ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes per solucions habitacionals per a col·lectius vulnerables
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.TP.50
Descripció

Concessió de ajudes a col·lectius vulnerables per a allotjament residencial immediat o pagament de subministraments. Es cobreixen els conceptes de deute de lloguer, entrada en habitatge, allotjament alternatiu, despeses de comunitat, deutes per desnonament, deute de llum, gas i aigua.

Sempre serà necessari tindre cita prèvia al Centre municipal de serveis socials per a la tramitació de l’expedient d’ajuda i emissió d’informe social imprescindible per a esta tramitació.AVÍS: Mitjançant acord del Consell de data 31 de març, s'ha aprovat l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds fins al 30 d'abril (pendent de publicació en el DOGV).

Qui ho pot sol·licitar?

Aquestes ajudes es destinen a les persones físiques que, com a beneficiàries finals, complisquen el requisit de ser especialment vulnerables:

– Víctimes de violència de gènere

– Víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual

– Víctimes de violència sexual

– Desnonades del seu habitatge habitual

– Sense llar

– Asilades, refugiades, apàtrides, acolliments al règim de protecció temporal o altres estatuts de protecció subsidiària.

– Altres persones especialment vulnerables, que ostenten aquesta consideració segons valoració individual emesa pels CMSS en el qual s'atenguen i valoren les circumstàncies personals que aconsellen la concessió de l'ajuda, com ara persones amb problemes de salut mental, diversitat funcional, persones joves extutelades per la Generalitat, persones d'avançada edat, persones exreclusas, sol·licitants d'asil, persones migrants vulnerables, independentment de la seua situació administrativa, etc.

Requisits

a) Trobar-se en situació de greu necessitat econòmica. S'entendrà que es troba en aqueixa situació quan la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a la qual pertanya la persona sol·licitant, no excedisca del 3 vegades de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) vigent, en còmput anual en dotze pagues i que l'esforç per al pagament de la renda arrendatícia, supere el 30 per cent dels ingressos nets de la mateixes o altres persones especialment vulnerables, que ostenten aquesta consideració segons valoració individual emesa pels serveis socials.

b) Estar empadronada la unitat de convivència, i residir efectivament en el municipi de València. Excepcionalment, es podran concedir les ajudes només amb la residència efectiva que s'acreditarà documentalment segons s'indica en l'apartat de documentació preceptiva.

c) Ser persona major d'edat o menor emancipada judicialment. Podran ser també sol·licitants les majores de 16 i menors de 18 anys quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:

 • Que tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d'edat.
 • Que siguen víctimes d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència de gènere o intrafamiliar.
 • Que hagen participat en programes de preparació per a la vida independent dels/ de les menors, almenys 12 mesos en els 2 últims anys anteriors a la sol·licitud.

d) No tenir accés a ajudes d'altres Administracions públiques o recursos propis que cobrisquen aquesta necessitat i que, juntament amb l'ajuda sol·licitada, supere el concepte per al qual es demana la citada ajuda.

Quan sol·licitar-ho

Es recomana la presentació de sol·licituds del dia 6 d'agost de 2022 al 24 de març de 2023.AVÍS: Mitjançant acord del Consell de data 31 de març, s'ha aprovat l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds fins al 30 d'abril (pendent de publicació en el DOGV).


Termini de sol·licitud: del dia 06/08/2022 fins al 30/04/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud (amb annex 1) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'esta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà l'imprés de sol·licitud (amb annex 1) i la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud d'ajudes per a solucions habitacionals (amb annex 1):

  de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

 • Document d'identificació (DNI, NIF, NIE o passaport):

  - De tots els membres de la unitat de convivència: en el cas de DNI sols serà obligatori en les persones amb edat igual o superior a 14 anys.

  - En cas de que el document identificatiu no continga fotografia, s’haurà d’acompanyar amb document identificatiu complementari que sí que en tinga.

  - Quan la persona sol·licitant i els membres de la seua unitat de convivència tinguen condició de refugiades, asilades o desplaçades forçosament hauran de presentar el document d'identitat. En cas d'haver presentat la sol·licitud d'asil o autorització d'estada per raons humanitàries, i quan la mateixa es trobe en tràmit, haurà d'acompanyar la documentació acreditativa d'aquesta circumstància, amb certificació de l'organisme competent que la sol·licitud de reconeixement ha sigut admesa a tràmit.

  - Quan la persona sol·licitant tinga la condició d'apàtrida, haurà de presentar la targeta acreditativa del reconeixement d'aquesta condició juntament amb passaports o altres documents de viatge, fins i tot caducats, que continguen fotografia.

  En cas d'aportar per seu diversos documents en arxius separats podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Certificat d’IRPF:

  de totes les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  En cas d'aportar per seu diversos documents en arxius separats podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Certificat de pensions:

  de totes les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  En cas d'aportar per seu diversos documents en arxius separats podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Certificat de prestacions reconegudes:

  de totes les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  En cas d'aportar per seu diversos documents en arxius separats podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Vida laboral últims 12 anys:

  de totes les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  En cas d'aportar per seu diversos documents en arxius separats podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Informe de catastro sobre propietats:

  de la persona propietària de l'habitatge de lloguer i de la persona sol·licitant.

  En cas d'aportar per seu diversos documents en arxius separats podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Llibre de família o, en defecte d'això, identificació de tots els membres de la unitat de la unitat de convivència:

  en cas de no tindre llibre de família, serà substituït per la identificació de tots els membres de la unitat de convivència.

 • En cas de no autoritzar l'accés a dades, empadronament:

  de totes les persones de la unitat de convivència.

  En cas d'aportar per seu diversos documents en arxius separats podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Còpia de cartilla bancària o certificat bancari
 • Si escau, contracte de lloguer:

  necessari en les ajudes de la modalitat de deute de lloguer o deute d’allotjament alternatiu.

 • Si escau, última declaració vençuda per al càlcul del pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (models 130 o 131):

  aportar en cas que la persona sol·licitant o algun membre de la família estiga treballant per compte propi (autònom/a).

  A excepció de:

  1. Altes recents en les quals encara no s'haja realitzat el pagament fraccionat es justificaran mitjançant declaració d'ingressos.

  2. En cas d'estar exempt de realitzar el pagament fraccionat, es justificarà mitjançant declaració responsable indicant els ingressos percebuts els dos últims mesos i s'aportarà l'última declaració d'Hisenda en cas d'haver-la presentat.

  3. Quan hi haja un cessament d'activitat es justificarà documentalment.

  En cas d'aportar per seu diversos documents en arxius separats podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Si escau, Fotocòpia del contracte de treball sempre que el contracte siga de duració inferior a un any i 2 últimes nòmines:

  de totes les persones integrants de la unitat familiar que exercisquen activitat laboral en alta en la Seguretat Social.

  Aportar en cas de treball per compte d’altri.

  En cas d'aportar per seu diversos documents en arxius separats podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La persona sol·licitant deurà complimentar la sol·licitud segons model normalitzat i registrar-la. Des del Centre municipal de Serveis socials corresponent li se citarà per a entrevista i emplenament de l'informe social.

Informació Complementària

Quan la persona obtinga ingressos per pensions de l'estranger o en contracte en situació irregular, haurà de fer-lo saber en el model de sol·licitud: Declaració d'ingressos.

Qualsevol circumstància soci familiar que modifique el que indicat documentalment, es declararà en la sol·licitud apartado de circumstàncies sociofamiliars.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori

Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Central de telefonades de servicis socials: 900 92 75 67 (Telèfon gratuit. Horari d'atenció de 09:00 a 14:00 de dilluns a divendres).

Legislació

Decret 104/2022 de 5 d’agost, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a facilitar solucions residencials a persones en situació d’especial vulnerabilitat a través de les entitats locals corresponent al Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025.

On dirigir-se

S'aconsella presentar aquestes sol·licituds en els registres auxiliars dels centres municipals de serveis socials amb motiu de concertació de la cita prèvia per a la realització de l'informe social.

Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 y 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores. cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 horescmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 horescmsscabanyal@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 horescmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570. Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsstrafalgar@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina