ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Informe sobre inserció social de persones estrangeres per a la tramitació d’Autorització de Residència Temporal Circumstàncies Excepcionals per Arrelament Social
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.IM.10
Descripció

Sol·licitud d'emissió d'informe sobre inserció social de persones estrangeres, de cara a la tramitació d'autoritzacions de residència temporal per raons d'arrelament social.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones estrangeres que residisquen a Espanya un període mínim de tres anys, que estiguen empadronades al municipi de València, que es troben en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons d’estada per estudis o de protecció internacional i que complisquen els requisits que s’especifiquen en l’apartat següent

Requisits

Tindre passaport en vigor.

No ser ciutadà/ana d’un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans/es d’estos països. (Cònjuge, fills/es o ascendents).

Acreditar permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys (perquè este requisit es complisca, les absències d’Espanya durant este període no poden superar els 120 dies).

Acreditar mitjans econòmics:

 • Activitat per compte d’altri: contracte de treball.
 • Activitat per compte propi.
 • Exempció de contracte:

En l'apartat «Documentació a presentar» s’especifica la documentació que es pot presentar per a l’acreditació dels mitjans econòmics.

Quan sol·licitar-ho

Quan es reunisquen els requisits necessaris. Durant tot l’any.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica (s'emplenarà, s'adjuntarà la documentació que s'indica segons el cas i es registrarà) o en qualsevol registre públic.NOTA:
La falta d'algun dels documents que han d'aportar-se juntament amb la sol·licitud i que es detallen a continuació, donarà lloc al requeriment per part de l'Ajuntament, concedint a l'interessat un termini de deu a quinze dies per a completar els mateixos, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Per a la tramitació d’Autorització de Residència Temporal Circumstàncies Excepcionals per Arrelament Social:
  • Passaport vigent:

   pàgines on figuren les dades personals i la caducitat vigent de la persona sol·licitant y en el cas de tindre segell d'entrada a la Unió Europea, la fulla on conste.

  • Certificat d'empadronament històric/s:

   que acredite els 3 últimos any d’empadronament continuat a l’Estat espanyol.

   Una altra documentació que es pot utilitzar per a acreditar la permanència a Espanya:

   • Segell d'entrada a Espanya, que consta en el passaport.
   • Bitllets avió per a acreditació viatge a Espanya.
   • Certificat d'escolarització de filles/fills.
   • Contractes o rebuts de subministraments de l'habitatge.
   • Còpia d'instàncies o sol·licituds en la qual conste data de Registre d'Entrada, presentades davant qualsevol Administració Pública.
   • Justificacions (factures, bitllets...) de desplaçaments dins del nostre país.
   • Targeta de Residència caducada o resolucions administratives.
   • Certificats amb moviments bancaris. Actes notarials.
   • Denúncies interposades.
   • Enviaments de diners al seu país d'origen (extracte emés per l'empresa o entitat a través de la que es realitzen enviaments).
  • Mitjans econòmics:
   • Per compte alié:

   Comptar amb un contracte de treball signat per la persona o entitat que contracta i per la persona contractada, que garantisca almenys el salari mínim interprofessional o el salari establit, en el seu cas, en el conveni col·lectiu aplicable, en el moment de la sol·licitud, i la suma de la qual ha de representar una jornada setmanal no inferior a trenta hores en el còmput global i garantir almenys el salari mínim interprofessional anual.

   El contracte podrà tindre una duració de mínim 20 hores en els casos que s'acredite tindre a càrrec menors o persones que requerisquen mesures de suport per a l'exercici de la seua capacitat jurídica

   • Activitat per compte propi:

   - Llicència per a l'obertura i funcionament de l'activitat o declaració responsable o comunicació prèvia a l'organisme competent, juntament amb justificant del pagament del tribut corresponent, en el seu cas.

   - Projecte d'establiment, inversió prevista i manera d'obtindre-la (compromís de suport per part d'entitats financeres o altres), rendibilitat esperada i llocs de treball que es preveja crear.

   - Documentació acreditativa que l'exercici de l'activitat produirà recursos econòmics suficients per a la manutenció de la persona interessada una vegada descomptats les despeses de l'activitat, tenint en compte els membres que componen la unitat familiar, acreditat a través del certificat d'empadronament de la unitat familiar.

   - Còpia de la capacitació i, en el seu cas, la qualificació professional legalment exigida per a l'exercici de la professió (ex. Mèdica/o, Advocada/o etc.).

   • Exempció de contracte:

   Es podrà eximir la presentació del contracte en el cas que s'acredite vincle de primer grau amb una persona amb permís de residència i treball i que aquesta dispose de suficients mitjans econòmics S'haurà de presentar la següent documentació:

   - Declaració de familiars convivents i regularitzats, en la qual conste el compromís de sostindre amb els seus mitjans econòmics al sol·licitant.

   - NIE/ DNI del familiar de 1º grau

   - Documentació acreditativa del vincle (certificat de matrimoni, naixement, etc.)

   - Contracte de treball, nòmines i justificants d'ingressos periòdics.

   - Certificats públics d'ajudes, prestacions i pensions o Certificats de rendes i patrimonis.

   - Informe d'habitatge de l'Ajuntament de València.

   - Empadronament de la unitat familiar.

  • Grau de coneixement de las llengües oficials:

   certificació emesa per entitats acadèmiques o socials en la qual es faça constar la participació de la persona interessada en cursos i/o programes d'ensenyament del castellà i/o valencià. Els cursos d'idiomes hauran de tindre un mínim de 20 hores lectives. Especialment important per a les persones la llengua materna de les quals no siga el castellà.

  • Aspectes relatius a la vivenda, altres mitjans econòmics i víncles familiars:

   Certificat o document de l'Entitat Bancària en el qual conste la data d'obertura i la titularitat.

   - Justificants de transferències dineràries des del seu país d'origen a favor del sol·licitant.

   - Justificants de transferències realitzades pel sol·licitant des d'Espanya als seus familiars al seu país d'origen. (Preferiblement l'extracte emés per l'empresa o entitat a través de la que es realitzen enviaments o tres enviaments per cadascun dels tres últims anys d'estada al país).

   - Escriptura de la propietat (si és titular la persona sol·licitant o un altre familiar directe convivent).

   Contracte d'arrendament (si és titular la persona sol·licitant o un altre familiar directe convivent).

   - Vincles amb familiars residents a Espanya o amb nacionalitat espanyola (2n o 3er grau):  

   • Targeta de residència.
   • Certificat de naixement.
   • Certificat de matrimoni.
   • Llibre de família o similar.
   • DNI
  • Inserció en les xarxes socials de l’entorn :

   - Acreditar convivència familiar (certificat empadronament unitat de convivència).

   - Certificacions de pertinença a l'associació de mares i pares d'alumnes/us o certificat d'assistència a les reunions del col·legi.

   - Acreditació de ser sòcia/o de biblioteques, associacions culturals, bandes de música, clubs esportius, falles, penyes, associacions d'immigrants del propi país, targetes de supermercat. (carnet i/o certificat).

   - Acreditació de ser membre d'associacions de veïnes/us, defensa dels consumidors, d'ONG, de sindicats… (carnet, certificat, fitxa d'inscripció, etc.).

   - Acreditació d'haver utilitzat recursos socials (Ajuntament, ONG, sindicats, organitzacions de consumidores/és, xarxes públiques de transport…).

   - Targeta Sanitària en vigor o acreditació de renovació en tràmit/ Segur sanitari privat.

   - Acreditar relacions d'amistat amb persones espanyoles o estrangeres residents legals (mitjançant declaració signada per aquests juntament amb fotocòpia targeta identitat estranger o del DNI en cas de persones espanyoles).

  • Programes educatius o de formació laboral:

   certificacions acreditatives d'institucions públiques i privades en les quals conste la participació de la persona interessada i/o els seus familiars, especificant la data i duració del programa (hores lectives), qui participa, l'entitat organitzadora i el nom del programa. Hauran de tindre un mínim de 10 hores lectives.

   Informe de vida laboral si la persona sol·licitant ha treballat a Espanya.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Aportació de tota la documentació presencialment o per seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Rebuda la documentació, l'Ajuntament verificarà les dades aportades i procedirà a la realització de l'informe o a emetre comunicació a la persona interessada per a l'esmena d'aquesta.

Després d'això, es realitzarà una entrevista telefònica al sol·licitant. En els casos en els quals es valore necessari, es pot citar a la persona sol·licitant per a realitzar una entrevista presencial.

Una vegada confeccionat, aquest informe serà remés per mitjans telemàtics a la Subdelegació de Govern a fi de completar l'expedient de Sol·licitud d'Autorització de Residència Temporal i es notificarà a la persona interessada.


Informació Complementària

L'informe d'inserció social no és vinculant i és remés telemàticament pel CAI a la Subdelegació de Govern a fi de completar l'expedient de Sol·licitud d'Autorització de Residència Temporal de la persona interessada.

La sol·licitud d'Autorització de Residència Temporal Circumstàncies Excepcionals per Arrelament Social, s'ha de remetre al correu electrònic citaextran.valencia@correo.gob.es al costat de l'informe i la documentació especificada en https://cutt.ly/7MqzLfG

La documentació enviada es remetrà al departament encarregat del seu tràmit, que contactarà amb vosté per a citar-li en l'oficina d'estrangers.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Número per a sol·licitud d’informació del tràmit:

CENTRE D’ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ - CAI.

Tel.: 96 208 74 23 / 96 208 74 33

Legislació
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 • Reial Decret 557/2011 de 20 d'abril.
 • Reial decret 629/2022, de 26 de juliol pel qual es modifica el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
Oficines d'informació
 • CENTRE D'ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ-CAI C/ Pou, s/nTel.: 96 208 74 23/ 96 352 54 78Fax: 96 389 50 34De 8:00 a 14:00 hcai.pangea@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina