ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per al desenvolupament de projectes d'Intervenció en l'Àmbit de l'Acció Social 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.70
Descripció

La present convocatòria estableix el règim jurídic per a la concessió de subvencions que tenen com a objecte el finançament de projectes d'interés social i intervenció comunitària presentats per entitats sense ànim de lucre, que impulsen la cooperació entre la iniciativa social i l'administració local en l'àmbit dels serveis socials, per a optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que es desenvolupen des de la Regidoria de Serveis Socials. És la seua finalitat la realització de projectes amb un marcat caràcter comunitari, col·laboratiu i des d'un criteri bàsic de participació públic-privat. Aniran destinats a atendre la problemàtica personal i social de col·lectius afectats per la desigualtat, la marginació i l'exclusió social en el municipi de València, envers això millorar les condicions de vida de col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat social.

Qui ho pot sol·licitar?

Ser una entitat d'interés social, sense ànim de lucre i amb implantació municipal, l'àmbit d'actuació de la qual siga l'acció social i l'atenció d'algun dels grups poblacionals i circumstàncies considerats com a àmbits d'actuació en la present convocatòria i que no hagen rebut una altra subvenció municipal atorgada per l'Àrea de Benestar Social i Drets socials (constituïda per les següents delegacions: Envelliment Actiu, Joventut, Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Cooperació al Desenvolupament i Migració i Salut i Consum Responsable) dirigida al finançament del mateix projecte o activitat.

Requisits

Podran sol·licitar les ajudes les entitats que complisquen els requisits establits en l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, de 28/07/2016, i concretament els requisits següents, i així ho acrediten documentalment:

 • Ser una entitat d'interés social, sense ànim de lucre i amb implantació municipal, l'àmbit d'actuació de la qual siga l'acció social i l'atenció d'algun dels grups poblacionals considerats com a àmbits d'actuació en esta convocatòria.
 • Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre d'Associacions de l'Estat o de la Generalitat Valenciana, amb anterioritat, almenys d'un any, a la data de publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria.
 • Reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats es troba la realització d'activitats i programes orientats a l'atenció social de persones i grups desfavorits, coincidents amb els objectius i finalitats d'esta convocatòria.
 • Disposar de la figura de representant legal i la disposició d'una seu o delegació permanent en el municipi de València, amb estructura organitzativa suficient per a garantir el desenvolupament del programa per al qual se sol·licita la subvenció.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal d'Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau. La presentació de la sol·licitud de subvenció suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè el Servei instructor verifique directament per mitjans telemàtics l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i de les seues obligacions amb la Seguretat Social (TGSS). En el cas de no autoritzar a l'Ajuntament per a la consulta directa d'aquestes dades, s'haurà de denegar expressament aquesta autorització en la sol·licitud i aportar-se la documentació acreditativa corresponent.
 • Haver presentat, dins del termini establit per a això, la documentació justificativa de qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València.
 • Els previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 10 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics de 28/07/2016.
Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar la sol·licitud serà de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Quan l'últim dia del termini de presentació siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació en el BOP: Dimarts, 13 d'Abril de 2021 - Núm. 68

Termini de sol·licitud: del dia 14/04/2021 fins al 11/05/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Formulari de sol·licitud que s'emplenarà després de prémer el botó de Iniciar tràmit

Este formulari inclou autorització a l'Ajuntament de València a obtenir directament, via telemàtica, els certificats de l'Agència Tributària, la Seguretat Social i obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, per a la comprovació que l'Entitat es troba al corrent de totes les seues obligacions.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Subvencions per al desenvolupament de projectes d'Intervenció en l'Ámbit de l'Acció Social:
  • Declaració responsable del annex 1
  • Descripció tècnica del projecte de l'annex 2
  • Descripció econòmica del projecte de l'annex 3
  • Organigrama:

   S’hi inclourà el domicili de la seu i els noms i cognoms d’aquelles persones que ocupen un càrrec dins de l’organització davant de l’Ajuntament de València.

  • Estatuts:

   En el cas de no haver sigut presentats en anteriors convocatòries o d’haver tingut alguna modificació. Si s’ha presentat en anteriors convocatòries sense haver tingut cap modificació posterior, eixe document se substituirà per un escrit on s’ha d’especificar esta circumstància, l'any i procediment de la seua presentació.

  • Certificat registre associacions:

   Autonòmic o nacional. Si s’ha presentat en anteriors convocatòries, s’ha de substituir eixe document per un escrit on s'especifique esta circumstància, l'any i procediment de la seua presentació.

  • Certificat registre municipal entitats o en defecte d'açò, declaració de trobar-se inscrita
  • Targeta d'identificació fiscal:

   Si s’ha presentat en anteriors convocatòries, l’esmentat document s’ha de substituir per un escrit on s’especifique esta circumstància, l’any i procediment de la seua presentació. Així mateix, han de presentar este document aquelles entitats que hagen vist modificat el seu número d’identificació fiscal o la denominació de l’entitat.

  • Declaració responsable:

   Signada per qui ostente la representació legal de l’entitat, on es faça constar si l’entitat ha sol·licitat subvenció o, si fa al cas, és perceptora d’ajuda econòmica, amb indicació de la quantia i l'organisme al qual s’ha sol·licitat, per a l’execució del projecte presentat a la convocatòria.

  • Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT):

   Es presentarà en cas de no haver autoritzat expressament la consulta a l’Ajuntament de València.

  • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (TGSS):

   Es presentarà en cas de no haver autoritzat expressament la consulta a l’Ajuntament de València.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds hauran de presentar-se mitjançant el Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València (Seu Electrònica) de conformitat amb allò que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Informació Complementària

Una vegada resolta la convocatòria, les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir amb el procediment següent:

FASE DE COMUNICACIÓ D’INICI:

Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a comunicar la data d'inici de les activitats en un termini màxim de 2 mesos des de la data de percepció de la subvenció, mitjançant la presentació d'un document elaborat d'acord al model següent: ANNEX 4 (Comunicació d'Inici del projecte).

FASE DE REFORMULACIÓ:

En el cas que l'entitat realitze reformulació del projecte, esta haurà de presentar un document de reformulació tècnica i econòmica, com a màxim 3 mesos abans de la finalització del projecte, realitzat conforme als impresos següents: ANNEX 5 (Reformulació tècnica del projecte) i ANNEX 6 (Reformulació econòmica del projecte).

El cost total del projecte subvencionat no podrà patir una reducció superior al 25% en relació al cost total presentat en la sol·licitud i que va ser objecte de concessió. L'incompliment d'aquest límit suposarà la no acceptació de la reformulació presentada.

FASE DE JUSTIFICACIÓ:

En tots els casos, les entitats beneficiàries de les subvencions disposaran per a la justificació tècnica i econòmica del desenvolupament del projecte d'un termini màxim de 2 mesos comptats des de la data de finalització del termini d'execució, realitzat conforme als models següents: ANNEX 7 (Justificació tècnica final del projecte), ANNEX 8 (Justificació econòmica final del projecte), MEMÒRIA del projecte executat i COFINANÇAMENT (Relació classificada de totes les despeses que s'han realitzat per a l'execució del projecte, amb identificació de la part creditora i del document, el seu import, data d'emissió, data i forma de pagament.
No obstant això s'aportaran únicament les factures imputades a la subvenció municipal.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art.25.1.A de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Art. 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Art. 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Art. 10 de la Convocatòria de subvencions per a la intervenció en l’àmbit de l’acció social, per a 2021
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96 208 2407

96 208 2428

96 208 2364

Legislació
 • Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social, al municipi de València per a l'any 2021.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Oficines d'informació
 • SECCIÓ DE PROGRAMES D'INSERCIÓ SOCIAL I LABORALC/ Amadeu de Savoia, 11 - 46010 ValènciaTel.: 96.2082407 - 96.2082419
Anar a inici de pàgina