ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procés estabilització de l'ocupació temporal de la Universitat Popular
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AF.UP.10
Descripció

Participació en els processos selectius de personal convocats per la Universitat Popular de l'Ajuntament de València. Cadascun dels processos selectius que siguen convocats es regiren per les seues bases especifiques.

Convocatòria oberta a partir del 28/12/2022:

Procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs, per a l'ingrés o accés com a personal funcionari de carrera i personal laboral fix al servei de la Universitat Popular, d'un tècnic o tècnica d'administració general (TAG) i de noranta places de personal formador/a animador/a sociocultural, incloses en la OEP 2022 extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal.

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones que complisquen els requisits assenyalats en les Bases de la convocatòria i que desitgen participar en el procediment selectiu de personal convocat per la Universitat Popular de l'Ajuntament de València.

Requisits

Requisits generals de l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic:

a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article següent (article 48 d'aquest Reial decret legislatiu).

b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

c) Tindre compliments setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

e) Posseir la titulació exigida.

CONSULTAR ALTRES REQUISITS EN LES BASES

Quan sol·licitar-ho

20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el BOE.

Publicació BOE: 27/12/2022, 28/12/2022


Termini de sol·licitud: del dia 28/12/2022 fins al 26/01/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Quant als mèrits, no seran tinguts en compte aquells no justificats ni presentats correctament dins del termini de presentació d'instàncies. Les persones aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. No sent necessària la seua compulsa en aquests moments, els mèrits hauran de presentar-se ordenats cronològicament per apartats. Aquesta documentació presentada es comprovarà amb l'original amb anterioritat a la proposta de nomenament, o contractació.

Documentació per a tots els casos:
 • Justificant de l'ingrés en concepte de taxa:

  que es realitzarà en el compte corrent de la Universitat Popular ES52 2100 7729 1513 0023 5986, de CaixaBank.

 • Certificació expedida pels servicis públics d'ocupació, si escau
 • Última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/da, si escau
 • Llibre de família nombrosa, si escau
 • Certificat de diversitat funcional, si escau
 • Titulació acadèmica exigida en la corresponent convocatòria, si escau
 • Índex cronològic dels mèrits aportats
 • Justificants dels mèrits segons les bases:

  mèrits que es podran continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Taxes
Taxa

Taxa per prestació dels serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal:

Tarifes

Grupo A 1:

46,87 euros

Grupo A2:

41,41 euros

Grupo B:

41,41euros

Grupo C1:

35,97 euros

Grupo C2:

29,44 euros

Agrupaciones profesionales: 23,97

CASOS DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA

- Bonificació del 50%:
- Família nombrosa general
- Minusvalidesa igual o superior al 33% -
- Demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anteior a la data de la convocatòria.
- Bonificació del 100%:
- Família nombrosa especial.
- Família nombrosa general i minusvalidesa igual o superior al 33%.
- Família nombrosa general i demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.
- Minusvalidesa igual o superior al 33% i demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Pagament de la taxa.
 • Presentació de la sol·licitud (Adjuntant còpia de l'ingrés de la taxa, i la documentació establida en les Bases).
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 29/98, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telf: 96.208.2712

Ext: 2712

Legislació

- Bases Generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València.
- Bases Específiques dels processos d'estabilització d'ocupació temporal de la Universitat Popular de l'Ajuntament de València.

On dirigir-se

Per a més informació:

Universitat Popular
Serveis Centrals
C/ Micalet 1, 1.
València 46001
Ext: 2712
Telf: 96.208.2712

Anar a inici de pàgina