ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Participació en proves selectives del procés d'estabilització d'ocupació temporal de l’OAM de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AF.PA.10
Descripció

Participació en els processos selectius de personal convocats per OAM de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de València. Cadascun dels processos selectius que siguen convocats es regiren per les seues bases especifiques.

Convocatòria oberta a partir del

Procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs, per a l'ingrés o accés com a personal laboral fix al servei de la OAM de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana, de peó, inclosa en la OEP 2022 extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal.

*****

Nota informativa aclaridora per a emplenar els annexos: L'emplenat dels annexos es realitzarà a mà (imprimir, emplenar, escanejar i adjuntar).

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones que complisquen els requisits assenyalats en les Bases de la convocatòria i que desitgen participar en el procediment selectiu de personal convocat per l’OAM de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de València.

Requisits

Les que s'establisquen en les bases de la corresponent convocatòria i en tot cas:

- Posseir la nacionalitat espanyola o, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge d'els/les espanyols/as i de les i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/as de dret, o ser els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

- Tindre compliments 16 anys d'edat i no excedir, en el seu cas , de l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.

- Posseir la titulació exigida

- Posseir la capacitat i aptitud física i psíquica necessària per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques dels llocs de treball afectats.

- No haver sigut separada/o, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions, institucions o organismes públics, consorcis, universitats públiques o òrgans constitucionals o estatutaris, ni trobar-se inhabilitat/per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat/a disciplinàriament de manera procedent per a l'exercici de qualssevol ocupacions o càrrecs públics o per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu Estat l'accés a l'ocupació pública.

- En les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de fer declaració expressa en la qual manifesten que reuneixen els requisits exigits i la capacitat per a l'acompliment del lloc de treball , referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, havent de mantindre's durant tot el procés selectiu i acreditar-los posteriorment, en el cas que foren seleccionades abans de la formalització del contracte de treball.

ALTRES REQUISITS

Els que s'establisquen en les bases corresponents, i en tot cas:

- Estar possessió del Permís de Conduir B1 (Procés selectiu jardiners/as de primera – peó especialista; capatàs obrer; capatàs electricista; guarda; jardiner/a de primera – peó especialista poda; oficial de jardineria)

- Estar possessió del carnet bàsic d'usuari professional, segons els nivells de capacitació establits en l'article 18 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre i el DECRET 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es desenvolupen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris en la Comunitat Valenciana. (Procés selectiu jardiners/as de primera – peó especialista; jardiner/a de primera – peó especialista poda; oficial de jardineria).

- Posseir el títol del Curs de Plataforma Elevadores Mòbils de Personal (Norma UNE 58923), amb un mínim de 8 hores (Procés selectiu jardiner/a de primera – peó especialista poda).

- Certificat de l'Administració que reconega el grau de discapacitat de les persones aspirants amb diversitat funcional d'origen intel·lectual (limite/lleu o moderada), de grau igual o superior al 33%. (Procés selectiu peons amb diversitat funcional).

Quan sol·licitar-ho

20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el BOE.

Publicació BOE: Dimarts 31 d'octubre de 2023, Núm. 260


Termini de sol·licitud: del dia 02/11/2023 fins al 29/11/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • "L'Annex I. Model d'autobaremació de mèrits" (de l'apartat "Impresos" d'este tràmit) és diferent per a cada cos. L'emplenat dels annexos es realitzarà a mà (imprimir, emplenar, escanejar i adjuntar).

Documentació per a tots els casos:
 • Titulació acadèmica exigida en les bases de la convocatòria:

  - Administratiu/a: títol acadèmic oficial de batxillerat o formació professional de grau superior o titulació equivalent relacionada amb el lloc de treball.

  - Auxiliar Administratiu/a: títol de Grau en ESO o equivalent.

  - Guarda: certificat d'Escolaritat o equivalent.

  - Jardiner/A de Primera - Peó Especialista de Jardineria: títol de Grau en ESO o equivalent o del títol d'Oficial de Jardineria de l'Escola de Jardineria de l'Ajuntament de València.

  - Jardiner/a de Primera –Peó Especialista Poda: graduat/da en ESO o Formació professional de grau Mitjà o equivalent.

  - Oficial Jardineria: títol de Grau en ESO o Formació Professional de grau mitjà o equivalent relacionada amb el lloc de treball.

  - Peó amb Diversitat Funcional: certificat d'escolaritat.

  - Tècnic: títol acadèmic oficial de DIPLOMAT en Empresarials o titulació equivalent.

  - Capatàs Obrer: títol de Grau en ESO o Formació Professional de grau mitjà o equivalent.

  - Capatàs Electricista: títol de Grau en ESO o Formació Professional de grau mitjà o equivalent.

  - Peó: certificat d'escolaritat.

 • Resguard justificatiu d'haver realitzat el pagament de la taxa, si escau:

  que es realitzarà en el compte corrent de l'O.A.M. PARQUES Y JARDINES S.Y ESCUELA MUN JAR Y PA, ES89 2100 0736 0122 0038 3652, de CaixaBank.

 • Annex I. Model d'autobaremació de mèrits:

  de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

 • Documentació acreditativa dels mèrits, segons les especificacions de l'Annex I de la convocatòria:

  en cas d'aportar diversos documents en diferents arxius podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Documentació acreditativa de les bonificacions de la taxa, si escau i segons el cas:

  llibre de família nombrosa, certificat oficial acreditatiu de la discapacitat, certificació expedida pels serveis públics d'ocupació, última declaració de l'IRPF o certificació de no haver-la presentat, segons siga la bonificació.
  En cas d'aportar diversos documents en diferents arxius, podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Taxes
Taxa

Taxa per prestació dels serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal:

Tècnic
41,41 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents
Jardiner/a de Primera - Peó Especialista De Jardineria
29,44 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents
Administratiu/va 35,97 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents
Auxiliar Administratiu/va 29,44 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents
Capatàs Obrer 29,44 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents
Capatàs Electricista 29,44 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents
Guarda 29,44 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents
Plaça De Jardiner/a de Primera - Peó Especialista Poda 29,44 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents
Oficial Jardineria 29,44 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents
Peó amb Diversitat Funcional 29,44 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents
Peó 29,44 euros o la que resulte després d'aplicar les bonificacions corresponents

CASOS DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA

- Bonificació del 50%:
- Família nombrosa general
- Minusvalidesa igual o superior al 33% -
- Demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anteior a la data de la convocatòria.
- Bonificació del 100%:
- Família nombrosa especial.
- Família nombrosa general i minusvalidesa igual o superior al 33%.
- Família nombrosa general i demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.
- Minusvalidesa igual o superior al 33% i demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Pagament de la taxa.

Presentació de la sol·licitud (Adjuntant còpia de l'ingrés de la taxa, i la documentació establida en les Bases).

Informació Complementària

Els mèrits a valorar seran els que es disposen en les Bases de la correspondent convocatoria.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96 325 78 71 (Extensión 108)

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 7.30 a 10.00 hores

Correu electrònic: personal@oamparquesvalencia.es

Legislació

- Bases Específiques dels processos d'estabilització d'ocupació temporal de l’OAM de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de València:

- Bases Generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València.

La convocatòria es regirà, en el no previst per les seues corresponents Bases:

- Per la normativa bàsica estatal sobre la Funció Pública continguda en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.

- La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, en el que resulte vigent.

- La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, en el seu cas.

- El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local, en el seu cas.

- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

- La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana.

- El Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

- La resta de normes reglamentàries.

Les Bases de les corresponents convocatòries i tota la informació relativa als processos de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web del OAM Parcs i Jardins, i en el Portal de Transparència.

On dirigir-se

El tràmit és realitza a través d'esta seu electrònica.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Organisme Autònom Municipal de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana
C/ Antonio Suárez, 7, 46021 València
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 7:30 a 10:00 hores
Correu electrònic: personal@oamparquesvalencia.es

Anar a inici de pàgina