ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social 2020
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.75
Descripció

Establir el règim jurídic per a la concessió de subvencions que té com a objecte el finançament de projectes que impulsen la cooperació entre la iniciativa social i l'Administració local, en l'àmbit dels servicis socials, per a optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que es desenvolupen des de la Delegació d'Inserció Sociolaboral. Sent el seu finalitat impulsar i donar suport a les actuacions de la iniciativa social i el moviment associatiu, i en relació amb açò, millorar les condicions de vida de col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat social.

Qui ho pot sol·licitar?

Ser una entitat d'interès social, sense ànim de lucre i amb implantació municipal, l'àmbit d'actuació de la qual siga l'acció social i l'atenció d'algun dels grups poblacionals i circumstàncies considerats a àmbits d'actuació en la present convocatòria i que no hagen rebut una altra subvenció municipal atorgada per l'Àrea de Benestar Social i Drets socials (constituïda per les següents delegacions: Envelliment Actiu, Joventut, Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Cooperació al Desenvolupament i Migració i Salut i Consum Responsable) dirigida al finançament del mateix projecte o activitat.

Requisits

Podran sol·licitar les ajudes les entitats que complisquen els requisits establits en l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes sutònoms, de 28/07/2016, i concretament els requisits següents, i així ho acrediten documentalment:

a) Ser una entitat d'interès social, sense ànim de lucre i amb implantació municipal, l'àmbit d'actuació de la qual siga l'acció social i l'atenció d'algun dels grups poblacionals considerats com a àmbits d'actuació en esta convocatòria.

b) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre d'Associacions de l'Estat o de la Generalitat Valenciana, amb anterioritat, almenys d'un any, a la data de publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria.

c) Reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats es troba la realització d'activitats i programes orientats a l'atenció social de persones i grups desfavorits, coincidents amb els objectius i finalitats d'esta convocatòria.

d) Disposar de la figura de representant legal i la disposició d'una seu amb domicili social en el municipi de València amb estructura organitzativa suficient per a garantir el desenvolupament del programa per al qual se sol·licita la subvenció.

e) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal d'Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau. La presentació de la sol·licitud de subvenció suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè el Servei instructor verifique directament per mitjans telemàtics l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i de les seues obligacions amb la Seguretat Social (TGSS). En el cas de no autoritzar a l'Ajuntament per a la consulta directa d'aquestes dades, s'haurà de denegar expressament aquesta autorització en la sol·licitud i aportar-se la documentació acreditativa corresponent.

f) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la convocatòria, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en els casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

g) Els previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 10 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes autònoms de 28/07/2016.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar la sol·licitud serà de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Quan l'últim dia del termini de presentació siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació en el BOP: 04/06/2020

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Tots els Annexos estaran disponibles en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, per a descarregar i adjuntar en aquest tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex 1. Declaració responsable
 • Annex 2. Descripció tècnica del projecte
 • Annex 3. Descripció econòmica del projecte
 • Organigrama:

  S’hi inclourà el domicili de la seu, noms i cognoms d’aquelles persones que ocupen un càrrec dins de l’organització davant de l’Ajuntament de València.

 • Estatuts:

  En el cas de no haver sigut presentada en anteriors convocatòries o d’haver tingut alguna modificació. Si s’ha presentat en anteriors convocatòries sense haver tingut cap modificació posterior, eixe documento se substituirà per un escrit on s’ha d’especificar esta circumstància, l’any i procediment de la seua presentació.

 • Certificat Registre Associacions y en su caso Registre Municipal:

  Autonòmic o nacional. Si s’ha presentat en anteriors convocatòries s’ha de substituir eixe document per un escrit on s’especifique esta circumstància, l’any i procediment de la seua presentació.

 • Targeta d'identificació fiscal:

  Si s’ha presentat en anteriors convocatòries l’esmentat document s’ha de substituir per un escrit on s’especifique esta circumstància l’any i procediment de la seua presentació. Així mateix, han de presentar este document aquelles entitat que hagen vist modificat el seu número d’identificació fiscal o la denominació de l’entitat.

 • Declaració responsable:

  Signada per qui ostente la representació legal de l’entitat, on es faça constar si l’entitat ha sol·licitat subvenció o, si fa al cas, es perceptora d’ajuda econòmica, amb indicació de la quantia i l’organisme al qual s’ha sol·licitat, per a l’execució del projecte presentat a la convocatòria.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Les sol·licituds hauran de presentar-se mitjançant el Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València (Seu Electrònica) de conformitat amb allò que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Informació Complementària

Una vegada resolta la convocatòria, les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir amb el procediment següent:

FASE DE COMUNICACIÓ D’INICI:

Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a comunicar la data d'inici de les activitats en un termini màxim de 2 mesos des de la data de percepció de la subvenció, mitjançant la presentació d'un document elaborat d'acord al model següent: ANNEX 4 ( Comunicació d'Inici del projecte).

FASE DE REFORMULACIÓ:

En el cas que l'entitat realitze reformulació del projecte, esta haurà de presentar un document de reformulació tècnica i econòmica, com a màxim 3 mesos abans de la finalització del projecte, realitzat conforme als models següents: ANNEX 5 ( Reformulació tècnica del projecte) i ANNEX 6 ( Reformulació econòmica del projecte).

No obstante, el coste total del proyecto subvencionado no podrá sufrir una reducción superior al 25% en relación al coste total presentado en la solicitud y que fue objeto de concesión.

FASE DE JUSTIFICACIÓ:

En tots els casos, les entitats beneficiàries de les subvencions disposaran per a la justificació tècnica i econòmica del desenvolupament del projecte d'un termini màxim de 2 mesos comptats des de la data de finalització del termini d'execució, realitzat conforme als models següents: ANNEX 7(Justificació tècnica final del projecte) i ANNEX 8 (Justificació econòmica final del projecte) y MEMORIA del projecte executat.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 25.1.A de la Llei 39/2015, d´1 de octubre de 2016, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Art. 25 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, art.25 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre i art.10 de la Convocatòria de Subvencions per a l'any 2020.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96 208 2407
96 208 2428

Legislació
 • Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social, per a l'any 2020.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2016, reguladora del procediment de les administracions públiques
 • Llei 28/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa davant el Jutjat del Contenciós Administratiu.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS
Secció de Programes d’ Inserció Social i Laboral
C/ Amadeu de Savoia,11 València 46010

Oficines de presentació:
Seu electrònica municipal a través de l’accés per a persones jurídiques.

Anar a inici de pàgina