Detall d'un tràmit

Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar curs 2020-21
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.FM.15
Descripció

Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2020-2021.
Les persones menors d'edat que ja hagueren resultat beneficiàries de les concessions de l'última convocatòria de l'Ajuntament de València d'ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2019-2020, podran resultar així mateix beneficiàries de les ajudes municipals de menjador escolar per al curs 2020-2021 en virtut de la seua pròrroga, condicionada al fet que es mantinguen les condicions que van motivar aquestes concessions, el període de concessió per a les ajudes que resulten prorrogades abasta des de l'1 de setembre de 2020 al 31 de juliol de 2021, per a menors en educació infantil no obligatòria.
S'estableix un termini ordinari de presentació de sol·licituds per a les famílies que no puguen acollir-se a la pròrroga de les concessions del curs 2019-2020, el procediment de concessió en aquest supòsit s'incoarà a petició de la persona interessada i el període de concessió serà des de la data de resolució de concessió fins a 31 de juliol de 2021.
Aquestes ajudes estan destinades prioritàriament a les famílies amb un baix nivell de renda.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden sol·licitar les ajudes les persones titulars de la pàtria potestad o persones tutores o acollidores de menors que tinguen matrícula per al curs 2020-2021 en guarderies i escoles infantils (de 0 a 6 anys) excepte si tenen concertat el segon cicle d’infantil o en col·legis concertats per al primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys).

Els centres escolars han d'estar ubicats en el municipi de València.

Requisits

La persona sol·licitant ha d'haver cursat la matrícula de la persona beneficiària en un centre educatiu degudament autoritzat, segons el que es preveu en la convocatòria (artículo1).
Les persones menors beneficiàries i la persona sol·licitant han d'estar empadronades en el municipi de València, tant les persones beneficiàries (excepte les nascudes en 2020) com la persona sol·licitant. En cas de separació o divorci aquest requisit ha de ser complit necessàriament per la persona que realitze la sol·licitud i que ha de ser la que tinga legalment atribuïda la guarda de la persona beneficiària.
La unitat familiar no ha de superar els límits de renda familiar anual recollits en la convocatòria (article 10.2), excepte en el cas de famílies que siguen perceptores de la Renda Valenciana d'Inserció o titulars d'un Acolliment en Família Extensa, quedant exemptes del requisits de renda.

Quan sol·licitar-ho

S'estableix un termini ordinari de presentació de sol·licituds per a les famílies que no puguen acollir-se a la pròrroga de les concessions del curs 2019-2020. Aquest termini s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP i finalitzarà el 30 de juny de 2021

Publicació en el BOP: 9 de setembre de 2020.
Termini de sol·licitud: del dia 10/09/2020 fins al 30/06/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud d'ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit. (Si es realitza mitjançant aquesta seu, es descarregarà i adjuntarà en aquest mateix tràmit).

  Incloure el DNI/NIE o, si escau passaport, de la persona sol·licitant (mare/pare/persona tutora o acollidora) i de l'altre progenitor (mare/pare/persona tutora o acollidora) encara que no convisquen. Indicar dades de parella reconstituïda en cas d'haver-la.

  Indicar si és família beneficiària de renda valenciana d'inclusió o família extensa acollidora.

  S'ha d'incloure nom i cognoms de la persona o persones menors d'edat per a les quals se sol·licita l'ajuda. La instància ha d'anar degudament emplenada i signada, necessàriament, per la persona sol·licitant.

 • D.N.I., N.I.E. o, en el seu cas, passaport en vigor:

  Acreditació de la identitat mitjançant Document Nacional d'Identitat (D.N.I.) o Número d'Identificació d'Estrangeria (N.I.E.) de les persones de la unitat familiar amb 18 anys complits i majors de 18 anys, així com dels menors d'edat amb 16 o 17 anys complits en el cas que siguen el pare o la mare de la persona beneficiària de l'ajuda.

  En el cas de no disposar dels documents anteriors per tractar-se de persona estrangera sense autorització d'estada o residència, es podrà acreditar la identitat mitjançant la presentació de passaport en vigor.

 • Autorització per a l'accés i tractament de dades personals (annex 1):

  Signada per totes les persones amb 18 anys complits i majors de 18 anys que componen la unitat familiar, així com pels menors d'edat amb 16 o 17 anys complits en el cas que siguen el pare o la mare de la persona beneficiària de l'ajuda. Aquesta autorització permetrà la consulta per part del personal municipal al Padró Municipal, Agència Estatal de l'Administració Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social, Delegació de Govern i Servei Públic Estatal d'Ocupació. Aquesta autorització se sol·licita a l'efecte de comprovació i consulta.

  En cas d'oposar-se a l'accés i consulta de dades, la persona sol·licitant haurà de presentar els documents a consultar dels membres de la unitat familiar computables a l'efecte de càlcul de la renda familiar anual i de la renda per càpita i que no hagen autoritzat.

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Còpia de pàgines del Llibre de Família o, en el seu cas, certificats de naixement:

  Còpia de totes les pàgines del Llibre de Família en les quals consten mares, pares, fills i filles i defuncions. En cas de no disposar de Llibre de Família s'aportaran certificats de naixement. Així mateix, s'aportarà còpia dels llibres de família o certificats de naixement de la resta de menors de la unitat familiar si n'hi haguera, a l'efecte de justificar el nombre total de menors de la unitat familiar aplicable en el barem.

 • Document de reserva de plaça de menjador escolar expedit pel centre educatiu:

  En el document de reserva ha de constar: nom del centre educatiu, codi, C.I.F. o N.I.F., adreça i localitat del centre, nom i cognoms del xiquet o xiqueta i curs en el qual es matricula.

  Les persones sol·licitants que vulguen acreditar la matrícula del menor o de la menor en plaça privada no concertada en una Escola Infantil que dispose de places privades concertades i no concertades, hauran d'aportar juntament amb la sol·licitud, un document expedit per l'Escola Infantil que indique aquesta circumstància i el nom del xiquet o xiqueta. En absència d'aquest document, s'estarà a l'indicat en l'article 1.2.

 • En cas de separació o divorci, sentència o justificant judicial:

  En el cas de no convivència de pare i mare per separació o divorci s'aportarà sentència judicial o mesures patern filials (o conveni regulador al qual faça referència la mateixa) en la qual figure la persona responsable d'exercir la guarda. Si el procediment està en tràmit s'aportarà justificant judicial d'aquesta situació, anterior a la presentació de la sol·licitud. Si aquesta circumstància no es justifica documentalment, s'entendrà que persisteix la convivència.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació vigent per a acreditar circumstàncies sociofamiliars addicionals a l'efecte de puntuació en el barem general:
  • Títol de Família Nombrosa en vigor:

   Expedit per la Generalitat Valenciana, segons la Llei 40/2003 de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses.

  • Títol de Família Monoparental en vigor:

   Expedit per la Generalitat Valenciana, segons Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.

  • Còpia de la Certificació de Discapacitat o Resolució de la Valoració de Dependència:

   Emesos pels organismes competents.

   En cas de dependència o diversitat funcional

  • Còpia de la Targeta de Demanda d'Ocupació (DARDE) actualitzada com a màxim a 30 dies abans de la data de sol·licitud de l'ajuda:

   En el cas de treballadors per compte propi, mitjançant còpia de la resolució de concessió de l'ajuda ordinària a persones treballadores autònomes afectades per Covid-19, segons el Decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell. Si no es disposa de la resolució, es podrà acreditar mitjançant còpia de la sol·licitud d'aquesta ajuda ordinària, sempre que no haja transcorregut el termini de tres mesos des de la data de la seua sol·licitud.

  • En cas de violència de gènere, còpia de la sentència o, en su caso, documentació acreditativa d'un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona:

   Copia de la sentencia que haga constar la existencia de violencia de género respecto de cualquier mujer, con independencia de su edad, que componga la unidad familiar. La sentencia debe haberse dictado en el período de los doce meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda de comedor escolar.

   Excepcionalmente, en ausencia de sentencia y en tanto se dicte la misma, será suficiente con la presentación de documentación acreditativa de un organismo público competente en materia de violencia sobre la mujer. Estos documentos deben corresponder al periodo de los doce meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda de comedor escolar.

  • En cas de violència filie-parental, còpia de la sentència o, en su caso, denúncia:

   Còpia de la sentència que faça constar l'existència de violència filie-parental en la unitat familiar, en el període dels dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda de menjador escolar.

   En absència de sentència es podrà presentar la denúncia del contingut de la qual es desprenga que hi ha indicis que mare, pare o persona tutora o acollidora legal és víctima d'aquesta violència o, si escau, document justificatiu de l'entitat o organisme que estiga intervenint amb la família. Aquests documents han de correspondre al període dels dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda de menjador escolar.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentar la sol·licitud, junt amb la documentació, en el Centre Municipal de Servicis Socials que corresponga (consultar amb el centre si es necessita cita prèvia) o en qualsevol registre electrònic o oficina pública.
 • Aportar, en cas necessari, els documents obligatoris que falten, en el termini d’esmena que es determine.
Informació Complementària

Per a la concessió de l'ajuda sol·licitada la puntuació mínima necessària obtinguda en el barem serà de 3 punts, aprovat per Resolució d'Alcaldia Z-314 del 30 d'agost de 2019 per a les ajudes concedides en la convocatòria 2019-2020 de la mateixa manera que la quantia de l'ajuda (4,5€ menor/dia).
La resolució de les ajudes sol·licitades en període ordinari correspon a la Regidoria Delegada de Serveis Socials per delegació d'Alcaldia i serà notificada a la persona sol·licitant. El termini de resolució serà de 6 mesos des de la data de sol·licitud de l'ajuda.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei General de Subvencions
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Termini indicat en la convocatòria de conformitat amb l'article 21 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació

Convocatòria d'ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2020-21, aprovada per Junta de Govern Local el dia 31 de juliol de 2020.

On dirigir-se

La instància de sol·licitud ha de presentar-se en el model normalitzat a través de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de València o en els Registres de l'Ajuntament de València, sense perjudici de poder ser presentada en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
De forma excepcional, en cas que es produïsca el tancament dels registres municipals com a conseqüència de la reactivació de l'estat d'alarma o com a mesura de prevenció dins de l'alerta sanitària, les sol·licituds es podran realitzar de forma telemàtica o telefònica a través dels procediments que siguen previstos pel Servei de Benestar Social i Integració, dels quals es donarà informació a través de la web municipal i dels telèfons d'atenció a la ciutadania.

Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 y 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores. cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167 . Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 horescmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570. Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssnazaret@valencia.es
 • SECCIÓ FAMÍLIA, MENORS Y JOVENTUDC/ Amadeu de Savoia, 11Tel.: Ext.: 2421, 2425De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OESTC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina