueologia.
Quan sol·licitar-ho

20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte en el BOP.
Publicació en el BOP: 8/5/2023.


Termini de sol·licitud: del dia 09/05/2023 fins al 29/05/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Sol·licitud de participació (telemàtica): s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.dirigida en format PDF.

NOMÉS en cas d'actuar mitjançant representant, s'haurà d'acompanyar document identificatiu de la persona representada: DNI o passaport (persones espanyoles) o NIE (persones estrangeres).

Documentació per a tots els casos:
 • Si és el cas, document identificatiu de la persona representada
 • Certificats en vigor de la AEAT i la TGSS o autorització / Declaració responsable:

  certificats de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o una autorització per a obtindre les dades de manera telemática.

  S'admetrà la substitució d'este document per una declaració responsable de la persona sol·licitant. Si fora el cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la beca es requerirà la presentació a la persona proposada, en un termini no superior a deu dies, de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada declaració.

 • Autorització per a obtindre informe del Servei de Gestió d'Emissions i Recaptació / Declaració responsable:

  informe acreditatiu de no tindre deutes amb l'Ajuntament.

  S'admetrà la substitució d'este document per una declaració responsable de la persona sol·licitant. Si fora el cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la beca es requerirà la presentació a la persona proposada, en un termini no superior a 10 dies, de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada declaració.

 • Titulació acadèmica requerida per la beca:

  Llicenciatura Geografia i Història, especialitat en Arqueologia; Grau en Història amb Màster d'Arqueologia.

 • Currículum vitae i trajectòria professional:

  amb còpia de quants documents justifiquen els mèrits al·legats i la possibilitat d'incloure tota classe de referències (articles, publicacions, treballs, etc.) que ressalten la formació de la persona aspirant.
  En cas de pràctiques realitzades relatives a la matèria de la beca, aquestes hauran de quantificar-se en hores per a la seua valoració.

 • Memòria del projecte d'investigació:

  Un document pdf amb una “Memòria i projecte d'investigació”, que expresse els treballs que pretenen realitzar-se en el marc de la beca, les fases si n'hi haguera, la metodologia a seguir, en un màxim de 25.000 caràcters de text en Arial 12 a doble espai, acompanyat de les imatges que es considere convenients.

Informació Complementària

Normes reguladores de la convocatòria Beca d’Arqueologia 2023-2024

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
L'article 25.5 de la Llei General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 21/04/20223 pel qual s’aprova convocatòria de la Beca d’Arqueologia 2023-2024
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.
On dirigir-se

Ext. 1938, 4066, 1754, 1187

Oficines d'informació
 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTICPlaça Ajuntament 1, 1ª planta.Tel.: 963525478, Ext. 1192, 1938, 4066, 1754, 11879:00 A 14:00
Anar a inici de pàgina