ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar curs 2021-22
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.FM.40
Descripció

Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2021-2022, per a menors en educació infantil no obligatòria.

Aquestes ajudes estan destinades prioritàriament a les famílies amb un baix nivell de renda.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qui ho pot sol·licitar?

Poden sol·licitar les ajudes les persones titulars de la pàtria potestad o persones tutores o acollidores de menors que tinguen matrícula per al curs 2021-2022 en guarderies i escoles infantils (de 0 a 6 anys) excepte si tenen concertat el segon cicle d’infantil o en col·legis concertats per al primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys).

Els centres escolars han d'estar ubicats en el municipi de València.


Sol·licitud en període extraordinari: del 24/12/2021 al 31/03/2022

"D'aquest termini es podran beneficiar únicament xiquets i xiquetes nascudes, acolliments/adoptats o que s'hagen traslladat a viure al municipi de València, després de finalitzar el termini ordinari de presentació de sol·licituds.
Aquestes circumstàncies hauran d'acreditar-se mitjançant la inscripció de la persona beneficiària i de la sol·licitant en el padró municipal d'habitants, en cas de trasllat de residència, o amb la presentació del llibre de família, inscripció en registre civil o resolució d'acolliment, en la resta de situacions."

Requisits

La persona sol·licitant ha d'haver cursat la matrícula de la persona beneficiària en un centre educatiu degudament autoritzat, segons el que es preveu en la convocatòria (article 1).

Les persones han d'estar empadronades en el municipi de València, tant les persones beneficiàries (excepte les nascudes en 2021) com la persona sol·licitant. En cas de separació o divorci este requisit ha de ser complit necessàriament per la persona que realitze la sol·licitud i que ha de ser la que tinga legalment atribuïda la guarda de la persona beneficiària.

La unitat familiar no ha de superar els límits de renda familiar anual recollits en la convocatòria (article 5.2), excepte en el cas de famílies que siguen perceptores de la Renda Valenciana d'Inserció o titulars d'un Acolliment en Família Extensa.

Quan sol·licitar-ho

Sol·licitud en període ordinari: se sol·licitarà en el termini de 20 dies naturals a partir del següent a la seva publicació en el BOP.

Sol·licitud en període extraordinari: s'iniciarà l'endemà de la publicació del llistat definitiu (article 12) en el Tauler d'edictes municipal i finalitzarà el 31 de març de 2022 per a aquelles persones menors nascudes, adoptades, acolliments o que s'han traslladat al municipi de València després del tancament del termini de la sol·licitud ordinària. Aquestes circumstàncies s'hauran d'acreditar documentalment segons l'indicat en la convocatòria.

Publicació BOP 03 de Juny de 2021 - Núm. 105

Termini de sol·licitud: del dia 04/06/2021 fins al 23/06/2021 ambdós inclusivament.


Sol·licitud en període extraordinari:


Termini de sol·licitud: del dia 24/12/2021 fins al 31/03/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud d'ajuda per a sufragar despeses de menjador escolar (model normalitzat):

  en la qual la mare, pare o persona tutora o acollidora legal del xiquet o xiqueta sol·licite l'ajuda de menjador escolar i en la qual s'ha d'incloure nom i cognoms de la persona o persones menors d'edat per a les quals se sol·licita l'ajuda. La instància, amb independència de la via de presentació, ha d'anar necessàriament signada per la persona sol·licitant. Així mateix, quedaran excloses les sol·licituds signades per persones que no siguen mare, pare o representants legals del xiquet o xiqueta.

  Indicar si és família beneficiària de renda valenciana d'inclusió o família extensa acollidora.

  De l'apartat "Impresos" d'este tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • D.N.I., N.I.E. o, en el seu cas, passaport en vigor:

  de les persones de la unitat familiar amb 18 anys complits i majors de 18 anys, així com dels menors d'edat amb 16 o 17 anys complits en el cas que siguen el pare o la mare de la persona beneficiària de l'ajuda.

  Únicament en el cas de no disposar dels documents anteriors per tractarse de persona estrangera sense autorització d'estada o residència, es podrà acreditar la identitat mitjançant la presentació de passaport en vigor.

  Incloure el DNI/NIE o, si escau passaport, de la persona sol·licitant (mare/pare/persona tutora o acollidora) i de l'altre progenitor (mare/pare/persona tutora o acollidora) encara que no convisquin.

 • Pàgines del Llibre de Família o en el seu cas, certificats de naixement:

  còpia de totes les págines del Llibre de Família en les quals consten tots els membres de la unitat familiar, segons es defineix en l’article 10.1, per a possibilitar el càlcul de la renda per càpita. En cas de no disposar de Llibre de Família s'aportaran certificats de naixement. Així mateix, s'aportarà còpia dels llibres de família o certificats de naixement de la resta de menors de la unitat familiar si n'hi haguera, a fi de justificar el nombre total de menors de la unitat familiar aplicable en el barem.

 • Autorització per a l'accés i tractament de dades personals (annex 1):

  signada per totes les persones amb 14 anys complits i majors de 14 anys que componen la unitat familiar.

  En cas de no autoritzar l'accés i consulta de dades, la persona sol·licitant haurà de presentar els documents de dades tributàries i de dades de la seguretat social a consultar dels membres de la unitat familiar computables a l'efecte de càlcul de la renda familiar anual i de la renda per càpita i que no hagen autoritzat.

  De l'apartat "Impresos" d'este tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Reserva de plaça de menjador escolar:

  expedir pel centre educatiu. Ha de constar: nom del centre educatiu, codi, N.I.F., adreça i localitat del centre, nom i cognoms del xiquet o xiqueta i curs en el qual es matricula.

 • En cas de separació o divorci, sentència judicial o mesures patern filials (o conveni regulador al qual faça referència la mateixa) o justificant judicial del procediment en tràmit :

  sentència judicial o mesures patern filials (o conveni regulador al qual faça referència la mateixa) en la qual figure la persona responsable d'exercir la guarda. Si el procediment està en tràmit s'aportarà justificant judicial d'aquesta situació, anterior a la presentació de la sol·licitud. Si aquesta circumstància no es justifica documentalment, s'entendrà que persisteix la convivència.

 • En el seu cas, Títol de Família Nombrosa en vigor:

  expedit per la Generalitat Valenciana, segons la Llei 40/2003 de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses.

 • En el seu cas, Títol de Família Monoparental en vigor:

  expedit per la Generalitat Valenciana, segons Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.

 • En cas de dependència o diversitat funcional, Certificació de Discapacitat o Resolució de la Valoració de Dependència:

  emesos pels organismes competents.

 • En el seu cas, DARDE, resolució concessió ajuda ordinària a persones treballadores autònomes afectades per Covid-19 o còpia sol·licitud d'aquesta ajuda ordinària:

  còpia de la Targeta de Demanda d'Ocupació (DARDE) actualitzada com a màxim a 30 dies abans de la data de sol·licitud de l'ajuda.

  En el cas de treballadors per compte propi, mitjançant còpia de la resolució de concessió de l'ajuda ordinària a persones treballadores autònomes afectades per Covid-19, segons el Decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell. Si no es disposa de la resolució, es podrà acreditar mitjançant còpia de la sol·licitud d'aquesta ajuda ordinària, sempre que no haja transcorregut el termini de sis mesos des de la data de la seua sol·licitud.

 • En cas de violència de gènere, sentència o documentació acreditativa d'un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.:

  còpia de la sentència que faça constar l'existència de violència de gènere respecte de qualsevol dona, amb independència de la seua edat, que componga la unitat familiar. La sentència ha d'haver-se dictat en el període dels dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda de menjador escolar.

  Excepcionalment, en absència de sentència i en tant es dicte la mateixa, serà suficient amb la presentació de documentació acreditativa d'un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona. Aquests documents han de correspondre al període dels dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda de menjador escolar.

 • En cas de violència filio-parental, sentència, denúncia o document justificatiu de l'entitat o organisme que estiga intervenint amb la família:

  còpia de la sentència que faça constar l'existència de violència filio-parental en la unitat familiar, en el període dels dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda de menjador escolar.

  En absència de sentència es podrà presentar la denúncia del contingut de la qual es desprenga que hi ha indicis que mare, pare o persona tutora o acollidora legal és víctima d'aquesta violència o, si escau, document justificatiu de l'entitat o organisme que estiga intervenint amb la família. Aquests documents han de correspondre al període dels dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda de menjador escolar.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

- Presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació, presentarse en model normalitzat a través de la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de València o en els registres municipals amb cita prèvia.
- Aportar, en cas necessari, els documents obligatoris que faltin, en el termini d'esmena que s'indiqui.

Informació Complementària

Per a la concessió de l'ajuda sol·licitada s'establirà una puntació mínima necessària obtinguda en el barem. El nombre de punts necessari per a obtenir l'ajuda així com la seva quantia, es determinaran per l'Ajuntament en funció del pressupost i del nombre de sol·licituds. Una vegada finalitzat el període de sol·licitud, el procediment serà el següent:
- Llistat provisional de sol·licituds amb falta de documentació obligatòria. La persona sol·licitant tindrà un termini de 10 dies hàbils per a presentar els documents que falten i si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la sol·licitud.
- Llistat definitiu d'ajudes concedides, denegades i excloses.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
En virtut de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Conforme a l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Secció Menor Extensions 2421/ 2425/ 2483 / 2431

Telèfon Informació de l'Ajuntament de València 010

Legislació

Convocatòria d'ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2021-2022, aprovada per Junta de Govern Local el dia 14 de maig de 2021.

On dirigir-se

La instància de sol·licitud ha de presentar-se en el model normalitzat a través de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de València o en les Juntes i Registres municipals de l'Ajuntament de València, sense perjudici de poder ser presentada en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 hores A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 09:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina