ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
PROGRAMA DE DIGITALITZACIÓ DE COMERÇOS CIUTAT VELLA
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.95
Descripció

Té per objecte la presentació de sol·licitud per part dels comerços interessats a participar en el Programa per al servei d'assessorament per a la digitalització de l'activitat comercial de pimes i persones autònomes en el districte de Ciutat Vella, zona turística del terme municipal de València, que inclou realitzar l'anàlisi de la maduresa digital de 300 comerços del districte de Ciutat Vella (pimes i persones autònomes) a fi de poder-los assistir, complementar, informar i implementar la seua transformació digital.

Tot això en el marc de l'Estratègia del Pla de Recuperació, Transformació i resilencia- finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.


El termini de presentació de sol·licituds s'obri el dia 11 de juliol de 2022.

Qui ho pot sol·licitar?

Pimes i persones autònomes identificats amb el codi CNAE dins del grup 45, 46 o 47 que disposen d'un local de desenvolupament de l'activitat situat en el districte de Ciutat Vella i en cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat, que el seu domicili fiscal estiga en aquest districte.

Requisits

Les pimes i persones autònomes participants en el programa hauran de complir els següents requisits:

 • Estar identificats amb el codi CNAE dins del grup 45, 46 o 47
 • Disposar d'un local de desenvolupament de l'activitat situat en el districte de Ciutat Vella i en cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat, el seu domicili fiscal haurà d'estar en aquest districte.

S'establiran com a criteris de selecció dels comerços participants la data i hora d'entrada que figuren registrades en la sol·licitud i que complisquen els requisits anteriors

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web municipal www.valencia.es


El termini de presentació de sol·licituds s'obri el dia 11 de juliol de 2022.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica i s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • La sol·licitud normalitzada haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu representant legal.
 • Si és el cas, Annex Representació. Formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant (Document disponible en l'apartat impresos d'aquesta pàgina).

Documentació per a tots els casos:
 • NIF o NIE:

  NIF per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica, de la persona sol·licitant o de la persona administradora de l'entitat.

 • Certificat actualitzat de situació censal:

  Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat solicitant que indique l'activitat econòmica, la data d'alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat.

  NO és el model 036 ni 037.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud junt amb la documentació exigida a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València en el termini establit.

Informació Complementària

El Servei d'Emprenedoria i Innovació Econòmica de l'Ajuntament de València facilitarà a l'empresa contractista del servei d'assessorament per a la digitalització de l'activitat comercial de pimes i persones autònomes en el districte de Ciutat Vella, la relació dels comerços que sol·liciten participar en el Programa i complisquen els requisits ja definits a fi que inicie el servei d'assessorament per a la seua transformació digital.

S'establiran com a criteris de selecció dels comerços participants la data i hora d'entrada que figuren registrades en la sol·licitud i que complisquen els requisits anteriors

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087194 - 8.00 h a 14.30 h
960635690 – 8.00 h a 15.00 h
962083659 – 8.30 h a 15.30 h
010

On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

Webchat: https://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correus electrònics:

reactiva@valenciactiva.es

emprende@valencia.es


Oficines de presentació:

Els comerços interessats a participar en aquest Programa de digitalització presentaran sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València. El termini i forma per a presentar aquesta sol·licitud es publicarà prèviament en la web municipal www.valencia.es.Anar a inici de pàgina