ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
RVI. Renda valenciana d’inclusió (RGIS-RGIM)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.IS.60
Descripció

La renda valenciana d'inclusió (d'ara en avant RVI) es defineix com un dret subjectiu, que es concreta a través d'una prestació econòmica i/o una prestació professional per a realitzar un procés d'inclusió social, totes dues dirigides a cobrir les necessitats bàsiques de la unitat de convivència per a garantir la qualitat de vida, combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social. La RVI podrà estar vinculada a instruments i actuacions de suport, facilitant l'accés a l'educació, la formació, l'ocupació, l'habitatge, la promoció de la salut i de l'autonomia personal i l'autodeterminació, la cultura, l'accés i formació a les tecnologies de la informació i la comunicació, la mobilitat, la participació social i la formació en igualtat de gènere i oportunitats.

La prestació econòmica de la RVI és periòdica, i de durada indefinida, sempre que es mantinguen en el temps els requisits i condicions que van originar el dret a la seua percepció i que permeten la seua renovació (veure apartat "Quan Sol·licitar-ho").


Hi ha 4 modalitats de RVI, en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica, social o laboral de la persona i la seua unitat de convivència:

a) RENDA COMPLEMENTÀRIA D'INGRESSOS, que comprèn 2 modalitats:

 1. Renda complementària d'ingressos del treball (quan hagen ingressos procedents del treball però resulten insuficients per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques i no aconseguisquen l'import d'aquesta modalitat de renda). Esta modalitad NO ESTÀ VIGENT.
 2. Renda complementària d'ingressos per prestacions (quan hagen ingressos procedents de pensions o prestacions socials compatibles però resulten insuficients per a fer front a les despeses associades al manteniment d'un vida digna i no aconseguisquen l'import d'aquesta modalitat de renda). Són compatibles amb aquesta modalitat els ingressos procedents de:

- PNC (Pensions no contributives) d'invalidesa i jubilació, no compatibles amb treball remunerat.
- FAS (Prestació del Fons nacional d'Assistència Social)
- SOVI (Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa) no concurrent (a partir del 30 de novembre de 2020)
- Prestació per Incapacitat Permanent del Sistema Nacional de la Seguretat Social (a partir del 30 de novembre de 2020).

Aquesta modalitat pot sol·licitar-se des d'abril de 2019 i des de l'1 de gener de 2021 se sol·licitarà, tramitarà i resoldrà en la conselleria competent en matèria de RVI.


b) RENDA DE GARANTIA, que comprèn les següents modalitats:

 1. Renda de garantia d'ingressos mínims (RGIM) (quan no hi ha menors en la unitat e convivència i no se subscriu acord d'inclusió social).
 2. Renda de garantia d'inclusió social (RGIS) (quan la persona titular i/o la persona o persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l'acord d'inclusió social).

Les 2 modalitats de renda de garantia, es dirigeixen a unitats de convivència en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social el nivell de la qual de recursos econòmics no aconseguisca l'import corresponent de la modalitat de renda de garantia que es tracte (RGIM o RGIS), resultant insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària.

Ambdues se sol·liciten i tramiten als ajuntaments i correspon a la Generalitat Valenciana, concretament a la Direcció General competent en matèria de RVI, la seua resolució i el pagament de la prestació.

Qui ho pot sol·licitar?

Amb caràcter general, totes les persones amb residència a la Comunitat Valenciana que es troben en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social i complisquen els requisits d'accés.


Segons s'estableix en la llei que regula la RVI, les PERSONES DESTINATÀRIES de la RVI seran:

 • TITULAR: persona que sol·licita i a la qual se li concedeix la RVI, és perceptora material i van al seu nom, si escau, l'instrument d'inclusió social i el d'inserció laboral.
 • BENEFICIÀRIES: persona o persones que conviuen amb la titular com a membres de la unitat de convivència.


S'entén per unitat de convivència: Persones que visquen soles o convisquen en un mateix habitatge o allotjament (marc físic de residència permanent i independent o espais físics de residència col·lectiva) unides per vincles matrimonials o relació permanent anàloga, filiació, parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2º grau, acolliment familiar o guarda amb finalitats d'adopció o menors baix guarda de fet d'una de les persones destinatàries. Podran ser també considerades unitats familiars independents:

 • unitat de convivència que compartisca habitatge o allotjament amb altres unitats de convivència entre les quals no existisca cap vincle dels relacionats en l'apartat anterior, sempre que es justifique.
 • Amb caràcter excepcional i per un període màxim de 24 mesos, les persones que, fins i tot unint-les un vincle de fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat, compartisquen habitatge o allotjament podran formar unitats de convivència diferenciades sempre que aquesta situació vinga de forma sobrevinguda per algun dels següents suposats:

a) Persones prostituïdes, víctimes de explotació sexual o tracta, violència de gènere o intrafamiliar.

b) Persones que hagen abandonat el seu domicili habitual com a conseqüència d'una ruptura matrimonial per separació o divorci, o per ruptura d'una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal.

c) Persones o unitats de convivència que hagen abandonat el seu domicili habitual, com a conseqüència de l'absència de recursos econòmics suficients per a sufragar les despeses d'allotjament, procedents d'un procés de desnonament o per alguna altra situació extrema.

d) Persones entre 16 i 24 anys, amb menors al seu càrrec.

e) Persones entre 16 i 24 anys que hagen estat subjectes en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació.c) Desnonament d'habitatge habitual (sense propietat ni usdefruit d'un altre habitatge).

f) Persones entre 16 i 18 anys que participen en programes per a la preparació de la vida independent com a complement a una mesura de protecció jurídica de la persona menor d'edat

g) Menors de 25 anys amb pensió d'orfandat.

Només podran formar part de 2 unitats de convivència simultàniament els i les menors en règim legal de guarda i custòdia compartida.

Requisits

Requisits d'accés

 • Empadronament o residència efectiva (justificada mitjançant assistència mèdica o DARDE o descendents escolaritzats o uns altres …) a la Comunitat Valenciana els últims 12 mesos o un total de 5 anys dels últims 10.

No s'exigeix temps mínim de residència en els casos de persones: refugiades, sol·licitants d'asil, asilades, estrangeres exiliades o apàtrides, víctimes de violència de gènere o intrafamiliar, víctimes d'explotació sexual o tracta, persones valencianes que hagen residit en l’exterior de la Comunitat Valenciana i que tinguen la consideració de persones retornades segons el que establisca la normativa autonòmica i perceptores de rendes mínimes procedents d'altres CCAA.

 • No disposar de recursos econòmics o que aquests siguen inferiors a la quantia mensual de la prestació econòmica de la modalitat de RVI que poguera correspondre.
 • No disposar de béns mobles o immobles, diferents als de l'habitatge habitual, que indiquen l'existència de mitjans suficients (quanties iguals o superiors a 7 vegades la quantia anual de la prestació econòmica de la modalitat de RVI que poguera correspondre) (excepte patrimoni especialment protegit de persones amb discapacitat i immobles on es realitza activitat per compte propi que constituïsca font d'ingressos de la UC ).
 • No ocupar plaça en centre d'atenció residencial.


Les persones menors de 25 anys, a més dels requisits anteriors, hauran de complir algun d'aquests:

 • Per a majors de 18 anys

- haver romàs en situació d'alta en qualsevol dels règims del sistema de la seguretat social entre 1 i 2 anys abans de la sol·licitud de la RVI i haver tingut anteriorment a la sol·licitud una llar independent de la família d'origen.
- trobar-se en situació de dependència o diversitat funcional.
- en situació d'orfandat.
- haver-hi estat subjecte en algun període dels 3 anys anteriors a la majoria d'edat a una mesura administrativa de protecció de menors, o del sistema judicial de reeducació.

 • Per a majors de 16 anys

- tenir al seu càrrec persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d'edat.
- ser víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència de gènere o *intrafamiliar.
- participar en programes de preparació per a la vida independent de persones menors d'edat.


No podran accedir:

 • Quan una persona destinatària tinga dret legalment a percebre una pensió compensatòria o alimentosa i no la reba, sense haver fet ús del seu dret per a percebre-la, o renuncie voluntàriament a la seua percepció (excepte excepcions).
 • Si es gaudeix d'una reducció voluntària de jornada laboral, jornada parcial o situació anàloga.
 • Quan una persona destinatària renuncie a drets o no sol·licite les prestacions econòmiques públiques a les quals tinguera dret, inclòs l'INGRÉS MÍNIM VITAL, tant en el moment de la sol·licitud com en el temps de vigència de la RVI.


Les persones entre els 18 i els 65 anys, amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 65% i les persones de 65 anys o edat superior, únicament podran accedir a la modalitat de Renda complementària d'ingressos per prestacions (excepte excepcions)


Les persones individuals o unitats de convivència que tinguen reconeguda la prestació de l'INGRÉS MÍNIM VITAL tindran dret a la RVI, prèvia sol·licitud, si compleixen els requisits.


No podran accedir a les modalitats de renda de garantia aquelles persones que puguen accedir a les modalitats de renda complementària d'ingressos


En els casos en què no es complisquen tots els requisits actualment, però existisca una data objectiva i coneguda en què es compliran es podrá sol·licitar la RVI amb una antelació de 6 mesos a la data prevista de compliment dels requisits, i la resolució i els efectes econòmics d'aquesta tindran vigència a partir del primer dia del mes següent a aquesta data (data de finalització de prestació incompatible, quan es vaja a complir l'edat mínima o quan es deixe d'ocupar una plaça residencial).


Quan sol·licitar-ho

Les sol·licituds inicials podran realitzar-se:

 • RGIM - Renda de garantia d'ingressos mínims: al llarg de tot l'any (des d'abril de 2018).
 • RGIS - Renda de garantia d'inclusió social: al llarg de tot l'any (des d'abril de 2018)
 • RCIP - Renda complementària d'ingressos per prestacions: al llarg de tot l’any (des d'abril de 2019).
 • RCIT - Renda complementària d'ingressos del treball: es desconeix la data exacta en la qual podrà sol·licitar-se (segons s'estableix en la Disposició final segona de la Llei 19/2017, podrà sol·licitar-se “als 4 anys de l'entrada en vigor de la llei i, en tot cas, 6 mesos després de l'entrada en vigor del reglament estatal que desenvolupe la nova prestació del IMV”).


La RENOVACIÓ de la RVI, en qualsevol de les modalitats, s'efectuarà en el període comprés entre els 6 i els 3 mesos previs a la finalització de la vigència de la resolució de concessió del dret a la prestació. Les resolucions de la RVI tenen una vigència de 3 anys des de la data de la seua resolució (no de la data de la sol·licitud inicial ni de la d'efectes econòmics).

Documentació a presentar

En tots els casosper sol·licitar RVI (RGIM o RGIS):

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment haurà de presentar l'IMPRÉS DE SOL·LICITUD DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ de la Generalitat Valenciana, indicant el tipus de sol·licitud (INICI o RENOVACIÓ) i la modalitat triada (RGIM -Renda de garantia d'ingressos mínims- o RGIS -Renda de garantia d'inclusió social-), acompanyat de la documentació que s'indica en l'apartat següent.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el FORMULARI després de prémer el botó “Iniciar tràmit”, s'adjuntarà l'IMPRÉS DE SOL·LICITUD DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ, indicant el tipus de sol·licitud (INICI o RENOVACIÓ) i la modalitat triada (RGIM -Renda de garantia d'ingressos mínims- o RGIS -Renda de garantia d'inclusió social-), emplenat i signat, i la documentació que s'indica en l'apartat següent.

L'imprés de SOL·LICITUD DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ de la Generalitat Valenciana pot descarregar-se en els enllaços següents: Impresos associats - RGIS i Impresos associats - RGIM.

Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud de RVI (RGIM o RGIS):

 • En cas de sol·licitar RGIM o RGIS haurà de presentar el MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (imprés de la Generalitat Valenciana) i la documentació que es relaciona en l’imprés de la Generalitat Valenciana denominat DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD.
 • En cas de sol·licitar RGIM o RGIS haurà d'aportar JUSTIFICACIÓ DE SOL·LICITUD DEL IMV (Ingrés Mínim Vital) per part d'alguna de les persones destinatàries de la unitat e convivència O DECLARACIÓ RESPONSABLE de no haver-ho fet per no complir requisits.
 • En cas de sol·licitar RGIS haurà de presentar, a més, el model COMPROMÍS D’ACORD D’INCLUSIÓ (imprés de la Generalitat Valenciana).

Els impresos de la Generalitat Valenciana relacionats anteriorment poden descarregar-se en els enllaços següents: Impresos associats - RGIS i Impresos associats - RGIM

 • Per a acreditar determinades situacions personals o de la seua unitat de convivència pot utilitzar el model de DECLARACIÓ RESPONSABLE que trobarà en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina.

Quan els documents necessaris per a completar la sol·licitud no puguen ser comprovats per l'administració de manera telemàtica o no obren en la seua poder i no puguen ser aportats en el moment de la sol·licitud, es podran substituir per una DECLARACIÓ RESPONSABLE de la persona sol·licitant en la qual conste que s'obliga a presentar aqueixa documentació durant la instrucció del procediment.


Altres trámits a realitzar després d'haver ja presentat una sol·licitud de RGIM o RGIS

 • En cas de voler comunicar alguna variació de la seua situació, haurà de presentar el model COMUNICACIÓ DE VARIACIONS RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ (imprés de la Generalitat Valenciana) i adjuntar la documentació que l'acredite.
 • En cas voler sol·licitar el complement de lloguer, haurà de presentar el model SOL·LICITUD DE COMPLEMENT PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ QUE RESIDISQUEN EN UN HABITATGE LLOGAT (imprés de la Generalitat Valenciana) i adjuntar la documentació que ho acredite.
 • En cas de voler sol·licitar el complement d'hipoteca, després d'haver ja presentat una sol·licitud de RGIM o RGIS, haurà de presentar el model SOL·LICITUD DE COMPLEMENT DE QUOTA HIPOTECÀRIA PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ (imprés de la Generalitat Valenciana) i adjuntar la documentació que ho acredite.

Els impresos de la Generalitat Valenciana relacionats anteriorment poden descarregar-se en els enllaços següents: Impresos associats - RGIS i Impresos associats - RGIM

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per a la presentació de la sol·licitud de RGIM o RGIS, la persona interessada pot:

1er. Acudir al CMSS corresponent per zona de residència, on se li facilitarà la sol·licitud i podrà:

- Demandar cita prèvia, si així ho desitja, per a informació específica, orientació i/o revisió prèvia per a l'emplenament de la sol·licitud i la documentació a presentar.
- Registrar la sol·licitud i documentació complementària.

2on. Realitzar el tràmit des de la seu electrònica

3 er. Acudir directament a registrar la sol·licitud i documentació complementària a qualsevol dels registres presencials de l'Ajuntament de València (registre general, OAC tabacalera, juntes de districte) o als registres oficials de la Generalitat, o mitjançant qualsevol de les modalitats previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Si després d'haver sol·licitat RGIM o RGIS desitja sol·licitar el complement de lloguer o el complement de quota hipotecaria o comunicar alguna variació de la situació de la seua unitat de convivència, serà necessari que presente la sol·licitud corresponent:

- Sol·licitud de complement de quota hipotecària per a titulars de renda valenciana d'inclusió
- Sol·licitud de complement per a titulars de renda valenciana d'inclusió que residisquen en un habitatge llogat
- Comunicació de variacions renda valenciana d'inclusió

Informació Complementària

MÒDUL GARANTIT. Les quanties màximes de les 4 modalitats de RVI s'estableixen com % del Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent en 2019, actualitzant-se, a partir del 2021, amb l'IPC (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent).


Nº persones Unitat Convivència

Renda complementaria d’ingressos del traball

Renda complementaria d’ingressos per prestacions

Renda de garantia d’ingressos mínims

Renta de garantía d’inclusió social

1

80% SMI

70% SMI

35% SMI

70% SMI

2

88% SMI

82% SMI

42% SMI

82% SMI

3

96% SMI

90% SMI

45% SMI

90% SMI

4

104% SMI

96% SMI

47% SMI

96% SMI

5

112% SMI

102% SMI

51% SMI

102% SMI

6 o més

120% SMI

110% SMI

55% SMI

110% SMI


IMPORT RECONEGUT. L'import mensual reconegut de la prestació econòmica de RVI (mínim de 50 €) serà la diferència entre el mòdul garantit de RVI que correspondria, segons modalitat i nombre de persones que componen la unitat de convivència, i els recursos econòmics de què disposen (ingressos econòmics compatibles i computables, 2% del valor cadastral d'immobles diferents a l'habitatge habitual,…).


IMPORT A PERCEBRE. Serà igual a l'import reconegut, més els complements, menys els imports, en el seu cas, del (IMV) Ingrés Mínim Vital o la RAI (Renda Activa d'Inserció) per violència de gènere o violència domèstica. Si els imports del IMV o la RAI per violència superaren l'IMPORT A PERCEBRE, la RVI es reconeixerà a import 0, es mantindrà a la persona com a titular de la prestació i se'ls reconeixerà el dret a la prestació professional, llevat que sol·licite l'extinció.


Complements a la RVI:

La RVI es podrà incrementar fins al 30% per a sufragar despeses de lloguer o hipoteca i drets energètics o en un 15 % per a garantir els drets energètics en els casos que no existisquen despeses d'allotjament. Aquests complements tindran un import mínim de 50 euros.

 • LLOGUER i DRETS ENERGÈTICS (l'habitatge ha de ser la residència habitual i permanent de la UC amb anterioritat mínima de 90 dies, la persona titular de la RVI deu ser la titular del contracte de lloguer i no tenir amb la persona arrendatària relació de parentiu, per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al tercer grau, ni conjugal ni d'unió estable i de convivència, el contracte ha de ser superior a 1 any i han d'acreditar-se pagaments periòdics a través d'entitat financera, la UC ha de mancar d'un altre habitatge en propietat o usdefruit)
 • HIPOTECA i DRETS ENERGÈTICS (l'habitatge ha de ser la residència habitual i permanent de la UC, la persona titular de la RVI ha de ser titular de la propietat de l'habitatge i del contracte del préstec hipotecari, ha d'acreditar-se el pagament dels sis últims rebuts de quota hipotecària, la UC ha de mancar d'un altre habitatge en propietat o usdefruit)
 • DRETS ENERGÈTICS (quan l'habitatge no ocasione despesa ni de lloguer ni de quota d'hipoteca s'incrementara en un 15% l'import reconegut en la modalitat de renda que li corresponga i, havent d'aplicar-se a sufragar les despeses energètiques que ocasiona l'habitatge)

Per a unitats de convivència conformades per més de 6 persones, l'import reconegut de la prestació econòmica, s'incrementarà en 60 euros per cada persona membre addicional (a partir del 30 de novembre de 2020).

En el cas de les “persones prostituïdes, víctimes d'explotació sexual o tracta” que es comprometen a un itinerari d'inclusió social que incloga eixir de la situació de prostitució, l'import reconegut de la prestació econòmica de la RGIS s'incrementarà en 320 euros.


A més de la prestació econòmica les persones destinatàries de RVI:

 • Seran suposat de valoració específic (segons normativa sectorial) per a accedir a:

- Ajudes econòmiques d'emergència social i de desenvolupament o autonomia personal i accessibilitat (persones majors i amb diversitat funcional)

- Habitatge social en règim de tinença o lloguer

- Plaça en escola infantil pública.

- Plaça en centres educatius (formació reglada) i en cursos preparatoris per a accés a cicles formatius

- Obtenció de plaça d'oci educatiu inclusiu

 • Tindran garantit l'accés directe (segons normativa autonòmica i municipal) a:

- Beques d'educació infantil des d'1er cicle (0 a 3 anys) (centres sostinguts amb fons públics).

- Ajudes de llibres de text i material curricular en etapes d'educació obligatòria.

- Beques de menjador escolar d'educació infantil 2º cicle, 1er cicle de xarxa pública i d'educació obligatòria.

- Despeses derivades de matrícula d'ESO i FP i ajudes de la Generalitat.

- Beques de matrícula i ajudes per a realitzar estudis universitaris de la Generalitat.

- Programes i accions d'orientació, formació i ocupació (serveis públics d'ocupació i formació)

- Sanitat universal i prestació farmacèutica i ortoprotètica

- Programes preventius i de promoció de la salut del sistema valencià de salut

- Al Carnet Jove


EFECTES ECONÒMICS: a partir del dia primer del mes següent de la data de la sol·licitud o del mes en què s'hagen complit els requisits en el cas de sol·licituds realitzades de manera anticipada al compliment d'aquests.


ABONAMENT DE LA RVI: es realitzarà per la Generalitat directament a la persona titular, mitjançant ingrés en compte bancari. Els pagaments posteriors a la resolució s'efectuaran per mensualitats vençudes.Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos des de l'entrada de sol·licitud i documentació pertinent en el registre corresponent.
Art. 33 i 36 de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Presente i firme la sol·licitud
 • Adjunte la documentació requerida. NO OBLIDE PRESENTAR SOL·LICITUD DE RGIS o RGIM (veure apartat “Documentació a presentar”)

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

La informació específica a persones sol·licitants estarà disponible en els Centres Municipals de Servicis Socials i en les oficines PROP de la Generalitat.

La informació general del tràmit també estarà disponible en els registres municipals i a través dels telèfons 010 i 900927567 (Ajuntament València) o 012 (Generalitat Valenciana)

Legislació

LLEI 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió.

DECRET 60/2018 pel qual es desenrotlla la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d'inclusió.

Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CENTRE D' ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES SENSE SOSTRE - CASTC/ Jardins, 3 Accessori (cantó carrer Soguers)Tel.: 96 208 47 47 - 96 208 47 49Fax: 96 352 02 40cast@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CENTRE D' ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES SENSE SOSTRE - CASTC/ Jardins, 3 Accessori (cantó carrer Soguers)Tel.: 96 208 47 47 - 96 208 47 49Fax: 96 352 02 40cast@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Anar a inici de pàgina