ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Beca d’Arqueologia
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.110
Descripció

CONVOCATÒRIA BECA D'ARQUEOLOGIA JOSÉ LLORCA (ENLLAÇ)

Concessió d'una beca per a realitzar l'inventari de materials d'excavacions arqueològiques efectuades a València i que no han sigut catalogades anteriorment.

La beca tindrà una duració de huit mesos, a comptar des del moment del'admissió de la persona becària, sense que es contemple possibilitat de pròrroga.

Es dotarà amb una quantia de HUIT MIL EUROS (8.000 €)

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques majors d’edat que reunisquen els requisits previstos en la convocatòria.

Requisits
 • Major d'edat.
 • No incórrer en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No tindre deutes pendents amb l'Ajuntament de València.
 • Titulació acadèmica: Llicenciatura Geografia i Història, especialitat en Arqueologia; Grau en Història amb Màster d'Arqueologia.

Es valoraran (sense ser un requisit) els coneixements i treballs centrats en l'inventari de materials arqueològics compresos entre els segles XIII al XIX. Així mateix, es tindrà en consideració el maneig de bases de dades i els coneixements de fotografia i dibuix de peces arqueològiques.

Quan sol·licitar-ho

20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte en el BOP.

Publicació en el BOP: Divendres 17 de maig de 2024 - Butlletí Núm. 95


Termini de sol·licitud: del dia 18/05/2024 fins al 06/06/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Sol·licitud de participació (telemàtica): s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.dirigida en format PDF.

NOMÉS en cas d'actuar mitjançant representant, s'haurà d'acompanyar document identificatiu de la persona representada: DNI o passaport (persones espanyoles) o NIE (persones estrangeres).

Documentació per a tots els casos:
 • Si és el cas, document identificatiu de la persona representada
 • Declaració responsable:

  De no incórrer en cap de les prohibicions que s'establixen en l'article 13.2 de la LGS.

 • Titulació acadèmica requerida per la beca:

  Llicenciatura Geografia i Història, especialitat en Arqueologia; Grau en Història amb Màster d'Arqueologia.

 • Currículum vitae i trajectòria professional:

  Amb còpia dels documents que justifiquen els mèrits al·legats i possibilitat d'incloure tota classe de referències (articles, publicacions, treballs, etc.) que ressalten la formació de la persona aspirant, especialment pel que fa a treballs d'inventaris i catalogació.

  En cas de pràctiques realitzades relatives a la matèria de la beca, hauran de quantificar-se en hores per a la seua valoració.

 • Memòria del projecte d'investigació:

  Un document PDF amb una “Memòria del projecte d'investigació”, que explique els treballs que pretenen realitzar-se en el marc de la beca, les fases si n’hi haguera, la metodologia a seguir, en un màxim de 25.000 caràcters de text en Arial 12 a doble espai, acompanyat de les imatges i esquemes que es considere convenient.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Màxim de sis mesos.
Art. 25.4 LGS
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

En iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963525478. Ext. 1938, 4066, 1187, 1754

Secció Arqueologia: 963525478 ext. 2677

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 03/05/2024 pel qual s’aprova convocatòria de la Beca d’Arqueologia José Llorca 2024-2025
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTICPlaça Ajuntament 1, 1ª planta.Tel.: 963525478, Ext. 1192, 1938, 4066, 1754, 11879:00 A 14:00
Anar a inici de pàgina