ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Concessió d'autoritzacions, i constitució d’una borsa de sol·licituds, per a exercir la venda no sedentària en mercats de venda directa de tipologia agroalimentària
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.NS.90
Descripció

Presentació de sol·licituds i documentació aparellada en el procés de convocatòria per a la concessió d'autoritzacions i constitució d’una borsa de sol·licituds per a exercir la venda no sedentària en mercats de venda directa de tipologia agroalimentària (dels descrits en la Disposició addicional Va de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Venda No Sedentària a la ciutat de València).*****

EDICTE (03/10/2022). ANUNCI AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Qui ho pot sol·licitar?

Podran presentar sol·licitud d’adjudicació de parades les persones físiques o jurídiques que siguen productores primàries i xicotetes elaboradores agroalimentàries, inscrites en els corresponents registres tal com s’especifica en la normativa Europea en Higiene Sanitària, (CE) número 852/2004, i en el Decret 201/2017 en el cas de la xicoteta elaboració i producció, que realitzen la venda dels seus productes directament al consumidor/a final. De manera específica, per a la consideració de productor primari, tal i com indica el Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris serà condició necessària i suficient la inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola, (REGEPA), o en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA), de la Comunitat Valenciana, caçadors/es i recol·lectors/es de productes silvestres, que produeixen aliments no transformats obtinguts a la Comunitat Valenciana.

Requisits
 • Les persones físiques o jurídiques hauran de tindre la condició de producció primària o xicotetes elaboradores agroalimentàries
 • Les persones físiques hauran de tindre 18 anys complits.
 • Les persones jurídiques (cooperatives, societats agràries de transformació, associacions...) podran presentar a la venda producte de una pluralitat de persones físiques que necessàriament seran membres de ple dret de l’entitat jurídica i inscrites en el REGEPA. La relació de persones productores associades a una autorització a una persona jurídica serà actualitzada necessàriament sempre que hi haja qualsevol variació sobre la llista original presentada amb la sol·licitud d’autorització inicial.
 • També hauran de comprometre’s a acomplir, des de l’inici de l’activitat i durant tota la vigència de l’autorització, de manera general els requisits especificats en l’article 7 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’exercici de la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana així com aquells exigibles per la normativa tecnicosanitària específica per al/als producte/s objecte de la venda, i de manera especial els condicionants estipulats pel Decret 201/2017 regulador de la venda de proximitat, pel que fa a la identificació dels productes, la higiene, la traçabilitat i el registre de les vendes, entre d’altres.
Quan sol·licitar-ho

Publicació BOP: Dilluns, 22 d'Agost de 2022 - Núm. 160

En un primer període, el termini especificat a continuació.

Posteriorment podrà tornar-se a obrir el procediment per actualitzar la borsa o per a noves convocatòries.


Termini de sol·licitud: del dia 03/09/2022 fins al 18/10/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es realitza com a persona física interessada o en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.
 • Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.

La sol·licitud ha d’indicar clarament si la sol·licitud és per a 1, 2, 3 o 4 dels mercats així com la tipologia de parada (definida segons les tipologies del punt 2 de la convocatòria): I, II, III, IV o V. En el cas de propostes de tipologia mixta caldrà indicar la principal i les complementàries.


Documentació per a tots els casos:
 • Memòria general de la proposta:

  el document inclourà com a mínim els següents apartats

  • Descripció genèrica de la proposta de parada i la tipologia segons el punt 2 de la convocatòria.
  • Relació, tan exhaustiva com siga possible, dels productes previstos per a comercialitzar i el seu lloc i característiques de producció o elaboració.
  • Identificació de la persona designada per exercir la venda.
  • Qualsevol altra característica rellevant o condicionant de la proposta.
 • Mèrits al·legats. Model d'autobaremació de l'annex II:

  document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit.
  Els mèrits al·legats per les persones jurídiques han de diferenciar clarament els que corresponen a la persona autoritzada per a la venda i els que corresponen a l'activitat productiva. En cas que es presente sol·licitud a més d'un mercat coincident en el temps caldrà identificar quina persona exercirà la venda en cadascun dels mercats i els mèrits associats a cadascuna d'elles.

 • Documentació justificativa dels mèrits al·legats en l'annex II:

  en cas de no poder unificar tota la documentació justificativa en un únic document, de realitzar el tràmit mitjançant seu, podrà continuar l'aportació mitjançant "Documentació addicional" una vegada iniciat el tràmit.

 • Declaració responsable. Annex IV:

  document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit.

 • Declaració de producte. Annex VI:

  per a persones productores o equivalent en cas d’altres tipologies de venda.

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Concessió d'autoritzacions, i constitució d’una borsa de sol·licituds, per a exercir la venda no sedentària en mercats de venda directa de tipologia agroalimentària:
  • Socis/sòcies treballadors/es de cooperatives de treball associat. Escriptura de constitució de la cooperativa
  • Socis/sòcies treballadors/es de cooperatives de treball associat. Estatuts
  • Socis/sòcies treballadors/es de cooperatives de treball associat. Document que acredite la condició de sòcia o soci de la cooperativa
  • Altres persones jurídiques. Escriptura pública de constitució de l'entitat y/o estatutos:

   en cas d'aportar tots dos documents i no poder unificar tota la documentació en un únic document, de realitzar el tràmit mitjançant seu, podrà continuar l'aportació mitjançant "Documentació addicional" una vegada iniciat el tràmit.

  • Altres persones jurídiques. Acreditació existència relació contractual o societària entre la titular i la persona que haja de desenvolupar, en nom de la persona jurídica, activitat comercial
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de sol·licitud acompanyada de la documentació preceptiva indicada en la convocatoria.

Informació Complementària

La documentació presentada ha d’indicar clarament la tipologia de parada que s’oferix, segons les tipologies descrites en la convocatòria i en cas de ser mixta la tipologia principal i les secundàries. En el cas que la venda en la parada no s’haja d’efectuar per la persona sol·licitant i en el cas de sol·licituds per part de persones jurídiques, cal identificar la persona/es que estaran autoritzades per a exercir-la.

Caldrà indicar en quants mercats dels quatre oferits se sol·licita autorització.

L’Ordenança Reguladora de les Taxes Aplicables en Mercats Extraordinaris, Mercats ambulants, Rastres, i qualsevol altre tipus de venda no sedentària a la ciutat de València, de data 29 de desembre de 1998 l’article 5.1.8 estableix la taxa aplicable en els casos no compresos expressament en la referida Ordenança ni prevista en una altra ordenança el qual serà d’aplicació en l’exercici d’esta activitat.

Actualment la taxa és d’1,31 € per dia d’exercici de l’activitat.

Per a la resolució de dubtes així com per a rebre assessorament per a la presentació de sol·licituds, les persones interessades poden contactar mitjançant l’adreça electrònica: agroecologia@valencia.es o al telèfon: 962 085 206

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24 Llei 39/2015 donat tot i que l’expedient s’inicia a petició de la persona interessada la concessió d’allò sol·licitat té repercusions sobre l’ús restrictiu de domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Per a la resolució de dubtes així com per a rebre assessorament per a la presentació de sol·licituds, les persones interessades poden contactar mitjançant l’adreça electrònica: agroecologia@valencia.es o al telèfon: 962 085 206

Legislació
On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

S’habilitarà atenció personalitzada i amb cita prèvia, en les oficines de l’OAM Consell Agrari de València al carrer Guillem de Castro, 51. Planta 2, Porta 4. CP46007 de València.

Amb cita prèvia mitjançant l’adreça electrònica: agroecologia@valencia.es o al telèfon: 962 085 206

On presentar:

La sol·licitud d'autorització s’ha de presentar a través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret, dirigida a l'Alcaldia, davant els òrgans previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, pot realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València, https://sede.valencia.es, en el tràmit específic disponible a eixe efecte. Per a la realització del tràmit, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania –persones físiques– admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina