ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes a programació en espais escènics privats
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.105
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és regular el procediment de concessió, per l'Ajuntament de València a través de la seua Delegació d'Acció Cultural, de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a afavorir als espais escènics privats del municipi de València que incloguen en les seues programacions a companyies o artistes valencians amb domicili social en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana fins al 31 d’agost de 2023

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

* * * * * * * * * *

 • (18/05/2023) EDICTE DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL ADJUDICACIÓ AJUDES A SALES 2023.

PUBLICACIÓ EN EL TAULER D'EDICTES: 18/05/2023

Es podran realitzar al·legacions concedint als interessats un termini de 10 dies, través del procediment Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

* * * * * * * * * *

 • Acord de Junta de Govern Local de 09/06/2023, pel qual s'aprova la concessió d'ajudes a programació en espais escènics privats de la ciutat de València 2023


IMPRÉS

Annex 2. Compte justificatiu

Es podrá aportar accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana, o a través del procediment Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques, amb ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia, que gestionen espais escènics, en els qui concórreguen les circumstàncies previstes en la present convocatòria.

Requisits
 • Que incloguen en la programació de l'espai companyies o artistes amb domicili social en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana suficients per a complir el que s'estableix en l'apartat 6.2 que regula les despeses subvencionables.
 • No estar incurses en algunes de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones o entitats beneficiàries que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Que la sala compte amb la preceptiva llicència d'obertura i funcionament de l'activitat o en tramitació.
 • Reflectir en els seus estatuts que l'activitat tinga cabuda en l'objecte o fins socials de la mateixa.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, i enfront de la Seguretat Social i, si és procedent, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal.
 • No tindre pendent de justificar, transcorregut el termini, subvencions municipals atorgades per l'Ajuntament amb anterioritat. L'apreciació d'esta prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentres perdure la falta de justificació.
 • Que la sala d'exhibició objecte de la subvenció estiga ubicada en el terme municipal de la ciutat de València.
Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació BOP: Dijous 9 de març de 2023 - Butlletí Núm. 48


Termini de sol·licitud: del dia 10/03/2023 fins al 29/03/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. La declaració responsable està inclosa en la pròpia instància.

Per a les entitats sol·licitants que, havent concorregut a la convocatòria anterior, hagueren ja aportat model 036 o 037, escriptura de constitució, estatuts i acta fundacional i no hagueren dut a terme cap modificació estatutària sobre la versió aportada, bastarà amb la presentació d'una declaració responsable en la qual s'especifique aquesta circumstància.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persona física:
  • Descripció detallada de la sala per a la qual se sol·licita la subvenció, així com la seua programació prevista per a l'exercici 2023:

   que haurà de recollir la informació següent:

   - Memòria que acredite l'estructura i mitjans disponibles (materials, tècnics i humans) per a dur a terme l'activitat, així com la trajectòria i experiència en este àmbit.
   - Memòria que descriga l'activitat de la sala i per a la qual se sol·licita la subvenció, que haurà d'estar quantificada i pressupostada, on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:
   - Nom de la sala o espai.
   - Objectius.
   - Descripció de la Proposta escènica, tenint en compte que per a la mateixa els criteris de valoració assenyalats en l'apartat 10.

   S'especificarà l'existència o no de companyia pròpia així com les activitats que es desenvoluparan per esta.

   - Pressupost total i desglossat de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament, amb indicació expressa si les activitats a realitzar són objecte de subvenció per una altra entitat pública o privada.
   - Documents acreditatius de la disponibilitat de la sala: propietat, lloguer, cessió de tercers o uns altres.
   - Segur per a les activitats a desenvolupar durant el període de concessió de l'ajuda que incloga responsabilitat civil.

  • Llicència d'obertura i funcionament o justificant d'haver-la sol·licitat
  • Annex d'autobaremació:

   document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
  • Qualsevol altra documentació relacionada amb el projecte que resulte oportuna:

   en cas d'aportar mitjançant seu més d'un document en diferents arxius podrà continuar aportant els altres mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Persona jurídica:
  • Model 036 o 037
  • Escriptura de Constitució i/o Estatuts:

   degudament inscrits en el Registre Públic corresponent o acreditació d'estar legalment constituïdes, de la persona jurídica, institució o entitat, o fundació sol·licitant.

   en cas d'aportar mitjançant seu més d'un document en diferents arxius podrà continuar aportant els altres mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Acta fundacional de l'entitat sol·licitant
  • Alta en el Règim General de la Seguretat Social o RETA de representant legal
  • Certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga:

   aprovant sol·licitar esta ajuda i facultant a la sol·licitant per a subscriure la sol·licitud.

  • Descripció detallada de la sala per a la qual se sol·licita la subvenció, així com la seua programació prevista per a l'exercici 2023:

   que haurà de recollir la informació següent:

   - Memòria que acredite l'estructura i mitjans disponibles (materials, tècnics i humans) per a dur a terme l'activitat, així com la trajectòria i experiència en este àmbit.
   - Memòria que descriga l'activitat de la sala i per a la qual se sol·licita la subvenció, que haurà d'estar quantificada i pressupostada, on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:
   - Nom de la sala o espai.
   - Objectius.
   - Descripció de la Proposta escènica, tenint en compte que per a la mateixa els criteris de valoració assenyalats en l'apartat 10.

   S'especificarà l'existència o no de companyia pròpia així com les activitats que es desenvoluparan per esta.

   - Pressupost total i desglossat de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament, amb indicació expressa si les activitats a realitzar són objecte de subvenció per una altra entitat pública o privada.
   - Documents acreditatius de la disponibilitat de la sala: propietat, lloguer, cessió de tercers o uns altres.
   - Segur per a les activitats a desenvolupar durant el període de concessió de l'ajuda que incloga responsabilitat civil.

  • Llicència d'obertura i funcionament o justificant d'haver-la sol·licitat
  • Annex d'autobaremació:

   document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
  • Qualsevol altra documentació relacionada amb el projecte que resulte oportuna:

   en cas d'aportar mitjançant seu més d'un document en diferents arxius podrà continuar aportant els altres mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 de 17 de nov. General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Article 25.4 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

Servici d’Acció Cultural

96 208 12 00

Legislació

Convocatòria per a la concessió d'ajudes a la programació en espais escènics privats 2023

La present convocatòria es regirà pel que es disposa en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 2 de novembre de 2016, que actuarà com a Bases Generals.
Així mateix, en el no previst en les presents Bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALC/ Convent de San Francesc, 2 (planta 2ª) - 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Anar a inici de pàgina