esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Subvencions per a la realització de Projectes d'Innovació Social i Urbana a la ciutat de València 2020
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
AE.IN.10
Descripció

La present convocatòria té per objecte donar suport a la realització d'idees, productes, serveis, iniciatives i projectes innovadors d'innovació social i urbana, procedents de qualsevol àmbit, sector, activitat, font de coneixement o tecnologia i entesos com el desenvolupament, implementació i/o validació de metodologies o tecnologies innovadores orientades a l'impacte en les àrees de rellevància de MissionsVLC2030 i amb això a la resolució de problemes socials i urbans que afecten el municipi de València i les seues persones.

No seran objecte de la convocatòria els estudis, els projectes, els productes o els serveis ja desenvolupats i que es troben en la seua fase comercial.

Termini d'esmena i al·legacions: del 9/07/2020 al 22/07/2020. A través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament. Llistat de requeriments en la web i en el Tauler d'Edictes.

Qui ho pot sol·licitar?

1. Podran sol·licitar estes ajudes:

a) Les persones físiques (donades d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social, mútues o similars).

b) Les persones jurídiques que actuen com a empresaris o professionals, (en el cas d’entitats sense ànim de lucre, fundacions, ONG, etc., hauran d’acreditar que desenvolupen una activitat econòmica, amb la documentació sol·licitada en l’apartat onzé de la present convocatòria).

c) Les acadèmies, els instituts tecnològics i els centres d’investigació dependents d’estes.

2. Tant les persones físiques, com les jurídiques, hauran de desenvolupar directament les activitats subvencionables al municipi de València, havent-se d’especificar en l’Annex I (descripció del projecte) on es desenvolupa esta activitat.

3. La present convocatòria subvencionarà els nous projectes empresarials o noves línies d’activitat que busquen generar beneficis econòmics amb un objectiu social i urbà.

4. Els requisits hauran de complir-se en la data final de presentació d’instàncies.

5. No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en esta convocatòria:

a) Les administracions públiques, les societats públiques ni les entitats vinculades o dependents de qualssevol d’elles per si soles, encara que podran participar com a entitat tutora o col·laboradora de les persones físiques o jurídiques que es presenten.

b) Les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat).

Requisits

Hauran de complir els requisits següents:

- Desenvolupar directament les activitats subvencionables en un centre situat al municipi de València i especificar en l'annex I (descripció del projecte) on es desenvolupa la dita activitat.

- Que els projectes presentats no hagen sigut beneficiaris de les convocatòries anteriors, o que en siguen continuació o variants, i no hi guarden relació directa, tot açò a criteri de la Comissió de Valoració.

- Aquells projectes que incloguen aliances o col·laboració amb altres entitats hauran d’aportar el corresponent acord o preconveni.

- Així mateix, els projectes que per a la seua implementació requerisquen autorització, llicència, permís etc., d’una administració pública, esta anirà a càrrec del sol·licitant de l’ajuda i haurà d’indicar-se esta necessitat en la documentació i informació relacionada amb la iniciativa innovadora.

- No estar afectades per alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS. L'apreciació d’estos aspectes es farà en la forma prevista en tal article i en els articles 22, 25 i 26 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (en avant, RLGS).

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

- Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

- No trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals, a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

Publicació en el BOP: 14/05/2020

Termini d'esmena i al·legacions: del 9/07/2020 al 22/07/2020. A través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament. Deu dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'Anunci en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de València. Publicació Tauler: 08/07/2020.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • En el cas que algun dels documents relacionats en Documentació addicional necessària segons el cas ja obren a poder de l'Ajuntament de València i no hagen sigut modificats o actualitzats indicar en quin Servei va ser presentat.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex I. Descripció del projecte:

  La no presentació degudament emplenada serà motiu de desestimació de la sol·licitud. Haurà d'estar presentat dins del termini de presentació d'instàncies.

  Disponible en l'apartat impresos d'aquesta mateixa pàgina.

 • Annex II. Declaracions responsables:

  Disponible en l'apartat impresos d'aquesta mateixa pàgina.

 • ANNEX III. Document CANVAS:

  Disponible en l'apartat impresos d'aquesta mateixa pàgina.

 • Currículum de l'equip participant en el projecte
 • Altra documentació relacionada amb el projecte que es considera oportuna
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques:
  • Annex IV. Poder representació:

   En cas que les persones físiques no disposen de certificat digital. Disponible en l'apartat impresos d'aquesta mateixa pàgina.

  • Model 036 o 037 de l'Agència Tributària
  • Alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social, Mutues o similars
  • L’últim rebut pagat del RETA, de la mútua o similars
 • Persones jurídiques:
  • Model 036 o 037 de l'Agència Tributària
  • Escriptura de Constitució i Estatuts
  • Acreditació dels poders de representació legal
 • Associacions i fundacions:
  • Model 036 o 037 de l'Agència Tributària
  • Escriptura de Constitució i Estatuts
  • Acreditació dels poders de representació legal
  • Model 303, de tots els trimestres dels exercicis 2019 i 2020, factures emeses o resum anual de l’IVA i, si no n’hi ha, les factures emeses i el certificat d’exempció de l’IVA.
 • Acadèmies, instituts tecnològics i centres d’investigacions dependents d’estes :
  • Còpia de la inscripció en el registre públic corresponent
  • Còpia de la documentació relativa a la seua constitució, estatuts, composició de l’última junta directiva
  • Acreditació de la persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Les persones o entitats sol·licitans hauran de presentar les sol•licituds normalitzades juntament amb la documentació requerida de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València i hauran de ser firmades pel representant legal o persona autoritzada juntament amb els Annexos i la documentació requerida.

Després de la comprovar-les i avaluar-les, s'exposaran al públic els llistats de requeriments, i s’obrirà un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació en el tauler electrònic d'edictes i en la web municipal, perquè les persones o entitats interessades esmenen la falta de documentació i puguen formular les al•legacions que troben pertinents, de conformitat amb el que s'establix en l'art. 68 de la LPACAP.

Informació Complementària

L'import de l'ajuda que es concedirà no sobrepassarà els 50.000 euros per projecte.

Cada persona física o entitat que concórrega a esta convocatòria podrà presentar tots els projectes que estime oportuns.

Per a garantir als projectes seleccionats el desenvolupament dels seus objectius i la posada en marxa i funcionament de les activitats previstes, la totalitat de la subvenció s'efectuarà per mitjà de pagament anticipat.

El període d'execució dels projectes finalitzarà, com a màxim, als 12 mesos, a comptar des de la data de pagament de la subvenció. A l'efecte de justificació econòmica, es consideraran despeses admissibles els realitzats en el període comprés entre el pagament de la subvenció i la finalització del període d'execució.

La data límit per a la justificació final de les despeses realitzades serà de 2 mesos, a comptar des de la data de finalització de l'execució del projecte.

Les subvencions hauran de justificar-se segons el que establixen els articles 28 i 29 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Punt dihuité. Termini de resolució de la convocatòria.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Article 20.5 de l'Ordenança Municipal de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon 963 525 478 (ext. 4860 – 4861)

Legislació

- Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social i urbana a la ciutat de València 2020.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servici d’Innovació
Plaça de l'Almoina, 4 - 2a planta - 46003 València
Telèfon 963 525 478 (ext. 4860 – 4861)

Oficines de presentació: Seu electrònica.

La tramitació es realitzarà per mitjans electrònics en aplicació del que es disposa en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte que l'actual declaració de l'estat d'alarma limita la circulació de les persones per les vies o espais d'ús públic i que la Resolució de l'Alcaldia núm.73, de 15 de març de 2020, suspén l'atenció presencial en les oficines municipals.

esquina inferior izquierda esquina inferior derecha