ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per al desenvolupament de projectes d'Intervenció en l'Ámbit de l'Ácció Social 2023
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.76
Descripció

La present convocatòria estableix el règim jurídic per a la concessió de subvencions que tenen com a objecte el finançament de projectes d'interés social i intervenció comunitària presentats per entitats sense ànim de lucre, que impulsen la cooperació entre la iniciativa social i l'administració local en l'àmbit dels servicis socials, per a optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que es desenvolupen des de la Regidoria de Servicis Socials.

És la seua finalitat la realització de projectes amb un marcat caràcter comunitari, col·laboratiu i des d'un criteri bàsic de participació públic-privat. Aniran destinats a atendre la problemàtica personal i social de persones afectades per la desigualtat, la marginació i l'exclusió social en el Municipi de València, envers això millorar les condicions de vida de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

IMPRESOS

ANNEX 4. COMUNICACIÓ D'INICI PROJECTE
ANNEX 5. REFORMULACIÓ TÈCNICA PROJECTE
ANNEX 6. REFORMULACIÓ ECONÓMICA PROJECTE
ANNEX 7. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA. MEMÒRIA
ANNEX 8. JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA FINAL

Qui ho pot sol·licitar?

Ser una entitat d'interès social, sense ànim de lucre i amb implantació municipal, l'àmbit d'actuació de la qual siga l'acció social i l'atenció a situacions desfavorables a través de la intervenció en els àmbits que contempla la present convocatoria.

Requisits

Podran sol·licitar les ajudes aquelles entitats que complisquen el que s'estableix en la OGS, i concretament els següents requisits, i així ho acrediten documentalment:

a) Ser una entitat d'interés social, sense ànim de lucre i amb implantació municipal, l'àmbit d'actuació de la qual siga l'acció social i l'atenció a situacions desfavorables a través de la intervenció en els àmbits que contempla la present convocatòria.

b) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre Nacional d'Associacions, Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana o qualsevol altre registre públic vinculat amb l'acció social o Servicis Socials, amb anterioritat, almenys d'un any, a la data de publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria.

c) Reflectir en els seus estatuts que la seua finalitat prioritària siga la realització d'activitats i programes orientats a l'atenció social de persones i grups vulnerables i desfavorits, coincidents amb els objectius i finalitats d'aquesta convocatòria.

d) Disposar de la figura de representant legal i la disposició d'una seu o delegació permanent en el Municipi de València, amb estructura organitzativa suficient per a garantir el desenvolupament del programa per al qual es sol·licita la subvenció.

e) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal d'Administració Tributària; així com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, en el seu cas. La presentació de la sol·licitud de subvenció suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè el Servici instructor verifique directament per mitjans telemàtics l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i de les seues obligacions amb la Seguretat Social (TGSS). En el cas de no autoritzar l'Ajuntament per a la consulta directa d'aquestes dades, s'haurà de denegar expressament aquesta autorització en la sol·licitud i aportar-se la documentació acreditativa corresponent.

f) Haver presentat, dins del termini establit per a això, la documentació justificativa de qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València.

g) Els previstos en l'article 13 LGS i l'article 10 OGS.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar la sol·licitud serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Quan l'últim dia del termini de presentació siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

PUBLICACIÓ BOP: 25/04/2023


Termini de sol·licitud: del dia 26/04/2023 fins al 24/05/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Tots els Annexos estaran disponibles en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, per a descarregar i adjuntar en aquest tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex I. Declaració responsable
 • Annex 2. Descripció tècnica del projecte
 • Annex 3. Descripció econòmica del projecte
 • Organigrama:

  S'inclourà el domicili de la seu, noms i cognoms d'aquelles persones que ocupen un càrrec dins de l'organització davant l'Ajuntament de València.

 • Estatuts:

  En defecte d'això, si s'hagueren presentat en les últimes 3 convocatòries i no hagen patit cap modificació podran ser substituïts per un escrit on s'especifique aquesta circumstància, l'any i procediment de la seua presentació.

 • Registre d’ associacions:

  Registre Nacional d'Associacions, Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana o qualsevol altre Registre públic vinculat amb l'acció social o Serveis Socials.

 • Registre municipal d’entitats:

  En defecte d'això, justificant de sol·licitud d'aquesta inscripció.

 • En cas de no autoritzar, Certificat acreditatiu d'estar al corrent amb l'Agència Tributària (AEAT):

  Es presentarà en cas de no haver autoritzat expressament la consulta per part de l'Ajuntament.

 • En cas de no autoritzar, Certificat acreditatiu d'estar al corrent amb la Seguretat Social (TGSS):

  Es presentarà en cas de no haver autoritzat expressament la consulta per part de l'Ajuntament.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds hauran de presentar-se mitjançant el Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València (Seu Electrònica) de conformitat amb allò que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Informació Complementària

Una vegada resolta la convocatòria, les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir amb el procediment següent:

FASE DE COMUNICACIÓ D’INICI:

Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a comunicar la data d'inici de les activitats mitjançant la COMUNICACIÓ D'INICI DE PROJECTE (ANNEX 4), en un termini màxim d'1mes des de la data de cobrament de la subvenció a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València, segons indica l'article 14 LPAC.


FASE DE REFORMULACIÓ:

En el cas que l'entitat realitze una modificació del projecte que supere aquest límit, haurà de presentar la reformulació com a màxim fins al 31 de maig de 2024, mitjançant els impresos de REFORMULACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA (ANNEXOS 5 i 6), a través del Registre Electrònic General (Seu Electrònica Municipal) de l'Ajuntament de València, segons indica l'article 14 LPAC.

El cost total del projecte subvencionat no podrà patir una reducció superior al 25% en relació al cost total presentat en la sol·licitud i que va ser objecte de concessió. L'incompliment d'aquest límit suposarà la no acceptació de la reformulació presentada.


FASE DE JUSTIFICACIÓ:

Les entitats beneficiàries de les subvencions disposaran, per a la justificació d'aquestes, d'un termini màxim de 2 mesos comptats des de la data de finalització del termini d'execució del projecte conforme als impresos: JUSTIFICACIÓ TÈCNICA. MEMÒRIA (ANNEX 7) i JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA FINAL (ANNEX 8). Les justificacions hauran de presentar-se per mitjans telemàtics a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València (Seu Electrònica) segons el que es preveu en l'article 16 LPAC.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art.25.1.A de la Llei 39/2015, d´1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Art.25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del *PACAP Art.25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions Art.10 convocatòria ACS 2023.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96 208 2407

96 208 2364

96 208 2428

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 24/03/2023, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció social en l'àmbit de l'acció social 2023
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2016, reguladora del procediment de les administracions públiques
 • Llei 28/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa davant el Jutjat del Contenciós Administratiu.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació i fer consultes:

REGIDORIA DE SERVICIS SOCIALS

Secció de Programes d’ Inserció Social i Laboral

C/ Amadeu de Savoia,11 València 46010

Oficines de presentació:

Seu electrònica municipal a través de l’accés per a persones jurídiques.


Oficines d'informació
 • SECCIÓ DE PROGRAMES D'INSERCIÓ SOCIAL I LABORALC/ Amadeu de Savoia, 11 - 46010 ValènciaTel.: 96.2082407 - 96.2082419
Anar a inici de pàgina