ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per a la realització de projectes d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global 2023
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.40
Descripció

Concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de València per a la realització de projectes de Sensibilització, Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, a desenvolupar a la ciutat de València.

Des de la perspectiva de la solidaritat i la promoció del desenvolupament sostenible, les subvencions es destinen a fomentar la iniciativa de les ONGD per a construir una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials i la relació de poder entre els Països del Nord i del Sud.

Les propostes presentades a l’Ajuntament de València, hauran de complir les línies estratègiques establides en el marc del Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022, aprovat pel Ple el 27 de setembre de 2018 i prorrogat per acord del Ple del Consell de Cooperació a data 9/11/2022, i entre les quals cal esmentar:

- Orientar la política de cooperació cap a processos de desenvolupament a mitjà i llarg termini amb un decidit enfocament basat en drets.

- Fomentar la solidaritat com a motor de les polítiques de cooperació aprofundint en l'Enfocament Sud

- Fomentar la participació, la corresponsabilitat i la generació de xarxes ciutadanes per a la transformació social.

*****

EDICTE REQUERIMENT ESMENA SOL·LICITUDS CONVOCATÒRIA EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I LA CIUTADANIA GLOBAL 2023: PUBLICACIÓ TAULER D'EDICTES 08/09/2023

PER AL TRÀMIT D'ESMENA (DEL 11/09/2023 AL 22/09/2023): se podrá aportar ccedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana o a través del tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats sense ànim de lucre que duguen a terme activitats en matèria d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global i que complisquen els requisits establits.

Requisits

a) Estar formalment inscrita, com a mínim dos anys (Modalitat I), i un any (Modalitat II) en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), abans de la publicació d'esta convocatòria en el BOP.

b) No tindre ànim de lucre.

c) Disposar de seu social o delegació en el municipi de València

Esta seu o delegació assumirà la responsabilitat en tot allò relacionat amb l'execució del projecte; per a això, designarà un representant que actuarà com a interlocutor amb el personal tècnic i administratiu de l’Ajuntament de València.

Per al cas de les ONGD vinculades a organitzacions sindicals, la dotació de personal permanent i voluntari podrà estar composta, a més de pel personal contractat, per les persones afiliades i/o delegades sindicals, que desenvolupen de manera habitual l'activitat de l'entitat. En este cas, se substituïx el requisit de disposar de personal voluntari vinculat a l'entitat, per les persones afiliades i/o delegades sindicals (que aporten el 0,7% de la seua quota sindical a accions de cooperació internacional). Amb això, es complix l'objecte d'este requisit, que és prioritzar la concessió de subvencions a les organitzacions de desenvolupament que tinguen una àmplia base social, presència i estructura a la ciutat i contribuir a la promoció de la solidaritat internacional i a la revitalització del teixit associatiu local i la participació ciutadana.

A l'efecte de la consideració de personal voluntari de les organitzacions, no tindrà esta consideració el personal de les juntes directives o patronats.

d) Tindre experiència i capacitat operativa en la realització, individualment o en agrupació, de projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament.

e) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de València i amb l'agència estatal d'Administració Tributària, de les obligaciones amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, en el seu cas.

f) Haver justificat amb anterioritat a la finalització del del termini d'esmena de defectes de la convocatòria, qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de València. S'entendrà complit este requisit quan les entitats hagen presentat dins del termini i en la forma escaient els corresponents informes de justificació o es troben en alguna de les següents situacions respecte a les convocatòries de subvencions anteriors:

- No haver finalitzat el termini de justificació ateses les bases de concessió de les subvencions anteriors.

- Haver-se resolt positivament l’ampliació del termini per a justificar.

- En cas que alguna ONGD haja procedit al reintegrament total o parcial d'una subvenció per incompliment de bases o per no haver pogut executar el projecte, s'entendrà degudament justificada.

g) Els previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

h) No seran admesos els projectes presentats per entitats que es troben en procediment de reintegrament per via executiva.

i) En cas de concórrer a les convocatòries en agrupació d'entitats, cadascuna d'elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats i presentar tota la documentació. És necessari que aporten un conveni en el qual es reculla el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte. Totes les entitats de l'agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders suficients per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l'agrupació. No podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació de l'extracte en el BOP: Divendres 21 de juliol de 2023 - Butlletí Núm. 141


Termini de sol·licitud: del dia 22/07/2023 fins al 10/08/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud haurà de ser presentada per mitjans electrònics, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el formulari de presentació s'haurá de indicar la modalitat de subvenció a la qual es concorre. Si es desitja optar a les dos modalitats previstes en la convocatòria, haurà de presentar-se una sol·licitud per a cadascuna d'elles.

Les entitats sol·licitants hauran de utilitzar obligatòriament els codis de identificació assignats a tots el documents a presentar. Estes codis hauran d'encapçalar els noms dels fitxers que s'aporten.

Es recomana, sempre que siga possible, incloure enllaços a documents per a la seua consulta en línia substituint així el lliurament de documentació a l’Ajuntament de València. Les referències per a la consulta de documents en pàgines i servidors web haurà de contindre l'enllaç directe amb el document citat. No es recomanen enllaços a Facebook ni a xarxes socials. Si l'enllaç portara a pàgines web generals on siga necessari buscar el document o a xarxes socials de difícil lectura, el document referenciat es tindrà per no presentat.

Documentació per a tots els casos:
 • ES.1. Última Memòria d'Activitats aprovada de l'entitat sol·licitant
 • ES.2. Activitats realitzades durant l'últim any natural anterior a la convocatòria:

  en la qual hauran de quedar especificades les actuacions en matèria de cooperació, formació, sensibilització i educació per al desenvolupament, dutes a terme en el municipi de València.

 • ES.3. Estat comptable de l'entitat sol·licitant i ingressos de l'exercici corresponent als últims comptes aprovats, que inclourà un balanç d'operacions i fonts de finançament
 • ES.4. Organigrama de l'Entitat sol·licitant en el municipi de València:

  incloent-hi noms del personal responsable de la gestió del projecte i designació de la persona que actuarà com a interlocutor/a davant l’Ajuntament per a estos temes. Així mateix s'inclourà la relació de les persones voluntàries a la ciutat de València i les seues funcions dins de l'organització.

 • ES.5. Certificat d'obertura de la seu/delegació en el municipi de València
 • ES.6. Estatuts de l'Entitat sol·licitant o, si escau, declaració responsable:

  en els quals figure el domicili social d'esta, en cas de no haver sigut presentada en anteriors convocatòries o d'haver patit alguna modificació. Si s'haguera presentat en anteriors convocatòries sense haver patit modificació posterior, se substituirà este document per un escrit on s'especifique esta circumstància.

 • ES.7. Inscripció en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la C. Valenciana o, en defecte d'això, en el registre de l’AECID o, si escau, declaració responsable:

  si s'haguera presentat en anteriors convocatòries se substituirà este document per un escrit on s'especifique i es faça constar que l’entitat continua inscrita en este registre.

 • ES.8. Targeta d'Identificació Fiscal o, si escau, declaració responsable:

  si s'haguera presentat en anteriors convocatòries se substituirà este document per un escrit que l'especifique. Igualment hauran de presentar este document aquelles entitats que hagen modificat el seu número d'identificació fiscal.

 • ES.9. Certificat de la representació legal de l'entitat, en el qual es detalle la relació de projectes executats en l'àmbit de la Sensibilització i l'Educació per al desenvolupament:

  certificat de qui ostente la representació legal de l'entitat, en el qual es detalle la relació de projectes executats en l'àmbit de la Sensibilització i l'Educació per al desenvolupament, amb especificació de: nom del projecte, entitats finançadores (públiques/privades), any de concessió, duració el projecte i import subvencionat.

 • ES.10. Certificat de qui ostente la representació legal de l'entitat que faça constar el treball en xarxa que es desenvolupa amb altres organitzacions en el municipi de València:

  així com la descripció del grau de participació i implicació en elles.

 • ES.11. Conveni formalitzat, en el cas de tractar-se d'una agrupació de diverses entitats per a la realització d'un mateix projecte:

  en el qual es reculla el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte d'acord amb el que s'estableix en l'apartat j de la clàusula 6. Així mateix, les entitats que concórreguen de forma agrupada, entenent que ambdós són entitats sol·licitants, hauran d'aportar tota la documentació exigida en la convocatòria.

 • ES.12. Annex I. Descripció Tècnica, totalment emplenada:

  el model per a emplenar aquest Annex I es descarregarà de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

 • ES.13. Annex II. Descripció Econòmica, totalment emplenada:

  el model per a emplenar aquest Annex II es descarregarà de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

 • ES.14. Annex III Declaració responsable i autoritzacions de qui ostente la representació legal de l'entitat sol·licitant:

  el modelo para cumplimentar este Anexo III se descargará del apartado "Impresos" de este trámite.

 • ES.15. Informació econòmica: pressupost detallat:

  s'inclouran únicament les despeses i ingressos que suposen transaccions monetàries. El pressupost estarà desglossat per partides i activitats, en format de dades tipus excel o compatible segons model corresponent. Esta estructura econòmica pressupostària haurà de ser respectada en totes les justificacions i informes que es realitzen. El pressupost detallat haurà de contindre el conjunt de finançament necessari per a l'execució del projecte a subvencionar -que s'entén com una unitat- especificant la resta d’aportacions pròpies, públiques o privades, i identificant a totes les parts cofinançadores del projecte. S'aportarà resolució de la concessió si es tracta d'una subvenció, amb especificitat de les dates d'execució del projecte i aportació de cronograma, pressupost i document tècnic.

 • ES.16. Document de projecte tècnic que haurà de contindre el que s'estableix en l'apartat 11.1 i donar resposta als criteris de valoració descrits en les taules de ponderació.:

  l'extensió màxima d'este document serà de 60 pàgines, amb tipus de font Arial 11 i interlineat exacte en 1,5 punts. En aquells casos en què s'excedisca l'extensió assenyalada només seran objecte d'avaluació les 60 primeres pàgines del document, i no es tindrà en compte tota la informació continguda en les pàgines que excedisquen esta limitació.

  Caldrà seguir l’índex assenyalat a les bases de la convocatòria.

 • ES.17. ANNEXOS: Informació addicional o qualsevol altre annex, relacionat amb el projecte d'interés, que complemente la informació.:

  els annexos que es presenten per a complementar el projecte hauran de codificar-se com ES17_1. el primer, ES17_2. el segon i així successivament.

  Els annexos presentats no podran substituir la informació inclosa en el document tècnic del projecte (ES_16), que serà la font principal per a la valoració del projecte, ja que els annexos són una informació únicament complementària.

  Els annexos no podran substituir en cap cas la informació que ha de contindre els apartats anteriors de l'índex del projecte. No es valoraran ni considerarà aquella informació que no es trobe en el document tècnic del projecte, i els annexos únicament com a informació complementària i que hi haurà d'estar adequadament referenciada.

  Cada annex haurà d'incloure's en un únic PDF. En el cas d'incloure's diversos annexos en un mateix fitxer haurà d'incloure's obligatòriament un índex amb la indicació de la paginació de cadascun d'ells en el fitxer.

Informació Complementària

Les entitats interessades a presentar-se a esta convocatòria de subvenció hauran de presentar juntament amb la sol·licitud, els documents i informacions precisos per a acreditar les circumstàncies que hagen de concórrer en les entitats beneficiàries i els mèrits o circumstàncies a valorar en el procediment de concessió, llevat que els documents exigits ja estiguen en poder d'esta Administració, i en este cas podran substituir-se per una declaració responsable en la qual s'indique la data i l'òrgan o dependència, en què van ser presentats o, si és el cas, emesos, o en el qual obren, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

No obstant el que es disposa anteriorment, en els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document per part d'esta Administració, es podrà requerir a l'entitat sol·licitant la seua presentació, o en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es referix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

Si en el moment de la presentació de la instància de sol·licitud no s'han aportat els ANNEXOS I i ANNEXOS II, formularis tècnics i econòmics (ES_12 i ES_13), així com el document del projecte (ES_16) i el pressupost desglossat per partides i activitats (ES_15) per al projecte específic per al qual se sol·licita subvenció, la sol·licitud no serà admesa a tràmit.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Art. 21.2 de la Llei 39/2015. Art. 25 de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087604

962082471

962087487

Legislació
 • Convocatòria de subvencions per a la realització de Projectes d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global 2023..
 • Modificació clàusula 10a de la convocatòria (08/01/2024)
 • Llei 38/2003, de 17de novembre, General de Subvencions i en el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Oficines d'informació
 • SERVEI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓC/ Pou s/n - 46003 ValènciaTel.: 962087604-962082471-962087487De 8.00 a 15.00, de dilluns a divendres
Anar a inici de pàgina