ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes a residències de creació artística
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.100
Descripció

AJUDES A RESIDÈNCIES DE CREACIÓ ARTÍSTICA 2024

Convocatòria per procediment de concurrència competitiva de subvencions per a Residències de Creació, enteses aquestes com un espai on poder desenvolupar processos creatius de caràcter escènic, processos teòrics que no necessiten presència física d'un artista i públic per a dur-se a terme, processos d'escriptura o d'investigació teòrica així com de component audiovisual. Tindran lloc en el Teatre El Musical, la Sala Mutant i en altres sales concertades de la ciutat.

ENLLAÇ A BASES DE LA CONVOCATÒRIA.Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica en qui concórrega les circumstàncies previstes en les Bases i complisca els requisits.

Requisits

a) No estar incursa en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que establix l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS) . L'acreditació de no incórrer en les prohibicions per a ser persona beneficiària que s'establixen en estos articles, es realitzarà per mitjançant Declaració responsable.

b) En cas de sol·licitar-se la subvenció per persona jurídica es requerix que l'activitat tinga cabuda en l'objecte o les finalitats socials d'esta.

c) No tindre pendents de justificació subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics en el moment de tindre la condició de persona beneficiària, ni ser deutor per reintegrament. L'apreciació d'esta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

d) Tindre la seu social en el terme municipal de la ciutat de València i en cas de persona física, estar empadronada en el municipi de València almenys amb 6 mesos d'antelació a la presentació de la sol·licitud.

e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) imposades per les disposicions vigents.

Els requisits d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de les obligacions per reintegrament de subvencions, hauran de concórrer tant en el moment de la concessió com en el de l'aprovació de la justificació de la subvenció rebuda.

Es considerarà que l'entitat sol·licitant està al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament quan haja presentat les declaracions i autoliquidacions corresponents als tributs locals i no mantinga deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que es troben ajornades, fraccionades o l'execució estiga suspesa. En els casos en què siga necessari acreditar esta situació, l'òrgan instructor recaptarà directament informe a la Tresoreria Municipal.

En tot cas, la presentació de sol·licituds per part de la persona beneficiària comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a recaptar els certificats a emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, segons disposen l'art. 10.12 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (d'ara en avant OGSAV) i 23.3 de la LGS. Estos certificats tindran una validesa de sis mesos des de la seua expedició o emissió i, si caducaren abans de la concessió o del cobrament total o parcial de la subvenció seran recaptats de nou.

En cas que la persona sol·licitant denegue expressament el consentiment, ha d'aportar la certificació en els termes previstos en l'apartat anterior.

En els supòsits en què, per qualsevol circumstància, algun certificat no tinguera resultat positiu, es requerirà a la persona sol·licitant perquè ho aporte, amb indicació que, si així no ho fa, se li tindrà per desistida de la seua sol·licitud, i s'arxivarà amb els efectes previstos en l'art. 21 de la Llei 39/2015, de PACAP.

No obstant això, quan la persona beneficiària no estiga obligada a presentar les declaracions o documents a què es referixen la present obligació, el seu compliment s'acreditarà mitjaçant declaració responsable d'esta circumstància, tal com preveu l'article 22.1 del reglament de la LGS.

f) En cap cas podrà accedir a la condició de beneficiària l'entitat o persona que conste inhabilitada per a això en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) durant el període d'inhabilitació.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació BOP: Dimecres 21 de febrer de 2024 - Butlletí Núm. 37


Termini de sol·licitud: del dia 22/02/2024 fins al 12/03/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud (incloso annex 1 de declaració responsable) es presentarà mitjançant instància electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. Les persones físiques que realitzen el tràmit de sol·licitud presencialment, aportaran la sol·licitud de l'apartat "Impresos" -incloso l'annex 1. Declaració responsable- juntament amb el Document Nacional d'Identitat o Document acreditatiu de la identitat (quan no siga espanyola, passaport o targeta de residència) i la resta de documentació, baix detallada, que corresponga.

Per a les entitats que, havent concorregut a la convocatòria anterior, hagueren ja aportat model 036 o 037, escriptura de constitució, estatuts i acta fundacional de l'entitat sol·licitant i no hagueren dut a terme cap modificació estatutària sobre la versió aportada, bastarà amb la presentació d'una declaració responsable en la qual s'especifique aquesta circumstància.


Documentació per a tots els casos:
 • Descripció detallada del projecte:

  Que haurà de recollir la informació següent:

  - Memòria que acredite l'estructura i els mitjans disponibles (materials, tècnics i humans) per a dur a terme el projecte.

  - Memòria que descriga l'activitat a que cal desenvolupar i per la qual se sol·licita la subvenció, que haurà d'estar quantificada i pressupostada, on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:

  - Nom del projecte.

  - Objectius.

  - Descripció del projecte, tenint en compte els criteris de valoració assenyalats en l'apartat 10.

  - Pressupost total i desglossat de l'activitat o activitats que cal subvencionar i forma de finançament, amb indicació expressa si les activitats que cal realitzar són objecte de subvenció per una altra entitat pública o privada.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques:
  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb Hisenda (AEAT)
  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb S. Social (TGSS)
 • Persones jurídiques:
  • Model 036 o 037
  • Escriptura de Constitució o Estatuts o Acta fundacional de la persona sol·licitant
  • Alta en el Règim General de la Seguretat Social o RETA de representant legal
  • Certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga:

   Aprovant sol·licitar esta ajuda i facultant la persona sol·licitant per a subscriure la sol·licitud.

  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb Hisenda (AEAT)
  • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb S. Social (TGSS)
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 de 17 de nov. General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos.
Article 25.4 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici de Acció Cultural

96 352 54 78

Legislació

Acord de Junta de Govern Local de 09/02/2024, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes a residències de creació artística al municipi de València 2024


La present convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, el text dels quals es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 2 de novembre de 2016, que actuarà com a Bases Generals.

Així mateix, en el no previst en les presents Bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURALPl. Ajuntament, 1 - 2a planta. 46002 ValènciaTel.: 96 208 1200De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendressacultural@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina