ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per a desenvolupar Projectes d’Innovació orientats a la missió climàtica València 2030
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IN.10
Descripció

La present convocatòria té com a objecte donar suport a la realització d'idees, productes, servicis, iniciatives i projectes innovadors procedents de qualsevol àmbit, sector, activitat, font de coneixement, tecnologia, hèlice de l'ecosistema d'innovació o aliança formada entre estes, que aporten una solució nova per al mercat i la societat i que puguen demostrar-ne l’impacte potencial en la Missió Climàtica València 2030 i, amb això, l’impacte en la millora de la vida de les persones a la ciutat de València.

No són objecte de la convocatòria els estudis finalitzats o els projectes, els productes o els servicis ja desenvolupats i que es troben plenament en la fase comercial, així com aquells projectes i iniciatives que no evidencien el caràcter d'innovació.

*****

TERMINI D'ESMENA: del dia 11/05/2023 fins al 24/05/2023 ambdós inclusivament. Es podrà realitzar a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana. Publicació Tauler d'edictes: 10/05/2023

Annex 3. Declaració responsable

*****

PROJECTES SELECCIONATS QUE PASSEN A LA FASE DE DEFENSA DE LA INNOVACIÓ

* * * * *

(20/11/2023) ANUNCI - LLISTAT CONCESSIÓ SUBVENCIONS PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INNOVACIÓ ORIENTATS A LA MISSIÓ CLIMÀTICA VALÈNCIA 2030, EXERCICI 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones o entitats sol·licitants han de complir amb estos requisits:

a) Poden sol·licitar les ajudes:

 • Les persones físiques (donades d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social, Mútues o similars).
 • Les persones jurídiques que actuen com a empresaris o professionals, entitats sense ànim de lucre, fundacions, ONG, etc.
 • Les universitats o acadèmies, instituts tecnològics i centres d'investigació.
 • Les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de les Administracions Públiques.

b) No se’n poden beneficiar:

 • Les administracions públiques, encara que podran participar com a entitat tutora, col·laboradora o com a aliança de les persones físiques o jurídiques que s’hi presenten.
 • Les entitats sense personalitat jurídica (comunitat de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat).

c) Cada persona o entitat que hi concórrega pot presentar tots els projectes d’innovació diferents que estime oportuns.

d) Els requisits s’han de complir en la data final de presentació d’instàncies.

Requisits

Hauran de complir els requisits següents:

- Desenvolupar la innovació amb impacte, amb caràcter general, en l’àmbit territorial del municipi de València. Per al cas excepcional que el projecte subvencionat excedisca de l’àmbit del terme municipal de València, ha de beneficiar l’interés municipal de València de manera directa o indirecta, condició esta última que ha de quedar evidenciada de manera suficient i justificada en la descripció del projecte innovador.

- Que els projectes presentats no hagen sigut beneficiaris en les convocatòries anteriors o que siguen simples variants no significatives d'aquests. És una excepció per a este requisit el plantejament d'escalats de resultats innovadors d'etapes passades dins del procés innovador. Tot això, és a criteri de la Comissió de Valoració.

- Els projectes que incloguen aliances o col·laboració amb altres entitats han de comptar amb l’acord o declaració d'enteniment, en què s’han de recollir els compromisos i les accions que realitzarà l’entitat col·laboradora per a assolir els objectius del projecte; i cal que l’aporten a la sol·licitud.

- Així mateix, els projectes que per a la seua implementació requerisquen d’autorització, llicència, permís, etc. d’una administració pública, inclòs l’Ajuntament de València, esta serà a càrrec de qui sol·licite l’ajuda, així com la relació i entesa amb esta administració i els seus servicis.

- No estar afectades per alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS. L'apreciació d’estos aspectes es farà en la forma prevista en tal article i en els articles 22, 25 i 26 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (en avant, RLGS).

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

- Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

- No trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de convocatòria en el BOP.

Publicació en el BOP: Dijous 23 de març de 2023 - Butlletí Núm. 58


Termini de sol·licitud: del dia 24/03/2023 fins al 25/04/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. Les persones físiques poden presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, a més de per la Seu Electrònica, de manera presencial en els diferents registres d'entrada de l'Ajuntament.
 • En el cas que algun dels documents relacionats en Documentació addicional necessària segons el cas ja obren a poder de l'Ajuntament de València i no hagen sigut modificats o actualitzats indicar en quin Servei va ser presentat.

Documentació per a tots els casos:
 • ANNEX I. MODEL MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE:

  La no presentació, degudament emplenat, és motiu d'exclusió de la sol·licitud. Haurà d’estar presentat dins del termini de presentació d’instàncies.

  Tindrà una extensió màxima de 20 pàgines (inclosa la informació annexa del projecte).

 • ANNEX II. DOCUMENT CANVAS
 • ANNEX III. DECLARACIONS RESPONSABLES
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques:
  • Model 036 o 037
  • Alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social, Mutues o similars
  • L’últim rebut pagat del RETA, de la mútua o similars
 • Persones jurídiques, associacions, fundacions, ONGs:
  • Model 036 o 037
  • Escriptura de constitució i estatuts:

   En cas d'aportar diversos documents en arxius separats. podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Universitats, acadèmies, instituts tecnològics i centres d’investigacions dependents d’estes:
  • Inscripció en el corresponent registre públic
  • Documentació relativa a la seua constitució, estatuts, composició de l’última junta directiva :

   En cas d'aportar diversos documents en arxius separats. podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Societats públiques, les entitats vinculades o dependents de les administracions públiques:
  • Inscripció en el corresponent registre públic
  • Documentació relativa a la seua constitució, estatuts, composició de l’última junta directiva :

   En cas d'aportar diversos documents en arxius separats. podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les persones o entitats sol·licitants hauran de presentar la sol·licitud i els Annexos I, II i II normalitzats juntament amb la documentació requerida de l'apartat 7.2 de la convocatòria, de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València, excepte les persones físiques que també la podran presentar de manera presencial en els diferents registres d'entrada de l'Ajuntament i hauran de ser signades pel representant legal o persona autoritzada.

Després de la comprovar-les i avaluar-les, s'exposaran al públic els llistats de requeriments, i s’obrirà un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació en el tauler electrònic d'edictes i en la web municipal, perquè les persones o entitats interessades esmenen la falta de documentació i puguen formular les al·legacions que troben pertinents, de conformitat amb el que s'establix en l'art. 68 de la LPACAP.

Informació Complementària

L'import de l'ajuda que es concedirà no sobrepassarà els 100.000,00 euros per projecte.

Cada persona física o entitat que hi concórrega pot presentar tots els projectes que estime oportuns.

Per a garantir als projectes seleccionats el desenvolupament dels seus objectius i la posada en marxa i funcionament de les seues idees de negoci, es realitzarà un pagament anticipat pel 75% de l'import de la concessió una vegada aprovada la resolució de concessió i el pagament del 25% restant es realitzarà una vegada presentada i aprovada la justificació total del projecte subvencionat.

El període d'execució dels projectes finalitzarà, com a màxim, als 18 mesos, a comptar des de la data de pagament de la subvenció. A l'efecte de justificació econòmica, es consideraran despeses admissibles els realitzats en el període comprés entre el pagament de la subvenció i la finalització del període d'execució. Aquest mateix període serà el que es considerarà a l'efecte de justificar la inversió pròpia i privada en el projecte.

La quantitat econòmica a justificar serà l'import global del projecte (tant l'ajuda concedida per l'Ajuntament com la compromesa com a inversió privada addicional).

La data límit per a la justificació final de les despeses realitzades serà de 2 mesos, a comptar des de la data de finalització de l'execució del projecte.

Les subvencions hauran de justificar-se segons el que establixen els articles 28 i 29 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Punt 8.3. Termini de resolució de la convocatòria.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Article 20.5 de l'Ordenança Municipal de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

Telèfon 963 525 478 (ext. 4860 – 4861)

Legislació

- Convocatòria de subvencions per a desenvolupar projectes d'innovació orientats a la Missió Climàtica València 2030 Any 2023
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

On dirigir-se

La tramitació s’ha de realitzar per mitjans electrònics en aplicació del que disposa l’article 14.3 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, utilitzant els sistemes d’identificació electrònica i signatura electrònica exposats en la seu.

Les persones físiques poden presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, a més de per la seu electrònica, de manera presencial en qualsevol dels diferents registres d’entrada municipals, sense perjudici de poder presentar-les en els diferents llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'INNOVACIÓEdifici de Punt de Ganxo, Plaça de l'Almoina, 4 - 2ª Planta - 46003 ValènciaTel.: 96.208.4860 - 96.208.4861Horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 horesauxinnovacion@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina