ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes a col·lectius vulnerables per a solucions habitacionals
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.TP.50
Descripció

Ajudes per concessió directa de caràcter excepcional i singularitzat per al pagament del lloguer, cessió d'ús o qualsevol règim de gaudi temporal admès en dret, en habitatges de titularitat pública o privada o en qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de solucionar, de manera immediata, el problema residencial de les persones beneficiàries.

Pot ser objecte d'aquestes ajudes les despeses originades entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023. No es podran cobrir més de 12 mesos.

 • Si es tracta d'Ajudes de lloguer: Es podran concedir deute de lloguer d'habitatge, lloguer abonat prèviament o la combinació d'ambdues.Podrà concedir-se una ajuda de fins al 100% de la renda en un màxim de 770€/mes.

Quanties màximes:

1. LLOGUER JA ABONAT PRÈVIAMENT: fins a 9.240€

2. DEUTE DE LLOGUER: fins de 9.240€

3. AJUDA COMBINADA DE LLOGUER JA ABONAT + DEUTE DE LLOGUER: fins de 9.240€

Totes dues modalitats es poden concedir conjuntament o per separat.

En la combinació de tots dos conceptes no podran superar-se el màxim de 12 mesos.

 • Si es tracta d'Ajuda d'entrada en habitatge: Consisteix en el pagament d'un màxim de 3 mesos de l'entrada de la qual va ser l'habitatge habitual de la persona sol·licitant: fiança, mes de garantia addicional i mes corrent. Es podrà cobrir tant el deute com els rebuts abonats prèviament d'una entrada en habitatge, dins dels mòduls establits. Podrà concedir-se una ajuda de fins al 100% de la renda en un màxim de 770€/mes.

El mòdul màxim serà de 2.310€

 • Si es tracta d'Allotjament Alternatiu: Consisteix en el pagament d'una habitació o habitacions en un habitatge compartit, el contracte de lloguer del qual permeta el subarrendament, coarrendament o arrendament de l'habitació. Podrà concedir-se una ajuda de fins al 100% de la renda en un màxim de 300€/mes. Es podran concedir deute de lloguer d'habitació, lloguer abonat prèviament o la combinació d'ambdues.

1. DESPESES D'ENTRADA EN HABITACIÓ JA ABONATS PRÈVIAMENT: Fins a 900€

2. ENTRADA EN HABITACIÓ: Fins a 900€

3. LLOGUER D'HABITACIÓ JA ABONAT PRÈVIAMENT: Fins a 3.600€

4. DEUTE DE LLOGUER D'HABITACIÓ: Fins a 3.600€

5. AJUDA COMBINADA DE LLOGUER JA ABONAT + DEUTE DE LLOGUER: Fins a 3.600€

En la combinació de tots dos conceptes no podran superar-se el màxim de 12 mesos.

 • Si es tracta de despeses de comunitat i/o subministraments:

Per a cobrir deutes o rebuts ja abonats de despeses de comunitat, vesses de l'habitatge habitual i/o despeses de subministraments. Es podran concedir tant deute, com quanties ja abonades previament o la combinació d'ambdues. El mòdul màxim anual no pot superar els 2.400 € a l'any en conjunt entre subministraments i despeses de comunitat. El mòdul màxim no pot superar els 200 € al mes en conjunt entre subministraments i despeses de comunitat.

 • Si es tracta de Desnonament: Ajuda per a fer front a les despeses per a evitar la pèrdua d'habitatge per:

a. Deutes de lloguer amb procediment judicial obert o comunicació formal per part del propietari que s'interposarà una demanda per falta de pagament.

b. Deutes de comunitat quan hi haja procediment judicial obert.

El mòdul màxim serà de 9.240 €.Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques especialment vulnerables:

– Víctimes de violència de gènere

– Víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual

– Víctimes de violència sexual

– Desnonades del seu habitatge habitual

– Sense llar

– Asilades, refugiades, apàtrides, acolliments al règim de protecció temporal o altres estatuts de protecció subsidiària.

– Altres persones especialment vulnerables, que ostenten aquesta consideració segons valoració individual emesa pels CMSS en el qual s'atenguen i valoren les circumstàncies personals que aconsellen la concessió de l'ajuda, com ara persones amb problemes de salut mental, diversitat funcional, persones joves extutelades per la Generalitat, persones d'avançada edat, persones exrecluses, sol·licitants d'asil, persones migrants vulnerables, independentment de la seua situació administrativa, etc. Aquestes persones han de trobar-se en situació de greu necessitat econòmica i no disposar de recursos o ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació de necessitat: la suma dels ingressos nets del conjunt de la unitat de convivència no han de superar 3 vegades el IPREM mensual (1.800€/mes) i que l'esforç per al pagament de la renda arrendatícia, supere el 30 per cent dels ingressos nets de la mateixes.

Requisits
 • No es podran cobrir lloguer o entrada en habitatge que superen el cost de 770 €.
 • No es pot cobrir cap concepte dels habitatges en propietat: No podran ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que disposen d'un habitatge en propietat o en règim d'usdefruit, que puguen ocupar excepte que es justifique de manera motivada els motius pels quals no es pot fer ús d'ella.
 • En els casos d'ajudes de pagaments ja abonats, només s'accepta justificar el pagament abonat mitjançant la documentació que s'especifica en cada tipus de modalitat, per tant no s'accepten un altre tipus de rebuts ni declaracions de pagament per part del propietari.
 • No es podran tramitar les ajudes dels habitatges l'objecte dels quals de l'ajuda no constituïsca la residència habitual de la persona o unitat de convivència perceptora de l'ajuda.
 • La persona arrendatària, cessionària o titular del dret d'ocupació de l'habitatge, o qualsevol de les quals en ella tinguen el seu domicili habitual, no ha de tenir parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tinga la condició d'arrendadora o cessionària de l'habitatge, excepte situacions excepcionals degudament justificades pels serveis socials. Tampoc podrà ser sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cessionària.

No es podran tramitar ajudes d'habitacions sense contracte.

Quan sol·licitar-ho

Las ayudas que se concedan lo serán por el plazo desde el 10 de Julio hasta el 30 de noviembre de 2023 y podrán ser aplicables, con carácter retroactivo, a los gastos devengados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.
Termini de sol·licitud: del dia 10/07/2023 fins al 30/11/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud (amb annex 1) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'esta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà l'imprés de sol·licitud (amb annex 1) i la documentació que s'indica.

DOCUMENTACIÓ GENERAL AMB AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES

En la sol·licitud, totes les persones membres de la unitat familiar majors de 16 anys podran realitzar autorització expressa a l'Ajuntament de València, per a recaptar l'òrgan instructor les dades de caràcter personal i informació patrimonial necessaris per a la tramitació de l'expedient, de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) , de Cadastre, consulta de DNI, de cobrament de RVI així com de títol de monoparentalitat. Aquesta autorització també inclou el tractament d'aquestes dades.

a) Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant i de les altres persones membres de la unitat de convivència majors de 16 anys: Document Nacional d'Identitat (DNI/NIF) o Número d'Identificació d'Estranger/a (NIE) o, document equivalent vigent. En el cas de les persones menors de 14 anys que no tinguen document nacional d'identitat, fotocòpia del llibre de família o certificat literal de naixement.

b) En cas persones europees comunitàries: per a la seua identificació serveix el passaport, però juntament amb el NIE. Sempre que la documentació no continga fotografia, s'haurà d'acompanyar de document identificatiu que sí que la continga.

c) En el cas de les persones estrangeres que no disposen de NIE, hauran de presentar còpia del passaport o de la cèdula d'inscripció en vigor, en el seu cas. Si ha obtingut el DNI recentment, han de fer constar en la sol·licitud el document d'identificació anterior NIE.

d) Quan la persona sol·licitant i els membres de la seua unitat de convivència tinguen condició de refugiades, asilades o desplaçades forçosament hauran de presentar el document d'identitat. En cas d'haver presentat la sol·licitud d'asil o autorització d'estada per raons humanitàries, i quan la mateixa es trobe en tràmit, haurà d'acompanyar la documentació acreditativa d'aquesta circumstància, amb certificació de l'organisme competent que la sol·licitud de reconeixement ha sigut admesa a tràmit.

e) Quan la persona sol·licitant tinga la condició d'apàtrida, haurà de presentar la targeta acreditativa del reconeixement d'aquesta condició juntament amb passaports o altres documents de viatge, fins i tot caducats, que continguen fotografia.

f) Justificació d'ingressos econòmics.

g) Quan no es puga acreditar cap justificació d'ingressos, en el cas que n'hi haguera, s'emplenarà per la persona una declaració d'ingressos.

h) En cas que la persona sol·licitant o alguna persona membre de la família estiga treballant per compte propi (autònom/a), Amb caràcter general es presentarà l'última declaració vençuda per al càlcul del pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (models 130 o 131). A excepció de:

1. Altes recents en les quals encara no s'haja realitzat el pagament fraccionat es justificaran mitjançant declaració d'ingressos.

2. En cas d'estar exempt de realitzar el pagament fraccionat, es justificarà mitjançant declaració responsable indicant els ingressos percebuts els dos últims mesos i s'aportarà l'última declaració d'Hisenda en cas d'haver-la presentat.

3. Quan hi haja un cessament d'activitat es justificarà documentalment.

i) Fotocòpia del compte bancari de la persona perceptora de l'ajuda o de l'empresa on conste clarament la persona titular del compte, número d'identificació i el número IBAN d'aquesta, en la qual es desitge que siga ingressada l'ajuda. Juntament amb aquest document s'aportarà l'autorització d'ingrés en compte.

j) En cas de treball per compte d'altri: fotocòpia del contracte de treball sempre que el contracte siga de duració inferior a un any i 2 últimes nòmines de totes les persones integrants de la unitat familiar que exercisquen activitat laboral en alta en la Seguretat Social.

k) En el cas de baixes mèdiques, s'aportarà document acreditatiu d'aquesta baixa per a poder establir el període de baixa reconegut, així com document demostratiu dels pagaments en aquesta baixa emès per la Seguretat Social, per la Mútua o per l'empresa.

l) Justificant bancari en el cas que la persona sol·licitant o alguna persona membre de la unitat de convivència reba pensió de l'estranger.

m) La presentació de la sol·licitud d'ajuda implica l'autorització a favor de l'Ajuntament de València per a comprovar d'ofici el Certificat d'empadronament. A l'efecte d'acreditació de residència efectiva de les persones titulars i beneficiàries es podran considerar els següents suposats per a aquells períodes en els quals no siga possible acreditar la residència efectiva mitjançant el padró municipal:

a) Targeta SIP amb pertinença a centre de salut del municipi de València.

b) DARDE actualitzat on cost domicili de la ciutat de València.

c) Certificat d'escolaritat dels menors en centre escolar públic o concertat.

d) Uns altres: contracte de lloguer, factures de subministraments etc.

e) En el cas d'impossibilitat d'acreditar la residència efectiva mitjançant els documents anteriors, es pot justificar aquesta mitjançant l'informe de valoració de l'ajuda, elaborat pel/per la professional d'atenció primària bàsica.

n) L'existència de la unitat de convivència s'acreditarà amb el llibre de família, certificat del registre civil, inscripció en un registre de parelles de fet en els termes de l'article 221.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social regulada en el Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre, i certificat d'empadronament en el mateix habitatge. En el cas de ser parella no formalitzada, es farà constar aquest fet en el document de declaració de circumstàncies familiars.

o) Les unitats de convivència amb violència de gènere, hauran d'acreditar la condició de víctima de violència de gènere per qualsevol dels mitjans establits en l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. En casos de separació o divorci, s'acreditarà amb la presentació de la demanda o resolució judicial.

3. DOCUMENTACIÓ GENERAL QUAN NO HI HA AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES

Si la persona sol·licitant no presta l'autorització d'accés a dades o quan no resulte materialment possible obtenir la documentació directament per part de l'òrgan instructor, es requerirà a la persona interessada per a la seua aportació juntament amb la sol·licitud:

1. Documentació identificativa de la unitat de convivència.

2. Certificat d'empadronament. En cas de residència efectiva es justificarà com s'indica en el punt anterior.

3. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de la persona sol·licitant i de cadascuna de les persones que integren la unitat de convivència en edat laboral, corresponent al període impositiu anterior.

4. En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència no estiguen obligats a presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), ha d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per AEAT.

5.En el cas de persones que siguen pensionistes i que no estiguen obligades a presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), hauran d'aportar certificat emès per l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) o per qualsevol altra Entitat pública o privada acreditatiu de la percepció o no de qualsevol pensió i, en cas positiu, de la quantia reconeguda en el moment de la sol·licitud.

6. En el cas de trobar-se en situació de desocupació, certificat expedit pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació, amb indicació dels ingressos reconeguts en el moment de la sol·licitud.

7. Certificat emès per la Direcció General del Cadastre o pel Registre de la Propietat en el qual conste la manca o la propietat d'immobles i el seu valor cadastral, de cadascun dels membres de la unitat de convivència en tot el territori nacional. En cas de ser titular d'habitatge, i per qualsevol motiu no disposa de l'ús d'aquesta, haurà d'acompanyar-se la documentació acreditativa de l'atribució del dret de l'ús sobre l'habitatge a persona diferent de les que integren la unitat de convivència, ja siga per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o per altres títols vàlids en dret. A aquest efecte no es considerará que s'és propietària o usufructuària d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s'ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament i no es pot disposar d'aquesta.

8. Qualsevol altre ingrés que reba la persona sol·licitant i/o la seua unitat de convivència o familiar.

A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A APORTAR TAL COM APAREIXEN DESCRITS EN REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA

Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud d'ajudes per a solucions habitacionals (amb annex 1):

  de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

 • Documentació general quan hi ha autorització d'accés a dades:

  en cas de realitzar el tràmit mitjançant seu electrònica, podrà continuar aportant arxius per "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Documentació general quan no hi ha autorització d'accés a dades:

  en cas de realitzar el tràmit mitjançant seu electrònica, podrà continuar aportant arxius per "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Ajuda de lloguer:
  • En cas de lloguer ja abonat prèviament, justificació del pagament (transferència realitzada, rebut bancari domiciliat o ingrés en efectiu en el compte):

   en el qual haurà de constar expressament:

   a. La identificació completa de les persones que realitzen i reben el pagament, havent de coincidir, en tot cas, qui el rep amb la persona titular del contracte d'arrendament o ocupació de l'immoble i qui el realitza amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda, excepte casos objecte d'ordres de protecció que incloguen l'anonimització de la víctima del delicte o altres supòsits similars.

   b. L'import de la renda de lloguer de l'habitatge o del preu d'ocupació de l'immoble,

   c. El concepte pel qual es realitza, amb indicació del mes o període al qual correspon.

  • En cas de lloguer ja abonat prèviament, cartilla bancària de la persona sol·licitant
  • Annex 9. Declaració de deute de lloguer, si escau:

   de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Entrada en habitatge:
  • En cas de despeses d'entrada en habitatge ja abonats prèviament, justificació del pagament (transferència realitzada, rebut bancari domiciliat o ingrés en efectiu en el compte):

   en el qual haurà de constar expressament:

   a. La identificació completa de les persones que realitzen i reben el pagament, havent de coincidir, en tot cas, qui el rep amb la persona titular del contracte d'arrendament o ocupació de l'immoble i qui el realitza amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda, excepte casos objecte d'ordres de protecció que incloguen l'anonimització de la víctima del delicte o altres supòsits similars.

   b. L'import de l'abonat per l'entrada en habitatge

   c. El concepte pel qual es realitza.

  • En cas de despeses d'entrada en habitatge ja abonats prèviament, contracte d'arrendament en vigor
  • En cas de despeses d'entrada en habitatge ja abonats prèviament, cartilla bancària de la persona sol·licitant
  • Annex 10. Entrada en habitatge, si escau:

   de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Allotjament alternatiu:
  • En cas de despeses d'entrada en habitació ja abonats prèviament, justificació del pagament (transferència realitzada, rebut bancari domiciliat o ingrés en efectiu en el compte):

   en el qual haurà de constar expressament:

   a. La identificació completa de les persones que realitzen i reben el pagament, havent de coincidir, en tot cas, qui el rep amb la persona titular del contracte d'arrendament o ocupació de l'immoble i qui el realitza amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda, excepte casos objecte d'ordres de protecció que incloguen l'anonimització  de la víctima del delicte o altres supòsits similars.

   b. L'import de l'abonat per l'entrada en habitatge

   c. El concepte pel qual es realitza.

  • En cas de despeses d'entrada en habitació ja abonats prèviament, contracte de lloguer de l'habitació en vigor
  • En cas de despeses d'entrada en habitació ja abonats prèviament i que la persona arrendadora siga al seu torn arrendatària, de l'habitatge, contracte de lloguer que permet aquest subarrendament
  • En cas de despeses d'entrada en habitatge ja abonats prèviament, cartilla bancària de la persona sol·licitant
  • En cas d'entrada en habitació i que la persona arrendador no siga la propietària sinó l'arrendatària de l'habitatge, contracte de lloguer que permet aquest subarrendament
  • En cas d'entrada en habitació, declaració d'entrada en habitatge o precontracte
  • En cas d'entrada en habitació, annex 10. Entrada en habitatge/ habitació
  • En cas de lloguer d'habitació ja abonat prèviament, justificació del pagament (transferència realitzada, rebut bancari domiciliat o ingrés en efectiu en el compte):

   en el qual haurà de constar expressament:

   • La identificació completa de les persones que realitzen i reben el pagament, havent de coincidir, en tot cas, qui el rep amb la persona titular del contracte d'arrendament i qui el realitza amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda, excepte casos objecte d'ordres de protecció que incloguen l'anonimització  de la víctima del delicte o altres supòsits similars.
   • L'import de la renda de lloguer de l'habitació
   • El concepte pel qual es realitza, amb indicació del mes o període al qual correspon.
  • En cas de lloguer d'habitació ja abonat prèviament, contracte de lloguer que permet aquest subarrendament
  • En cas de lloguer d'habitació ja abonat prèviament i que la persona arrendadora siga al seu torn arrendatari de l'habitatge, contracte de lloguer que permet aquest subarrendament
  • En cas de lloguer d'habitació ja abonat prèviament, cartilla bancària de la persona sol·licitant
  • En cas de deute de lloguer d'habitació i que l'arrendadora no siga la propietària sinó l'arrendatària de l'habitatge, contracte de lloguer que permet aquest subarrendament
  • En cas de deute de lloguer d'habitació, contracte lloguer d'habitació en vigor
  • En cas de deute de lloguer, annex 9. Declaració de deute de lloguer
 • Despeses de comunitat i/o subministraments:
  • En cas de despeses ja abonades prèviament, justificació del pagament (transferència realitzada, rebut bancari domiciliat o ingrés en efectiu en el compte):

   en el qual haurà de constar expressament:

   a. L'import de la despesa.

   b. El concepte pel qual es realitza, amb indicació del mes o període al qual correspon.

   c. La identificació completa de les persones/ entitats que realitzen i reben el pagament.

  • En cas de despeses ja abonades prèviament, cartilla bancària de la persona sol·licitant
  • En cas de deute de despeses de comunitat i/o subministraments, annex 11. Declaració de dèbit de la comunitat
  • En cas de deute de despeses de comunitat i/o subministraments, certificat de deute de subministraments o factures quan no es tracte d'entitats convingudes
  • En cas de deute de despeses de comunitat i/o subministraments, annex 3. Declaració d'habitatge cedit
 • Desnonament:
  • Si escau, diligència o document justificatiu d'inici de procés de desnonament
  • Declaració de la persona propietària de l'habitatge d'iniciar el procés de desnonament en breu
  • Annex 4. Declaració de mediació davant la pèrdua de l'habitatge: pel SIPHO o per advocat o de l'administrador de la comunitat de propietaris (en cas de deutes de comunitat):

   de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La persona sol·licitant deurà complimentar la sol·licitud segons model normalitzat i registrar-la. Des del Centre municipal de Serveis socials corresponent li se citarà per a entrevista i emplenament de l'informe social.

Informació Complementària

Quan la persona obtinga ingressos per pensions de l'estranger o per contracte en situació irregular, haurà de fer-lo saber en el model de sol·licitud: Declaració d'ingressos.

Qualsevol circumstància soci familiar que modifique el que indicat documentalment, es declararà en la sol·licitud (apartado de circumstàncies sociofamiliars).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori

Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Central de telefonades de servicis socials: 900 92 75 67 (Telèfon gratuit. Horari d'atenció de 09:00 a 14:00 de dilluns a divendres).

Legislació

DECRET 79/2023, de 26 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a facilitar solucions residencials a persones en situació d’especial vulnerabilitat a través de les entitats locals, corresponent al Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025, convocatòria 2023

On dirigir-se

S'aconsella presentar aquestes sol·licituds en els registres auxiliars dels centres municipals de serveis socials amb motiu de concertació de la cita prèvia per a la realització de l'informe social.

Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina