ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.FM.40
Descripció

CONVOCATÒRIA CURS 2023-2024.

Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2023/24, subsidiàries de les ajudes de la Generalitat Valenciana, destinades a promoure l'escolarització infantil no obligatòria mitjançant el suport a l'alimentació, principalment per a xiquetes i xiquets especialment vulnerables per pertànyer a famílies en situació de dificultat econòmica i/o famílies amb circumstàncies socials desfavorables.

*****

Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses curs 2023/2024 (periode ordinari). Consulta de llistes. (Publicació Edicte en Tauler d'Edictes: 14/07/2023). Termini d'esmena: del 17 de juliol al 28 de juliol de 2023. Es podrà realitzar a través de Carpeta Ciutadana o pel tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o el seu sector públic local.

*****

Una vegada aprovada la Resolució de la convocatòria i publicat l'edicte en el Tauler d'edictes (12/12/2023), llistat definitiu i consulta (per DNI, NIE o Passaport), termini de presentació de Recurs de reposició, que serà del 13 de desembre de 2023 al 15 de gener de 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Serà aplicable a les xiquetes i xiquets que estiguen escolaritzats en escoles infantils i col·legis concertats, amb les següents condicions:

- Escoles infantils o guarderies per a cursar els cicles primer i segon d'educació infantil, de 0 a 5 anys inclusivament; excepte si disposen de servei gratuït de menjador o tenen concertat el segon cicle d'educació infantil, segons l'última resolució aprovada respecte als concerts educatius d'educació infantil en la Comunitat Valenciana.

- Col·legis privats amb educació obligatòria concertada, per a cursar el primer cicle d'educació infantil, de 0, 1 i 2 anys, amb data de naixement a partir de l'1 de gener de 2021; quedant exclosos els col·legis privats no concertats.

- Tots els centres educatius han d'estar situats en el terme municipal de València.

Donat el caràcter subsidiari d'aquestes ajudes en relació a la convocatòria de la Generalitat, aquesta última serà prioritària, de manera que davant qualsevol coincidència que es produïra entre totes dues convocatòries respecte a l'objecte i àmbit d'aplicació prevaldrà la convocatòria autonòmica, a la qual hauran de dirigir-se les persones que estiguen interessades a sol·licitar ajuda per a menjador escolar.

Sol·licitud en període extraordinari: del 13/12/2023 al 02/04/2024

"D'aquest termini es podran beneficiar únicament xiquets i xiquetes nascudes, acolliments/adoptats o que s'hagen traslladat a viure al municipi de València, després de finalitzar el termini ordinari de presentació de sol·licituds, que va finalitzar el dia 1 de juny de 2023

Aquestes circumstàncies hauran d'acreditar-se mitjançant la inscripció de la persona beneficiària i de la sol·licitant en el padró municipal d'habitants, en cas de trasllat de residència, o amb la presentació del llibre de família, inscripció en registre civil o resolució d'acolliment, en la resta de situacions."

Requisits
 • La persona beneficiària ha de tenir matrícula en un centre educatiu, segons el previst en la convocatòria.
 • Les persones menors beneficiàries i la persona sol·licitant han d'estar empadronats i residir en el municipi de València.
 • La unitat familiar no ha de superar el límit de renda familiar anual previst en la convocatòria, excepte en el cas de famílies perceptores de la Renda Valenciana d'Inserció, titulars d'un acolliment en família extensa o dones víctimes de violència de gènere, sempre que aquestes famílies complisquen amb els requisits fixats segons es determina en l'article 5.3.
Quan sol·licitar-ho

Sol·licitud en periode ordinari: Se sol·licitarà en el termini de 20 dies naturals a partir del següent a la seua publicació en el B.O.P. Termini de sol·licitud: del dia 13/05/2023 fins al 01/06/2023 ambdós inclusivament.

PUBLICACIÓ BOP: 12/05/2023


TERMINI DE SOL·LICITUD PERÍODE EXTRAORDINARI: Es podrà sol·licitar fins al 02 d'abril de 2024 per a persones menors nascudes, adoptades, acollides o que s'han traslladat al municipi de València després de finalitzar el termini ordinari de presentació de sol·licituds, que va finalitzar el dia 1 de juny de 2023. Estes circumstàncies cal acreditar-les documentalment segons el previst en la convocatòria, mitjançant la inscripció de la persona beneficiària i de la sol·licitant en el padró municipal d'habitants, en cas de trasllat de residència, o amb la presentació del llibre de família, inscripció en registre civil o resolució d'acolliment, en la resta de situacions. A més d'això, s'ha de presentar la documentació bàsica que figura en la pestanya "documentació a presentar".

PUBLICACIÓ TAULER D'EDICTES: 12/12/2023


Termini de sol·licitud: del dia 13/12/2023 fins al 02/04/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.


Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud d'ajuda per a sufragar despeses de menjador escolar (model normalitzat):

  en la qual la mare, pare o persona tutora o acollidora legal del xiquet o xiqueta sol·licite l'ajuda de menjador escolar i en la qual s'ha d'incloure nom i cognoms de la persona o persones menors d'edat pera les quals se sol·licita l'ajuda. La instància, amb independència de la via de presentació, ha d'anar necessàriament signada per la persona sol·licitant. Així mateix, quedaran excloses les sol·licituds signades per persones que no siguen mare, pare o representants legals del xiquet o xiqueta.

  En el cas de no convivència de pare i mare per separació o divorci s'aportarà sentència judicial o mesures patern filials/conveni regulador ratificat pel jutjat i on figure la persona responsable d'exercir la guarda. Si el procediment està en tràmit, la persona sol·licitant haurà de presentar la resolució judicial que acredite el cessament de la convivència quedant advertida, en cas contrari, de l'inici del procediment de reintegrament de l'ajuda. Si aquesta circumstància no es justifica documentalment, s'entendrà que persisteix la convivència.

  Indicar si és família beneficiària de renda valenciana d'inclusió, família extensa acollidora o víctimes de violència de gènere.

  Disponible en l'apartat "Impresos" d'este tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • D.N.I., N.I.E. o, en el seu cas, passaport en vigor:

  de les persones de la unitat familiar amb 18 anys complits i majors de 18 anys, així com dels menors d'edat amb 16 o 17 anys complits en el cas que siguen el pare o la mare de la persona beneficiària de l'ajuda.

  Únicament en el cas de no disposar dels documents anteriors per tractarse de persona estrangera sense autorització d'estada o residència, es podrà acreditar la identitat mitjançant la presentació de passaport en vigor.

  Incloure el DNI/NIE o, si escau passaport, de la persona sol·licitant (mare/pare/persona tutora o acollidora) i de l'altre progenitor (mare/pare/persona tutora o acollidora) encara que no convisquin.

 • Pàgines del Llibre de Família o en el seu cas, certificats de naixement:

  Còpia de les pàgines del llibre de família del pare i mare (o en el seu cas progenitor 1 i progenitor 2 o tutor i tutora) i del xiquet o xiqueta per a qui se sol·licita l'ajuda i dels germans o germanes.

  Així mateix, s'aportarà còpia dels llibres de família o certificats de naixement de la resta de menors de la unitat familiar si n'hi haguera, a fi que es puguen prendre en consideració per a justificar el nombre total de menors de la unitat familiar aplicable en el barem. Per tant, només es comptabilitzaran a l'efecte de barem els xiquets i xiquetes de la unitat familiar que es justifiquen mitjançant la presentació de la seua inscripció en el llibre de família o mitjançant el seu certificat de naixement.

 • Certificat de metge col·legiat que acredite l'embaràs en el cas que se sol·licite l'ajuda per a un alumne o alumna nasciturus.
 • Autorització per a l'accés i tractament de dades personals (annex 1):

  Signada per tots els membres de la unitat familiar que tinguen o siguen majors de 16 anys.

  En cas de no autoritzar l'accés i consulta de dades, la persona sol·licitant haurà de presentar els documents de dades tributàries i de dades de la seguretat social a consultar dels membres de la unitat familiar computables a l'efecte de càlcul de la renda familiar anual i de la renda per càpita i que no hagen autoritzat.

  Disponible en l'apartat "Impresos" d'este tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Document de reserva de plaça de menjador escolar expedit pel centre educatiu:

  Ha de constar: nom del centre educatiu, CIF o NIF, adreça i localitat del centre, Nom i cognoms del xiquet o xiqueta.

 • Barem per Condicions Especials:

  serà aplicable per a famílies que complisquen els requisits de la convocatòria i que, a més, complisquen amb algun dels criteris següents:

  - beneficiàries de Renda Valenciana d'Inclusió amb resolució vigent en el moment de la sol·licitud
  - titulars d'una mesura de protecció en modalitat d'acolliment en família extensa amb resolució vigent en el moment de la sol·licitud
  - víctimes de violència de gènere.


  En cas de renda valenciana d'inclusió o de resolució per acolliment en família extensa seran les unitats tramitadores les que realitzaran les consultes pertinents a fi de comprovar la vigència de les resolucions.

  En cas de violència de gènere, la persona sol·licitant haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant la presentació de la còpia compulsada de l'ordre de protecció o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere, en què s'acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l'ajuda. Excepcionalment serà títol d'acreditació l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere mentre no es dicte ordre de protecció o la presentació de certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l'ajuda.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar:
  • En el seu cas, Títol de Família Monoparental en vigor:

   expedit per la Generalitat Valenciana, segons Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.

   Documentació per a determinar circumstàncies familiars especials MONOPARENTALIDAD

  • En el seu cas, Títol de Família Nombrosa en vigor:

   expedit per la Generalitat Valenciana, segons la Llei 40/2003 de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses.

   Documentació per a determinar circumstàncies familiars especials Família Nombrosa.

  • En cas de dependència o diversitat funcional, Certificació de Discapacitat o Resolució de la Valoració de Dependència:

   emesos pels Organismes competents en la matèria.

  • En el seu cas, còpia de la Targeta de Demanda d'Ocupació (DARDE):

   actualitzada com a màxim a 30 dies abans de la data de sol·licitud de l'ajuda o justificació de situació d'ERTO o cessament d'activitat, emès per l'organisme oficial.

   Entitat emissora: SERVEF o organismes competents en la matèria.

  • En cas de violència filio-parental, sentència, denúncia o document justificatiu de l'entitat o organisme que estiga intervenint amb la família:

   còpia de la sentència que faça constar l'existència de violència filio-parental en la unitat familiar, en el període dels dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda de menjador escolar.

   En absència de sentència es podrà presentar la denúncia del contingut de la qual es desprenga que hi ha indicis que mare, pare o persona tutora o acollidora legal és víctima d'aquesta violència o, si escau, document justificatiu de l'entitat o organisme que estiga intervenint amb la família. Aquests documents han de correspondre al període dels dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda de menjador escolar.

   Documentació per a determinar circumstàncies familiars especials violència filie-parental

   Entitat emissora: Organismes competents en la matèria

  • Còpia compulsada de l'ordre de protecció o sentència definitiva condemnatòria en què s'acorden mesures de protecció a favor de la víctima vigents en el moment de la sol·licitud de l'ajuda:

   Excepcionalment serà títol d'acreditació l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere mentre no es dicte ordre de protecció o la presentació de certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l'ajuda.
   Documentació per a determinar circumstàncies familiars especials violència de gènere.
   Entitat emissora: Organismes competents en la matèria.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació, en qualsevol registre electrònic, registres generals o juntes municipals de districte o oficines públiques contemplades en l'article 16 de la Llei 39/2015.
 • Aportar, en cas necessari, els documents obligatoris que falten, en el termini d'esmena que s'indique.
Informació Complementària
 • Per a la concessió de l'ajuda sol·licitada s'establirà una puntació mínima necessària obtinguda en el barem. El nombre de punts necessari per a obtindre l'ajuda així com la seua quantia, es determinaran per l'Ajuntament en funció del pressupost i del nombre de sol·licituds.
 • Una vegada finalitzat el període de sol·licitud, el procediment serà el següent:

- Llistat provisional de sol·licituds amb falta de documentació obligatòria (data de publicació pendent de determinar). La persona sol·licitant tindrà un termini de 10 dies hàbils per a presentar els documents que falten i si no ho fa, s'entendrà que desistix de la sol·licitud.

- Llistat definitiu d’ajudes concedides, denegades i excloses.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Conforme a l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

SECCION DE MENOR
C/ Amadeu de Savoia, 11
Telèfon: 010. CALL CENTER: 900 927 567

Legislació

Acord de la Convocatòria d'ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2023-2024, aprovada per Junta de Govern Local el dia 14 d'abril de 2023.


On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

SECCIÓ DE MENOR

C/ Amadeu de Savoia, 11

Telèfon: 010. CALL CENTER: 900 927 567

Oficines de presentació:

REGISTRES GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, JUNTES MUNICIPALS DE DISTRICTE I ALCALDIAS DE POBLES.

No obstant això, també podrà podrà presentar la seua sol·licitud en qualsevol registre electrònic (SEU ELECTRÒNICA) o oficines públiques contemplades en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina