ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
RVI. Renda valenciana d’inclusió: Rentes de garantia (RGIS-RGIM)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.IS.60
Descripció

La Renda Valenciana d'Inclusió (d'ara en avant RVI) és una prestació econòmica i/o una prestació professional dirigida a les unitats de convivència residents a la Comunitat Valenciana en situació o en risc d'exclusió social.


Hi ha dos tipus de Renda en funció de l'existència o no d'ingressos previs:

a. Rendes Complementàries d'ingressos, per a persones titulars que disposen d'ingressos del treball o de prestacions compatibles que resulten insuficients per a fer front a les despeses associades al manteniment d'una vida digna i no aconseguisquen l'import de la modalitat de RVI.

b. Rendes de Garantia, per a persones titulars que NO disposen d'ingressos i la unitat de convivència dels quals es trobe en situació o en risc d'exclusió social.


Mitjançant aquest procediment es poden sol·licitar les RENDES DE GARANTIA, que tenen dues modalitats:

1. Renda de garantia d'ingressos mínims (RGIM): quan no hi ha menors en la unitat e convivència i no se subscriu acord d'inclusió social.
2. Renda de garantia d'inclusió social (RGIS): quan la persona titular i/o la persona o persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l'acord d'inclusió social.

Qui ho pot sol·licitar?

Amb caràcter general, totes les persones amb residència a la Comunitat Valenciana que es troben en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social i complisquen els requisits d'accés podran sol·licitar RGIS o RGIM en el municipi on residisquen.


Segons s'estableix en la llei que regula la RVI, les PERSONES DESTINATÀRIES de la RVI seran:

 • TITULAR: persona que sol·licita i a la qual se li concedeix la RVI, és perceptora material i van al seu nom, si escau, l'instrument d'inclusió social i el d'inserció laboral.
 • BENEFICIÀRIES: persona o persones que conviuen amb la titular com a membres de la unitat de convivència.


S'entén per UNITAT DE CONVIVÈNCIA: Persones que visquen soles o convisquen en un mateix habitatge o allotjament unides amb vincles matrimonials o relació permanent anàloga, filiació, parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2º grau, acolliment familiar o guarda amb finalitats d'adopció o menors baix guarda de fet d'una de les persones destinatàries.

Podran ser també considerades unitats familiars independents:

 • Unitat de convivència que compartisca habitatge o allotjament amb altres unitats de convivència entre les quals no existisca cap vincle dels relacionats en l'apartat anterior, sempre que es justifique.
 • Amb caràcter excepcional i per un període màxim de 24 mesos, les persones que, fins i tot unint-les un vincle de fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat, compartisquen habitatge o allotjament podran formar unitats de convivència diferenciades sempre que aquesta situació vinga de forma sobrevinguda per algun dels següents suposats:

a) Persones prostituïdes, víctimes de explotació sexual o tracta, violència de gènere o intrafamiliar.
b) Persones que hagen abandonat el seu domicili habitual com a conseqüència d'una ruptura matrimonial per separació o divorci, o per ruptura d'una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal.
c) Persones o unitats de convivència que hagen abandonat el seu domicili habitual, com a conseqüència de l'absència de recursos econòmics suficients per a sufragar les despeses d'allotjament, procedents d'un procés de desnonament o per alguna altra situació extrema.
d) Persones entre 16 i 24 anys, amb menors al seu càrrec.
e) Persones entre 16 i 24 anys que hagen estat subjectes en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació.c) Desnonament d'habitatge habitual (sense propietat ni usdefruit d'un altre habitatge).
f) Persones entre 16 i 18 anys que participen en programes per a la preparació de la vida independent com a complement a una mesura de protecció jurídica de la persona menor d'edat
g) Menors de 25 anys amb pensió d'orfandat.

Només podran formar part de 2 unitats de convivència simultàniament els i les menors en règim legal de guarda i custòdia compartida.

Requisits

Requisits d'accés

 • Empadronament o residència efectiva a la Comunitat Valenciana durant els últims 12 mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud o un total de 5 anys un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud.

No s'exigeix temps mínim de residència en els casos de persones: refugiades, sol·licitants d'asil, asilades, estrangeres exiliades o apàtrides, víctimes de violència de gènere o intrafamiliar, víctimes d'explotació sexual o tracta, persones valencianes que hagen residit en l’exterior de la Comunitat Valenciana i que tinguen la consideració de persones retornades segons el que establisca la normativa autonòmica i perceptores de rendes mínimes procedents d'altres CCAA.

 • No disposar de recursos econòmics o que aquests siguen inferiors a la quantia mensual de la prestació econòmica de la modalitat de RVI que poguera correspondre (veure apartat Informació complementària).
 • No disposar de béns mobles o immobles, diferents als de l'habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre, que indiquen l'existència de mitjans suficients (quanties iguals o superiors a 7 vegades la quantia anual de la prestació econòmica de la modalitat de RVI que poguera correspondre). Queda exclós patrimoni especialment protegit de persones amb discapacitat i els immobles on es realitza una activitat per compte propi que constituïsca font d'ingressos de la unitat de convivència.
 • No ocupar plaça en centre d'atenció residencial.


Les persones menors de 25 anys, a més dels requisits anteriors, hauran de complir algun d'aquests:

 • Per a majors de 18 anys

- Haver romàs en situació d'alta en qualsevol dels règims del sistema de la seguretat social entre 1 i 2 anys abans de la sol·licitud de la RVI i haver tingut anteriorment a la sol·licitud una llar independent de la família d'origen.
- Trobar-se en situació de dependència o diversitat funcional.
- Trobar-se en situació d'orfandat.
- Haver-hi estat subjecte en algun període dels 3 anys anteriors a la majoria d'edat, a una mesura administrativa de protecció de menors o del sistema judicial de reeducació.

 • Per a majors de 16 anys

- Tenir al seu càrrec persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d'edat.
- Ser víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència de gènere o *intrafamiliar.
- Participar en programes de preparació per a la vida independent de persones menors d'edat.


No podran accedir:

 • Quan una persona destinatària tinga dret legalment a percebre una pensió compensatòria o alimentosa i no la reba, sense haver fet ús del seu dret per a percebre-la, o renuncie voluntàriament a la seua percepció (excepte excepcions).
 • Si es gaudeix d'una reducció voluntària de jornada laboral, jornada parcial o situació anàloga.
 • Quan una persona destinatària renuncie a drets o no sol·licite les prestacions econòmiques públiques a les quals tinguera dret, inclòs l'INGRÉS MÍNIM VITAL, tant en el moment de la sol·licitud com en el temps de vigència de la RVI.


Les persones entre els 18 i els 65 anys, amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 65% i les persones de 65 anys o edat superior, únicament podran accedir a la modalitat de Renda complementària d'ingressos per prestacions (excepte excepcions)


Les persones individuals o unitats de convivència que tinguen reconeguda la prestació de l'INGRÉS MÍNIM VITAL tindran dret a la RVI, prèvia sol·licitud, si compleixen els requisits.


No podran accedir a les modalitats de renda de garantia aquelles persones que puguen accedir a les modalitats de renda complementària d'ingressos


En els casos en què no es complisquen tots els requisits actualment, però existisca una data objectiva i coneguda en què es compliran es podrá sol·licitar la RVI amb una antelació de 6 mesos a la data prevista de compliment dels requisits, i la resolució i els efectes econòmics d'aquesta tindran vigència a partir del primer dia del mes següent a aquesta data (data de finalització de prestació incompatible, quan es vaja a complir l'edat mínima o quan es deixe d'ocupar una plaça residencial).


Quan sol·licitar-ho

Les SOL·LICITUDS INICIALS de la RENDA DE GARANTIA D'INGRESSOS MÍNIMS (RGIM) i de la RENDA DE GARANTIA D'INCLUSIÓ SOCIAL (RGIS) podran realitzar-se al llarg de tot l'any, a l'Ajuntament on es resideix.

La renda complementària d'ingrés per prestacions (RCIP) ha de sol·licitar-se en la Conselleria competent en matèria de RVI (al llarg de tot l'any).


La RENOVACIÓ de la RVI, en qualsevol de les modalitats, s'efectuarà en el període comprés entre els 6 i els 3 mesos previs a la finalització de la vigència de la resolució de concessió del dret a la prestació. Les resolucions de la RVI tenen una vigència de 3 anys des de la data de la seua resolució (no de la data de la sol·licitud inicial ni de la d'efectes econòmics).


Després d'haver ja presentat una sol·licitud de RGIM o RGIS, podrà presentar-se, en qualsevol moment:

 • COMUNICACIÓ DE VARIACIONS, en cas de voler comunicar alguna variació de la seua situació.
 • COMPLEMENT DE LLOGUER
 • COMPLEMENT DE QUOTA HIPOTECÀRIA
Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment: Imprès de sol·licitud normalizat per a cada sol·licitud (SOL·LICITUD INICIAL, COMUNICACIÓ DE VARIACIONS, RENOVACIÓ, COMPLEMENT DE LLOGUER, COMPLEMENT DE QUOTA HIPOTECÀRIA), que es pot descarregar en Formularis GVA, acompanyat de la documentació corresponent a cada cas.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, es premerà el botó “Iniciar tràmit” i, després de seleccionar el CAS que es tracte, s'adjuntarà la documentació que s'indique (l'imprés de sol·licitud normalitzat per a cada cas s'haurà de descarregar en Formularis GVA i signar prèviament per a adjuntar-lo en la casella de documentació corresponent).


CASOS

 • SOL·LICITUD INICIAL de RGIS (Renda de garantia d'inclusió social) o RGIM (Renda de garantia d'ingressos mínims)
 • COMUNICACIÓ DE VARIACIONS. Si ja s'ha presentat prèviament una sol·licitud inicial de RGIM o RGIS, s'ha de presentar en cas de voler comunicar alguna variació de la situació de la unitat de convivència (composició, situació laboral, recursos econòmics, dades bancàries per a l'abonament de la prestació, domicili i/o trasllat fora de la Comunitat Valenciana, uns altres).
 • RENOVACIÓ de RGIS o RGIM. S'haurà de presentar entre els 30 i els 33 mesos des de la data de la resolució aprovatòria de RGIS o RGIM.
 • COMPLEMENT DE LLOGUER. Si ja s'ha presentat prèviament una sol·licitud inicial de RGIM o RGIS, es pot presentar en qualsevol moment acreditant complir requisits.
 • COMPLEMENT DE QUOTA HIPOTECÀRIA. Si ja s'ha presentat prèviament una sol·licitud inicial de RGIM o RGIS, es pot presentar en qualsevol moment acreditant complir requisits.


SOL·LICITUD INICIAL de RGIS o RGIM

SOL·LICITUD DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ (model normalitzat de la Generalitat Valenciana que pot descarregar-se en l'enllaç següent: Formularis GVA). Ha d'indicar-se INICI en el tipus de sol·licitud i la modalitat triada (RGIS o RGIM), emplenar-se íntegrament i signar-se per la persona sol·licitant i per totes les integrants de la unitat de convivència de 16 anys edat o majors, que no es troben incapacitades judicialment.


1. DOCUMENTACIÓ BÀSICA (Tots els documents d'identificació han d'estar en vigor)
- DNI, NIE o passaport de totes les persones que componen la unitat de convivencia
- Si la persona és ciutadana de país de la unió europea: certificat registre ciutadans de la UE i passaport o document d'identitat del país d'origen
- Si la persona és estrangera refugiada: document d'identitat i sol·licitud d'asil en tràmit o amb autorització d'estada per raons humanitàries o certificat de la Subdelegació del Govern i/o Ministeri de l'Interior que acredite aquestes circumstàncies
- Si la persona és apàtrida: document acreditatiu de l'organisme corresponent.
- Targeta SIP de la persona sol·licitant
- MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (model normalitzat de la Generalitat Valenciana que pot descarregar-se en l'enllaç següent: Formularis GVA)
És necessari que la persona sol·licitant ostente la titularitat del compte. Ha d'emplenar-se íntegrament i signar-se per la persona sol·licitant de la RVI. El model ha de contindre el segell de l'entitat bancària o, si no el porta, adjuntar-se certificat bancari de titularitat del compte o còpia de les dades d'identificació de la cartilla bancària o contracte d'obertura del compte.
- Moviments bancaris dels últims 6 mesos i saldo actual de tots els comptes de totes les persones que componen la unitat de convivència o, en defecte d'això, declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”) que no existeixen moviments (o contracte d'obertura del compte i moviments des d'aqueixa data). Si en el document dels moviments bancaris no consta la titularitat: certificat bancari de titularitat de tots els comptes o còpia de dades d'identificació de cartilles bancàries o contractes d'obertura de la comptes.
- En cas de sol·licitar RGIS: COMPROMÍS D'ACORD D'INCLUSIÓ (model normalitzat de la Generalitat Valenciana que pot descarregar-se en l'enllaç següent: Formularis GVA)
Ha d'emplenar-se íntegrament i signar-se per totes les persones majors de 16 anys que componen la unitat de convivència.
- Justificant de sol·licitud o resolució del IMV (Ingrés Mínim Vital) a nom d'alguna de les persones de la unitat de convivència o declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”) de no haver-ho fet per no complir requisits.

2. Acreditació del REQUISIT DE RESIDÈNCIA EFECTIVA continuada mínima d'1 any a la Comunitat Valenciana o un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud. No és necessari acreditar l'empadronament a la ciutat de València però per a acreditar el requisit caldrà presentar la següent documentació en els següents suposats:
- Si les persones de la unitat de convivència viuen en el municipi de València menys d'un any, padró històric d'altres municipis de la Comunitat Valenciana.
- Si les persones de la unitat de convivència no estan empadronades, declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”) i altres documents que puguen acreditar aquesta residència (atenció sanitària, escolarització de menors o ocupació)
- Si no coincideixen les dades de padró i sol·licitud: declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”)

3. TIPUS I VINCULACIÓ DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA:
- Si la persona sol·licitant és soltera i viu només/a: Fe d'estat civil del Registre Civil o del consolat que li corresponga, o, en defecte d'això, declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”).
- En cas de persones casades o que conviuen en parella: llibre de família o certificat parella de fet o documents anàlegs o, en defecte d'això, declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”).
- En cas de persones divorciades o separades legalment: divorci o separació legal o acreditació d'haver iniciat tràmits (sol·licitud de justícia gratuïta o demanda) o denúncia d'abandó de llar.
- En cas de convivència amb descendents o persones en situació de guarda, custòdia o tutela: llibre de família o certificat de naixement o documentació acreditativa.
- Si la persona sol·licitant té fills menors comuns amb la seua exparella: conveni regulador de guàrdia i custòdia de menors o acreditació d'haver iniciat tràmits (sol·licitud de justícia gratuïta o demanda) i, si fora el cas, denúncia d'incompliment davant el jutjat, excepte si és víctima de violència de gènere.
- Si la persona sol·licitant té cònjuge resident a l'estranger: certificat de residència emés pel país o declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”).
- En cas de privació de llibertat d'una persona de la unitat de convivència: informe del centre penitenciari on estiga ingressada en el que conste la data d'ingrés.
- En cas d'unitat de convivència que comparteix habitatge amb altres unitats de convivència (sense relació de parentiu o per situació sobrevinguda): declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”).

4. INGRESSOS de totes les persones que componen la unitat de convivència:
- Si treballa per compte d'altri: contracte de treball i nòmines dels 3 últims mesos.
- Si ha cessat en el treball: comunicació de fi de contracte/certificat d'empresa
- Si treballa per compte propi (autònom): última declaració trimestral IRPF o, en defecte d'això, declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”) d'ingressos nets dels últims 3 mesos, i rebut de cotització a la seguretat social de l'últim mes.
- Si es perceben altres ingressos: certificat de concessió de pensió o prestació, acreditació d'altres ingressos per herència, premis o altres o declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”)
- En tot cas per a majors de 16 anys: informe de vida laboral.
- Si rep pensió de l'estranger, justificant bancari

5. Documents per a acreditar el DRET A COMPLEMENTS:
- En cas d'habitatge llogat:
Contracte d'arrendament a nom de la persona sol·licitant
Rebut bancari del pagament de l'últim mes (no és vàlid un rebut a mà)
Declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”) de no parentiu amb la persona arrendadora.
- En cas d'habitatge propi hipotecat:
Certificat de deute hipotecari o escriptura de compravenda de l'immoble i del préstec hipotecari (la persona sol·licitant ha de ser propietària i titular del préstec)
Rebuts bancaris del pagament dels 6 últims mesos.

6. ALTRES CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS O FAMILIARS:
- En cas de sol·licitant víctima de violència de gènere: resolució judicial o informe del ministeri fiscal o atestat policial o acreditació de situació de violència sobre la dona (Generalitat Valenciana)
- En cas de grau de discapacitat superior al 33% o grau de dependència d'alguna persona de la unitat de convivència: resolució de reconeixement.
- Si la persona sol·licitant té entre 18 i 24 anys d'edat serà necessari acreditar: almenys un any d'alta en seguretat social i llar independent amb anterioritat a la sol·licitud, situació d'orfandat, dependència o diversitat funcional o haver estat subjecte en algun període dels 3 anys anteriors a la majoria d'edat a una mesura administrativa de protecció de menors o del sistema judicial de reeducació.
- Si la persona sol·licitant té entre 16 i 24 anys d'edat serà necessari acreditar: tindre al seu càrrec menors, persones amb diversitat funcional o dependència, ser víctima d'explotació sexual o tracta, violència de gènere o intrafamiliar o participar en programes de preparació per a la vida independent (o haver participat almenys 12 mesos en els 2 últims anys anteriors a la sol·licitud).
- En cas d'haver percebut renda mínima en una altra comunitat autònoma: documents que acrediten haver sigut persona beneficiària i haver comunicat en aquesta comunitat el trasllat a la Comunitat Valenciana.


COMUNICACIÓ DE VARIACIONS

COMUNICACIÓ DE VARIACIONS RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ (model normalitzat de la Generalitat Valenciana que pot descarregar-se en l'enllaç següent: Formularis GVA). Ha d'emplenar-se íntegrament i signar-se per la persona titular de la RVI.

- En cas de canvi de la situació administrativa o d'increment de membres: documents d'identificació personal (DNI, NIE, passaport, certificat registre ciutadans de la UE, document d'identitat del país d'origen, document acreditatiu de ser persona refugiada, …)

- En cas de variació de la unitat de convivència (composició i/o parentiu): documentació que ho acredite (llibre de família, certificat parella de fet o documents anàlegs, formalització de guarda o acolliment, divorci o separació legal o acreditació d'haver iniciat tràmits, denúncia d'abandó de llar, conveni regulador de guàrdia i custòdia de menors o acreditació d'haver iniciat tràmits, denúncia d'incompliment davant el jutjat, informe del centre penitenciari en cas de privació de llibertat, empadronament en un altre municipi o declaració responsable, …)

- En cas de variació de situació laboral i/o de recursos econòmics: contracte de treball i nòmina, acreditació d'ingressos per compte propi, comunicació de fi de contracte/certificat d'empresa, certificat de concessió de pensió o prestació, acreditació d'altres ingressos per herència, premis o altres o declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”)

- En cas de variació de les dades bancàries per a l'abonament de la prestació: 2 impresos de MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (model normalitzat de la Generalitat Valenciana que pot descarregar-se en l'enllaç següent: Formularis GVA). En un s'indicara BAIXA amb l'inicial compte corrent i en l'altre s'indicarà ALTA NOVA DOMICILIACIÓ amb el nou compte.

- En cas de variació de la persona representant legal: acreditació d'aquesta representació.

- En cas de variació de domicili i/o trasllat fora de la Comunitat Valenciana: empadronament (no és necessari acreditar l'empadronament a la ciutat de València) o declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”).

- En cas de trasllat a habitatge llogat amb dret a complement de lloguer ja reconegut en l'anterior domicili:

 • Nou contracte d'arrendament a nom de la persona sol·licitant,
 • Rebut bancari del pagament de l'últim mes (no és vàlid un rebut a mà)
 • Declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”) de no parentiu amb la persona arrendadora.

- En cas de trasllat a habitatge propi hipotecat amb dret a complement de quota hipotecària encara no reconegut:

 • Certificat de deute hipotecari o escriptura de compravenda de l'immoble i del préstec hipotecari (la persona sol·licitant ha de ser propietària i titular del préstec)
 • Rebuts bancaris del pagament dels 6 últims mesos.

- Altres casos: document que acredite

 • Nova sol·licitud o resolució del IMV (Ingrés Mínim Vital) a nom d'alguna de les persones de la unitat de convivència.
 • Nova resolució de reconeixement de dependència o de qualificació de minusvalidesa igual o superior al 33%

Nova situació o de violència de gènere (resolució judicial o informe del ministeri fiscal o atestat policial o acreditació de situació de violència sobre la dona de la Generalitat Valenciana)…


RENOVACIÓ de RGIS o RGIM

SOL·LICITUD DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ (model normalitzat de la Generalitat Valenciana que pot descarregar-se en l'enllaç següent: Formularis GVA). Ha d'indicar-se RENOVACIÓ en el tipus de sol·licitud i la modalitat triada (RGIS o RGIM), emplenar-se íntegrament i signar-se per la persona titular i per totes les integrants de la unitat de convivència de 16 anys edat o majors, que no es troben incapacitades judicialment.

- Documents d'identificació personal en cas de caducitat de documents anteriors o de canvi de la situació administrativa o d'increment de membres (DNI, NIE, passaport, certificat registre ciutadans de la UE, document d'identitat del país d'origen, document acreditatiu de ser persona refugiada, …)

- En cas de variació de la composició de la unitat de convivència i/o del parentiu de la unitat de convivència: documentació que ho acredite (llibre de família, certificat parella de fet o documents anàlegs, formalització de guarda o acolliment, divorci o separació legal o acreditació d'haver iniciat tràmits, denúncia d'abandó de llar, conveni regulador de guàrdia i custòdia de menors o acreditació d'haver iniciat tràmits, denúncia d'incompliment davant el jutjat, informe del centre penitenciari en cas de privació de llibertat, empadronament en un altre municipi o declaració responsable, …)

- En cas de canvi de compte bancari: 2 impresos de MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (model normalitzat de la Generalitat Valenciana que pot descarregar-se en l'enllaç següent: Formularis GVA). En un s'indicarà BAIXA amb el compte corrent inicial i en l'altre s'indicarà ALTA NOVA DOMICILIACIÓ amb el nou compte.

- En tot cas: moviments bancaris dels últims 6 mesos i saldo actual de tots els comptes de totes les persones que componen la unitat de convivència.

- Justificant de sol·licitud o resolució del IMV (Ingrés Mínim Vital) actual a nom d'alguna de les persones de la unitat de convivència o declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”) de no haver-ho fet per no complir requisits.

- Ingressos o rendiments actuals, si n'hi ha, o variacions (contracte de treball i nòmines dels 3 últims mesos o acreditació d'ingressos per compte propi, comunicació de fi de contracte/certificat d'empresa, …)

- En tot cas per a majors de 16 anys: informe de vida laboral.

- En cas d'habitatge llogat amb dret a complement de lloguer ja reconegut: acreditar la vigència del contracte i el pagament bancari de l'últim mes.

- En cas d'habitatge llogat amb dret a complement de lloguer encara no reconegut:

 • Contracte d'arrendament a nom de la persona sol·licitant,
 • Rebut bancari del pagament de l'últim mes (no és vàlid un rebut a mà)
 • Declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”) de no parentiu amb la persona arrendadora.

- En cas d'habitatge propi hipotecat amb dret a complement de quota hipotecària ja reconegut: acreditar el pagament bancari de la hipoteca dels últims 6 mesos.

- En cas d'habitatge propi hipotecat amb dret a complement de quota hipotecària encara no reconegut:

 • Certificat de deute hipotecari o escriptura de compravenda de l'immoble i del préstec hipotecari
 • Rebuts bancaris del pagament dels 6 últims mesos.

- En cas de noves resolucions de reconeixement de dependència o de qualificació de minusvalidesa igual o superior al 33% o de violència de gènere (resolució judicial o informe del ministeri fiscal o atestat policial o acreditació de situació de violència sobre la dona de la Generalitat Valenciana)…


COMPLEMENT DE LLOGUER

SOL·LICITUD DE COMPLEMENT PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ QUE RESIDEIXEN EN UN HABITATGE LLOGAT (model normalitzat de la Generalitat Valenciana que pot descarregar-se en l'enllaç següent: Formularis GVA). Ha d'emplenar-se íntegrament i signar-se per la persona titular de la RVI.

- Contracte d'arrendament a nom de la persona sol·licitant

- Rebut bancari del pagament de l'últim mes (no és vàlid un rebut a mà)

- Declaració responsable (model disponible en apartat “Impresos”) de no parentiu amb la persona arrendadora.


COMPLEMENT DE QUOTA HIPOTECÀRIA

SOL·LICITUD DE COMPLEMENT DE QUOTA HIPOTECÀRIA PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ (model normalitzat de la Generalitat Valenciana que pot descarregar-se en l'enllaç següent: Formularis GVA). Ha d'emplenar-se íntegrament i signar-se per la persona titular de la RVI.

- Certificat de deute hipotecari o escriptura de compravenda de l'immoble i del préstec hipotecari

- Rebuts bancaris del pagament dels 6 últims mesos.


A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A APORTAR TAL COM APAREIXEN DESCRITS EN REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud inicial de RGIS o RGIM:
  • Model normalitzat de sol·licitud
  • Documentació identificativa
  • Targeta SIP de la persona sol·licitant
  • Model normalitzat de domiciliació bancària
  • Documentació bancària
  • En cas de RGIS, model normalitzat de compromís d'acord d'inclusió
  • Justificant de sol·licitud o resolució del IMV o declaració responsable
  • Documentació acreditació residència efectiva
  • Documentació tipus i vinculació de la unitat de convivència
  • Documentació relativa a ingressos de totes les persones que componen la unitat de convivència
  • Documentació acreditativa del dret a complements
  • Documentació acreditativa d'altres circumstàncies personals o familiars
 • Comunicació de variacions:
  • Model normalitzat de sol·licitud
  • Documentació acreditativa de canvis/variacions
 • Renovació de RGIS o RGIM:
  • Model normalitzat de sol·licitud
  • Documentació acreditativa de canvis/variacions
  • Documentació bancària (moviments últims 6 mesos i saldo actual de comptes) de components de la unitat de convivència
  • Justificant de sol·licitud o resolució del IMV actual a nom d'alguna persona de la unitat de convivència o declaració responsable de no haver-ho fet per no complir requisits
  • Ingressos o rendiments actuals, si n'hi ha, o variacions
  • Informe de vida laboral, per a majors de 16 anys
  • Documentació relativa a l'habitatge
  • Una altra documentació, en cas de noves resolucions
 • Complement de lloguer:
  • Model normalitzat de sol·licitud
  • Contracte d'arrendament a nom de la persona sol·licitant
  • Rebut bancari del pagament de l'últim mes (no és vàlid un rebut a mà)
  • Declaració responsable de no parentiu amb la persona arrendadora
 • Complement de quota hipotecària:
  • Model normalitzat de sol·licitud
  • Certificat de deute hipotecari o escriptura de compravenda de l'immoble i del préstec hipotecari
  • Rebuts bancaris del pagament dels 6 últims mesos
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per a la presentació de la SOL·LICITUD INICIAL o de RENOVACIÓ de RGIM o RGIS, la persona interessada pot:

1er. Acudir al CMSS corresponent per zona de residència, on se li facilitarà la sol·licitud i podrà:

- Demandar cita prèvia, si així ho desitja, per a informació específica, orientació i/o revisió prèvia per a l'emplenament de la sol·licitud i la documentació a presentar.

- Registrar la sol·licitud i documentació complementària.

2on. Realitzar el tràmit des de la seu electrònica.

3er. Acudir directament a registrar la sol·licitud i documentació complementària a qualsevol dels registres presencials (registre general, OAC tabacalera, juntes de districte) o mitjançant qualsevol de les modalitats previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Si després d'haver sol·licitat RGIM o RGIS desitja sol·licitar el complement de lloguer o el complement de quota hipotecaria o comunicar alguna variació de la situació de la seua unitat de convivència, serà necessari que presente la sol·licitud corresponent.

Informació Complementària

RENTA VALENCIANA D'INCLUSIÓ. Hi ha 4 modalitats de RVI, en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica, social o laboral de la persona i la seua unitat de convivència:

a) RENDES COMPLEMENTÀRIES D'INGRESSOS (2 modalitats), per a persones titulars que disposen d'ingressos del treball o de prestacions compatibles que resulten insuficients per a fer front a les despeses associades al manteniment d'una vida digna i no aconseguisquen l'import de la modalitat de RVI:

 • Renda complementària d'ingressos del treball (aquesta modalitat NO ESTÀ VIGENT).
 • Renda complementària d'ingressos per prestacions (aquesta modalitat es tramita directament en la Generalitat Valenciana). Són compatibles amb aquesta modalitat els ingressos procedents de:

- PNC (Pensions no contributives) d'invalidesa i jubilació, no compatibles amb treball remunerat.

- FAS (Prestació del Fons nacional d'Assistència Social).
- SOVI (Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa) no concurrent.
- Prestació per Incapacitat Permanent del Sistema Nacional de la Seguretat Social.

b) RENDES DE GARANTIA (2 modalitats), per a persones titulars que no disposen d'ingressos i la unitat de convivència dels quals es trobe en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social, amb un nivell de recursos econòmics que resulten insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària i no aconseguisca l'import de la modalitat de RVI:

 • Renda de garantia d'ingressos mínims (RGIM): quan no hi ha menors en la unitat de convivència i no se subscriu acord d'inclusió social.
 • Renda de garantia d'inclusió social (RGIS): quan la persona titular i/o la persona o persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l'acord d'inclusió social.

La prestació econòmica de la RVI és periòdica, i de durada indefinida, sempre que es mantinguen en el temps els requisits i condicions que van originar el dret a la seua percepció i que permeten la seua renovació, transcorreguts 3 anys des de la data de la seua resolució.


MÒDUL GARANTIT. Les quanties màximes de les 4 modalitats de RVI s'estableixen com % del Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent en 2019, actualitzant-se, a partir del 2021, amb l'IPC (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent).


Nº persones Unitat Convivència

Renda complementaria d’ingressos del traball

Renda complementaria d’ingressos per prestacions

Renda de garantia d’ingressos mínims

Renta de garantía d’inclusió social

1

80% SMI

70% SMI

35% SMI

70% SMI

2

88% SMI

82% SMI

42% SMI

82% SMI

3

96% SMI

90% SMI

45% SMI

90% SMI

4

104% SMI

96% SMI

47% SMI

96% SMI

5

112% SMI

102% SMI

51% SMI

102% SMI

6 o més

120% SMI

110% SMI

55% SMI

110% SMI


IMPORT RECONEGUT. L'import mensual reconegut de la prestació econòmica de RVI serà la diferència entre el mòdul garantit de RVI que correspondria, segons modalitat i nombre de persones que componen la unitat de convivència, i els recursos econòmics de què disposen (ingressos econòmics compatibles i computables, 2% del valor cadastral d'immobles diferents a l'habitatge habitual,…).


IMPORT A PERCEBRE. Serà igual a l'import reconegut, més els complements, menys els imports, en el seu cas, del IMV (Ingrés Mínim Vital) o la RAI (Renda Activa d'Inserció) per violència de gènere o violència domèstica. Si els imports del IMV o la RAI per violència superaren l'IMPORT A PERCEBRE, la RVI es reconeixerà a import 0, es mantindrà a la persona com a titular de la prestació i se'ls reconeixerà el dret a la prestació professional, llevat que sol·licite l'extinció.


Complements a la RVI:

La RVI es podrà incrementar fins al 30% per a sufragar despeses de lloguer o hipoteca i drets energètics o en un 15 % per a garantir els drets energètics en els casos que no existisquen despeses d'allotjament.

 • LLOGUER i DRETS ENERGÈTICS (l'habitatge ha de ser la residència habitual i permanent de la unitat de convivència amb anterioritat mínima de 90 dies, la persona titular de la RVI deu ser la titular del contracte de lloguer i no tenir amb la persona arrendatària relació de parentiu, per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al tercer grau, ni conjugal ni d'unió estable i de convivència, el contracte ha de ser superior a 1 any i han d'acreditar-se pagaments periòdics a través d'entitat financera, la unitat de convivència ha de mancar d'un altre habitatge en propietat o usdefruit)
 • HIPOTECA i DRETS ENERGÈTICS (l'habitatge ha de ser la residència habitual i permanent de la unitat de convivència, la persona titular de la RVI ha de ser titular de la propietat de l'habitatge i del contracte del préstec hipotecari, ha d'acreditar-se el pagament dels sis últims rebuts de quota hipotecària, la unitat de convivència ha de mancar d'un altre habitatge en propietat o usdefruit)
 • DRETS ENERGÈTICS (quan l'habitatge no ocasione despesa ni de lloguer ni de quota d'hipoteca)

Per a unitats de convivència conformades per més de 6 persones, l'import reconegut de la prestació econòmica s'incrementarà en 60 euros per cada persona membre addicional.

En el cas de les “persones prostituïdes, víctimes d'explotació sexual o tracta” que es comprometen a un itinerari d'inclusió social que incloga eixir de la situació de prostitució, l'import reconegut de la prestació econòmica de la RGIS s'incrementarà en 320 euros.


A més de la prestació econòmica les persones destinatàries de RVI:

 • Seran suposat de valoració específic (segons normativa sectorial) per a accedir a:

- Ajudes econòmiques d'emergència social i de desenvolupament o autonomia personal i accessibilitat (persones majors i amb diversitat funcional)

- Habitatge social en règim de tinença o lloguer

- Plaça en escola infantil pública.

- Plaça en centres educatius (formació reglada) i en cursos preparatoris per a accés a cicles formatius

- Obtenció de plaça d'oci educatiu inclusiu

 • Tindran garantit l'accés directe (segons normativa autonòmica i municipal) a:

- Beques d'educació infantil des d'1er cicle (0 a 3 anys) (centres sostinguts amb fons públics).

- Ajudes de llibres de text i material curricular en etapes d'educació obligatòria.

- Beques de menjador escolar d'educació infantil 2º cicle, 1er cicle de xarxa pública i d'educació obligatòria.

- Despeses derivades de matrícula d'ESO i FP i ajudes de la Generalitat.

- Beques de matrícula i ajudes per a realitzar estudis universitaris de la Generalitat.

- Programes i accions d'orientació, formació i ocupació (serveis públics d'ocupació i formació)

- Sanitat universal i prestació farmacèutica i ortoprotètica

- Programes preventius i de promoció de la salut del sistema valencià de salut

- Al Carnet Jove


EFECTES ECONÒMICS: a partir del dia primer del mes següent de la data de la sol·licitud o del mes en què s'hagen complit els requisits en el cas de sol·licituds realitzades de manera anticipada al compliment d'aquests.


ABONAMENT DE LA RVI: es realitzarà per la Generalitat directament a la persona titular, mitjançant ingrés en compte bancari. Els pagaments posteriors a la resolució s'efectuaran per mensualitats vençudes.Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos des de l'entrada de sol·licitud i documentació pertinent en el registre corresponent. Resol la Direcció General competent en matèria de RVI (Generalitat Valenciana).
Art. 33 i 36 de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica
 • Modalitats RGIS y RGIM. Central de telefonades de servicis socials: 900 92 75 67 (Telèfon gratuit. Horari d'atenció de 09:00 a 14:00 de dilluns a divendres).

La informació específica a persones sol·licitants estarà disponible en els Centres Municipals de Servicis Socials i en les oficines PROP de la Generalitat.

Enllaç PROP RGIS

Enllaç PROP RGIM

 • Modalitat RCIP. Telèfons de informació de la Generalitat Valenciana: 012 o 963866000 o 963866001

Legislació

LLEI 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió.

DECRET 60/2018 pel qual es desenrotlla la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d'inclusió.

Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CENTRE D' ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES SENSE SOSTRE - CASTC/ Jardins, 3 Accessori (cantó carrer Soguers)Tel.: 96 208 47 47 - 96 208 47 49Fax: 96 352 02 40cast@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Anar a inici de pàgina