ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Certificat de Serveis Socials per a l’Ingrés Mínim Vital
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.TP.60
Descripció

Certificació que ha d'emplenar Serveis socials en els casos que la persona sol·licitant manifeste en la seua sol·licitud o es deduïsca d'aquesta per part dels tècnics de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS d’ara endavant) que la persona es troba en algun dels supòsits de l'article 21 apartats 9 i 10 de la Llei 19/2021 i que, per tant, necessita de l’emissió d’un certificat de Serveis Socials. No és necessària la cita prèvia.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones sol·licitants de IMV a les quals els haja fet l’INSS petició de certificat de Serveis Socials per donar-se les circumstàncies de l'article 21 apartats 9 i 10 de la Llei 19/2021.

Requisits

Es requerirà un certificat expedit pels serveis socials competents quan fos necessari indicat expressament per l’INSS amb un requeriment remés a la persona sol.licitant, per a acreditar els següents requisits:

a) Residència efectiva a Espanya de les persones que a la data de la sol·licitud es troben empadronades en un domicili fictici en aplicació de les corresponents instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

b) El caràcter temporal de la prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, de la qual siga usuari el sol·licitant de la prestació d'ingrés mínim vital.

c) El domicili real de la persona que al·legara no viure en el que consta en l'empadronament.

d) La inexistència dels vincles previstos en l'article 6.1, quan en el mateix domicili, a més dels sol·licitants de l'ingrés mínim vital units per aquests vincles, es troben empadronades altres persones amb les quals s'al·legue no tenir llaços de parentiu, de consanguinitat o d'afinitat, ni haver constituït una parella de fet.

e) La inexistència dels vincles previstos en l'article 6.1, entre tots o part dels convivents quan un d'ells sol·licitara l'ingrés mínim vital.

f) El compliment dels requisits establits en els apartats 2 i 3 de l'article 10, relatius, respectivament, a l'acreditació d'haver viscut de manera independent a Espanya i a l'acreditació de formar part d'una unitat de convivència durant almenys els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Es requerirà certificat expedit pels serveis socials competents per a acreditar el risc d'exclusió social quan convisquen en el mateix domicili persones entre les quals no concórreguen els vincles previstos en l'article 6 perquè puguen ser titulars de l'ingrés mínim vital aquella o aquelles que es troben en risc d'exclusió.

Quan sol·licitar-ho

Es sol·licitarà en el termini de 10 dies des de que es rep el requeriment de l’INSS.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.


Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud Certificat de Serveis socials per a l'Ingrés Mínim Vital:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

 • Justificant sol·licitud Ingrés Mínim Vital (IMV)
 • Requeriment emés per l'INSS demanant l'emissió de Certificat de Serveis socials:

  Es presentarà fotocòpia del requeriment emés per l’INSS on s’identifiquen les dades de la persona sol.licitant i la necessitat d’emisió del certificat de serveis socials amb indicació del motiu que cal justificar.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • La persona que desitja ser beneficiària del cobrament de la prestació d'Ingrés Mínim Vital (IMV) haurà de tramitar la sol·licitud d'aquesta davant l'entitat responsable que és l'INSS. Quan en el curs d'aquesta tramitació i una vegada ja registrada la seua sol·licitud, l'INSS precisara de l'emissió d'un Certificat de Serveis socials per a justificar unes circumstàncies especials, emetrà un requeriment nominatiu a la persona sol·licitant.
 • Una vegada rebut aquest requeriment, la persona sol·licitant de IMV realitzarà sol·licitud als Serveis socials perquè se li emeta aquest certificat, que li serà remès mitjançant notificació.
 • En el cas que en la sol·licitud del certificat no conste tota la documentació necessària o siga imprescindible aclarir alguna de les situacions al·legades, Serveis socials podrà contactar amb la persona per a entrevistar-la.
 • Com que l’INSS sol.licita que siga presentat aquest certificat de Serveis Socials en un termini de 10 dies hàbils, en el cas d’impossibilitat per part de l’entitat emissora del Servei de Benestar Social i Integració, la presentació del justificant de sol.licitud d’aquest certificat a Serveis Socials paralitza el termini dels 10 dies establert per l’INSS fins a que siga obtingut finalment.
Informació Complementària

No es podrà sol·licitar l'emissió del certificat de Serveis socials tant de manera inicial com per renovació per al IMV si no es justifica l'haver registrat prèviament la sol·licitud de IMV i que l'INSS li ha requerit aquest certificat.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Atenció telefònica

2427/2341/2429/2400

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació i fer consultes:

SERVEI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Secció de Promoció de l’Autonomia i Prestacions Socials.

C/ Amadeu de Savoia, 11, pati A, planta baixa - València 46010

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina