ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Sol·licitud d'informe en casos de desnonament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.135
Descripció

Les persones demandades per desnonament podran acudir a Serveis Socials perquè aquests aprecien la situació de vulnerabilitat i s'emeta el corresponent informe.

Qui ho pot sol·licitar?

Aquelles persones afectades per un procés de desnonament que complisquen els requisits.

Requisits

a) Família nombrosa, de conformitat amb la legislació vigent.
b) Unitat familiar monoparental amb menors a càrrec.
c) Unitat familiar amb menors a càrrec.
d) Unitat familiar en la qual algun dels seus membres tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que li incapacite acreditadament de forma permanent per a realitzar una activitat laboral.
e) Unitat familiar en la qual la persone deutora hipotecària es trobe en situació de desocupació.
f) Unitat familiar amb la qual convisquen, en el mateix habitatge, una o més persones que estiguen unides amb la/el titular de la hipoteca o el seu cònjuge per vincle de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, i que es troben en situació personal de discapacitat, dependència, malaltia greu que els incapacite acreditadament de forma temporal o permanent per a realitzar una activitat laboral.
g) Unitat familiar en què existisca una víctima de violència de gènere
h) Persones amb deute de lloguer o hipoteca.
i) Justificar qui és l'entitat requeridora.

A més dels supòsits d'especial vulnerabilitat descrits, haurà de complir-se amb les circumstàncies econòmiques següents:

a) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no supere el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples anual de 14 pagues. Aquest límit serà de quatre vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples en els supòsits previstos en les lletres d) i f) anteriorment citats, i de cinc vegades aquest indicador en el cas que l'executat siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapacite acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral.
b) Que, en els quatre anys anteriors al moment de la sol·licitud, la unitat familiar haja patit una alteració significativa de les seues circumstàncies econòmiques, en termes d'esforç d'accés a l'habitatge.
c) Que la quota hipotecària resulte superior al 50 per cent dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat familiar.
d) Que es tracte d'un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que recaiga sobre l'únic habitatge en propietat del deutor i concedit per a l'adquisició d'aquesta.

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex informe vulnerabilitat:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i aportar obligatòriament en aquest tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Les persones interessades poden sol·licitar aquest informe a través de qualsevol registre o seu electrònica, preferentment el del Centre Municipal Serveis Socials que els corresponga per domicili on seran ateses per professionals que els informaran i acompanyaran durant aquest procés.

Pot veure el centre que li correspon en el següent enllaç.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: 2 meses
Atenció telefònica

Telefonar al 010 que li derivarà al Centre municipal que li toca per zona de residència.

On dirigir-se

Ha de dirigir-se al Centre Municipal de Serveis Socials que li corresponga per domicili. Pot consultar-ho en el telèfon 010 o en el següent enllaç:

http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/fSolicitudConsulta?ReadForm&lang=2&nivel=16

Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 y 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores. cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167 . Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 horescmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570. Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Arabista Ambrosio Huici, s/nTel.: 962 084080 - 962 084090.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsstrafalgar@valencia.es
Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 y 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores. cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167 . Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 horescmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570. Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Arabista Ambrosio Huici, s/nTel.: 962 084080 - 962 084090.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsstrafalgar@valencia.es
Anar a inici de pàgina