ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per al desenvolupament de projectes d’intervenció en l’àmbit de l’acció social 2024
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.77
Descripció

La present convocatòria estableix el règim jurídic per a la concessió de subvencions que tenen com a objecte el finançament de projectes d'interés social i intervenció comunitària presentats per entitats sense ànim de lucre, que impulsen la cooperació entre la iniciativa social i l'administració local en l'àmbit dels servicis socials, per a optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que es desenvolupen des de la Regidoria de Servicis Socials.

És la seua finalitat la realització de projectes amb un marcat caràcter comunitari, col·laboratiu i des d'un criteri bàsic de participació públic-privat. Aniran destinats a atendre la problemàtica personal i social de persones afectades per la desigualtat, la marginació i l'exclusió social en el Municipi de València, envers això millorar les condicions de vida de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

Qui ho pot sol·licitar?

Ser una entitat d'interés social, sense ànim de lucre i amb implantació municipal, l'àmbit d'actuació de la qual siga l'acció social i l'atenció a situacions desfavorables a través de la intervenció en els àmbits que contempla la present convocatòria.

Requisits

Podran sol·licitar les ajudes aquelles entitats que complisquen el que s'estableix en la OGS, i concretament els següents requisits, i així ho acrediten documentalment:

a) Ser una entitat d'interés social, sense ànim de lucre i amb implantació municipal, l'àmbit d'actuació de la qual siga l'acció social i l'atenció a situacions desfavorables a través de la intervenció en els àmbits que contempla la present convocatòria.

b) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre Nacional d'Associacions o de Fundacions, Registre Autonòmic d'Associacions o de Fundacions de la Comunitat Valenciana o Registre General dels titulars d'activitats, de Servicis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana, almenys d'un any, a la data de publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria.

c) Reflectir en els seus estatuts que la seua finalitat prioritària siga la realització d'activitats i programes orientats a l'atenció social de persones i grups vulnerables i desfavorits, coincidents amb els objectius i finalitats d'aquesta convocatòria.

d) Disposar de la figura de representant legal i la disposició d'una seu o delegació permanent en el Municipi de València, amb estructura organitzativa suficient per a garantir el desenvolupament del programa per al qual es sol·licita la subvenció.

e) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal d'Administració Tributària; així com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, en el seu cas. La presentació de la sol·licitud de subvenció suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè el Servici instructor verifique directament per mitjans telemàtics l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i de les seues obligacions amb la Seguretat Social (TGSS). En el cas de no autoritzar l'Ajuntament per a la consulta directa d'aquestes dades, s'haurà de denegar expressament aquesta autorització en la sol·licitud i aportar-se la documentació acreditativa corresponent.

f) Haver presentat, dins del termini establit per a això, la documentació justificativa de qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València.

g) Els previstos en l'article 13 LGS i l'article 10 OGS.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar la sol·licitud serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Quan l'últim dia del termini de presentació siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació BOP: Dimecres 20 de març de 2024 Butlletí Núm. 56


Termini de sol·licitud: del dia 21/03/2024 fins al 22/04/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Tots els Annexos estaran disponibles en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, per a descarregar i adjuntar en aquest tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex I. Declaració responsable
 • Annex 2. Descripció tècnica del projecte
 • Annex 3. Descripció econòmica del projecte
 • Estatuts:

  En defecte d'això, si s'hagueren presentat en les últimes 3 convocatòries i no hagen patit cap modificació podran ser substituïts per un escrit on s'especifique aquesta circumstància, l'any i procediment de la seua presentació.

 • Organigrama:

  S'inclourà el domicili de la seu, noms i cognoms d'aquelles persones que ocupen un càrrec dins de l'organització.

 • Registre d’ associacions:

  Registre Nacional d'Associacions o de Fundacions, Registre Autonòmic d'Associacions o de Fundacions de la Comunitat Valenciana o Registre General dels titulars d'activitats, de Servicis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana.

 • Registre municipal d’entitats:

  En defecte d’això, justificant de sol.licitud d’aquesta inscripció.

 • En cas de no autoritzar, Certificat acreditatiu d'estar al corrent amb l'Agència Tributària (AEAT):

  Es presentarà en cas de no haver autoritzat expressament la consulta per part de l’Ajuntament.

 • En cas de no autoritzar, Certificat acreditatiu d'estar al corrent amb la Seguretat Social (TGSS):

  Es presentarà en cas de no haver autoritzat expressament la consulta per part de l’Ajuntament.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València (Seu Electrònica) de conformitat amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara en avant LPAC).

Informació Complementària

FASE D’COMUNICACIÓ D’INICI:

Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a comunicar la data d'inici de les activitats mitjançant la COMUNICACIÓ D'INICI DE PROJECTE (ANNEX 4), en un termini màxim d'1mes des de la data de cobrament de la subvenció a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València, segons indica l'article 14 LPAC.


FASE DE REFORMULACIÓ:

En el cas que l'entitat realitze una modificació del projecte que supere aquest límit, haurà de presentar la reformulació com a màxim fins al 31 de maig de 2025, mitjançant els impresos de REFORMULACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA (ANNEXOS 5 i 6), a través del Registre Electrònic General (Seu Electrònica Municipal) de l'Ajuntament de València, segons indica l'article 14 LPAC.

El cost total del projecte subvencionat no podrà patir una reducció superior al 25% en relació al cost total presentat en la sol·licitud i que va ser objecte de concessió. L'incompliment d'aquest límit suposarà la no acceptació de la reformulació presentada.


FASE DE JUSTIFICACIÓ:

Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de presentar la justificació del projecte en un termini màxim de 2 mesos a partir de la finalització d'aquest, en tot cas fins al 31 de gener de 2026 conforme al imprès de JUSTIFICACIÓ TÈCNICA. MEMÒRIA (ANNEX 7) i al imprès de JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA FINAL (ANNEX 8). Les justificacions hauran de presentar-se per mitjans telemàtics a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València (Seu Electrònica) segons el que es preveu en l'article 14 LPAC.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.1.A de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara en avant LPAC).
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Art. 25.1.A de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de PACAP. Art.25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Art.10 convocatòria ACS 2024
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962082407 / 962082364

Legislació
 • Acord JGL Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social, per a l'any 2024.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2016, reguladora del procediment de les administracions públiques
 • Llei 28/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa davant el Jutjat del Contenciós Administratiu.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació i fer consultes:

SERVICI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA_CMSS, INSERCIÓ I PRESTACIONS SOCIALS

SECCIÓ DE PROGRAMES D'INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL

C/ Amadeo de Savoya,11 València 46010

Oficines de presentació:

Seu electrònica municipal a través de l’accés per a persones jurídiques.

(https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.20).

Anar a inici de pàgina