ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Ajudes a residències de creació artística
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.100
Descripció

Convocatòria per procediment de concurrència competitiva de subvencions per a Residències de Creació, enteses aquestes com un espai on poder desenvolupar processos creatius de caràcter escènic, processos teòrics que no necessiten presència física d'un artista i públic per a dur-se a terme, processos d'escriptura o d'investigació teòrica així com de component audiovisual. Tindran lloc en el Teatre El Musical, la Sala Mutant i en altres sales concertades de la ciutat.

* * * * *

(13/12/2021) PUBLICAT EDICTE RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADJUDICACIÓ D'AJUDES A RESIDÈNCIES DE CREACIÓ ARTÍSTICA 2021, CONCEDINT A LES PERSONES INTERESSADES UN TERMINI DE 10 DIES PER A PRESENTAR AL·LEGACIONS A AQUESTA.

Publicació Tauler d'edictes: 13/12/2021.

PER Al TRÀMIT D'AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de la proposta provisional d'adjudicació, es podran formular al·legacions, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

* * * * *

(13/01/2022) PUBLICAT EDICTE RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADJUDICACIÓ DE LES AJUDESJUSTIFICACIÓ a través del Model de compte justificatiu

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica en qui concórrega les circumstàncies previstes en les Bases i complisquen els requisits.

Requisits

a) No estar incursa en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que establix l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS) . L'acreditació de no incórrer en les prohibicions per a ser persona beneficiària que s'establixen en l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es realitzarà per mitjà de Declaració Responsable.

b) Cas de sol·licitar-se la subvenció per persona jurídica es requerix que l'activitat tinga cabuda en l'objecte o fins socials de la mateixa.

c) No tindre pendents de justificació subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics en el moment de tindre la condició de persona beneficiària ni ser deutora per reintegrament. L'apreciació d'esta prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

d) Tindre la seu social en el terme municipal de la ciutat de València i en cas de persona física estar empadronada en el municipi de València almenys amb 6 mesos d'antelació a la presentació de la sol·licitud.

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) imposades per les disposicions vigents.

Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de les obligacions per reintegrament de subvencions hauran de concórrer no sols al moment de la concessió, sinó també al de reconeixement de l'obligació.

Es considerarà que l'entitat sol·licitant està al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament quan haguera presentat les declaracions i autoliquidacions corresponents als tributs locals i no mantinga deutes o sancions tributàries amb aquell en període executiu, llevat que es troben ajornades, fraccionades o l'execució del qual estiguera suspesa. En els casos en què siga necessari acreditar la dita situació, l'òrgan instructor demanarà directament informe la Tresoreria Municipal.

En tot cas, la presentació de sol·licituds per part de la persona beneficiària comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a demanar els certificats a emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, segons disposen l'art. 10.12 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (d'ara en avant OGSAV) i 23.3 de la LGS. Estos certificats tindran una validesa de sis mesos des de la seua expedició o emissió, i si caducaren abans de la concessió o del cobrament total o parcial de la subvenció seran demanats novament.

En el cas que la persona sol·licitant denegue expressament el consentiment, haurà d'aportar la certificació en els termes que preveu l'apartat anterior.

En els supòsits en què, per qualsevol circumstància, algun certificat no tinguera resultat positiu, es requerirà a la persona sol·licitant perquè ho aporte, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, procedint-se en conseqüència al seu arxiu amb els efectes previstos en l'art. 21 de la Llei 39/2015, de PACAP.

No obstant això, quan la persona beneficiària no estiga obligada a presentar les declaracions o documents a què es referixen la present obligació, el seu compliment s'acreditarà per mitjà de declaració responsable d'esta circumstància, tal com preveu l'article 22.1 del Reglament de la LGS.

f) En cap cas podrà accedir a la condició de beneficiària l'entitat que constara inhabilitada per a això en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (BDNS) durant el període d'inhabilitació.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació BOP: Dijous, 19 d'Agost de 2021 - Núm. 160


Termini de sol·licitud: del dia 20/08/2021 fins al 08/09/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud que es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Per a les entitats que, havent concorregut a la convocatòria 2020, hagueren ja aportat model 036 o 037, escriptura de constitució, estatuts i acta fundacional de l'entitat sol·licitant i no hagueren dut a terme cap modificació estatutària sobre la versió aportada, bastarà amb la presentació d'una declaració responsable en la qual s'especifique aquesta circumstància.

Documentació per a tots els casos:
 • Descripció detallada del projecte:

  Que haurà de recollir la informació següent:

  • Memòria que acredite l'estructura i els mitjans disponibles (materials, tècnics i humans) per a dur a terme el projecte.
  • Memòria que descriga l'activitat a que cal desenvolupar i per la qual se sol·licita la subvenció, que haurà d'estar quantificada i pressupostada, on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:
   • Nom del projecte.
   • Objectius.
   • Descripció del projecte, tenint en compte els criteris de valoració assenyalats en l'apartat 10.
   • Pressupost total i desglossat de l'activitat o activitats que cal subvencionar i forma de finançament, amb indicació expressa si les activitats que cal realitzar són objecte de subvenció per una altra entitat pública o privada.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques:
  • DNI, passaport o targeta de residència:

   DNI o document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant quan no siga espanyola (passaport o targeta de residència).

  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb Aj. València
  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb Hisenda (AEAT)
  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb S. Social (TGSS)
 • Persones jurídiques:
  • Targeta d'Identificació Fiscal (NIF) o declaració responsable, en el seu cas:

   Targeta d'Identificació Fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant. Si ja l'haguera presentada en la convocatòria 2019, bastarà la declaració responsable, llevat que el seu número o denominació hagueren patit modificació des d’eixe moment.

  • Model 036 o 037
  • Escriptura de constitució
  • Estatuts
  • Acta fundacional de l'entitat sol·licitant
  • DNI o NIE de persona que exercisca la representació legal
  • Alta en el Règim General de la Seguretat Social o RETA de representant legal
  • Certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga:

   Aprovant sol·licitar esta ajuda i facultant la persona sol·licitant per a subscriure la sol·licitud.

  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb Aj. València
  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb Hisenda (AEAT)
  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb S. Social (TGSS)
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.8) Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos.
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (Article 20.5).
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici de Acció Cultural

96 352 54 78

Legislació

La present convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'1 de setembre de 2016, que actuarà com a Bases Generals.

Així mateix, en el no previst en les presents Bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES A RESIDÈNCIES DE CREACIÓ ARTÍSTICA 2021

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALC/ Convent de San Francesc, 2 (planta 2ª) - 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Anar a inici de pàgina