esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Subvenció municipal per al suport a artistes fallers i carrossers 2020
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
AE.IE.70
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és, d'una banda, fer costat al sector empresarial format pel conjunt d'artistes fallers:

- el local de desenvolupament l’activitat del qual estiga a València i hagen subscrit un contracte amb una Comissió Fallera per a la realització d'una Falla per a les festes falleres de 2019 i/o de 2020, per a desenvolupar-ho en el terme municipal de València o fora d'ell.

I, d'altra banda, fer costat al sector empresarial format per carrossers:

- el local de desenvolupament l’activitat del qual estiga a València i hagen subscrit un contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2019 i/o de 2020, per a desenvolupar-ho en el terme municipal de València o fora d'ell.

El suport consistix a subvencionar part dels gastos corrents de la seua activitat (veure punt 9 convocatòria).

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Se subvencionarà el 100% del total dels gastos subvencionables fins a un màxim de 5.000 €.

Quan la suma dels imports sol·licitats pels qui complisquen els requisits per a accedir a les subvencions siga superior a l'import objecte de la convocatòria, este import es prorratejarà entre els beneficiaris en proporció a l'import de les factures presentades.

En el cas que una vegada valorades les sol·licituds de subvenció la suma dels imports concedits siga inferior a l'import objecte de la present convocatòria, la quantitat restant es prorratejarà entre aquelles persones beneficiàries que hagen presentat factures que es corresponguen igualment amb gastos subvencionables d’acord amb la present convocatòria, per un import superior als 5.000 euros. Este prorrateig es realitzarà en proporció a l'import de les factures presentades que excedisquen d'esta quantitat. L'import màxim que en el seu cas es pot obtindre en este segon prorrateig és de 3.000.

Per tant, l'import màxim total que pot percebre una persona o entitat beneficiària d'esta subvenció és de 8.000 euros.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran acollir-se a esta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els requisits exigits en la convocatòria.

Queden excloses:

- les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

- les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

- las persones jurídiques que compartisquen socis amb participació majoritària amb una altra persona jurídica que ja haja sol·licitat esta ajuda.

- les persones jurídiques que tinguen com a socis persones físiques o jurídiques que tinguen una participació majoritària i que ja hagen sol·licitat una ajuda en esta mateixa convocatòria.

- les persones físiques que tinguen una participació majoritària en altres persones jurídiques que ja hagen sol·licitat esta ajuda.

Requisits

Els senyalats en la normativa general sobre subvencions públiques i els específicament establits en les Bases de la convocatoria:

a) Que la persona sol·licitant estiga donada d'alta en algun o alguns d'estos els epígrafs d'IAE: en els del Grup 465 i/o en els epígrafs 495.9, 861, 855.9 i 856.1

b) En el cas d’artistes fallers:

Que hagen subscrit un contracte per a la realització d'una falla per a les festes falleres de 2019 i/o de 2020 amb una comissió fallera, per a desenvolupar-lo en el terme municipal de València o fora d'ell i haja complit les condicions en ell establides.

En el cas de carrossers:

Que hagen subscrit un contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2019 i/o de 2020, per a desenvolupar-ho en el terme municipal de València o fora d'ell i haja complit les condicions en ell establides.

c) En el cas d'artistes fallers:

Que el local de desenvolupament de l'activitat estiga a València i el contracte per a la realització de la falla per a les festes falleres de 2019 i/o de 2020 estiga signat amb una comissió fallera per a desenvolupar-lo en el terme municipal de València o fora d'ell.

En el cas de carrossers:

Que el local de desenvolupament de l'activitat estiga a València i el contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2019 i /o 2020 estiga signat per una entitat pública o privada.

d) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

e) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València. Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

f) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

g) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS. Així mateix, en cas de concessió de la subvenció, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l'entitat beneficiària, en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l'atorgament de la subvenció.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

Publicat en el BOP de 22 de Juliol de 2020 - Núm. 139


Termini de sol·licitud: del dia 23/07/2020 fins al 11/08/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar-se en l'apartat “impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyada de la documentació que s'indica i es dirigirà al Servei d'Emprenedoria i Innovació Econòmica..
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

L'imprés de sol·licitud contindrà un apartat sobre declaracions responsables que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions i un apartat sobre Autoritzacions per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (AEAT), enfront de la Seguretat Social (TGSS) i amb la Tresoreria municipal.


Documentació per a tots els casos:
 • Annex 1. Compte justificatiu:

  Relació de factures corresponents a les despeses subvencionables.

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

 • Factures i justificants de pagament de les despeses subvencionables:

  Factures corresponents a les despeses subvencionables relacionades en l’Annex “compte justificatiu” de la sol·licitud, acompanyades de la corresponent acreditació del pagament. La presentación de les factures i els justificants de pagament ha de realizar-se segons s’indica en el punt 10 de la convocatoria

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persona física:
  • DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica
  • Certificat actualitzat de Situació Censal:

   Que indique l'activitat econòmica, la data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat. 
   NO és el model 036 ni 037.

  • En el seu cas, Certificat del Secretari i/o President de la Falla:

   En cas d'artistes fallers, Certificat del Secretari i/o President de la Falla, amb indicació que s'han complit les condicions del contracte de realització de la Falla per a les festes falleres de 2019 i/o 2020. També haurà de constar en aquest certificat l'any per a què realitza la Falla, el Municipi al qual pertany i la demarcació.

  • En el seu cas, Certificat del Secretari i/o President de la de l'entitat pública o privada:

   En cas de carrossers, Certificat del Secretari i/o President de l'entitat pública o privada amb indicació que s'han complit les condicions del contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2019 i /o 2020. També haurà de constar en el certificat la festa per a la qual es realitza la carrossa, l'any i el municipi. 

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Hisenda:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament a obtindre'l de manera directa, aportar certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb S. Social:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, aportar certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Aj. València:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, aportar certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Tresoreria municipal.

  • En el seu cas, resolució concessió ajornament de deutes i últim certificat:

   En el cas que la persona física que realitze la sol·licitud de subvencions tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió del mateix al costat de l'últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l'ajornament.

 • Persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
  • NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica
  • Certificat actualitzat de Situació Censal:

   Certificat actualitzat de Situació Censal de l'empresa, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat. 

   NO és el model 036 ni 037.

  • Contracte de constitució debidament registrat en el PROP:

   Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica. 

  • Escritura de constitució:

   Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent registre. 

  • Acreditació dels poders de la persona administradora o representant legal que haja signat la sol·licitud
  • DNI de la persona administradora o representant:

   DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport si ho indica de la persona represenant legal de l’empresa o entitat que signa la sol·licitud.

  • En el seu cas, Certificat del Secretari i/o President de la Falla:

   En cas d'artistes fallers, Certificat del Secretari i/o President de la Falla, amb indicació que s'han complit les condicions del contracte de realització de la Falla per a les festes falleres de 2019 i/o 2020. També haurà de constar en aquest certificat l'any per a què realitza la Falla, el Municipi al qual pertany i la demarcació.

  • En el seu cas, Certificat del Secretari i/o President de la de l'entitat pública o privada:

   En cas de carrossers, Certificat del Secretari i/o President de l'entitat pública o privada amb indicació que s'han complit les condicions del contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2019 i /o 2020. També haurà de constar en el certificat la festa per a la qual es realitza la carrossa, l'any i el municipi. 

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Hisenda:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, aportar certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb S. Social:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, aportar certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Aj. València:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, aportar certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Tresoreria municipal.

  • En el seu cas, resolució concessió ajornament de deutes i últim certificat:

   En el cas que la persona jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat sense personalitat jurídica, que realitze la sol·licitud de subvencions tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió del mateix juntament amb l'últim certificat de no tindre deutes posterior a la concessió de l'ajornament.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1.- Presentació de la Sol·licitud de la subvenció junt amb la documentació exigida.

2.- Presentació de la Sol·licitud de "'Alta en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l'Ajuntament de València, dirigida al Servici de Fiscal Gastos de l'Ajuntament de València"(Este document és independent de la sol·licitud de subvenció, per la qual cosa no s'incorporarà a esta, sinó que ha de presentar-se per separat per Registre d'Entrada dirigit al Servici Fiscal Gastos).

3.- Estar pendent de la publicació en el tauler d'edictes electrònic del ajuntament de València dels llistats provisionals i definitius de concessió o denegació de la subvenció.

4.- Si és el cas aportació de la documentació requerida i/o presentació d'al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà a la publicació dels llistats.

Informació Complementària

*IMPORTANT. S'haurà de presentar la Sol·licitud de "Alta en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l'Ajuntament de València", dirigida al Servei de Fiscal Despeses de l'Ajuntament de València (Aquest document és independent de la sol·licitud de subvenció, per la qual cosa no s'incorporarà a la mateixa sinó que ha de fer-se per Registre d'Entrada dirigit al Servei Fiscal Despeses).


Presentació de factures i justificants de pagament

La quantia de la subvenció i les despeses subvencionables es troben detallats en els punts 4 i 9 respectivament de la convocatòria.

La persona o entitat sol·licitant haurà de presentar les corresponents factures i els justificants de pagament de les despeses incloses, en l’annex de la sol·licitud, per les quals sol·licita la subvenció, i contindran els requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.

En concret, les factures han d’estar emeses a nom de la persona o empresa sol·licitant de la subvenció. A més, han de contindre la següent informació:

 • Número de factura i data d’expedició.
 • Nom i cognoms, raó o denominació social completa, número d’identificació fiscal i domicili del proveïdor/a.
 • Concepte de la despesa i el seu import, incloent el preu unitari sense impost, així com qualsevol descompte o rebaixa.
 • El tipus impositiu o tipus impositius, si escau, aplicats a les operacions, segons corresponga.

No s’admetran com a justificants de despeses els albarans, les notes de lliurament ni les factures proforma. En el cas de justificants emesos en moneda estrangera s’indicarà el tipus de canvi aplicat.

Justificació de pagament: seran subvencionables les despeses efectivament pagades entre l’1 de gener de 2019 i la data de presentació de la sol·licitud. Atesa la forma de pagament (no s’admeten pagaments en efectiu), la justificació ha d’efectuar-se amb la documentació que s’indica a continuació:

- Transferència bancària: es justificarà mitjançant còpia del resguard del càrrec d’esta, havent de figurar en el concepte de la transferència el número de factura o, en defecte d’això, el concepte abonat, i còpia d’extracte bancari en què figure la despesa.

- Domiciliació bancària: es justificarà mitjançant la notificació bancària del deute, i còpia d’extracte bancari en què figure la despesa.

- Xec: es justificarà mitjançant còpia del xec emés a nom del proveïdor/a que emet la factura i còpia d’extracte bancari en què figure la despesa

- Pagaments amb targeta: es justificarà mitjançant el document de càrrec del pagament en el compte bancari i l'extracte de moviments de la targeta en el qual aparega el pagament per la quantitat indicada. En el cas de tractar-se de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica: no s'acceptaran pagaments realitzats mitjançant targetes que no estan a nom de l'entitat.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de sis mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

En els telèfons a disposició de la ciutadania que ha de realitzar aquest tràmit:

96 208 7790

010

Legislació
 • Subvenció Municipal per a recolzar artistes fallers i carrossers 2020.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servici d'Emprenedoria i Innovació Económica

Pl. Ajuntament, 1-Planta primera. 46002 València

Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00

96 208 7790

Email: emprende@valencia.es

Oficines de presentació:

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al servei Emprenedoria i Innovació Econòmica, es presentaran en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de tràmits seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar activitat econòmica, ocupació i consum. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.6
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084243/ 962084245 / 962084246 /
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha