ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud de cessió d'espais dels Centres Municipals d'Ocupació i Formació
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.US.20
Descripció

Presentació de sol·licituds per a la cessió d'espais de Centres d'Ocupació i Formació a servicis de l'Ajuntament, i altres entitats per a desenvolupar diferents activitats.

 • Centre Municipal d'Ocupació i Formació Emili Baró
 • Centre Municipal d'Ocupació i Formació Lleons
 • Centre Municipal d'Ocupació i Formació Magúncia

Informació sobre els Centres (espais, capacitat i equipament)

"La cessió d´espais es realitzarà dins del l´horari dels Centres Municipals, de dilluns a divendres"

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar l'ús de les instal·lacions dels Centres d'Ocupació i Formació per a la realització de determinades activitats de caràcter temporal:

 • Persones físiques, entitats i associacions amb personalitat jurídica degudament constituïdes.
 • Altres servicis, unitats administratives o departaments de l'Ajuntament de València, així com altres administracions.
Requisits

Ús per al desenvolupament de determinades activitats de caràcter temporal per part d'altres servicis municipals o entitats alienes a l'Ajuntament amb un termini inferior a trenta dies en un període continu o discontinu, o per termini superior per a l'organització de conferències, cursos, seminaris, presentacions o altres esdeveniments.

Quan sol·licitar-ho

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprés de sol·licitud d´espais de Centres Municipals d´Ocupació i Formació, que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
El Servici de Formació i Ocupació podrà requerir la documentació acreditativa de l'entitat, així com de l'activitat a desenvolupar; i segons la mena d'ús sol·licitat, podrà requerir l'acreditació d'haver subscrit assegurança de responsabilitat civil davant reclamacions de terceres persones o empreses.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud de cessió d'espais dels Centres Municipals d'Ocupació i Formació:
  • DNI en vigor persona representant
Taxes
Taxa

Taula de quanties per a l’exercici vigent

La utilització dels espais d'aquests centres de formació es regeix per l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Ús i Espai Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions, Edificis Municipals i Espais Públics:

Aules ús informàtica: a partir de 45,35€/dia

Aules ús genèric: a partir de 39,62€/dia

Tallers: a partir 77,84 €/día

Sala reunions: a partir 16,09 €/dia

Saló Actes: 116,58 €/dia

En cas de sol·licitar-se una reducció de la tarifa reflectida en l'Ordenança, l'autorització d'aquesta reducció serà aprovada per Decret i podrà aplicar-se quan el destí d'ús o aprofitament siga qualsevol dels següents casos:

- Activitats de caràcter cultural i/o educatiu amb una finalitat no lucrativa (50% reducció taxa)

- Activitats d'especial interés o utilitat pública (100% reducció taxa).


Taxes per ús privatiu o aprofitament especial d'Instal·lacions, Edificis municipals i Espais públics


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Si es realitza el tràmit de manera presencial en els Registres de l'Ajuntament:

 1. Descarregar l'imprés de sol·licitud
 2. Emplenar l'imprés
 3. Presentar-ho en qualsevol registre de l'Ajuntament

Si es realitza per seu electrónica:

 1. Presentar per seu electrónica: Iniciar el tràmit

Els servicis de l'Ajuntament hauran de presentar l'imprés adjunt a una Nota Interior dirigit al Servici de Formació i Ocupació.

Informació Complementària

1. Si la sol·licitud procedeix d'algun servici o departament de l'Ajuntament de València:

a) L'imprés de sol·licitud, disponible per a la seua descàrrega en l'apartat impresos, haurà d'adjuntar-se a una Nota Interior dirigida al Servici de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de València, amb una antelació mínima de quinze dies hàbils anteriors a la data de reserva, havent d'indicar-se expressament el tipus d'activitat, data, horari i nombre previst d'assistents, així com el centre de preferència i les necessitats per al desenvolupament de l'activitat.

b) El Servici de Formació i Ocupació podrà admetre o denegar la sol·licitud amb antelació a l'inici de l'activitat que es pretenga dur a terme.

2. Si la sol·licitud procedeix de persones i/o entitats alienes a l'Ajuntament de València:

a) La sol·licitud haurà de presentar-se, per Registre General d'Entrada mitjançant imprés normalitzat (disponible en l'apartat impresos) o a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, sent aquesta última possibilitat preceptiva quan l'entitat o persona sol·licitant tinga l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració, en virtut del que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Es presentarà amb una antelació mínima de quinze dies hàbils anteriors a la data de reserva, havent d'indicar-se expressament el tipus d'activitat, data, horari i nombre previst d'assistents, així com el centre de preferència i les necessitats per al desenvolupament de l'activitat.

b) El Servici de Formació i Ocupació podrà requerir la documentació acreditativa de l'entitat, així com de l'activitat a desenvolupar; i, segons la mena d'ús sol·licitat, podrà requerir l'acreditació d'haver subscrit assegurança de responsabilitat civil davant reclamacions de terceres persones o empreses. La no presentació de la documentació requerida en el termini que es conferisca podrà implicar la denegació de l'autorització interessada o, en cas d'haver-se iniciat l'ús autoritzat, l'anul·lació automàtica d'aquesta.

c) El Servici de Formació i Ocupació podrà admetre o denegar la sol·licitud amb antelació a l'inici de l'activitat que es pretenga dur a terme.

d) En cas de sol·licitar-se una reducció de la tarifa reflectida en l'Ordenança, l'autorització d'aquesta reducció serà aprovada per Decret i podrà aplicar-se quan el destí d'ús o aprofitament siga qualsevol dels següents casos:

- Activitats de caràcter cultural i/o educatiu amb una finalitat no lucrativa (50% reducció taxa).

- Activitats d'especial interés o utilitat pública (100% reducció taxa).

e) L'autorització temporal d'ús concreta s'aprovarà per Decret de la Regidora Delegada de Formació i Ocupació, en el qual es reflectiran les condicions que si escau calguera aplicar concretant i si potser delimitant els presents criteris generals.

Informació sobre els Centres (espais, capacitat i equipament)

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
-
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Centre Municipal d´Ocupació i Formació Emili Baró: 962083632

Centre Municipal d´Ocupació i Formació Lleons: 962083660

Centre Municipal d´Ocupació i Formació Maguncia: 962087155

Legislació
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
 • Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.
 • Criteris per a l'autorització de l'ús d'espais dels Centres Municipals d´Ocupació i Formació del Servici de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de València.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Centre Municipal d´Ocupació i Formació Emili Baró en la C/ Emili Baró, 89 de València. 962083632 / emilibocupacio@valencia.es

Centre Municipal d´Ocupació i Formació Lleons en la C/ Lleons, 9 de València. 962083660 / lleonsocupacio@valencia.es

Centre Municipal d´Ocupació i Formació Castella -Maguncia en la plaza Maguncia, 3 de València. 962087155 / magunciaocupacio@valencia.es

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADA jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18, DE 9:00 A 12:00; DIA 20, DE 9.00 A 13.00
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAoactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina