ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Ajudes a programació en espais escènics privats
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.105
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és regular el procediment de concessió, per l'Ajuntament de València a través de la seua Delegació d'Acció Cultural, de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a afavorir als espais escènics privats del municipi de València que incloguen en les seues programacions a companyies valencianes durant l'exercici 2021.

* * * * *

(18/10/2021) PUBLICAT EDICTE RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADJUDICACIÓ D'AJUDES A PROGRAMACIÓ EN ESPAIS ESCÈNICS PRIVATS 2021, CONCEDINT A LES PERSONES INTERESSADES UN TERMINI DE 10 DIES PER A PRESENTAR AL·LEGACIONS A AQUESTA.

Publicació Tauler d'edictes: 18/10/2021.

PER Al TRÀMIT D'AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de la proposta provisional d'adjudicació, es podran formular al·legacions, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

* * * * *

(13/12/2021) ACORD D'ADJUDICACIÓ D'AJUDES A PROGRAMACIÓ EN ESPAIS ESCÈNICS PRIVATS 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques, amb ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia, que gestionen espais escènics, en els qui concórreguen les circumstàncies previstes en la present convocatòria.

Requisits
 • No estar incurses en algunes de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones o entitats beneficiàries que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Que la sala compte amb la preceptiva llicència d'obertura i funcionament de l'activitat o en tramitació.
 • Reflectir en els seus estatuts que l'activitat tinga cabuda en l'objecte o fins socials de la mateixa.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, i enfront de la Seguretat Social i, si és procedent, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal.
 • No tindre pendent de justificar, transcorregut el termini, subvencions municipals atorgades per l'Ajuntament amb anterioritat. L'apreciació d'esta prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentres perdure la falta de justificació.
 • Que la sala d'exhibició objecte de la subvenció estiga ubicada en el terme municipal de la ciutat de València.
Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de la convocatòria.

Publicació BOP: Dimarts, 22 de Juny de 2021 - Núm. 118

Termini de sol·licitud: del dia 23/06/2021 fins al 12/07/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Descripció detallada de la sala i la seua programació:

  Descripció detallada de la sala per a la qual se sol·licita la subvenció, així com la seua programació prevista per a l'exercici 2021, que haurà de recollir la informació següent:

  • Memòria que acredite l'estructura i mitjans disponibles (materials, tècnics i humans) per a dur a terme l'activitat, així com la trajectòria i experiència en este àmbit.
  • Memòria que descriga l'activitat de la sala i per a la qual se sol·licita la subvenció, que haurà d'estar quantificada i pressupostada, on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:

  - Nom de la sala o espai.
  - Objectius.
  - Descripció de la Proposta escènica, tenint en compte que per a la mateixa els criteris de valoració assenyalats en l'apartat 10.

  S'especificarà l'existència o no de companyia pròpia així com les activitats que es desenvoluparan peresta.

  - Pressupost total i desglossat de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament, amb indicació expressa si les activitats a realitzar són objecte de subvenció per una altra entitat pública o privada.
  - Documents acreditatius de la disponibilitat de la sala: propietat, lloguer, cessió de tercers o uns altres.
  - Segur per a les activitats a desenvolupar durant el període de concessió de l'ajuda que incloga responsabilitat civil.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant"Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Còpia de la llicència d'obertura i funcionament de l'activitat o justificant d'haver-la sol·licitat:

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Annex d'Autobaremació degudament emplenat:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Ajudes a programació en espais escènics privats:
  • DNI o quan no siga espanyola, passaport o targeta de residència:

   En el cas de persones físiques.

  • Targeta d'Identificació Fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant:

   Si ja l'haguera presentada en la convocatòria 2020, bastarà la declaració responsable, llevat que el seu número o denominació hagueren patit modificació des de llavors.

   En el cas de persones jurídiques.

  • Model 036 o 037, Escriptura de Constitució, Estatuts i acta fundacional de l'entitat sol·licitant:

   Per a les entitats que, havent concorregut a la convocatòria 2020, els hagueren ja aportat i no hagueren dut a terme cap modificació estatutària sobre la versió aportada, bastarà amb la presentació d'una declaració responsable en la qual s'especifiqueesta circumstància.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

   En el cas de persones jurídiques.

  • Acreditació dels poders de la representació legal:

   En el cas de persones jurídiques.

  • NIF o NIE de la persona que exercisca la representació legal:

   En el cas de persones jurídiques.

  • Alta de la persona que exercisca la representació legal en el Règim General de la Seguretat Social o en el RETA:

   En el cas de persones jurídiques.

  • Certificació de l’acord adoptat, aprovant la sol·licitud i facultant la persona sol·licitant per a subscriure la petició:

   Certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga aprovant sol·licitar esta ajuda i facultant al sol·licitant per a subscriure la sol·licitud.

   En el cas de persones jurídiques.

  • Qualsevol altra documentació relacionada amb el projecte que resulte oportuna.:

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb Hisenda (AEAT)
  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb S. Social (TGSS)
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.8) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.5)
Fer en web

Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici d’Acció Cultural

96 208 12 00

Legislació

La present convocatòria es regirà pel que es disposa en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'1 de setembre de 2016, que actuarà com a Bases Generals.
Així mateix, en el no previst en les presents Bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

Convocatòria 2021 per a la concessió d'ajudes a programació en espais escènics privats.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALC/ Convent de San Francesc, 2 (planta 2ª) - 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Anar a inici de pàgina