ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Informe sobre inserció social de persones  estrangeres per a la tramitació d’Autorització de Residència Temporal  Circumstàncies Excepcionals per Arrelament Social
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.IM.10
Descripció

Sol·licitud d'emissió d'informe sobre inserció social de persones estrangeres, de cara a la tramitació d'autoritzacions de residència temporal per raons d'arrelament social.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones estrangeres que residisquen a Espanya un període mínim de tres anys, que estiguen empadronades al municipi de València, que es troben en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons d’estada per estudis o de protecció internacional i que complisquen els requisits que s’especifiquen en l’apartat següent

Requisits

Tindre passaport en vigor.

No ser ciutadà/ana d’un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans/es d’estos països. (Cònjuge, fills/es o ascendents).

Acreditar permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys (perquè este requisit es complisca, les absències d’Espanya durant este període no poden superar els 120 dies).

Acreditar mitjans econòmics:

 • Activitat per compte d’altri: contracte de treball.
 • Activitat per compte propi.
 • Exempció de contracte:

En l'apartat «Documentació a presentar» s’especifica la documentació que es pot presentar per a l’acreditació dels mitjans econòmics.

Quan sol·licitar-ho

Quan es reunisquen els requisits necessaris. Durant tot l’any.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: s'emplenarà, s'adjuntarà la documentació que s'indica segons el cas i es registrarà.NOTA:
La falta d'algun dels documents que han d'aportar-se juntament amb la sol·licitud i que es detallen a continuació, donarà lloc al requeriment per part de l'Ajuntament, concedint a l'interessat un termini de deu a quinze dies per a completar els mateixos, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Per a la tramitació d’Autorització de Residència Temporal Circumstàncies Excepcionals per Arrelament Social:
  • Passaport:

   de les pàgines on figuren les dades personales i de caducitat vigent de la persona sol·licitant.

  • Certificat d’empadronament històric que acredite els 3 últimos any d’empadronament continuat a l’Estat espanyol:

   Altra documentació que es pot utilizar per a acreditar la permanència a Espanya

   • Segell d’entrada a Espanya, que consta en el passaport.
   • Bitllets d’avió per a acreditació viatge a Espanya.
   • Certificat d’escolarització de fills/es.
   • Contractes o rebuts de subministraments de la vivienda.
   • Còpia d’instàncies o sol·licituds on conste data de registre d’entrada, presentades davant qualsevol Administració Pública.
   • Justificacions (facturas, bitllets...) de desplaçaments dins del nostre país.
   • Targeta de residència caducada o resolucions administratives.
   • Llibretes bancàries amb moviments.
   • Actes notarials.
   • Denúncies interposades.
   • Enviaments de diners al seu país d’origen (extracte emés per l’empresa o entitat a través de la qual es realitzen els enviaments).

  • Mitjans econòmics:

   Per compte d’altri:

   Contracte de treball de 40 hores setmanals firmat pel treballador/a i empleador/a, per a un període no inferior a un any.
   En el sector agrari es podran presentar dos contractes amb distints empleadors/es i concatenats, amb una duració mínima cada un d’ells de sis mesos.
   També s’admet la presentació de diversos contractes en una mateixa ocupació, treballant simultàniament per a més d’un empleador/a, tots de duració mínima d’un any i la suma dels quals ha de representar una jornada setmanal no inferior a 30 hores en còmput global.

   Activitat per compte propi:

   - Llicència per a l'obertura i funcionament de l'activitat o declaració responsable o comunicació prèvia a l'organisme competent, juntament amb justificant del pagament del tribut corresponent, en el seu cas.
   - Projecte d'establiment, inversió prevista i manera d'obtindre-la (compromís de suport per part d'entitats financeres o unes altres), rendibilitat esperada i llocs de treball que es preveja crear.
   - Documentació acreditativa que l'exercici de l'activitat produirà recursos econòmics suficients per a la manutenció de la persona interessada una vegada descomptats les despeses de l'activitat, tenint en compte els membres que componen la unitat familiar, acreditat a través del certificat d'empadronament de la unitat familiar.
   - Còpia de la capacitació i, si és el cas, la qualificació professional legalment exigida per a l’exercici de la professió (ex. Metge/essa, advocat/ada etc.)

   Exempció de contracte:

   Es podrà eximir la presentació del contracte en el cas que s’acredite que es compta amb mitjans econòmics suficients. En este cas, s’haurà de presentar la documentació següent:

   - Justificants d’ingressos periòdics.
   - Mitjans econòmics d’altres membres de la unitat familiar.
   - Certificats públics d’ajudes, prestacions i pensions.
   - Certificats de rendes i patrimonis.
   - nforme de vivenda de l’Ajuntament de València.

   En el cas de tindre vincle de 1r grau amb resident legal que acredite mitjans econòmics suficients:

   - Declaració de familiars convivents i regularitzats, en què conste el compromís de sostindre amb els seus mitjans econòmics el sol·licitant.
   - Documentació acreditativa del vincle (certificat de matrimoni, naixement, etc.)
   - Contracte de treball, nòmines i justificants d’ingressos periòdics.
   - Certificats públics d’ajudes, prestacions i pensions.
   - Certificats de rendes i patrimonis.
   - Informe de vivenda de l’Ajuntament de València.
   - Empadronament de la unitat familiar.

  • Grau de coneixement de las llengües oficials:

   Certificació emesa per entitats acadèmiques o socials en què es faça constar la participació de la persona interessada en cursos i/o programes d’ensenyament del castellà i/o valencià. Els cursos d’idiomes hauran de tindre un mínim de 20 hores lectives.
   Especialment important per a les persones la llengua materna de les quals no siga el castellà.

  • Aspectes relatius a la vivenda, altres mitjans econòmics i víncles familiars:
   • Certificat o document de l’entitat bancària en què conste la data d’obertura i la titularitat.
   • Justificants de transferències dineràries des del seu país d’origen a favor del sol·licitant.
   • Justificants de transferències realitzades pel sol·licitant des d’Espanya als seus familiars al seu país d’origen. (Preferiblement l’extracte emés per l’empresa o entitat a través de la qual es realitzen enviaments o tres enviaments per cada un dels tres últims anys d’estada al país).
   • Escriptura de la propietat (si és titular la persona sol·licitant o un altre familiar directe convivent).
   • Contracte d’arrendament (si és titular la persona sol·licitant o un altre familiar directe convivent).
   • Vincles amb familiars residents a Espanya o amb nacionalitat espanyola (2n o 3er grau: avis/àvies, nets/netes, germans/es, tios/ties, cosins, nebots/des, etc.):

   - Targeta de residència.
   - Certificat de naixement.
   - Certificat de matrimoni.
   - Llibre de família o semblant.
   - DNI

  • Inserció en les xarxes socials de l’entorn :
   • Acreditar convivència familiar (certificat empadronament unitat de convivència).
   • Certificacions de pertinença a l’associació de mares i pares d’alumnes o certificat d’assistència a les reunions del col·legi.
   • Acreditació de ser soci/a de biblioteques, associacions culturals, bandes de música, clubs esportius, falles, penyes, associacions d’immigrants del seu país, targetes de supermercat. (carnet i/o certificat).
   • Acreditació de ser membre d’associacions de veïns/es, defensa dels consumidors, d’ONG, de sindicats… (carnet, certificat, fitxa d’inscripció, etc.).
   • Acreditació d’haver utilitzat recursos socials (Ajuntament, ONG, sindicats, organitzacions de consumidors/es, xarxes públiques de transport…).
   • Targeta sanitària en vigor o acreditació de renovació en tràmit / Assegurança sanitària privada.
   • Acreditar relacions d’amistat amb persones espanyoles o estrangeres residents legals (per mitjà de declaració firmada per estos junt amb fotocòpia targeta identitat estranger o del DNI en cas de persones espanyoles).

  • Programes educatius o de formació laboral:
   • Certificacions acreditatives d’institucions públiques i privades en què conste la participació de la persona interessada i/o els seus familiars, especificant la data i duració del programa (hores lectives), qui participa, l’entitat organitzadora i el nom del programa. Hauran de tindre un mínim de 10 hores lectives.
   • Informe de vida laboral si la persona sol·licitant ha treballat a Espanya.
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
Per la seu electrònica de l’Ajuntament de València:
 • Aportació de tota la documentació en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.
 • Rebuda la documentació, l’Ajuntament verificarà les dades aportades i procedirà a la realització de l’informe o a remetre a la persona interessada un requeriment en el cas que la documentació estiga incompleta.
 • Després de la remissió del requeriment, el sol·lcitant disposarà d’un termini de 10 dies per a incorporar al seu expedient electrònic la documentació requerida.
 • Si no es presenta la documentació requerida per la persona sol·licitant, s’entendrà la sol·licitud com a desistida.
 • Després d’açò, realitzarà una entrevista telefònica al sol·licitant.
 • En els casos en què es valore necessari, es pot citar la persona sol·licitant per a realitzar una entrevista presencial.
 • Una vegada confeccionat, este informe serà remés per mitjans telemàtics a la Subdelegació del Govern a fi de completar l’expedient de Sol·licitud d’Autorització de Residència Temporal de la persona interessada.
Per registre d'entrada:
 • Aportació de tota la documentació en els registres municipals de l'Ajuntament de València.
 • Quan reba la documentació, l'Ajuntament verificarà les dades aportades i elaborarà l'informe o, en el cas que la documentació estiga incompleta, remetrà un requeriment a la persona interessada.
 • Després de remetre el requeriment, la persona sol·licitant té un termini de 10 dies per a incorporar al seu expedient la documentació que se li ha requerit.
 • Si la persona sol·licitant no presenta la documentació requerida s'entendrà que desistix de la sol·licitud.
 • Després d'això, l’entrevistarà telefònicament.
 • En els casos que es considere necessari, es podrà citar la persona sol·licitant per a fer una entrevista presencial.
 • Una vegada confeccionat, este informe es remetrà per mitjans telemàtics a la Subdelegació de Govern a fi de completar l'expedient de sol·licitud d'autorització de residència temporal de la persona interessada.
 • Se citarà presencialment la persona sol·licitant per a recollir el justificant d'enviament.

Informació Complementària

L'informe d'inserció social no és vinculant i és remés telemàticament pel CAI a la Subdelegació de Govern a fi de completar l'expedient de Sol·licitud d'Autorització de Residència Temporal de la persona interessada. La sol·licitud d'Autorització de Residència Temporal Circumstàncies Excepcionals per Arrelament Social es presenta per la pròpia persona interessada en l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació de Govern a València, (C/ Motilla del Palancar, 23) amb cita prèvia. Sol·licitud de cita per Internet en la pàgina de Secretaría d' Estat d' Administracions Públiques:

 https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Número per a sol·licitud d’informació del tràmit:

CENTRE D’ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ - CAI.

Tel.: 96 208 74 23 / 96 208 74 33

Legislació
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 • Reial Decret 557/2011 de 20 d'abril.
Oficines d'informació
 • CENTRE D'ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ-CAI C/ Pou, s/nTel.: 96 208 74 23/ 96 352 54 78Fax: 96 389 50 34De 8:00 a 14:00 hcai.pangea@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina