ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Subvencions per a la realització de Projectes d’Innovació orientats a missions a la ciutat de València 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IN.10
Descripció

Esta convocatòria té per objecte donar suport a la realització d’idees, productes, servicis, iniciatives i projectes innovadors procedents de qualsevol àmbit, sector, activitat, font de coneixement, tecnologia o hèlice de l’ecosistema d’innovació que puguen demostrar el seu impacte potencial en les àrees de rellevància de Missions València 2030 i amb això, el seu impacte en la millora de la vida de les persones a la ciutat de València.

No són objecte de la convocatòria els estudis, els projectes, els productes o els servicis ja desenvolupats i que es troben en fase comercial.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES (25/05/2021), TERMINI PER A ESMENAR DOCUMENTACIÓ.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ I AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

TERMINI PRESENTACIÓ REQUERIMENTS: Del 26 de maig al 8 de juny de 2021 (tots dos inclusivament).

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones o entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Podrán sol·licitar estes ajudes:

 • Les persones físiques (donades d’alta en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social, mútues o similars).
 • Les persones jurídiques que actuen com a empresaris o professionals. En el cas d’entitats sense ànim de lucre, fundacions, ONG, etc., han d’acreditar que desenvolupen una activitat econòmica amb la documentació sol·licitada en l’apartat segon de la clàusula setena de la convocatòria.
 • Les acadèmies, instituts tecnològics i centres d’investigació.
 • Les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de les administracions públiques.

b) No poden beneficiar-se de les ajudes regulades en esta convocatòria:

 • Les administracions públiques, encara que podran participar com a entitat tutora, col·laboradora o com a aliança de les persones físiques o jurídiques que es presenten.
 • Les entitats sense personalitat jurídica (comunitat de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat).

c) Cada persona o entitat que concórrega a esta convocatòria pot presentar tants projectes d’innovació diferents com estime oportuns.

d) Els requisits s’han de complir en la data final de presentació d’instàncies.

Requisits

Hauran de complir els requisits següents:

- Desenvolupar la innovació amb impacte, amb caràcter general, en l’àmbit territorial del municipi de València. Per al cas excepcional que el projecte subvencionat excedisca de l’àmbit del terme municipal de València, ha de beneficiar l’interés municipal de València de manera directa o indirecta, condició esta última que ha de quedar evidenciada de manera suficient i justificada en la descripció del projecte innovador.

- Que els projectes presentats no hagen sigut beneficiaris de les convocatòries anteriors, o que en siguen continuació o variants, i no hi guarden relació directa, tot açò a criteri de la Comissió de Valoració.

- Els projectes que incloguen aliances o col·laboració amb altres entitats han d’aportar l’acord o la declaració d’enteniment corresponent.

- Així mateix, els projectes que per a la seua implementació requerisquen d’autorització, llicència, permís, etc. d’una administració pública, inclòs l’Ajuntament de València, esta serà a càrrec de qui sol·licite l’ajuda, així com la relació i entesa amb esta administració i els seus servicis.

- No estar afectades per alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS. L'apreciació d’estos aspectes es farà en la forma prevista en tal article i en els articles 22, 25 i 26 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (en avant, RLGS).

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

- Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

- No trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’1 mes a comptar de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

Publicació en el BOP: Dilluns, 22 de Març de 2021 - Nº. 54

Termini de sol·licitud: del dia 23/03/2021 fins al 23/04/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. Les persones físiques poden presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, a més de per la Seu Electrònica, de manera presencial en els diferents registres d'entrada de l'Ajuntament.
 • En el cas que algun dels documents relacionats en Documentació addicional necessària segons el cas ja obren a poder de l'Ajuntament de València i no hagen sigut modificats o actualitzats indicar en quin Servei va ser presentat.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex I. Descripció del projecte:

  La no presentació degudament omplit serà motiu de desestimació de la sol·licitud.

  Haurà d’estar presentat dins del termini de presentació d’instàncies.

  No s’admetran memòries addicionals o complementàries a l’annex I que superen les tres pàgines i, per tant, la Comissió no les valorarà.

 • Annex II. Declaracions responsables
 • ANNEX III. Document CANVAS
 • Currículum de l'equip participant en el projecte
 • Qualsevol altra documentació relacionada amb el projecte que es considere oportuna
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques:
  • Model 036 o 037 de l'Agència Tributària
  • Alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social, Mutues o similars
  • L’últim rebut pagat del RETA, de la mútua o similars
 • Persones jurídiques:
  • Model 036 o 037 de l'Agència Tributària
  • Escriptura de Constitució i Estatuts
  • Acreditació dels poders de representació legal
 • Associacions i fundacions:
  • Model 036 o 037 de l'Agència Tributària
  • Escriptura de Constitució i Estatuts
  • Acreditació dels poders de representació legal
  • Model 303, de tots els trimestres de l’exercici anterior i del present, factures emeses i resum anual d’IVA o, en defecte d’això, el certificat d’exempció de l’IVA.
 • Acadèmies, instituts tecnològics i centres d’investigacions dependents d’estes :
  • Còpia de la inscripció en el registre públic corresponent
  • Còpia de la documentació relativa a la seua constitució, estatuts, composició de l’última junta directiva
  • Acreditació de la persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada
 • Societats públiques, les entitats vinculades o dependents de les administracions públiques :
  • Còpia de la inscripció en el registre públic corresponent
  • Còpia de la documentació relativa a la seua constitució, estatuts, composició de l’última junta directiva
  • Acreditació de la persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Les persones o entitats sol·licitans hauran de presentar les sol•licituds normalitzades juntament amb la documentació requerida de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València i hauran de ser signades pel representant legal o persona autoritzada, juntament amb els Annexos i la documentació requerida.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds juntament amb la documentació, a més de per la Seu Electrònica, de manera presencial en els diferents registres d'entrada de l'Ajuntament.

Després de la comprovació i avaluació de les sol·licituds, s'exposaran al públic els llistats de requeriments, obrint-se un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la seua publicació en el Tauler Electrònic d'Edictes i en la Web municipal, perquè les persones o entitats interessades esmenen la falta de documentació i puguen formular les al•legacions que estimen pertinents, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 68 de la LPACAP.

Informació Complementària

L'import de l'ajuda que es concedirà no sobrepassarà els 50.000 euros per projecte.

Cada persona física o entitat que concórrega a esta convocatòria podrà presentar tots els projectes que estime oportuns.

Per a garantir als projectes seleccionats el desenvolupament dels seus objectius i la posada en marxa i funcionament de les activitats previstes, la totalitat de la subvenció s'efectuarà per mitjà de pagament anticipat.

El període d'execució dels projectes finalitzarà, com a màxim, als 12 mesos, a comptar des de la data de pagament de la subvenció. A l'efecte de justificació econòmica, es consideraran despeses admissibles els realitzats en el període comprés entre el pagament de la subvenció i la finalització del període d'execució.

La data límit per a la justificació final de les despeses realitzades serà de 2 mesos, a comptar des de la data de finalització de l'execució del projecte.

Les subvencions hauran de justificar-se segons el que establixen els articles 28 i 29 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Punt 8.3. Termini de resolució de la Convocatòria.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Article 20.5 de l'Ordenança Municipal de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon 963 525 478 (ext. 4860 – 4861)

Legislació

- Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació orientats a Missions a la ciutat de València 2021.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servici d’Innovació
Plaça de l'Almoina, 4 - 2a planta - 46003 València
Horari: 8:00h a 14:00h
Telèfons: 96 208 4860 / 96 208 4861

Oficines de presentació:

La tramitació s’ha de realitzar per mitjans electrònics en aplicació del que disposa l’article 14.3 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, utilitzant els sistemes d’identificació electrònica i signatura electrònica exposats en la seu.

Les persones físiques poden presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, a més de per la seu electrònica, de manera presencial en qualsevol dels diferents registres d’entrada municipals, sense perjudici de poder presentar-les en els diferents llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Anar a inici de pàgina