ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per a desenvolupar Projectes d’Innovació orientats a la missió climàtica València 2030
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IN.10
Descripció

La present convocatòria té com a objecte donar suport a la realització d’idees, productes, servicis, iniciatives i projectes innovadors procedents de qualsevol àmbit, sector, activitat, font de coneixement, tecnologia, hèlice de l’ecosistema d’innovació o aliança formada entre estes, que aporten una solució nova per al mercat i la societat i que puguen demostrar-ne l'impacte potencial en la Missió Climàtica València 2030 i, amb això, l'impacte en la millora de la vida de les persones a la ciutat de València.

No són objecte de la convocatòria els estudis, els projectes, els productes o els servicis ja desenvolupats i que es troben en fase comercial, així como aquells projectes i iniciatives que no evidencien el caràcter d'innovació.*****

ANUNCI LLISTAT REQUERIMENTS AJUDES PROJECTES INNOVACIÓ ORIENTATS A LA MISSIÓ CLIMÀTICA VALÈNCIA 2030. PUBLICACIÓ EN EL TAULER D'EDICTES: 19/07/2022

TERMINI ESMENA I AL·LEGACIONS (10 dies hàbils): Del 20 de JULIOL al 2 d'AGOST (tots dos inclusivament). Es podrà realitzar a través d'Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones o entitats sol·licitants han de complir amb estos requisits:

a) Podràn sol·licitar les ajudes:

 • Les persones físiques (donades d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social, Mútues o similars).
 • Les persones jurídiques que actuen com a empresaris o professionals, entitats sense ànim de lucre, fundacions, ONG, etc.
 • Les universitats o acadèmies, instituts tecnològics i centres d’investigació.
 • Les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de les Administracions Públiques.

b) No se'n poden beneficiar-se de les ajudes:

 • Les administracions públiques, encara que podran participar com a entitat tutora, col·laboradora o com a aliança de les persones físiques o jurídiques que s'hi presenten.
 • Les entitats sense personalitat jurídica (comunitat de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat).

c) Cada persona o entitat que hi concórrega pot presentar tots els projectes d’innovació diferents que estime oportuns.

d) Els requisits s’han de complir en la data final de presentació d’instàncies.

Requisits

Hauran de complir els requisits següents:

 1. Desenvolupar la innovació amb impacte, amb caràcter general, en l’àmbit territorial del municipi de València. Per al cas excepcional que el projecte subvencionat excedisca de l’àmbit del terme municipal de València, ha de beneficiar l’interés municipal de València de manera directa o indirecta, condició esta última que ha de quedar evidenciada de manera suficient i justificada en la descripció del projecte innovador.
 2. Que els projectes presentats no hagen sigut beneficiaris de les convocatòries anteriors, o que en siguen continuació o variants, i no hi guarden relació directa, tot açò a criteri de la Comissió de Valoració.
 3. Aquells projectes que incloguen aliances o col·laboració amb altres entitats, hauran de comptar i aportar el corresponent acord o la declaració d’enteniment, en el qual vinguen recollits els compromisos i les accions que realitzarà l'entitat col·laboradora per a aconseguir els objectius del projecte.
 4. Així mateix, els projectes que per a la seua implementació requerisquen d’autorització, llicència, permís, etc. d’una administració pública, inclòs l’Ajuntament de València, esta serà a càrrec de qui sol·licite l’ajuda, així com la relació i entesa amb esta administració i els seus servicis.
 5. No estar afectades per alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS. L'apreciació d’estos aspectes es farà en la forma prevista en tal article i en els articles 22, 25 i 26 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (en avant, RLGS).
 6. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.
 7. Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.
 8. No trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de convocatòria en el BOP.

Publicació en el BOP: Divendres, 27 de Maig de 2022 - Núm. 101

Termini de sol·licitud: del dia 30/05/2022 fins al 30/06/2022 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. Les persones físiques poden presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, a més de per la Seu Electrònica, de manera presencial en els diferents registres d'entrada de l'Ajuntament.
 • En el cas que algun dels documents relacionats en Documentació addicional necessària segons el cas ja obren a poder de l'Ajuntament de València i no hagen sigut modificats o actualitzats indicar en quin Servei va ser presentat.
 • Documentació per a tots els casos:
  • Model memòria descriptiva del projecte:

   - La NO presentació, degudament emplenat, és motiu d'exclusió de la sol·licitud.

   - Haurà d'estar presentat dins del termini de presentació d'instàncies.

   - Tindrà una extensió màxima de 20 fulls (inclosa la informació annexa del projecte) i amb una grandària no superiora 10MB.

  • ANNEX I. Document CANVAS
  • Annex II. Declaracions responsables
  Documentació addicional necessària segons el cas:
  • Persones físiques:
   • Model 036 o 037
   • Alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social, Mutues o similars
   • L’últim rebut pagat del RETA, de la mútua o similars
  • Persones jurídiques, associacions, fundacions, ONGs:
   • Model 036 o 037
   • Escriptura de Constitució i Estatuts
   • Acreditació dels poders de representació legal
  • Universitats o acadèmies, instituts tecnològics i centres d’investigacions :
   • Inscripció en el corresponent registre públic
   • Documentació relativa a la seua constitució, estatuts, composició de l’última junta directiva
   • Acreditació de la persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada
  • Societats públiques, les entitats vinculades o dependents de les administracions públiques :
   • Inscripció en el corresponent registre públic
   • Documentació relativa a la seua constitució, estatuts, composició de l’última junta directiva
   • Acreditació de la persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada
  Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

  Les persones o entitats sol·licitans hauran de presentar les sol•licituds normalitzades juntament amb la documentació requerida de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València i hauran de ser firmades pel representant legal o persona autoritzada juntament amb el model de memoria descriptiva dels projectes, els annexos i la documentació requerida.

  Després de comprovar-les i avaluar-les, s'exposaran al públic els llistats de requeriments, i s'obrirà un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació en el tauler electrònic d'edictes i en la web municipal, perquè les persones o entitats interessades esmenen la falta de documentació i puguen formular les al•legacions que troben pertinents, de conformitat amb el que s'establix en l'art 68 de la LPACAP.

  Informació Complementària

  L'import de l'ajuda que es concedirà no sobrepassarà els 100.000,00 euros per projecte.

  Cada persona física o entitat que hi concórrega pot presentar tots els projectes que estime oportuns.

  Per a garantir als projectes seleccionats el desenvolupament dels seus objectius i la posada en marxa i funcionament de les activitats previstes, la totalitat de la subvenció s'efectuarà per mitjà de pagament anticipat.

  El període d'execució dels projectes finalitzarà, com a màxim, als 18 mesos, a comptar des de la data de pagament de la subvenció. A l'efecte de justificació econòmica, es consideraran despeses admissibles els realitzats en el període comprés entre el pagament de la subvenció i la finalització del període d'execució.

  La quantitat econòmica a justificar serà l'import global del projecte (tant l'ajuda concedida perl l'Ajuntament com la compromesa com a inversió privada addicional).

  La data límit per a la justificació final de les despeses realitzades serà de 2 mesos, a comptar des de la data de finalització de l'execució del projecte.

  Les subvencions hauran de justificar-se segons el que establixen els articles 28 i 29 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.

  Termini de resolució i recursos
  Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
  Silenci Administratiu: Desestimatori
  Article 25.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Punt 8.3. Termini de resolució de la Convocatòria.
  Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
  Fins 6 mesos
  Article 20.5 de l'Ordenança Municipal de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics
  Fer en web

  Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

  Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
  • Presente i firme la sol•licitud

  Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

  Atenció telefònica

  Telèfon 963 525 478 (ext. 4860 – 4861)

  Legislació

  - La convocatòria de subvencions per a desenvolupar projectes d'innovació orientats a la Missió Climàtica València 2030.
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

  On dirigir-se

  Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

  Servici d’Innovació
  Plaça de l'Almoina, 4 - 2a planta - 46003 València
  Horari: 8:00h a 14:00h
  Telèfons: 96 208 4860 / 96 208 4861

  Oficines de presentació:

  La tramitació s’ha de realitzar per mitjans electrònics en aplicació del que disposa l’article 14.3 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, utilitzant els sistemes d’identificació electrònica i signatura electrònica exposats en la seu.

  Les persones físiques poden presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, a més de per la seu electrònica, de manera presencial en qualsevol dels diferents registres d’entrada municipals, sense perjudici de poder presentar-les en els diferents llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Oficines on presentar
  • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
  • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
  • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
  • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
  • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
  • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
  • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
  • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
  • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
  • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
  • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
  • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
  • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
  • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
  Anar a inici de pàgina