ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvenció municipal de suport a persones autònomes i microempreses per a pal·liar l'increment del cost de les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.90
Descripció

L'objecte d'esta convocatòria és dur a terme actuacions encaminades a pal·liar l'increment del cost del desenvolupament de l'activitat econòmica a conseqüència del conflicte entre Ucraïna i Rússia.

Estes ajudes es dirigixen a persones autònomes i microempreses donades d'alta en algun epígraf vigent de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) abans de l'1 de novembre de 2021, desenvolupant la seua activitat en algun local del terme municipal de València.


QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ


- Atorgar a les persones beneficiàries d'estes ajudes una quantitat de 200€ per cada persona autònoma o microempresa fins a esgotar el crèdit disponible per a atendre esta convocatòria.

- En cas de no esgotar-se el crèdit destinat a esta convocatòria, el crèdit restant es repartirà de manera proporcional entre totes les persones sol·licitants que resulten beneficiàries amb un import màxim de 500€.

Qui ho pot sol·licitar?

Són beneficiàries d'estes ajudes les persones autònomes i microempreses donades d'alta en algun epígraf vigent de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) abans de l'1 de novembre de 2021, que desenvolupen la seua activitat en algun local del terme municipal de València.

- Al seu torn, el cost ocasionat per exercir esta activitat, ha patit un increment igual o superior a 500€ en despeses corrents, a conseqüència del conflicte entre Rússia i Ucraïna fins a la presentació de la sol·licitud d'esta convocatòria. L'increment s'ha d'acreditar mitjançant una declaració responsable.


Queden excloses:

- Les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

- El personal autònom col·laborador.

- Persones físiques o jurídiques que s'han vist afectades per les sancions que la Unió Europea haja pogut establir arran del conflicte entre Ucraïna i Rússia.

Requisits

Podran acollir-se a esta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:


a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa.

S'entén per microempresa, segons el Reglament (UE) Núm. 651/2014 DE LA COMISSIÓ, de 17 de juny de 2014, com una empresa que ocupa a menys de 10 persones i el volum de negocis anual de la qual o el balanç general anual de la qual no supera els 2 milions EUR.

b) Que la persona autònoma o la persona societària administradora de la microempresa estiga donada d'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social en el moment de presentació de la sol·licitud.

c) Que l'activitat subvencionada estiga donada d'alta abans d'1 de novembre de 2021, en algun epígraf vigent de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) i continue donada d'alta en el moment de la presentació de la sol·licitud.

d) Que l'activitat econòmica corresponent a l'esmentat epígraf, es desenvolupe en un local determinat que estiga situat en el terme municipal de València i estiga afecte a l'activitat subvencionada abans de l'1 de juny de 2022.

No podrà ser persona beneficiària qui no tinga un local de desenvolupament de l'activitat en el terme municipal de València, encara que el seu domicili fiscal sí que es trobe en este municipi.

e) Que el cost per exercir l'activitat subvencionada la persona sol·licitant haja patit un increment igual o superior a 500€ en despeses corrents, a conseqüència del conflicte entre Rússia i Ucraïna des del 24 de febrer de 2022 fins a la presentació de la sol·licitud d'esta convocatòria.

Es consideren despeses corrents a l'efecte d'esta convocatòria i amb caràcter taxatiu, els següents:

- Lloguer de locals destinats exclusivament a l'exercici de l'activitat i d'equips necessaris per al desenvolupament de la mateixa. No és subvencionable la compra de l'equipament ni el local, ni tampoc el prorrateig dels habitatges particulars, encara que l'activitat s'exercisca en elles.

- Despeses derivades de contractes de subministrament d'energia, aigua, telèfon, internet o aprovisionament específicament referits a l'establiment de desenvolupament de l'activitat.

- Despeses de carburant dels vehicles afectes al desenvolupament de l'activitat.


A causa de l'especial naturalesa de la subvenció, s'exceptua a les persones sol·licitants el compliment dels requisits establits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, lletra e d'este apartat per a obtindre la condició de beneficiària, és a dir, d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. Per consegüent, s'exceptua del compliment de l'obligació establida en l'article 14, apartat 1, lletra e) de la Llei 38/2003.

Quan sol·licitar-ho

- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

- Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 6 de la convocatòria.

PUBLICACIÓ BOP: Dimarts, 08 de Novembre de 2022 - Núm. 214


Termini de sol·licitud: del dia 09/11/2022 fins al 28/11/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

-Formulari de sol·licitud que es genera automàticament en iniciar el tràmit.

 • La instància de sol·licitud s'emplenarà i signarà després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu representant legal (en este cas segons el document de l'apartat "Impresos": "Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica".)

 • La sol·licitud contindrà un apartat sobre declaracions responsables que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions i un apartat d'autoritzacions perquè l'òrgan gestor puga realitzar l'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi en el supòsit de ser persona beneficiària de la subvenció, així com autorització per a consultar l'Informe de Vida Laboral de la la persona autònoma o de la persona administradora de l'entitat sol·licitant.


Documentació per a tots els casos:
 • NIF o NIE de persona o empresa sol·licitant:

  NIF per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica, de la persona o empresa sol·licitant. Si la persona aporta la Targeta roja d'asil polític també haurà de presentar el passaport o un altre document que la identifique.

 • Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant:

  - Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat solicitant que indique l'activitat econòmica, la seua data d'alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat. En el cas d'entitats, haurà de constar la persona administradora d'esta.

  - NO és el model 036 ni 037.

 • Únicament si no s'autoritza,Vida laboral de la persona autònoma o de la persona administradora de l'entitat sol·licitant.:

  - Només si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, ja que la pròpia sol·licitud normalitzada conté una autorització per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor de l'informe de vida laboral de la persona autònoma o de la persona administradora de l'entitat sol·licitant.
  - Quan la sol·licitud siga presentada per un representant de la persona interessada, haurà d'emplenar-se l'ANNEX (veure enllaç) per a autoritzar la consulta de Vida Laboral de la persona física o de la persona administradora de l'entitat donada d'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social i ha d'estar signado per esta.

 • Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància:

  Aquest compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció i estar emés en 2022.

  La sol·licitud normalitzada conté una autorització perquè l'òrgan gestor puga realitzar l'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi en el supòsit de ser persona beneficiària de la subvenció.

 • Si escau, Annex Representació:

  Formulari relatiu a la representació (veure enllaç) només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud normalitzada junt amb la documentació exigida: únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'estes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.
 • La instància de sol·licitud s'emplenarà i signarà després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació.
 • Haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu representant legal (en este últim cas amb el document de l'apartat "Impresos": "Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica")
 • Estar pendent de la publicació en el tauler d'edictes electrònic del ajuntament de València a l'efecte de notificació dels següents llistats:

a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries per haver presentat la seua sol·licitud, i reunir la totalitat de requisits i documentació requerida.

b) Persones sol·licitants que no complixen els requisits establits en la convocatòria quedant la seua sol·licitud desestimada.

c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida en la convocatòria amb indicació de la documentació requerida.

d) Persones sol·licitants que queden desestimades per haver-se esgotat el crèdit disponible per a atendre'n la seua sol·licitud.

A les persones sol·licitants de l'ajuda que apareguen relacionades en algun dels llistats provisionals referides en apartats b) i c) se'ls atorgarà el termini de 5 dies hàbils perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o si és el cas, esmenen la seua sol·licitud i presenten la documentació requerida. Com a conseqüència en cas de l'estimació de les al·legacions presentades o de la presentació de la documentació requerida en el llistat c) el llistat provisional de persones beneficiàries de l'ajuda es pot modificar.

Informació Complementària

Són obligacions de les beneficiàries:


 • a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent normativa en matèria de subvencions.
 • b) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei general de subvencions, i en particular, per obtindre la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho haurien impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la Llei general de subvencions.
 • c) Complir les obligacions que detalla l'article 14 de la Llei general de subvencions, excloent-hi el pronunciament exprés sobre el que disposa l'apartat 1, lletra e) d'este article i les detallades en l'article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus organismes públics, exclòs el pronunciament exprés sobre el que disposa l'apartat 2, lletra e) d'este article. Ambdós exclusions obeixen a les exempcions recollides en el punt 7.3 de la convocatòria.
 • d) En cas que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supòsits de l'article 3, lletra b), de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, haurà d'adaptar-se a les obligacions de publicitat activa que li siguen aplicables.

Esta ajuda será compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat. Esta compatibilitat està condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l'increment del desenvolupament de l'activitat subvencionada a conseqüència del conflicte entre Ucraïna i Rússia.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Altres
Fins al 30 de desembre de 2022, segons el que s'estableix en la convocatòria.
.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087194 - 8.00 h a 14.30 h

960635690 – 8.00 h a 15.00 h

962083659 – 8.30 h a 15.30 h

010

Legislació
 • Convocatòria Subvenció municipal de suport a persones autònomes i microempreses per a pal·liar l'increment del cost de les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de València
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 34/1998, de 11 de novembre, General de Publicitat.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correus electrònics:

reactiva@valenciactiva.es

emprende@valencia.es


Oficines de presentació:

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”.Anar a inici de pàgina