ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització per a la venda no sedentària al passeig marítim del Cabanyal durant la temporada estival
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.NS.15
Descripció

Procediment per a autoritzar a persones o entitats a exercir la venda no sedentària al passeig marítim del Cabanyal durant la temporada estival.

* * * * * * * * * *

PER Al TRÀMIT D'ESMENA: Es requereix a les persones sol·licitants amb defectes corregibles perquè en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació en el tauler d'anuncis del Servei de Comerç i Abastiment i en la web municipal esmenen els defectes assenyalats, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

TERMINI D'ESMENA: Del 10/5/23 fins al 23/5/23 inclòs.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques que es dediquen profesionalment a l´exercici del comerç al detall.

Requisits
 • Estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el règim corresponent, tant en el moment de presentació de la sol·licitud, com en el moment d'atorgar-se l'autorització.
 • Les persones estrangeres i nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, hauran d'estar en possessió dels corresponents permisos de residència i de treball per compte propi i acreditar el compliment de la resta de disposicions vigents que siguen aplicables. En cas de caducitat dels permiosos durant el període d'autorització, hauran d'aportar també un compromís de renovació.
 • No tindre deutes amb l'Ajuntament de València, tant en el moment de presentar-se la sol·licitud, com en el moment d'atorgar-se l'autorització. A tals efectes, no s'admetran ajornaments o fraccionaments de pagament de deutes que siguen sol·licitats amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. Així mateix, quan es comprove l'incompliment d'algun dels pagaments ajornats o fraccionats no es concedirà l'autorització. Si l'incompliment es produeix amb posterioritat a l'autorització es procedirà a la seua revocació.
 • En cap cas s'autoritzarà l'exercici de l'activitat de venda, ja siga en qualitat de persona titular o d'autoritzada, a qui se li haja revocat l'autorització per a la mateixa en el passeig marítim en els últims tres anys, comptats des de la data en què es va dictar la resolució. Aquesta prohibició també afectarà les persones jurídiques en el capital de les quals participen les persones als qui s'haja revocat l'autorització, cònjuges, persones vinculades amb anàloga relació de convivència afectiva, ascendents i descendents així com parents en segon grau de consanguinitat o afinitat.

Tampoc es concedirà autorització a aquelles persones que durant l´any 2022, havent resultat adjudicatàries provisionals com a resultat del barem i una vegada realitzat el sorteig, hagen presentat la seua renúncia sense motiu justificat.

Quan sol·licitar-ho

En el termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació de les presents bases en el tauler d'anuncis del Servici de Comerç i Abastiment i en la pàgina web municipal.

Publicació Tauler d'edictes: 04/04/2023


Termini de sol·licitud: del dia 05/04/2023 fins al 21/04/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment: Imprès de sol·licitud (instància general) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Veure apartat "Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant" d'aquest tràmit o bases de la convocatòria per a emplenar la sol·licitud.
 • A tindre en compte, per a les persones jurídiques:
  • Persona física que es designe en la sol·licitud per a desenvolupar l'activitat comercial i que haurà de ser sòcia o administradora de la persona jurídica.
  • En el cas de cooperatives de treball associat, l'autorització, en el seu cas, s'expedirà a nom de la mateixa. Podrà fer ús d'ella una única persona sòcia cooperativista designada per aquella, les dades de la qual hauran d'indicar-se.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persona física:
  • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats:

   les persones venedores titulars de permisos en els mercats extraordinaris fixos, periòdics tradicionals i periòdics festius estaran exemptes de presentar certificat de ser titular d'un permís, però sí que hauran d'assenyalar expressament que són titulars d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària a València, amb la finalitat que puga ser baremat.

   En cas d'aportar mitjançant seu aquests documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Autoritzacions consulta de dades passeig marítim:

   autorització a l'Ajuntament de València perquè obtinga directament, per mitjans telemàtics, certificats o documents acreditatius de trobar-se al corrent de deutes amb la Tresoreria municipal, així com autorització per a obtenció de les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatius a l'alta en la Seguretat Social i estar al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social. En cas de no autoritzar, aportarà certificats actualitzats de trobar-se al corrent de pagament de deutes amb l'Ajuntament de València, amb la Seguretat Social, i/o la vida laboral actualitzada de la persona sol·licitant. Si realitza el tràmit en seu electrònica, els podrà adjuntar mitjançant "Documentació Addicional", una vegada iniciat el tràmit.

   L'imprés d'autoritzacions, estarà disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, per a descarregar i adjuntar en aquest tràmit, o en el seu cas, es podrà recollir en les oficines del Servei de Comerç i Proveïment.

 • Persona jurídica:
  • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats:

   les persones venedores titulars de permisos en els mercats extraordinaris fixos, periòdics tradicionals i periòdics festius estaran exemptes de presentar certificat de ser titular d'un permís, però sí que hauran d'assenyalar expressament que són titulars d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària a València, amb la finalitat que puga ser baremat.

   En cas d'aportar mitjançant seu aquests documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Autoritzacions consulta de dades passeig marítim:

   autorització a l'Ajuntament de València perquè obtinga directament, per mitjans telemàtics, certificats o documents acreditatius de trobar-se al corrent de deutes amb la Tresoreria municipal, així com autorització per a obtenció de les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatius a l'alta en la Seguretat Social i estar al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social. En cas de no autoritzar, aportarà certificats actualitzats de trobar-se al corrent de pagament de deutes amb l'Ajuntament de València, amb la Seguretat Social, i/o la vida laboral actualitzada de la persona sol·licitant. Si realitza el tràmit en seu electrònica, els podrà adjuntar mitjançant "Documentació Addicional", una vegada iniciat el tràmit.

   L'imprés d'autoritzacions, estarà disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, per a descarregar i adjuntar en aquest tràmit, o en el seu cas, es podrà recollir en les oficines del Servei de Comerç i Proveïment.

  • Escriptura de constitució de la societat, estatuts, i eventuals modificacions d'aquesta:

   en cas d'aportar mitjançant seu aquests documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Nomenament i número de NIF de la persona administradora o apoderada de la societat:

   en cas d'aportar mitjançant seu aquests documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Taxes
Taxa

Depòsit previ de 10€/m², a la disposició del Cap de la Demarcació de Costas a València, en la Caixa General de Depòsits, situada en C/ Roger de Lauria, 26
Bases aprovades per la Demarcació General de Costas per a la instal·lació de serveis de temporada.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentar la sol·licitud en que es farà constar les següents dades:

 • Nom i cognoms del/la sol·licitant si és persona física, o la denominació social i les dades de la persona representant degudament apoderada si és persona jurídica.
 • Número de NIF de la persona física o jurídica sol·licitant.
 • Direcció vàlida a l'efecte de notificacions.
 • Número de telèfon i, en el seu cas, adreça de correu electrònic.
 • Productes a comercialitzar.
 • En el cas de les persones jurídiques hauran de manifestar expressament qui és la persona que exercirà l'activitat de venda en nom d'aquesta, que haurà de ser administradora o socia, i la baremació es realitzarà a esta persona.
 • Mèrits al·legats a l'efecte de la baremació.
 • Horari de dilluns a diumenge, dins de l'autoritzat per l'Ajuntament, durant el qual s'exercirà l'activitat de venda. En cas de no manifestar-ho expressament, s'entendrà que l'activitat serà exercida durant tot l'horari autoritzat. L'horari mínim serà de set hores al dia.

L´esmentada sol·licitud s´acompanyarà de la documentació anteriorment assenyalada.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

963 525 478: extensions 4734 / 4730 / 4735 / 4765

Legislació
 • Bases aprovades per la Junta de Govern Local.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costas.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:
- Oficines del Servici de Comerç i Abastiment situades en la plaça del Mercat nº 6. 46001 València. L'horari d'atenció al públic, és entre les 9:00 i les 13:30 hores.

Oficines de presentació:
La sol·licitud es la genèrica, sense que haja sol·licitud específica per al present procediment. Les sol·licituds hauran de dirigir-se al Servici de Comerç i Abastiment. La instància haurà d'anar signada per la persona sol·licitant.

En tot cas estaran obligades a presentar la sol·licitud i a relacionar-se a través de mitjans electrònics les persones jurídiques.

Les persones físiques podran presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, a més de per la seu electrònica, de manera presencial en qualsevol dels diferents registres d'entrada municipals, sense perjudici de poder presentar-les en els diferents llocs previstos en l'article 16.4 de la LPACAP.

En cas de no presentar-se en els registres municipals cal que en la instància aparega la data de recepció en l'organisme públic corresponent. Si es remet per correu, serà necessari que es presente en sobre obert perquè siga datada i segellada pel personal de Correus abans que aquest procedisca a la seua certificació.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina