ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Bases autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària en el Passeig Marítim durant la temporada estival 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.NS.15
Descripció

Procediment per a autoritzar a persones o entitats a exercir la venda no sedentària en el passeig marítim del Cabanyal durant la temporada estival.

* Publicat en el Tauler d'Edictes (24/05/2021), llistat provisional de persones admeses per a l'exercici de la venda en el passeig marítim, així com el llistat de persones amb defectes a esmenar i les persones que queden automàticament excloses.

S'inicia el termini perquè les persones amb defectes corregibles esmenen els mateixos, i perquè les persones automàticament excloses, presenten les al·legacions i/o documents que estimen pertinents..

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ I AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

TERMINI PRESENTACIÓ REQUERIMENTS: Del 25 de maig al 7 de juny de 2021 (tots dos inclusivament).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques que es dediquen profesionalment a l´exercici del comerci al por menor.

Requisits
 • Estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el règim corresponent, en el moment de presentació de la sol·licitud així com en el moment d'atorgar-se l'autorització.
 • En el cas d'estrangers o estrangeres i nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, hauran d'estar en possessió dels corresponents permisos de residència i de treball per compte propi, amb vigència durant el temps que comprenga l'autorització, així com acreditar el compliment de la resta de disposicions vigents que siguen aplicables. En cas de caducitat durant el període d'autorització hauran d'aportar també un compromís de renovació de tals permisos.
 • No tindre deutes amb l'Ajuntament de València tant en el moment de presentar-se la sol·licitud així com en el moment d'atorgar-se l'autorització. A tals efectes, no s'admetran ajornaments o fraccionaments de pagament de deutes que siguen sol·licitats amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. Així mateix, quan es comprove l'incompliment d'algun dels pagaments ajornats o fraccionats no es concedirà l'autorització i si l'incompliment es produeix amb posterioritat a l'autorització es procedirà a la seua revocació.
 • En cap cas s'autoritzarà l'exercici de l'activitat de venda, ja siga en qualitat de persona titular o d'autoritzada, a qui se li haja revocat l'autorització per a la mateixa en el passeig marítim en els últims tres anys, comptats des de la data en què es va dictar la resolució. Aquesta prohibició també afectarà les persones jurídiques en el capital de les quals participen les esmentades persones als qui s'haja revocat l'autorització, els cònjuges, persones vinculades amb anàloga relació de convivència afectiva, ascendents i descendents així com parents en segon grau de consanguinitat o afinitat.
Quan sol·licitar-ho

En el termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació de les presents bases en el tauler d'anuncis del Servei de Comerç i Abastiment i en la pàgina web municipal.


Termini de sol·licitud: del dia 22/04/2021 fins al 05/05/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud (Instància general) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats:

  Les persones venedores titulars de permisos en els mercats extraordinaris fixos, periòdics tradicionals i periòdics festius estaran exemptes de presentar certificat de ser titular d'un permís, però sí que hauran d'assenyalar expressament que són titulars d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària a València, amb la finalitat que puga ser baremat.

 • Autorització consulta de dades passeig marítim:

  Autorització a l'Ajuntament de València perquè obtinga directament, per mitjans telemàtics, certificats o documents acreditatius de trobar-se al corrent de deutes amb la Hisenda Municipal i/o amb la Seguretat Social, així com autorització per a consultar la vida laboral o, en el seu cas, certificat actualitzat de trobar-se al corrent de pagament de deutes amb l'Ajuntament de València i/o amb la Seguretat Social, i la vida laboral actualitzada de la persona sol·licitant.

  L'Imprés d'autorització, estarà disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, per a descarregar i adjuntar en aquest tràmit, o en el seu cas, es podrà recollir en les oficines del Servei de Comerç i Proveïment.

 • Si no s'autoritza, Certificat de no tinença de deutes amb la Seguretat Social
 • Si no s'autoritza, Certificat de Vida laboral
 • Si no s'autoritza, Document relatiu a la no existència de deutes amb la Hisenda Municipal
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En el cas de persones jurídiques, la sol·licitud haurà d'acompanyar-se, a més, de la següent documentació:
  • Escriptura de constitució de la societat, estatuts, i eventuals modificacions d'aquesta.
  • Nomenament i número de NIF de la persona administradora o apoderada de la societat
  • Persona física que es designe en la sol·licitud per a desenvolupar l'activitat comercial:

   i que haurà de ser sòcia o administradora de la persona jurídica.

  • En el cas de cooperatives de treball associat, dades de la persona sòcia cooperativista designada:

   En el cas de cooperatives de treball associat l'autorització, en el seu cas, s'expedirà a nom de la mateixa i podrà fer ús d'ella una única persona sòcia cooperativista designada per aquella, les dades de la qual hauran d'indicar-se. 

Taxes
Taxa

Depòsit previ de 10€/m², a la disposició del Cap de la Demarcació de Costas a València, en la Caixa General de Depòsits, situada en carrer Pascual i Genís, 9.
Bases aprovades per la Demarcació General de Costas per a la instal·lació de serveis de temporada.
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentar la sol·licitud en que es farà constar les següents dades:

 • Nom i cognoms del/la sol·licitant si és persona física, o la denominació social i les dades de la persona representant degudament apoderada si és persona jurídica.
 • Número de NIF de la persona física o jurídica sol·licitant.
 • Direcció vàlida a l'efecte de notificacions.
 • Número de telèfon i, en el seu cas, adreça de correu electrònic.
 • Productes a comercialitzar.
 • En el cas de les persones jurídiques hauran de manifestar expressament qui és la persona que exercirà l'activitat de venda en nom d'aquesta, que haurà de ser administrador o soci d'aquesta, i la baremació es realitzarà a aquesta persona.
 • Mèrits al·legats a l'efecte de la baremació.
 • Horari de dilluns a diumenge, dins de l'autoritzat per l'Ajuntament, durant el qual s'exercirà l'activitat de venda. En cas de no manifestar-ho expressament s'entendrà que l'activitat serà exercida durant tot l'horari autoritzat. L'horari mínim serà de cinc hores al dia.

L´esmentada sol·licitud s´acompanyarà de la documentació anteriorment assenylada.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Bases aprovades per la Junta de Govern Local.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costas.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:
- Oficines del Servici de Comerç i Abastiment situades en la plaça del Mercat nº 6. 46001 València. L'horari d'atenció al públic, amb cita prèvia, és entre les 9:00 i les 13:30 hores.

Oficines de presentació:
La sol·licitud es la genèrica, sense que haja sol·licitud específica per al present procediment. Les sol·licituds hauran de dirigir-se al Servei de Comerç i Abastiment. La instància haurà d'anar signada pel sol·licitant o,

En tot cas estaran obligades a presentar la sol·licitud i a relacionar-se a través de mitjans electrònics les persones jurídiques.

Les persones físiques podran presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, a més de per la seu electrònica, de manera presencial en qualsevol dels diferents registres d'entrada municipals, sense perjudici de poder presentar-les en els diferents llocs previstos en l'article 16.4 de la LPACAP.En cas de no presentar-se en els registres municipals cal que en la instància aparega la data de recepció en l'organisme públic corresponent. Si es remet per correu, serà necessari que es presente en sobre obert perquè siga datada i segellada pel personal de Correus abans que aquest procedisca a la seua certificació.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina