ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procés d'estabilització d'ocupació temporal de llarga duració (O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AF.PM.10
Descripció

Participació en els processos selectius d'estabilització d'ocupació temporal de llarga duració de les places de personal de naturalesa laboral, mitjançant el sistema de concurs, per a l'ingrés o accés com a personal laboral fix al servei del O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.

 • TÈCNIC/A MITJÀ DE COMUNICACIÓ (A2). UNA PLAÇA.
 • TÈCNIC/A AUXILIAR DE COMUNICACIÓ (C1). UNA PLAÇA.
 • AUXILIAR DE CONTRACTACIÓ I PRODUCCIÓ MUSICAL (C2). UNA PLAÇA.
Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones que complisquen els requisits assenyalats en les bases de la convocatòria i que vulguen participar en el procediment selectiu de personal convocat pel Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.

Requisits

Per a ser admeses a la realització del procés selectiu, les persones aspirants han de posseir, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantindre fins al moment de la formalització del contracte de treball, els requisits següents:

a) Posseir la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol estat al qual, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què esta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; o ser cònjuge de persones espanyoles i de nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no hi haja separació de dret, o ser els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d’esta edat dependents.

b) Tindre complits els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la o les titulacions que es requerixen per a l’accés als diferents cossos i escales en què es classifiquen els diferents grups professionals en l’article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i 31 de la Llei 4/21,de 16 d’abril, de la funció pública valenciana. En el supòsit de titulacions equivalents a les exigides, l’equivalència haurà de ser aportada per la persona aspirant mitjançant certificació expedida per l’Administració competent en cada cas. Igualment, per a aquelles titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà d’estar en possessió de la corresponent convalidació o acreditació de la seua homologació.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per al compliment de les funcions dels llocs de treball afectats.

d) No haver sigut acomiadat/da com a personal laboral, o separat/da com a personal funcionari de carrera o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari/ària o per a exercir funcions similars a les que s’exercien en el cas de personal laboral, en el qual haguera sigut separat/da o inhabilitat/da. En el cas de ser personal nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitada en situació equivalent ni haver sigut sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, l’accés a l’ocupació pública en els mateixos termes.

f) Abonar els drets d’examen corresponents.

Quan sol·licitar-ho

20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del extracte de la convocatòria en el BOE.

Publicació: BOE núm. 20. Dimarts 23 de gener de 2024


Termini de sol·licitud: del dia 24/01/2024 fins al 20/02/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S’emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s’adjuntarà la documentació que s’indica.

La signatura de la sol·licitud comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació d’esta.

Els mèrits de les persones aspirants s’han de relacionar i presentar al costat de la sol·licitud de participació en les proves selectives, i han d’estar referits únicament als mèrits que les persones aspirants tenen fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licitud de participació en la convocatòria.
Documentació per a tots els casos:
 • Justificant de l'ingrés en concepte de taxa:

  que es realitzarà en el compte corrent ES51 2100 7729 1513 0004 2683, de CaixaBank.
  En este resguard haurà de fer-se constar la plaça objecte de la convocatòria a la qual correspon l'ingrés.

 • Titulació acadèmica requerida per les bases de cada convocatòria:

  si la titulació fora obtinguda en un país diferent al d’Espanya, s’ haurà d’acreditar mitjançant la corresponent homologació oficial.

 • Índex cronològic dels mèrits aportats
 • Justificants dels mèrits segons les bases:

  es podran continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/da, si escau
 • Llibre de família nombrosa, si escau
 • Certificat de diversitat funcional, si escau
 • Certificació expedida pels servicis públics d'ocupació, si escau
Taxes
Taxa

Taxa per prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal:

Tarifes

Grupo A1:

46,87 euros

Grupo A2:

41,41 euros

Grupo B:

41,41euros

Grupo C1:

35,97 euros

Grupo C2:

29,44 euros

Agrupacions professionals: 23,97 euros

CASOS DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA

- Bonificació del 50%:
- Família nombrosa general.
- Minusvalidesa igual o superior al 33%.
- Demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.
- Bonificació del 100%:
- Família nombrosa especial.
- Família nombrosa general i minusvalidesa igual o superior al 33%.
- Família nombrosa general i demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.
- Minusvalidesa igual o superior al 33% i demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Bases reguladores de la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.

En el BOPV número 245, de 23 de desembre de 2022 es publiquen les bases reguladores del procés extraordinari ampliant-se la convocatòria a les places que es publiquen en el BOPB número 246, En el BOPB número 245, de 23 de desembre de 2022 es publiquen les bases reguladores del procés extraordinari ampliant-se la convocatòria a les places que es publiquen en el BOPV número 246, (26-XII-23), i en el BOPV número 247 (27-XII-23).

Anar a inici de pàgina