ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Participació en proves selectives/provisió de llocs de treball (OAM de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AF.PA.15
Descripció

Participació en el procés selectiu de 19 places de peó especialista en jardineria de l’OAM de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana (corresponents a les Ofertes d'Ocupació Pública de 2019, 2021 i 2022), mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Convocatòria oberta a partir del 25/07/2023.

*****

Les Bases de la corresponent convocatòria i tota la informació relativa al procès de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web del OAM Parcs i Jardins, i en el Portal de Transparència y web de l’Ajuntament de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones que complisquen els requisits assenyalats en les Bases de la convocatòria i que desitgen participar en el procediment selectiu de personal convocat per l’OAM de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de València.

Requisits

Les que s'establisquen en les bases de la corresponent convocatòria i en tot cas:

3.1.- Posseir la nacionalitat espanyola o, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge d'els/les espanyols/as i de les i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/as de dret, o ser els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

3.2.- Tindre compliments 16 anys d'edat i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.

3.3- Trobar-se en possessió de títol de Grau en ESO o equivalent o complir els requisits per a la seua obtenció en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

En el present procés selectiu, l'exercir o haver exercit prèviament les funcions o tasques corresponents a les places convocades no eximeix d'aquest requisit.

A l'efecte d'equivalències, s'estarà al que es disposa en l'Ordre *EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17 de juny), per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. L'equivalència haurà de ser reconeguda com a tal per l'Administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en tal sentit per les persones aspirants.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació. Aquest requisit no serà aplicable a els/les aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de disposicions de dret comunitari.

3.4.- Estar possessió del carnet bàsic d'usuari professional, segons els nivells de capacitació establits en l'article 18 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre i el DECRET 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es desenvolupen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris en la Comunitat Valenciana.

3.5.- Estar possessió del Permís de Conduir B1.

3.6.- Posseir la capacitat i aptitud física i psíquica necessària per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques dels llocs de treball afectats.

3.7.- No haver sigut separada/o, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions, institucions o organismes públics, consorcis, universitats públiques o òrgans constitucionals o estatutaris, ni trobar-se inhabilitat/per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat/a disciplinàriament de manera procedent per a l'exercici de qualssevol ocupacions o càrrecs públics o per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu Estat l'accés a l'ocupació pública.

3.8.- En les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de fer declaració expressa en la qual manifesten que reuneixen els requisits exigits i la capacitat per a l'acompliment del lloc de treball, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, havent de mantindre's durant tot el procés selectiu i acreditar-los posteriorment, en el cas que foren seleccionades abans de la formalització del contracte de treball.

Quan sol·licitar-ho

20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el BOE.

Publicació BOP: 30-12-2022 N.250

Anunci correcció d'errors: 22-02-2023 BOP N.37

Publicació BOE: 24 07-2023


Termini de sol·licitud: del dia 25/07/2023 fins al 22/08/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

  - Nota informativa aclaridora per a emplenar "L'annex II. Model d'autobaremació de mèrits" (de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit): L'emplenat de l'Annex es realitzarà a mà (imprimir, emplenar, escanejar i adjuntar).Documentació per a tots els casos:
 • Titulació acadèmica exigida en les bases de la convocatòria:

  Trobar-se en possessió de títol de Grau en ESO o equivalent o complir els requisits per a la seua obtenció en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

 • Resguard justificatiu d'haver realitzat el pagament de la taxa, si escau:

  Tasa 29,44 euros, o la que resulte després d'aplicar les bonificacions, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal de l'Ajuntament de València, reguladora de la taxa per prestació de serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal, sense que càpia gir postal o telegràfic

  Compte d’ingrés: IBAN ES89 2100 0736 0122 0038 3652.

  Concepte: “Pagamet taxa OEP OAM PJBU.”

  Entitat bancària CaixaBank o Organisme competent

 • Documentació acreditativa de les bonificacions de la taxa, si escau i segons el cas:

  llibre de família nombrosa, certificat oficial acreditatiu de la discapacitat, certificació expedida pels serveis públics d'ocupació, última declaració de l'IRPF o certificació de no haver-la presentat, segons siga la bonificació.
  En cas d'aportar diversos documents en diferents arxius, podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Documentació acreditativa dels mèrits, segons les especificacions de l'Annex II de la convocatòria:

  En cas d'aportar diversos documents en diferents arxius podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Annex II. Model d'autobaremació de mèrits:

  disponible en l'apartat "impresos" d'aquest tràmit.

 • Permís de conduir B1
 • Carnet bàsic d'usuari professional productes fitosanitaris
Taxes
Taxa

Taxa per prestació dels serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal:

Taxa 29,44 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents.

CASOS DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA

Bonificació del 50%:

- Família nombrosa general
- Minusvalidesa igual o superior al 33%
- Demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.

Bonificació del 100%:

- Família nombrosa especial.
- Família nombrosa general i minusvalidesa igual o superior al 33%.
- Família nombrosa general i demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.
- Minusvalidesa igual o superior al 33% i demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Pagament de la taxa.
 • Presentació de la sol·licitud a través de registre electrònic (Adjuntant còpia de l'ingrés de la taxa, i la documentació establida en les Bases).
Informació Complementària

Els mèrits a valorar seran els que es disposen en les Bases de la convocatòria.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Justificació legal:
Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96 325 78 71 (Extensión 108)

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 7.30 a 10.00 hores

Legislació
 • Bases Generals que regiren els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València.
 • Bases Específiques del procés selectiu de 19 places de peó especialista en jardineria de l’OAM de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana (corresponents a les Ofertes d'Ocupació Pública de 2019, 2021 i 2022) de l'Ajuntament de València.
 • Anunci correcció d'errors. BOP N.37 de 22-02-2023.

La convocatòria es regirà, en el no previst per les seues corresponents Bases:

 • Per la normativa bàsica estatal sobre la Funció Pública continguda en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
 • La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, en el que resulte vigent.
 • La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, en el seu cas.
 • El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local, en el seu cas.
 • El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
 • La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana.
 • El Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 • La resta de normes reglamentàries.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació i realitzar consultes:

Organisme Autònom Municipal de Parcs Jardins i Biodiversitat Urbana

C/ Antonio Suárez, 7, 46021 Valencia

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Correu electrònic: personal@oamparquesvalencia.es

Oficines de presentació

Únicament es realitzarà el tràmit a través d'aquesta seu electrònica.

Anar a inici de pàgina